Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3008/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 945 din 26 noiembrie 2019.

În vigoare de la 26 decembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 157 alin. (2) și (3) și ale art. 158 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 806198 din 28.10.2019,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 954 din 23 decembrie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală se depune:

a) la registratura organului fiscal central competent;

b) prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

c) prin intermediul serviciului «Spațiu privat virtual»;

d) prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziția autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală și locală în vederea furnizării de servicii;

e) prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziția instituțiilor de credit, în spațiul privat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală."

2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) În situația în care cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală a fost depusă/transmisă la un alt organ fiscal decât cel competent în eliberarea certificatului, acesta comunică de îndată solicitantului eroarea și indică organul fiscal central competent la care trebuie să depună cererea/adresa."

3. La articolul 1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) În situația în care contribuabilul are de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autoritățile contractante definite potrivit Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, odată cu depunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală depune, în original, și documentul eliberat de autoritățile contractante prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide și exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la acestea. În situația în care contribuabilul depune cererea prin mijloace de transmitere la distanță, documentul eliberat de autoritățile contractante se depune în original la instituția care solicită certificatul de atestare fiscală. Informațiile astfel înscrise în certificatul de atestare fiscală sunt valabile numai dacă coincid cu datele înscrise în documentele eliberate de autoritățile contractante. Documentul este valabil 20 de zile de la data emiterii și trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală."

4. La articolul 1, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) În situația prevăzută la alin. (1) lit. f), solicitanții depun cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală prin mijloace electronice de comunicare în conformitate cu actul normativ care le reglementează sau în format hârtie la registratura organului fiscal competent, în cazul în care aceste mijloace electronice prezintă disfuncționalități."

5. La articolul 1, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu următorul cuprins:

"

(91) Prin excepție de la alin. (9), în cazul persoanelor fizice care exercită profesii libere sub forma asocierilor, cererea se depune la organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul își are domiciliul fiscal prevăzut la art. 31 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură fiscală, fără a conține informații cu privire la modul de îndeplinire al obligațiilor fiscale de către membrii acestora. În acest caz, certificatul de atestare fiscală este însoțit de certificatele de atestare fiscală ale fiecăruia dintre membrii acestora, eliberate de organele fiscale centrale în a căror rază teritorială aceștia își au domiciliul fiscal potrivit legii."

6. La articolul 3 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) dosarul fiscal al contribuabilului, cu excepția declarațiilor informative și a bilanțurilor contabile. În situația prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. f), nu se mai verifică situația depunerii declarațiilor fiscale ale persoanei decedate;".

7. La articolul 3 alineatul (1), litera g) se abrogă.

8. La articolul 6 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) obligațiile fiscale pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii sau se află în termenul de plată prevăzut la art. 194 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură fiscală, precum și celelalte obligații fiscale, care sunt condiții de menținere a valabilității înlesnirilor la plată, dacă pentru acestea nu s-au împlinit termenele suplimentare astfel cum sunt prevăzute la art. 194 alin. (1) din același act normativ;".

9. La articolul 6 alineatul (3), după litera d) se introduc patru noi litere, literele e)-h), cu următorul cuprins:

"

e) sumele reprezentând creanțe fiscale care, ulterior deschiderii procedurii insolvenței, nu sunt admise la masa credală potrivit legii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăți ori transferuri frauduloase, inclusiv în cazul atragerii răspunderii acestuia, potrivit legii;

f) sumele reprezentând creanțe fiscale care, ulterior deschiderii procedurii reorganizării judiciare, nu sunt acceptate în planul de reorganizare confirmat de judecătorul-sindic, sub rezerva ca debitorii să se conformeze planului de reorganizare aprobat;

g) sumele reprezentând creanțe fiscale înscrise în titlurile executorii ce au stat la baza sechestrului pentru care s-a realizat valorificarea bunului cu plata în rate potrivit art. 253 din Codul de procedură fiscală, în limita diferenței de preț ce a fost aprobată la plata în rate;

h) obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale contestate potrivit legii, care sunt garantate potrivit art. 210- 211 sau art. 235 din Codul de procedură fiscală."

10. La articolul 6 alineatul (8), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) la pct. III - mențiuni relevante pentru situația fiscală a contribuabilului, cum ar fi eșalonare/plan de reorganizare confirmat, în curs de derulare; mențiuni referitoare la starea obligațiilor fiscale astfel cum au fost solicitate prin cerere, cum ar fi: aflate în executare silită, suspendate la executare silită în condițiile legii, mențiuni cu privire la situațiile prevăzute la art. 157 alin. (2) lit. d) și e), la art. 157 alin. (3) sau la art. 194 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, după caz;".

11. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

În certificatul de atestare fiscală se înscriu, obligatoriu, numărul de înregistrare, data eliberării, perioada de utilizare, numele și prenumele conducătorului organului fiscal central emitent. În situația în care se constată că certificatul de atestare fiscală este afectat de o evidentă eroare materială se întocmește un act de îndreptare a erorii materiale, care se comunică contribuabilului."

12. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Certificatul de atestare fiscală se poate elibera și comunica în mediu electronic prin:

a) spațiul privat virtual, serviciu de comunicare electronică pus la dispoziția contribuabililor și reglementat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, cu modificările și completările ulterioare;

b) Sistemul informatic PatrimVen, sistem pus la dispoziția autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală și locală în vederea furnizării de servicii de către Ministerul Finanțelor Publice. Utilizarea de către autoritățile și instituțiile publice a sistemului informatic PatrimVen se face în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanțelor Publice puse la dispoziția autorităților și instituțiilor publice prin sistemul informatic propriu, cu modificările și completările ulterioare;

c) Sistemul informatic pus la dispoziția instituțiilor de credit, în spațiul privat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(2) Certificatul eliberat și comunicat conform prezentului articol este valabil și fără semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal central competent, potrivit legii, și ștampila organului emitent."

13. Anexele nr. 2 și 3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezentul ordin.

Art. II. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. -

(1) Prevederile art. I se aplică și cererilor de eliberare a certificatului de atestare fiscală, aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Prezentul ordin intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării.

Art. IV. -

Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. V. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu

București, 7 noiembrie 2019.

Nr. 3.008.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3.654/2015)

ANTET*)

*) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ.

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ
Nr. . . . . . . . . . . data eliberării . . . . . . . . . .

Denumire/Nume și prenume: . . . . . . . . . .
Cod de identificare fiscală:**) . . . . . . . . . .
Domiciliul fiscal: Județul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . .

**) În situația contribuabililor persoane fizice care desfășoară și activități economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri se înscrie, pe lângă codul numeric personal, și codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale.

În cazul persoanelor fizice care exercită profesii libere sub forma asocierilor se înscrie codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal.

A. OBLIGAȚII FISCALE ȘI ALTE OBLIGAȚII BUGETARE***)

Sus-numitul contribuabil figurează în evidențele fiscale cu următoarele obligații fiscale și obligații bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal central în vederea recuperării, restante la data de . . . . . . . . . .

- lei -
0 Denumirea obligației fiscale/bugetare Suma
1 Obligații fiscale/bugetare principale
2 Obligații fiscale/bugetare accesorii
3 TOTAL (3 = 1 + 2)

B. SUME DE RAMBURSAT/RESTITUIT***)

Sus-numitul contribuabil figurează în evidențele fiscale cu următoarele sume de rambursat/restituit:

- lei -
0 Sume solicitate Suma
1 Sume negative de TVA solicitate la rambursare
2 Sume solicitate a fi restituite
3 TOTAL (3 = 1 + 2)

***) În situația în care suma obligațiilor fiscale înscrise la secțiunea A este mai mică sau egală cu totalul sumelor de rambursat/restituit înscrise la secțiunea B, la secțiunea D pct. III se va face mențiunea cu privire la situația prevăzută la art. 157 alin. (3) din Codul de procedură fiscală.

C. INFORMAȚII PRIVIND VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII CONTRIBUABILILOR PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE

a) Diferența dintre obligațiile fiscale/bugetare cuprinse la secțiunea A și sumele menționate la secțiunea B:

b) Totalul obligațiilor fiscale/bugetare în ultimele 12 luni:

- lei -

D. ALTE MENȚIUNI:

I. OBLIGAȚII FISCALE/BUGETARE****)

- lei -
Nr. crt. Denumirea obligației fiscale/bugetare Obligații fiscale/bugetare
Total, din care: Obligații fiscale/bugetare principale Obligații fiscale/bugetare accesorii
0 1 2 = 3 + 4 3 4
1
2
. . .
TOTAL X

II. SUME DE RAMBURSAT/RESTITUIT****)

- lei -
Nr. crt. Denumirea actului/nr. și data Cuantumul sumelor
1
2
3
. . .
TOTAL X

****) Pct. I și II se completează, la solicitarea contribuabilului, cu detalierea sumelor înscrise la secțiunile A și B.

III. MENȚIUNI RELEVANTE PENTRU SITUAȚIA FISCALĂ A CONTRIBUABILULUI

. . . . . . . . . .

IV. SUME CERTE, LICHIDE ȘI EXIGIBILE DE ÎNCASAT DE LA AUTORITĂȚILE CONTRACTANTE

Denumirea
autorității contractante
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Nr. și data documentului
emis de autoritatea contractantă
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Suma
(lei)
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

Certificatul de atestare fiscală se poate utiliza de către persoana interesată pe o perioadă de până la 30 de zile de la data eliberării sau de până la 90 de zile de la data eliberării, de către persoanele fizice care nu desfășoară activități economice în mod independent sau nu exercită profesii libere, inclusiv sub forma asocierilor.

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare

1. Denumire: Certificat de atestare fiscală

2. Format: A4/t1

3. Se tipărește față-verso.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la atestarea situației fiscale a contribuabililor.

6. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central. La cererea contribuabilului, în format hârtie pot fi emise mai multe exemplare.

7. Circulă

- un exemplar (sau mai multe) la contribuabil;

- un exemplar la organul fiscal central emitent.

8. Se păstrează un exemplar la dosarul fiscal al contribuabilului.

Conducătorul organului fiscal central,
Numele și prenumele: . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila organului fiscal central: . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 3.654/2015)

CERERE
de eliberare a certificatului de atestare fiscală

□ Scopul eliberării este pentru radiere din registrul în care am fost înregistrat.

A DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
1. Denumire/Nume și prenume
2. Cod de identificare fiscală
3. Număr de ordine în registrul comerțului
4. Date privind domiciliul fiscal
județul . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., codul poștal . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .
B DATE DE IDENTIFICARE A DEȚINĂTORULUI DE TITLURI DE PARTICIPARE LA O SOCIETATE
1. Denumire/Nume și prenume
2. Cod de identificare fiscală
3. Număr de ordine în registrul comerțului
4. Date privind domiciliul fiscal/Adresa:
județul . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., codul poștal . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .
C DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
1. Reprezentare prin împuternicit □
Nr. act de împuternicire . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . .
2. Date de identificare a împuternicitului
Nume, prenume/Denumire
Adresa: județul . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., codul poștal . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .
Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . .
D DATE DE IDENTIFICARE A NOTARULUI*)
Date de identificare ale notarului
Nume, prenume/Denumire . . . . . . . . . .
Adresa: județul . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., codul poștal . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .
Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . .
E Mențiuni privind obligațiile fiscale neachitate până în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, potrivit evidenței pe care o dețin*):
Nr. crt. Denumirea obligației fiscale de plată Obligații fiscale principale Obligații fiscale accesorii
1
2
3
. . .

*) Se completează numai în cazul în care cererea se depune în format hârtie la registratura organului fiscal competent.

SOLICIT**):

**) Nu se completează în cazul depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală de către deținătorii de titluri de participare sociale.

a) eliberarea certificatului de atestare fiscală în . . . . . . . . . . exemplare;

b) completarea secțiunii C din certificatul de atestare fiscală "Informații privind verificarea eligibilității contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile":

DA NU

c) completarea secțiunii D din certificatul de atestare fiscală "Alte mențiuni", cu detalierea informațiilor de la secțiunile A și B din certificat:

DA NU

d) completarea secțiunii D din certificatul de atestare fiscală "Alte mențiuni" cu sumele certe, lichide și exigibile pe care le am de încasat de la autorități contractante:

DA NU

Autoritățile contractante și cuantumul sumelor de încasat sunt următoarele:

Denumirea autorității contractante
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Nr. și data documentului emis de autoritatea contractantă
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Suma
(lei)
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

e) completarea secțiunii D din certificatul de atestare fiscală "Alte mențiuni" cu precizări referitoare la . . . . . . . . . .***)

***) Se fac mențiuni cu privire la starea obligațiilor fiscale, cum ar fi: aflate în executare silită, suspendate la executare silită în condițiile legii, obligații fiscale aflate în situațiile prevăzute la art. 157 alin. (2) lit. d) și e), la art. 157 alin. (3) sau la art. 194 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, după caz, etc.

Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Funcția . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Se completează de către organul fiscal.

Denumirea organului fiscal . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Numele și prenumele persoanei care a verificat . . . . . . . . . .

Numărul legitimației . . . . . . . . . .

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare

1. Denumire: Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală

2. Format: A4/t1

3. Se tipărește într-un exemplar. Se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la eliberarea certificatului de atestare fiscală.

6. Se întocmește într-un exemplar de către contribuabil/împuternicit/notar/altă persoană decât contribuabilul, potrivit legii.

7. Circulă la organul fiscal central.

8. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...