Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Procedura privind fundamentarea și criteriile de aprobare a planurilor de investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuție a energiei electrice, din 14.11.2019

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Scop și domeniu de aplicare

Art. 1. -

Prezenta procedură are scopul de a stabili modul de fundamentare a planurilor de investiții, precum și criteriile de analiză în vederea aprobării acestora, pentru investițiile realizate de către operatorul de transport și de sistem și de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice, în conformitate cu prevederile legislației și ale cadrului de reglementare în vigoare.

Art. 2. -

Prevederile prezentei proceduri se aplică de către operatorul de transport și de sistem și de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice, pentru transmiterea și fundamentarea planurilor de investiții, precum și în analiza efectuată de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea planurilor de investiții și recunoașterea investițiilor realizate în tarifele reglementate.

Art. 3. -

Nu se supun prevederilor prezentei proceduri planurile de investiții și investițiile realizate de operatorii de distribuție a energiei electrice, alții decât operatorii de distribuție concesionari.

CAPITOLUL II Definiții și abrevieri

Art. 4. -

(1) Termenii utilizați în prezenta procedură au semnificațiile prevăzute în următoarele acte normative:

a) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

b) Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare;

c) Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare;

d) Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare;

e) Metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare;

f) Standardul de performanță pentru serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul de sistem, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare;

g) Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare;

h) Regulamentul de organizare a activității de mentenanță, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare.

(2) În înțelesul prezentei proceduri, următorii termeni au următoarele semnificații:

a) aprobare - acceptare a planului de investiții transmis de operatorii de rețea, a unei/unor investiții din cadrul acestuia sau a unei/unor investiții realizate, în vederea recunoașterii costurilor aferente în tarifele reglementate;

b) condițiile pieței - cel mai avantajos cost/preț disponibil în piață, la care trebuie realizată investiția de către operator;

c) dotări - echipamente de lucru și pentru asigurarea securității muncii, calculatoare, software, echipamente hardware, autoutilitare și alte mijloace de transport, grupuri electrogene, surse de alimentare neîntreruptibile etc., care sunt necesare pentru asigurarea serviciului, dar nu reprezintă mijloace fixe care fac parte din rețea sau din sistemul de reglaj, comandă, control și achiziție date al rețelei;

d) eficiența economică a investiției - analiza cost-beneficiu a lucrării este pozitivă; lucrarea aduce beneficii viitoare operatorului de rețea și utilizatorului;

e) investiție - lucrare de extindere, dezvoltare, retehnologizare, modernizare, întărire, modificare/reamplasare a rețelei electrice în condițiile legii, precum și de înlocuire la expirarea duratei de viață, achiziție de dotări, având ca rezultat mijloace fixe utilizate sau necesare pentru prestarea serviciului de transport, de sistem sau de distribuție a energiei electrice, pentru care au fost întocmite documentele contabile de finalizare și înregistrare și pentru care se înregistrează amortizare;

f) înlocuire în urma incidentelor - lucrare cu caracter de investiție de înlocuire totală sau parțială a unui echipament/element deteriorat al rețelei, pentru care nu mai pot fi executate lucrări de mentenanță corespunzătoare cu unul nou, prin care se readuc performanțele acestuia cel puțin la nivelul inițial prevăzut în documentația tehnică de execuție;

g) lucrare de mentenanță - lucrare care se execută asupra unui echipament/element al rețelei de transport sau de distribuție a energiei electrice pentru menținerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii pe durata de viață normată a condițiilor și parametrilor tehnici de funcționare pentru care a fost proiectat; lucrările de mentenanță nu reprezintă lucrări de investiții deoarece, spre deosebire de acestea, nu asigură depășirea performanțelor echipamentului pentru care acesta a fost proiectat și nu conduc la majorarea valorii contabile și a duratei de viață contabile a acestuia;

h) necesitatea investiției - nevoia obiectivă a operatorului de a realiza lucrarea în vederea asigurării funcționării rețelei sau a îndeplinirii obligațiilor sale legale;

i) oportunitatea investiției - producerea de prejudicii operatorului și/sau utilizatorului în cazul nerealizării lucrării;

j) nivel rezonabil - nivel care întrunește, fără a depăși, acele caracteristici și funcționalități tehnice necesare pentru îndeplinirea scopului mijlocului fix necesar pentru prestarea serviciului, precum și o valoare de achiziție comparabilă cu valoarea de piață în anul respectiv;

k) plan de investiții aferent unei perioade de reglementare - plan de investiții elaborat de operator pentru o perioadă de 5 ani, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri; planul de investiții pentru o perioadă de reglementare elaborat de operatorul de distribuție include planul de dezvoltare optimă din punct de vedere economic a rețelei electrice de distribuție și planul specific de modernizare pentru instalații;

l) respingere a unei investiții - neincluderea parțială sau totală în planul de investiții aprobat a valorii unei investiții planificate sau nerecunoașterea valorii unei investiții realizate de operator, ca urmare a nerespectării prevederilor prezentei proceduri;

m) recunoaștere în tarife a unei investiții - includerea valorii unei investiții aprobate în valoarea bazei reglementate a activelor care este utilizată la calculul tarifelor reglementate, în conformitate cu prevederile metodologiei aplicabile;

n) situație imprevizibilă - un eveniment din categoria schimbărilor legislative care, fără a intra în sfera forței majore, nu putea fi prevăzut, fiind mai presus de controlul operatorului, care nu se datorează greșelii sau culpei acestuia și care conduce la nerespectarea unor prevederi ale prezentei proceduri.

(3) În cuprinsul prezentei proceduri se utilizează următoarele abrevieri și prescurtări:

a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) BAR - bază reglementată a activelor;

c) CPT - consum propriu tehnologic;

d) Lege - Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

e) MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index) - indicele frecvență medie a întreruperilor scurte în rețea;

f) OD - operator de distribuție a energiei electrice concesionar;

g) OPEX - costuri de operare și mentenanță aferente serviciului de transport și de sistem al energiei electrice și de distribuție a energiei electrice;

h) OTS - operator de transport și de sistem;

i) OR - OTS și OD;

j) RED - rețea electrică de distribuție;

k) RET - rețeaua electrică de transport;

l) SAIDI (System Average Interruption Duration Index) - indicele durată medie a întreruperilor în rețea;

m) SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) - indicele frecvență medie a întreruperilor în rețea.

CAPITOLUL III Obligații privind elaborarea și aprobarea planurilor de investiții și de dezvoltare

Art. 5. -

(1) Conform Legii, OTS are obligația de a întreține, reabilita și dezvolta în condiții economice RET, pentru a-i asigura siguranța, fiabilitatea și eficiența, cu respectarea normelor privind protecția mediului și a sănătății persoanelor și promovarea eficienței energetice, precum și de a asigura capacitatea pe termen lung a RET de a satisface cererile rezonabile de transport de energie electrică.

(2) Conform Legii, OD are obligația de a retehnologiza, reabilita și dezvolta în condiții economice RED, cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare și a legislației privind protecția mediului și a sănătății persoanelor și promovarea eficienței energetice, astfel încât să fie asigurată siguranța, fiabilitatea și eficiența RED, precum și capacitatea pe termen lung de a satisface solicitări rezonabile de racordare la RED; în acest scop, OD realizează lucrări de dezvoltare a RED, prin consultare, după caz, cu OTS.

Art. 6. -

În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), OTS elaborează:

a) la fiecare 2 ani, cu posibilitatea de revizuire anuală, planul de dezvoltare a RET pe 10 ani;

b) anterior începerii unei perioade de reglementare, planul de investiții pe 5 ani, detaliat pentru fiecare an al perioadei de reglementare;

c) înaintea fiecărui an al perioadei de reglementare, planul de investiții anual.

Art. 7. -

În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (2), OD elaborează:

a) anterior începerii unei perioade de reglementare, planul de investiții pe 5 ani, detaliat pentru fiecare an al perioadei de reglementare;

b) înaintea fiecărui an al perioadei de reglementare, planul de investiții anual.

Art. 8. -

ANRE aprobă în condițiile Legii planurile de investiții și de dezvoltare elaborate de OR, după cum urmează:

a) planul de dezvoltare a RET pe 10 ani elaborat de OTS se aprobă prin decizie a președintelui ANRE;

b) planurile de investiții pe 5 ani, corespunzătoare unei perioade de reglementare, precum și planurile de investiții anuale elaborate de OTS și OD se aprobă în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) lit. a).

CAPITOLUL IV Fundamentarea planului de dezvoltare a RET pe 10 ani

Art. 9. -

(1) Planul de dezvoltare prevăzut la art. 6 lit. a) se fundamentează pe baza analizei stării tehnice a RET, în concordanță cu stadiul actual și evoluția viitoare a consumului de energie și a surselor de producere a energiei electrice, inclusiv importurile și exporturile de energie electrică, și se corelează cu planurile de amenajare și de sistematizare a teritoriului străbătut de RET, în condițiile respectării normelor de protecție a mediului.

(2) Elaborarea planului de dezvoltare a RET pe 10 ani și a planului de investiții pentru o perioadă de reglementare se realizează pe baza unei proceduri interne de planificare și gestiune a investițiilor, întocmită de OTS cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.

Art. 10. -

(1) OTS realizează următoarele analize de perspectivă a RET, pe termen scurt - pentru următorii 5 ani, respectiv pe termen lung - pentru următorii 10 ani, care stau la baza fundamentării planului de dezvoltare, prevăzut la art. 6 lit. a):

a) stadiul actual și evoluția viitoare a consumului de energie electrică, a structurii și capacității surselor de producere, inclusiv importurile și exporturile de energie electrică, luând în considerare prognozele de dezvoltare a capacităților de schimb transfrontalier;

b) analiza RET în funcție de vechimea și starea tehnică a elementelor acesteia, cu detalierea pe zone geografice, niveluri de tensiune și elemente de rețea;

c) evaluarea gradului de încărcare al elementelor rețelei și comportarea rețelei în condițiile în care sunt satisfăcute: criteriul de siguranță (N-1), criteriul de stabilitate statică și condițiile de stabilitate tranzitorie, în scopul identificării zonelor critice ale rețelei și a lucrărilor necesare pentru creșterea siguranței în exploatare, optimizarea și eficientizarea acesteia;

d) analiza nivelului pierderilor de putere la palierele caracteristice ale curbei de sarcină, identificarea zonelor și a elementelor critice și stabilirea lucrărilor de investiții necesare pentru reducerea acestora;

e) evaluarea potențialului de creștere a eficienței energetice a RET, identificarea măsurilor pentru îmbunătățirea eficienței energetice a acesteia, stabilirea calendarului de implementare a măsurilor;

f) analiza nivelului de performanță a serviciului conform indicatorilor prevăzuți în reglementările specifice în vigoare, identificarea factorilor care au o influență semnificativă asupra acesteia, stabilirea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea performanței serviciului și pentru asigurarea controlului asupra factorilor principali de influență;

g) analiza adecvanței sistemului la vârf de sarcină pe termen scurt, mediu și lung prin metode care să țină seama de structura capacităților de producere și de gradul de incertitudine indus de ponderea puterii disponibile a capacităților de producere din surse regenerabile în total putere disponibilă la nivelul SEN;

h) analiza privind evaluarea flexibilității RET;

i) identificarea zonelor și a elementelor RET pentru care este necesară realizarea de investiții constând în modernizări sau retehnologizări;

j) identificarea zonelor de rețea în care sunt necesare lucrări de dezvoltare și extindere;

k) prezentarea modului de prioritizare a investițiilor prin detalierea criteriilor de prioritizare și a tipului de analize care au stat la baza întocmirii cronologiei desfășurării lucrărilor de investiții prognozate;

l) estimarea valorii totale a lucrărilor de investiții și a nivelului cheltuielilor anuale de investiții, precum și identificarea surselor de finanțare (din fonduri proprii, surse împrumutate, contribuții financiare, venituri din alocarea capacităților de interconexiune transfrontalieră);

m) identificarea, fundamentarea și estimarea valorică a beneficiilor urmărite prin realizarea investițiilor cuprinse în plan (de exemplu, îmbunătățirea indicatorilor privind siguranța în funcționare a RET, a indicatorilor de performanță, reducerea cheltuielilor de operare și mentenanță, reducerea CPT, racordarea de noi utilizatori, îndeplinirea unor obligații legale etc.);

n) actualizarea stadiului proiectelor de interconexiune în corelare cu lista europeană a proiectelor de interes comun și cu țintele asumate la nivel național privind gradul de interconectare la nivelul Uniunii Europene;

o) evaluarea impactului cheltuielilor cu realizarea investițiilor cuprinse în plan asupra tarifelor reglementate;

p) modul de corelare a planului de dezvoltare a RET pe 10 ani cu planuri similare ale rețelelor de transport al energiei electrice din țările vecine, rezultat în urma colaborării cu OTS vecini, cu evidențierea obligațiilor care revin OTS și a pozițiilor din planul de dezvoltare a RET pe 10 ani implicate în aceste corelări/colaborări;

q) situația comparativă din care să rezulte modificările față de ediția anterioară a planului aprobat de ANRE, cu justificarea documentată a fiecărui obiectiv modificat;

r) raportul de monitorizare a realizării investițiilor cuprinse în planul de dezvoltare a RET pe 10 ani aprobat de ANRE, cu prezentarea unei estimări valorice a impactului întârzierilor sau nerealizării investițiilor cuprinse în ediția precedentă a planului de dezvoltare;

s) planul lucrărilor de mentenanță necesare pentru asigurarea siguranței în funcționare a RET sau respectarea obligațiilor legale (legi, condiții de licență, norme tehnice), cu detalierea modului de realizare (cu forțe proprii sau cu terți), estimarea costurilor lucrărilor de mentenanță și programul de asigurare a mentenanței rețelei, întocmit în conformitate cu prevederile regulamentului de mentenanță;

t) analiza privind măsurile și programele destinate asigurării securității cibernetice a sistemelor informatice.

(2) Planul de dezvoltare a RET pe 10 ani cuprinde lucrările de investiții care rezultă necesare în RET în cursul perioadei de perspectivă de 10 ani, în urma analizelor prevăzute la alin. (1); planul conține estimarea perioadei de realizare, a valorii totale și a cheltuielilor investiționale anuale pentru fiecare proiect de investiții.

(3) OTS supune dezbaterii publice planul de dezvoltare a RET pe 10 ani înainte de depunerea acestuia la ANRE în vederea aprobării și pune la dispoziția autorității observațiile și propunerile primite în urma dezbaterii.

Art. 11. -

ANRE aprobă planul de dezvoltare a RET pe 10 ani, dacă acesta este fundamentat pe baza analizelor prevăzute la art. 10 și dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) planul respectă condițiile prevăzute în decizia de aprobare a ediției anterioare, în vigoare;

b) planul propus integrează proiectele de interes comun în care OTS este implicat cu obiectivele pe care aceste proiecte de interes comun le prevăd pe teritoriul național;

c) investițiile incluse în planul de dezvoltare a RET pe 10 ani respectă normele europene și naționale privind eficiența energetică a rețelelor de energie electrică, în acord cu țintele asumate la nivel de țară;

d) prin lucrările de investiții prevăzute, OTS este în măsură să îndeplinească țintele specifice privind gradul de interconectivitate între rețele, stabilite la nivelul Uniunii Europene și asumate la nivel de țară;

e) pentru investițiile care sunt planificate a fi realizate în primii 3 ani ai planului, se transmit studiile de fezabilitate și documentele de aprobare a acestora;

f) fiecare lucrare de investiții inclusă în primii 3 ani ai planului este justificată pe baza indicatorilor de eficiență tehnico- economică determinați în cadrul studiului de fezabilitate, respectiv a documentației tehnice de proiectare, întocmite în conformitate cu prevederile legale;

g) fiecare lucrare de investiții inclusă în plan respectă condițiile de includere în BAR, prevăzute în metodologia de stabilire a tarifelor reglementate aplicabilă;

h) recuperarea valorii lucrărilor de investiții este posibilă conform prevederilor metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate aplicabile;

i) planul de dezvoltare a RET pe 10 ani este corelat cu Strategia energetică a României pe termen mediu și lung, cu Planul național de reformă, cu Planul de dezvoltare a rețelei la nivelul UE și cu Planul național privind energia și clima, în vigoare.

CAPITOLUL V Fundamentarea planurilor de investiții pentru o perioadă de reglementare

Art. 12. -

Planul de investiții al OTS pentru o perioadă de reglementare prevăzut la art. 6 lit. b) se fundamentează pe baza rezultatelor analizelor prevăzute la art. 10, realizate pe termen scurt, și conțin investițiile programate a fi realizate în primii 5 ani ai planului de dezvoltare a RET pe 10 ani elaborat de OTS și aprobat de ANRE.

Art. 13. -

(1) Planul de investiții al OD pentru o perioadă de reglementare prevăzut la art. 7 lit. a) se fundamentează pe baza rezultatelor studiului de perspectivă a RED și conține lucrările de modernizare pentru instalații și de dezvoltare optimă din punct de vedere economic a RED, rezultate în cadrul studiului ca fiind necesare în următorii 5 ani.

(2) OD elaborează/actualizează în condițiile legii studiul de perspectivă a RED din zona sa de licență în anul anterior unei perioade de reglementare, pentru următorul interval de perspectivă de 10 ani care acoperă următoarele două perioade de reglementare.

(3) Studiul de perspectivă a RED cuprinde cel puțin următoarele:

a) analiza RED în funcție de vechimea și starea tehnică a elementelor acesteia, cu detalierea acesteia pe zone geografice, niveluri de tensiune, categorii de instalații, în corelare cu evoluția indicatorilor de performanță a serviciului de distribuție a energiei electrice și a cheltuielilor de investiții și mentenanță înregistrate în perioada anterioară de reglementare;

b) analiza CPT în RED, cu detalierea pe zone geografice, niveluri de tensiune, categorii de instalații, prin comparație cu țintele de CPT stabilite de ANRE pentru perioada anterioară de reglementare;

c) evaluarea potențialului de creștere a eficienței energetice a RED, identificarea măsurilor pentru îmbunătățirea eficienței energetice a acesteia, stabilirea calendarului de implementare a măsurilor;

d) lucrările de retehnologizare/modernizare a instalațiilor RED care conduc la asigurarea/îmbunătățirea indicatorilor de continuitate și a calității tehnice a serviciului de distribuție, precum și la reducerea CPT și a OPEX;

e) lucrările de dezvoltare optimă a RED, în corelare cu perspectiva de evoluție a producției și a consumului de energie electrică în zona de licență;

f) analiza capacității pe termen lung a RED de a satisface solicitări de racordare la rețea pe baza planurilor generale/zonale de urbanism transmise de autoritățile locale OD la solicitarea acestora;

g) rezultatele consultării cu OTS, OD vecini și cu autoritățile locale din zona de licență;

h) identificarea zonelor și a categoriilor de instalații ale RED pentru care este necesară realizarea de investiții;

i) prezentarea modului de prioritizare a investițiilor;

j) identificarea, fundamentarea și estimarea valorică a beneficiilor urmărite (îmbunătățirea indicatorilor de performanță, reducerea cheltuielilor de operare și mentenanță, reducerea CPT) prin realizarea investițiilor propuse, la nivelul RED din zona de licență a OD;

k) evaluarea cheltuielilor de investiții și a surselor de finanțare (din fonduri proprii, surse împrumutate și/sau contribuții);

l) evaluarea impactului cheltuielilor cu realizarea investițiilor cuprinse în plan asupra tarifelor reglementate;

m) planul lucrărilor de mentenanță pentru asigurarea siguranței în funcționare a RED sau respectarea obligațiilor legale (legi, condiții de licență, norme tehnice), modul de realizare (cu forțe proprii sau cu terți), estimarea costurilor lucrărilor de mentenanță și programul de asigurare a mentenanței RED, întocmit în conformitate cu prevederile regulamentului de mentenanță.

(4) Studiul de perspectivă a RED se corelează cu planul de dezvoltare a RET pe 10 ani în vigoare.

Art. 14. -

(1) Planul de investiții pentru o perioadă de reglementare se corelează cu programul lucrărilor de reducere a CPT, planul privind respectarea indicatorilor de calitate a serviciului, planul lucrărilor de mentenanță, în condițiile prevăzute în metodologia aplicabilă, precum și cu programul de măsuri pentru îmbunătățirea eficienței energetice a rețelelor electrice, întocmit conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Planul de investiții pentru o perioadă de reglementare cuprinde lucrările de investiții programate a fi finalizate și puse în funcțiune în fiecare an al perioadei, cu estimarea valorii acestora, ordonate în funcție de tipul și scopul lor.

(3) Planul de investiții pentru o perioadă de reglementare se detaliază pe categoriile de investiții prevăzute la art. 23.

Art. 15. -

(1) Cu minimum 6 luni înaintea începerii unei perioade de reglementare, OTS și OD elaborează și transmit ANRE, în format scris și în format electronic editabil, planul de investiții pentru perioada de reglementare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoțit de următoarele documente care stau la baza fundamentării acestuia:

a) analizele de fundamentare a planului de dezvoltare a RET pe 10 ani prevăzute la art. 10 în cazul OTS, respectiv studiul de perspectivă privind dezvoltarea RED prevăzut la art. 13 în cazul OD;

b) programul lucrărilor de reducere a CPT;

c) planul lucrărilor pentru respectarea indicatorilor de calitate a serviciului;

d) programul de asigurare a mentenanței, în conformitate cu prevederile regulamentului de mentenanță și planul lucrărilor de mentenanță; costurile de mentenanță aferente sistemelor de măsurare inteligentă se vor prezenta distinct și vor fi corelate cu cele avute în vedere la propunerea de calendar de implementare;

e) studiile de fezabilitate pentru lucrările care sunt planificate a fi realizate în primii 3 ani ai perioadei de reglementare, notele de fundamentare pentru lucrările care sunt planificate a fi realizate în ultimii 2 ani ai perioadei, precum și fișele de fundamentare ale lucrărilor pe baza costurilor specifice ale elementelor de rețea relevante, în cazul OTS.

(2) Informațiile din documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie corelate cu cele transmise de OR pentru fundamentarea tarifelor reglementate.

Art. 16. -

În planul de investiții pentru o perioadă de reglementare se includ numai lucrări justificate prin necesitatea, oportunitatea, eficiența și costul care reflectă condițiile pieței, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) lit. b), d), h) și i).

Art. 17. -

În planul de investiții aferent unei perioade de reglementare se includ lucrări care conduc la obținerea a cel puțin unuia dintre următoarele beneficii:

a) îmbunătățirea indicatorilor de performanță a serviciului, cu respectarea prevederilor legale și a prevederilor contractuale;

b) îmbunătățirea eficienței energetice a rețelei prin reducerea CPT;

c) reducerea costurilor de operare și mentenanță OPEX;

d) asigurarea capacității de racordare la sistem a utilizatorilor conform solicitărilor acestora și creșterea cantității de energie electrică transportată/distribuită, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

e) îmbunătățirea condițiilor de muncă în cazul modernizării clădirilor/sediilor administrative;

f) îndeplinirea altor obligații legale.

Art. 18. -

(1) Pentru fiecare lucrare inclusă în planul de investiții se stabilește cel puțin unul dintre beneficiile prevăzute la art. 17 și se determină/cuantifică ex-ante valorile estimate a fi obținute ale beneficiilor specifice urmărite, în vederea monitorizării ex-post a rezultatelor obținute.

(2) Monitorizarea beneficiilor investițiilor prevăzută la alin. (1) nu se aplică pentru lucrările de întărire a rețelei pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării noilor utilizatori sau modificării caracteristicilor pentru utilizatorii existenți, lucrările de electrificare a localităților și de extindere a RED, preluări de capacități de la terți, lucrări de modernizare clădiri/sedii administrative, precum și lucrări necesare pentru îndeplinirea altor obligații legale.

Art. 19. -

ANRE aprobă planul de investiții pentru o perioadă de reglementare dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) planul de investiții este fundamentat în conformitate cu prevederile art. 12 în cazul OTS, respectiv ale art. 13 în cazul OD;

b) planul de investiții este corelat cu măsurile pentru asigurarea siguranței în exploatare a rețelei, măsurile de reducere a CPT, măsurile privind îmbunătățirea indicatorilor de performanță a serviciului, măsurile pentru îmbunătățirea eficienței energetice a rețelei, precum și cu planul lucrărilor de mentenanță pentru perioada de reglementare;

c) valoarea planului de investiții din surse proprii pentru fiecare an din perioada de reglementare este cel puțin egală cu valoarea costului cu amortizarea reglementată totală anuală prognozată aferentă aceluiași an al perioadei de reglementare;

d) valoarea fiecărei lucrări de investiții în rețea este corelată cu costurile specifice ale elementelor de rețea relevante;

e) investițiile incluse în plan respectă condițiile de includere în BAR prevăzute în metodologia de stabilire a tarifelor reglementate aplicabilă;

f) planul de investiții este corelat cu Strategia energetică a României pe termen mediu și lung, cu Planul național de reformă, cu Planul național privind energia și clima, în vigoare, precum și cu Planul de dezvoltare a rețelei la nivelul UE în cazul transportului de energie electrică;

g) toate lucrările de investiții planificate a fi realizate în primii 3 ani planului de dezvoltare a RET pe 10 ani în vigoare se includ în planul de investiții pentru perioada de reglementare, în cazul OTS.

CAPITOLUL VI Fundamentarea planurilor anuale de investiții

Art. 20. -

(1) OR elaborează planurile anuale de investiții cu respectarea categoriilor de lucrări, structurii și valorii totale anuale din planurile de investiții aprobate de ANRE pentru perioada de reglementare.

(2) Planurile anuale de investiții se transmit în format scris și electronic editabil, până la data de 1 februarie, cu respectarea tabelelor-cadru din anexa nr. 1, secțiunea Prognozat.

(3) Un plan anual de investiții cuprinde acele lucrări care urmează a fi puse în funcțiune și înregistrate ca mijloace fixe în evidențele contabile ale operatorului în cursul anului calendaristic respectiv.

Art. 21. -

(1) OR poate include în planul anual de investiții numai lucrări din categoriile de lucrări a căror necesitate a rezultat din planul de dezvoltare a RET pe 10 ani în cazul OTS, respectiv din studiul de perspectivă pentru OD.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), OR poate include în planul anual de investiții lucrări a căror necesitate a rezultat în urma unor avarii, incidente, condiții meteorologice deosebite, la cererea autorităților administrației publice sau a utilizatorilor, precum și lucrări pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale operatorului, pe bază de documente justificative.

Art. 22. -

Pentru fiecare lucrare din planul anual de investiții se stabilesc beneficiile specifice urmărite dintre cele prevăzute la art. 17 (reducerea CPT, reducerea OPEX, îmbunătățirea indicatorilor de performanță a serviciului etc.) și se determină/cuantifică ex-ante valoarea beneficiilor specifice estimate a fi obținute, cu excepția celor prevăzute la art. 18 alin. (2), în vederea monitorizării ex-post a rezultatelor efectiv obținute, conform anexei nr. 2.

CAPITOLUL VII Structura planului anual de investiții

Art. 23. -

(1) Planul de investiții este defalcat pe trei tipuri de categorii, cu demonstrarea câștigului de eficiență rezultat în conformitate cu prevederile art. 17, astfel:

a) investiții esențiale;

b) investiții necesare;

c) investiții justificabile.

(2) Investiții esențiale sunt acele investiții care au ca scop asigurarea siguranței în exploatare a rețelei și eliminarea congestiilor de rețea, inclusiv pe liniile de interconexiune cu sistemele vecine, precum și a continuității în alimentarea cu energie electrică. Acestea includ, fără a se limita la, următoarele:

a) realizarea de noi linii electrice, inclusiv de interconexiune și de noi stații electrice, retehnologizarea, modernizarea, creșterea capacității liniilor/stațiilor și posturilor de transformare existente care sunt supraîncărcate, considerate locuri de muncă cu condiții deosebite din punctul de vedere al securității muncii sau care au parametrii tehnici necorespunzători în conformitate cu normele în vigoare;

b) proiecte de investiții incluse în lista proiectelor de interes comun, stabilită în baza Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene;

c) protecția infrastructurii critice cu grad de criticitate mare - doar proiecte destinate evitării producerii unor evenimente iminente și care pot avea consecințe la nivelul siguranței ansamblului SEN, consecințe catastrofice sau care pot conduce la pierderi de vieți omenești;

d) instalații pentru compensarea factorului de putere;

e) înlocuirea echipamentelor existente uzate fizic și moral pentru care nu există piese de schimb și pentru care nu mai pot fi executate lucrări de mentenanță corespunzătoare, înlocuirea echipamentelor pentru a se respecta condițiile de mediu.

(3) Investițiile necesare sunt acele investiții care au ca scop dezvoltarea, modernizarea și creșterea eficienței rețelei, a indicatorilor de calitate prevăzuți în standardele de performanță în vigoare. Acestea includ, fără a se limita la, următoarele:

a) înlocuirea echipamentelor existente amortizate, ai căror parametri tehnici nu mai corespund cu normativele în vigoare și care nu mai asigură respectarea parametrilor de performanță și calitate prevăzuți în legislație;

b) înlocuirea de echipamente, lucrări de retehnologizare și modernizare pentru reducerea CPT;

c) îmbunătățirea calității serviciului (de exemplu, lucrări pentru creșterea nivelului de tensiune);

d) realizarea de capacități noi, extinderea rețelei existente pentru alimentarea noilor utilizatori;

e) implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, precum și a celor pentru asigurarea securității cibernetice și implementarea de tehnologii digitale și comunicații tehnologice;

f) lucrări de întărire a rețelei pentru noile racordări, inclusiv cele impuse de legislația primară, precum și cota-parte neacoperită de tariful de racordare;

g) protecția infrastructurii critice cu grad de criticitate mare și mediu - proiecte destinate evitării producerii unor evenimente care nu prezintă risc iminent de producere, dar pot avea consecințe semnificative.

(4) Investițiile justificabile sunt acele investiții pentru care cheltuielile aferente trebuie analizate în raport cu beneficiile pe care le aduc utilizatorilor. Acestea includ, fără a se limita la, următoarele:

a) achiziția de dotări;

b) modernizarea clădirilor/sediilor administrative;

c) preluări de capacități energetice de distribuție a energiei electrice de la terți;

d) înlocuirea grupurilor de măsurare și înlocuiri ale unor părți componente ale mijloacelor fixe, care au ca rezultat îmbunătățirea parametrilor tehnici sau sunt indispensabile la intervale regulate, pentru a asigura continuarea exploatării mijloacelor fixe respective la parametrii normali;

e) înlocuiri în urma incidentelor;

f) protecția infrastructurii critice cu grad de criticitate redus.

Art. 24. -

Structura planului anual de investiții elaborat de OTS trebuie să respecte următoarele condiții:

a) cel puțin 80% din valoarea planului anual de investiții reprezintă lucrări de investiții cuprinse în planul de dezvoltare a RET pe 10 ani, în vigoare;

b) durata medie de amortizare aferentă mijloacelor fixe prognozate a fi puse în funcțiune într-un an, determinată ca raport între valoarea totală de inventar și valoarea amortizării anuale cumulate a acestora, să fie mai mare de 20 de ani;

c) amortizarea anuală cumulată a mijloacelor fixe cu durată normală de funcționare mai mică de 10 ani nu depășește 20% din valoarea anuală cumulată a amortizării mijloacelor fixe prognozate a fi puse în funcțiune în anul t;

d) valoarea investițiilor care au ca rezultat mijloace fixe aparținând rețelei sau sunt necesare pentru operarea sistemului trebuie să reprezinte cel puțin 85% din valoarea totală a planului anual de investiții, aprobată de ANRE pentru anul respectiv la începutul perioadei de reglementare.

Art. 25. -

Structura planului anual de investiții elaborat de OD trebuie să respecte următoarele condiții:

a) valoarea investițiilor care au ca rezultat mijloace fixe aparținând rețelei trebuie să reprezinte cel puțin 85% din valoarea totală a planului anual de investiții, aprobată de ANRE pentru anul respectiv la începutul perioadei de reglementare;

b) o cotă situată între cel puțin 5% și cel mult 10% din valoarea prevăzută la lit. a) trebuie să reprezinte lucrări de electrificare a localităților și de extindere a RED. În această categorie se includ și:

(i) contravaloarea cheltuielilor cu finanțarea lucrărilor de electrificare a localităților și de extindere a RED, suportată de OD în cazul coparticipării la finanțare împreună cu autoritățile administrației publice și/sau utilizatori persoane fizice și juridice;

(ii) contravaloarea cheltuielilor cu finanțarea lucrărilor de realizare a rețelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali dintr-un ansamblu de blocuri de locuințe și/sau de locuințe individuale, restituită de către OD dezvoltatorilor;

c) la solicitarea unor autorități publice naționale sau locale, OD este obligat să includă cu prioritate, în cadrul investițiilor prevăzute la lit. b), lucrări de extindere a RED necesare pentru alimentarea cu energie electrică a unor obiective de importanță strategică, care contribuie la securitatea și siguranța națională, precum și obiective sociale de interes public, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în vigoare;

d) o cotă situată între cel puțin 5% și cel mult 10% din valoarea prevăzută la lit. a) trebuie să reprezinte lucrări de întărire a RED pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării noilor utilizatori sau modificării caracteristicilor pentru utilizatorii existenți. În această categorie se includ și:

(i) valoarea aferentă lucrărilor de modificare a instalației de racordare deținută de OD, în situația aprobării unui spor de putere mai mic sau egal cu 50% din puterea aprobată pentru un loc de consum;

(ii) lucrările de întărire a RED necesare alimentării cu energie electrică a clienților finali cu drept legal la serviciu universal, conform deciziilor ANRE;

e) este interzisă includerea lucrărilor de mentenanță în planul anual de investiții;

f) numărul grupurilor de măsurare înlocuite în decursul unui an trebuie să se încadreze în cel mult 7% din numărul grupurilor de măsurare existente la locurile de consum din zona de licență la sfârșitul anului anterior celui pentru care se întocmește planul anual de investiții. Neîncadrarea în această limită se poate accepta, la solicitarea OD, numai pe bază de documente justificative;

g) valoarea investițiilor în dotări și modernizări clădiri/sedii administrative nu poate să depășească 15% din valoarea totală a planului anual de investiții, aprobată de ANRE la începutul perioadei de reglementare pentru anul respectiv;

h) numărul autovehiculelor, inclusiv autoutilitare și autospeciale, achiziționate în decursul unui an nu poate să depășească 10% din numărul celor aflate în proprietate la sfârșitul anului anterior celui pentru care se elaborează planul anual de investiții, iar dotarea acestora nu va depăși un nivel standard rezonabil;

i) prin derogare de la prevederile lit. h), în situația în care nu deține sau deține parțial în proprietate autovehiculele prevăzute la lit. h), în anul de referință al unei perioade de reglementare, OD are dreptul să solicite ANRE acordul pentru constituirea prin achiziționare a unui parc auto dimensionat la nivelul necesar și fundamentat pe bază de documente justificative, cu încadrarea în structura prevăzută la lit. a) și g);

j) toate lucrările de investiții necesare pentru implementarea sistemelor de măsurare inteligentă se încadrează numai la categoria corespunzătoare din planul de investiții; numărul grupurilor de măsurare înlocuite în cadrul acestor lucrări nu sunt luate în considerare la aplicarea limitării prevăzute la lit. f);

k) investițiile în dotări de tipul tehnică de calcul și echipamente de telecomunicații nu vor depăși un nivel rezonabil de performanță tehnică și de preț, precum și un volum adecvat numărului de personal implicat în desfășurarea serviciului.

Art. 26. -

(1) Valoarea planificată a fiecărei investiții cuprinse în planul anual de investiții este determinată de cheltuielile estimate a fi efectuate pentru realizarea de noi mijloace fixe, precum și pentru reconstruirea, modernizarea și retehnologizarea celor existente, conform documentelor justificative aferente promovării acesteia pentru cazul investițiilor în mijloace fixe aparținând rețelei, sau de prețul de achiziție estimat/prevăzut în contractele de achiziție pentru cazul investițiilor în dotări.

(2) Valoarea planului anual de investiții și a fiecărui obiectiv/mijloc fix este exprimată în unități monetare considerate în termeni nominali ai anului anterior începerii perioadei de reglementare.

(3) Denumirile investițiilor cuprinse în planul anual trebuie să corespundă denumirilor din documentele justificative aferente promovării acestora, iar denumirea fiecărui mijloc fix obținut prin realizarea investiției trebuie să permită identificarea fizică, în mod individual, a acestuia.

(4) Nu se includ în planul de investiții lucrări care privesc imobilizări corporale și necorporale din categoria investițiilor în dotări, inclusiv clădiri, care nu pot fi incluse în baza activelor reglementate, conform prevederilor metodologiei aplicabile de stabilire a tarifelor.

Art. 27. -

(1) OD are obligația de a preciza pentru fiecare lucrare de investiții/mijloc fix amplasamentul acesteia/acestuia, respectiv județul, localitatea și zona din cadrul localității (strada), după caz, pentru care a fost planificată realizarea investiției.

(2) Nu se includ în planul anual de investiții al OD lucrări cu denumiri generice (cu specificarea doar a județului sau a localității) și lucrări a căror valoare planificată este egală cu 0.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), lucrările din categoriile prevăzute la art. 25 lit. b) și d), precum și cele din categoria preluărilor de capacități energetice de la terți sau înlocuirilor de echipamente în urma incidentelor se pot include cu denumiri generice și cu precizarea valorii acestora în planul anual de investiții transmis ANRE la începutul anului. OD detaliază aceste lucrări în cursul anului, pe măsură ce realizarea acestora devine necesară și oportună, și completează cu lucrări planurile anuale de investiții transmise ANRE la data de 1 octombrie a fiecărui an; lucrările care la data de 1 octombrie se exclud din plan au valoarea planificată 0 și se marchează cu "EX" în coloana de observații, iar cele care se introduc se marchează cu "IN".

Art. 28. -

(1) Investițiile în RED prognozate să se deruleze pe o perioadă mai mare de un an care urmează a avea puneri în funcțiune parțiale se evidențiază distinct în planul de investiții aferent fiecărui an, începând cu primul an și până în anul de finalizare a acestora, prin adăugarea unei mențiuni în acest sens în coloana de observații, în toate etapele de transmitere a planului, cu precizarea valorii totale prognozate și defalcarea anuală a acesteia, precum și a stadiului lucrării (finalizat/nefinalizat).

(2) Valoarea totală prognozată a investițiilor prevăzute la alin. (1) este cea inclusă în planul anual de investiții transmis ANRE de OD la data de 1 octombrie a primului an în care lucrarea are puneri în funcțiune parțiale. Defalcarea anuală a valorii prognozate se poate modifica începând cu al doilea an, în funcție de valoarea lucrărilor realizate și puse în funcțiune în anul anterior.

(3) Durata de realizare a investițiilor prevăzute la alin. (1) nu poate fi mai mare de 3 ani.

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), pot fi incluse în planul anual de investiții lucrări având un grad mare de complexitate a căror durată de realizare depășește 3 ani, numai cu informarea prealabilă a ANRE și transmiterea informațiilor justificative detaliate cu privire la aceste lucrări.

CAPITOLUL VIII Justificarea planului anual de investiții

Art. 29. -

(1) Planul anual de investiții elaborat de OTS se transmite ANRE însoțit de următoarele documente asumate/aprobate/avizate intern:

a) un memoriu de prezentare pentru fiecare lucrare, din care să rezulte necesitatea, oportunitatea, eficiența acesteia, precum și beneficiile specifice determinate/cuantificate ex-ante în conformitate cu prevederile art. 18;

b) documente justificative privind prudența investițiilor în format electronic pe suport USB, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiții;

c) documentele întocmite până la acea dată: referatul de necesitate/nota de fundamentare, tema de proiectare, comanda de proiectare, studiul de fezabilitate, documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, proiectul tehnic, caietul de sarcini, contractul de execuție/de achiziție; aceste documente se transmit în format electronic, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiții;

d) planul anual de mentenanță în rețea, defalcat pe mentenanță corectivă și mentenanță preventivă, pe tipuri de lucrări și tipuri de echipamente ale rețelei, cu specificarea valorii acestora pentru fiecare categorie, în conformitate cu tabelul- cadru din anexa nr. 3; planul anual de mentenanță se corelează cu costurile de mentenanță aprobate conform metodologiei de stabilire a tarifelor aplicabile.

(2) În cazul în care OTS nu are obligația legală de a elabora studii de fezabilitate pentru anumite lucrări, OTS transmite suplimentar în vederea justificării acestora următoarele analize întocmite cu respectarea prevederilor legale privind conținutul- cadru al unui studiu de fezabilitate:

a) situația existentă, identificarea deficiențelor și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții;

b) descrierea lucrării din punct de vedere tehnic;

c) analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică.

Art. 30. -

(1) Planul anual de investiții elaborat de OD se transmite ANRE însoțit de:

a) documentele justificative privind necesitatea, oportunitatea, eficiența economică a investițiilor și reflectarea condițiilor pieței, în format electronic pe suport USB, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiții;

b) documentele de promovare a fiecărei investiții întocmite până la acea dată: referatul de necesitate/nota de fundamentare, tema de proiectare, comanda de proiectare, studiul de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, proiectul tehnic, caietul de sarcini; pentru investițiile din categoria investițiilor justificabile, cu excepția lucrărilor de modernizare a clădirilor, se transmit cel puțin referatul de necesitate/nota de fundamentare, proiectul tehnic/specificația tehnică și caietul de sarcini;

c) un memoriu de prezentare pentru fiecare lucrare, din care să rezulte necesitatea, oportunitatea, eficiența acesteia, precum și beneficiile specifice determinate/cuantificate ex-ante în conformitate cu prevederile art. 18;

d) planul anual de mentenanță în rețea, defalcat pe mentenanță corectivă și mentenanță preventivă, pe tipuri de lucrări și tipuri de echipamente ale rețelei, cu specificarea valorii acestora pentru fiecare categorie, în conformitate cu tabelul- cadru din anexa nr. 3; planul anual de mentenanță se corelează cu costurile de mentenanță aprobate conform metodologiei de stabilire a tarifelor aplicabile.

(2) Din documentele prevăzute la alin. (1) și din anexele care însoțesc planul de investiții trebuie să rezulte pentru fiecare investiție:

a) justificarea necesității, oportunității și eficienței acesteia, precum și reflectarea condițiilor pieței, în sensul prevederilor art. 16;

b) descrierea tehnică a investiției, cu specificarea mijloacelor fixe care se obțin din realizarea acesteia: detalii tehnice, cantități (număr bucăți, lungimi de linii etc.), principalele tipuri de active ce urmează a fi achiziționate, valoarea prognozată de inventar și valoarea medie obținută în anul anterior pentru același tip de mijloc fix, conform anexei nr. 2;

c) beneficiile specifice determinate/cuantificate ex-ante în conformitate cu prevederile art. 18.

Art. 31. -

Pentru investițiile incluse în planul anual de investiții din categoria celor prevăzute la art. 28, OD transmit în format electronic pe suport USB o situație din care să rezulte stadiul lucrării, mijloacele fixe rezultate anterior, înregistrate în contabilitate, amortizarea aferentă acestora, cu precizarea codificării lucrării în conformitate cu planul de investiții aferent primului an și menținerea acesteia până la finalizarea lucrării.

Art. 32. -

În planul anual de investiții transmis ANRE de către OD la începutul anului, pentru minimum 80% din numărul de lucrări în RED trebuie să fie întocmite și aprobate cel puțin temele de proiectare și studiile de fezabilitate.

CAPITOLUL IX Modificarea planului anual de investiții

Art. 33. -

(1) Până la data de 1 octombrie, OR au dreptul să modifice planul de investiții pentru anul în curs, cu respectarea valorii totale aprobate anterior pentru anul respectiv, a structurii stabilite la cap. VII și a cerințelor ANRE rezultate în urma analizei planului de investiții și a documentelor transmise conform prevederilor art. 20 și 29, respectiv art. 30.

(2) În planul de investiții al OTS și OD modificat trebuie să se regăsească cel puțin 90% din numărul de lucrări cuprinse în planul transmis la termenul prevăzut la art. 20.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul apariției unor situații imprevizibile ulterior datei de 1 februarie, depășirea limitei de 10% din numărul de lucrări care se pot înlocui până la data de 1 octombrie poate fi acceptată de ANRE pe baza documentelor justificative din care rezultă încadrarea în legislația aplicabilă.

(4) OR au obligația să justifice fiecare modificare a planului de investiții și să transmită documentele justificative ale noilor investiții incluse în plan, conform prevederilor cap. VIII.

(5) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în funcție de numărul și valoarea solicitărilor privind realizarea de lucrări de investiții prevăzute la art. 25 lit. b) și d), se acceptă depășirea limitei prevăzute la alin. (2) și neîncadrarea între limitele prevăzute la art. 25 lit. b) și d) numai cu informarea prealabilă a ANRE, prezentarea documentelor justificative și specificarea lucrărilor incluse în planul de investiții pentru înlocuirea tipurilor respective de lucrări.

(6) În cazul în care valoarea solicitărilor privind realizarea de lucrări de investiții prevăzute la art. 25 lit. b) și d) este mai mică decât valoarea prevăzută în planul de investiții transmis la termenul prevăzut la art. 19, OD poate include în planul de investiții alte lucrări în RED pentru înlocuirea tipurilor respective de lucrări, până la limita valorii prevăzute pentru acestea în planul anual de investiții.

(7) Odată cu solicitarea de modificare a planului anual de investiții pentru anul în curs, OR transmit în format electronic, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiții:

a) documentele justificative prevăzute la art. 29, respectiv art. 30 pentru lucrările de investiții incluse în planul anual modificat;

b) completarea documentației de promovare a fiecărei investiții cu documentele întocmite ulterior transmiterii planului anual de investiții, dintre cele prevăzute la art. 29, respectiv art. 30.

Art. 34. -

Lucrările de investiții din planul anual modificat conform art. 33 trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) pentru investițiile în mijloace fixe aparținând rețelei trebuie să fie încheiate contractele de execuție sau să fie aprobate rapoartele procedurii de atribuire;

b) pentru investițiile în dotări trebuie să fie încheiate contractele de achiziție sau, în situații independente de voința operatorului conform documentelor justificative trimise de acesta, să fie aprobate rapoartele procedurii de atribuire.

CAPITOLUL X Criterii pentru aprobarea planului anual de investiții

Art. 35. -

(1) ANRE aprobă planurile anuale de investiții în cazul în care acestea respectă prevederile referitoare la fundamentarea, structura, justificarea și modificarea acestora, prevăzute în prezenta procedură, precum și condițiile de includere a mijloacelor fixe în baza reglementată a activelor, prevăzute de metodologia aplicabilă. ANRE transmite OR rezultatul analizei planului anual de investiții în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la primirea acestuia.

(2) În cazul în care planul de investiții sau anumite lucrări de investiții nu respectă criteriile prevăzute la alin. (1), ANRE respinge planul anual de investiții sau anumite investiții din cadrul acestuia și informează OR în termenul prevăzut la alin. (1) cu privire la motivele respingerii.

(3) În cazul neaprobării unor investiții din cadrul planului anual de investiții, ANRE efectuează corecțiile prevăzute de metodologia aplicabilă corespunzător valorii investițiilor nerecunoscute.

CAPITOLUL XI Obligații privind realizarea planurilor de investiții și mentenanță

Art. 36. -

(1) OR au obligația de a realiza investițiile prevăzute în planul anual de investiții aprobat de ANRE și, după caz, modificat conform art. 33.

(2) OR au obligația de a realiza anual din surse proprii investiții care au ca rezultat mijloace fixe aparținând rețelei în valoare de cel puțin 95% din valoarea totală prognozată a acestora cuprinsă în planul anual de investiții aprobat de ANRE pentru anul respectiv, calculată în termeni nominali, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.

(3) La analizarea gradului de îndeplinire a planului anual de investiții prevăzut la alin. (2) se iau în considerare lucrările realizate care au ca rezultat mijloace fixe aparținând rețelei, după cum urmează:

(i) au fost realizate în cursul anului în conformitate cu planul aprobat;

(ii) au fost realizate ca investiții suplimentare în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (3);

(iii) au fost recuperate în anul următor în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (2), doar în cazul în care întârzierea realizării acestora are cauze independente de voința operatorului, conform documentelor justificative transmise de operator la termenul prevăzut la art. 37 alin. (1).

(4) Termenul de recuperare a investițiilor planificate în anul anterior și nerealizate este de 8 luni pentru investițiile planificate în anul 2019 și 6 luni începând cu investițiile planificate în anul 2020.

(5) OR au obligația de a realiza anual lucrări de mentenanță în valoare de cel puțin 90% din valoarea totală a planului anual de mentenanță transmis conform prevederilor art. 29, respectiv art. 30.

(6) ANRE nu va accepta depășirea cu mai mult de 10% a costurilor de mentenanță a sistemelor de măsurare inteligentă, transmise conform prevederilor art. 15.

CAPITOLUL XII Aprobarea investițiilor realizate

Art. 37. -

(1) Pentru aprobarea investițiilor anuale realizate, OR transmit ANRE până la data de 1 martie a anului următor:

a) documentele de promovare prevăzute la art. 29, respectiv art. 30 și art. 33;

b) documentele de finalizare a fiecărei investiții, după caz: bonuri de consum (cu excepția bonurilor de consum pentru contoare, pentru care se transmit situații centralizatoare/bon colectiv), situații de plată, aprobări la plată, procese-verbale de recepție la terminarea lucrării, procese-verbale de punere în funcțiune, fișe contabile ale mijloacelor fixe, inclusiv pentru cele la care s-au realizat lucrări de îmbunătățire a parametrilor tehnici din care să rezulte valoarea acestora înainte și după realizarea investiției, alte documente din care să rezulte valoarea investiției, documente care atestă condiții meteorologice deosebite, după caz; aceste documente se transmit în format electronic, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiții, însoțite de un centralizator al cheltuielilor grupate pe categorii, conform modelului din anexa nr. 4.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit în format electronic, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiții aprobat.

(3) Valorile mijloacelor fixe înscrise în procesele-verbale de punere în funcțiune/fișele contabile trebuie să corespundă valorilor înscrise în bonurile de consum, situațiile de plată, aprobările la plată, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor sau în alte documente justificative prezentate conform alin. (1).

(4) Pentru lucrările cofinanțate din fonduri nerambursabile, în vederea recunoașterii în tarife a cotei finanțate de operatori, aceștia vor transmite suplimentar documente din care să rezulte valoarea contribuției financiare.

(5) În cazul unor modificări apărute după data prevăzută la alin. (1), OR pot prezenta completări pe bază de documente justificative până la data depunerii situațiilor financiare.

(6) Documentele de finalizare a fiecărei investiții realizate în primele 8 luni ale anului se transmit până la data de 1 octombrie a fiecărui an.

Art. 38. -

(1) La termenul prevăzut la art. 37, operatorul are obligația să transmită în format electronic editabil un raport cu mijloacele fixe care nu mai sunt utilizate pentru asigurarea serviciului, sursele de finanțare și anul punerii în funcțiune, motivul și modalitatea de ieșire, conform tabelului-cadru referitor la ieșirile de mijloace fixe din anexa nr. 1.

(2) La termenul prevăzut la art. 37, operatorul are obligația să transmită în format electronic un raport detaliat privind investițiile în contoare, transformatoare și dotări, cu respectarea tabelului- cadru din anexa nr. 5.

Art. 39. -

(1) ANRE respinge investițiile/mijloacele fixe/costurile investițiilor care, în urma analizei documentelor transmise în conformitate cu prevederile art. 37 și 38:

a) se dovedesc a nu fi justificate, în conformitate cu prevederile art. 16;

b) nu respectă prevederile metodologiei aplicabile referitoare la includerea mijloacelor fixe în baza reglementată a activelor;

c) nu conduc la obținerea beneficiilor estimate ex-ante în conformitate cu prevederile art. 17, situație constatată în urma monitorizării eficienței acestora în conformitate cu art. 43;

d) nu se regăsesc în planul de investiții aprobat de ANRE în condițiile prezentei proceduri;

e) nu au valoarea totală justificată prin documentele de finalizare sau includ costuri nejustificate în raport cu prevederile prezentei proceduri.

(2) În cazul în care valoarea realizată a unei investiții depășește cu mai mult de 10% valoarea acesteia prevăzută în planul anual de investiții aprobat, ANRE recunoaște în BAR valoarea realizată exclusiv în cazul apariției unor situații imprevizibile pe parcursul derulării lucrării, numai pe baza documentelor justificative și a informațiilor furnizate de operator cu privire la cauzele depășirii acesteia.

(3) În situația prevăzută la alin. (2), valoarea amortizării investiției recunoscute de ANRE și utilizate la calculul corecțiilor prevăzute de metodologia aplicabilă se stabilește pe baza valorii recunoscute a investiției.

(4) ANRE respinge investițiile pentru care lipsesc documentele justificative prevăzute la art. 37 și 38, precum și alte documente solicitate explicit.

(5) ANRE nu recunoaște costurile nejustificate din documentele de finalizare ale unui mijloc fix.

(6) ANRE nu recunoaște mijloacele fixe rezultate în urma unor lucrări de înlocuire, dacă mijlocele fixe care se demontează din instalații nu se regăsesc în raportarea ieșirilor aferente anului respectiv și nu pot fi identificate în raport cu pozițiile lucrărilor de înlocuire din planul de investiții. În situația reutilizării mijloacelor fixe demontate, în anexa nr. 5 se menționează la rubrica observații numărul și data procesului-verbal de punere în funcțiune, care se va transmite ANRE odată cu anexa.

Art. 40. -

(1) ANRE are dreptul de a analiza în orice moment orice investiție realizată, anterior aprobată, din punctul de vedere al necesității și oportunității investiției, documentației aferente promovării și realizării investiției, eficienței economice, beneficiilor obținute, costurilor asociate, precum și al respectării standardelor de performanță, reglementărilor și legislației specifice.

(2) Pe baza analizei prevăzute la alin. (1), ANRE respinge investițiile care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere în tarife prevăzute în reglementările aplicabile în vigoare.

(3) ANRE poate modifica valoarea investițiilor recunoscute, dacă în urma analizelor și/sau a acțiunilor de control se constată neconformități cu prevederile prezentei proceduri.

Art. 41. -

Analiza investițiilor efectuată de ANRE conform prevederilor prezentei proceduri se realizează prin sondaj.

Art. 42. -

(1) Lucrările de investiții realizate, care nu se regăsesc în planul de investiții modificat în conformitate cu prevederile cap. IX și nu se încadrează în categoria de investiții care se pot realiza suplimentar față de planul anual de investiții aprobat de ANRE, nu se recunosc de ANRE.

(2) OR pot realiza suplimentar investiții prevăzute într-un plan anual anterior nerealizate/nefinalizate în anul respectiv, cu posibilitatea depășirii valorii anuale de plan aprobate pentru anul în care acestea se finalizează, dacă au fost incluse ca investiții suplimentare în tabelele-cadru din anexa nr. 1 la termenul prevăzut la art. 20.

(3) OR pot realiza suplimentar față de planul de investiții modificat la termenul prevăzut la art. 33, cu posibilitatea depășirii valorii anuale de plan aprobate anterior, următoarele lucrări de investiții, dacă nu au putut fi incluse în planul anual modificat:

a) investițiile necesare ca urmare a apariției unor cazuri excepționale sau a unor condiții meteorologice deosebite;

b) investiții necesare pentru respectarea unor obligații legale;

c) lucrări de extindere și de întărire a RED necesare racordării utilizatorilor, inclusiv modificării caracteristicilor pentru utilizatorii existenți.

(4) Investițiile realizate suplimentar față de planul modificat prevăzute la alin. (3), cu excepția celor efectuate ca urmare a apariției unor condiții meteorologice deosebite, se recunosc numai dacă au fost acceptate în prealabil de către ANRE.

Art. 43. -

Pentru obiectivele de investiții care se derulează de OD pe o perioadă mai mare de un an, punerile în funcțiune parțiale se recunosc la valoarea realizată în anul respectiv, iar criteriul de recunoaștere în tarife a investițiilor realizate prevăzut la art. 39 alin. (2) se aplică în anul finalizării obiectivului prin compararea valorii totale realizate cu valoarea totală prognozată a acestuia sau, după caz, în anul în care se constată că valoarea cumulată a lucrărilor realizate depășește deja cu mai mult de 10% valoarea totală prognozată a acestora.

CAPITOLUL XIII Monitorizarea eficienței investițiilor realizate

Art. 44. -

(1) OR transmit ANRE rezultatele analizei ex-post a beneficiilor specifice cuantificabile obținute în urma realizării fiecărei investiții, determinate prin monitorizarea acestora, comparativ cu valorile estimate ex-ante, în conformitate cu prevederile art. 17.

(2) Analiza prevăzută la alin. (1) se realizează conform raportului privind monitorizarea eficienței lucrărilor de investiții prevăzut în anexa nr. 2, la 2 ani de la finalizarea acestora.

(3) Raportul privind monitorizarea ex-post a beneficiilor specifice obținute în urma realizării fiecărei investiții realizate într-un an, prevăzut la alin. (2), se transmite de operator în format electronic, odată cu raportările finale privind realizarea investițiilor anuale, la termenul prevăzut la art. 37 alin. (5).

(4) În cazul în care din analiza prevăzută la alin. (1) se constată că valoarea beneficiilor specifice obținute în urma realizării unei investiții este sub 80% din valoarea estimată ex-ante a acestora, ANRE respinge investiția respectivă.

CAPITOLUL XIV Obligații privind raportarea investițiilor realizate

Art. 45. -

(1) Anual, până la data de 1 martie, OR au obligația de a transmite ANRE lucrările de investiții și de mentenanță realizate în anul anterior, după cum urmează:

a) investițiile realizate, inclusiv pentru racordarea utilizatorilor, în conformitate cu tabelele-cadru din anexa nr. 1, prin completarea secțiunii Realizat;

b) raportul privind monitorizarea eficienței lucrărilor de investiții realizate cu 2 ani calendaristici în urmă, prevăzut în anexa nr. 2;

c) raportul privind înlocuirea mijloacelor fixe, în conformitate cu tabelul-cadru din anexa nr. 5;

d) lucrările de mentenanță realizate în cursul anului anterior în comparație cu lucrările programate a fi realizate, defalcate pe tipuri de lucrări și tipuri de echipamente ale rețelei, după caz, cu specificarea valorii acestora pentru fiecare categorie, în conformitate cu tabelele-cadru din anexa nr. 3.

(2) OTS are obligația să transmită, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), un raport privind stadiul realizării proiectelor din planul de dezvoltare pe 10 ani aprobat de ANRE.

(3) OTS are obligația de a transmite, în termen de 10 zile de la încheierea fiecărui semestru, un raport privind:

a) investițiile realizate din veniturile rezultate din alocarea capacităților de interconexiune;

b) stadiul lucrărilor cu statut de proiecte de interes comun european.

CAPITOLUL XV Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 46. -

Planurile de investiții, precum și modificările acestora transmise de OR în afara termenelor prevăzute în prezenta procedură nu se iau în considerare.

Art. 47. -

(1) În situația în care ANRE solicită documente sau informații justificative suplimentare aferente planurilor de investiții, acestea sunt transmise de operatori conform solicitării și în termenul comunicat de aceasta, o singură dată; completările ulterioare se iau în considerare numai în cazuri independente de voința operatorilor, temeinic justificate.

(2) Solicitarea de modificare a planului anual de investiții pentru includerea unor lucrări de investiții deja executate, ulterioară datei prevăzute la art. 33, nu se ia în considerare.

Art. 48. -

Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezenta procedură.

*) Anexele nr. 1-5 nu se pot publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, din motive tehnico-redacționale și se vor publica pe pagina proprie de internet a ANRE, www.anre.ro, la data intrării în vigoare a prezentei proceduri.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...