Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 897 din 06 noiembrie 2019.

În vigoare de la 06 noiembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. 107 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 784.688 din data de 24.10.2019,

în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului "Referat privind estimarea bazei de impozitare a veniturilor persoanelor fizice", prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului 256 "Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice", prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului 257 "Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice", prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 5. -

Prevederile prezentului ordin se aplică pentru stabilirea din oficiu a impozitului anual datorat de persoanele fizice pentru veniturile realizate începând cu anul fiscal 2018.

Art. 6. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală coordonare inspecție fiscală, Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală control venituri persoane fizice, Direcția generală antifraudă fiscală, Direcția generală executări silite cazuri speciale, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu

București, 24 octombrie 2019.

Nr. 2.862.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURĂ
privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice

ANEXA Nr. 2

SIGLĂ**) MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Unitatea fiscală*) . . . . . . . . . .
Serviciul/Biroul/Compartimentul . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

*) Se menționează denumirea organului fiscal emitent.

**) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.

REFERAT
privind estimarea bazei de impozitare a veniturilor persoanelor fizice

Anul . . . . . . . . . .

A. Prezentarea situației contribuabilului

1. Datele de identificare a contribuabilului

Numele și prenumele . . . . . . . . . .

Codul numeric personal/Numărul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal . . . . . . . . . .

2. Date privind activitatea desfășurată

2.1. Țara în care s-a realizat venitul . . . . . . . . . .

2.2. Categoria de venit . . . . . . . . . .

2.3. Determinarea venitului net . . . . . . . . . .

2.4. Forma de organizare . . . . . . . . . .

2.5. Obiectul de activitate . . . . . . . . . .

2.6. Codul CAEN . . . . . . . . . .

2.7. Sediul/Datele de identificare a bunului căruia i se cedează folosința . . . . . . . . . .

2.8. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/închiriere/ . . . . . . . . . .

2.9. Data începerii activității . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

2.10. Data încetării activității . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

2.11. Data suspendării activității . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

B. Estimarea venitului/câștigului net anual

Nr. crt. Tipul documentului Nr. și data documentului Codul de identificare fiscală al plătitorului de venit/intermediarului Venit brut/Câștig***)
- lei -
Cheltuieli deductibile/ Pierdere***)
- lei -
Venit net anual/ Câștig net anual
- lei -
0 1 2 3 4 5 6 = 4-5

***) Indicatorii "Câștig"/"Pierdere" se utilizează pentru estimarea câștigului net anual din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și pentru transferul aurului financiar.

Aprobat
Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Data
Avizat
Șeful compartimentului de specialitate
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Data
Întocmit
Funcția . . . . . . . . . . .
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Data

ANEXA Nr. 3

ANEXA Nr. 4

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...