Contract de comodat - sediu social.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINȚĂ - COMODAT

Încheiat astăzi, .../......../.........

I. PĂRTILE CONTRACTANTE

I.1. ........................., domiciliat în ............., str. ............., nr. ......, Bl. .........., sc..........., ap. ........, născută la data de ........., în ...................., posesor al C.I. seria ......., nr. ............, eliberat de ..............., C.N.P. ................................., și .................................., domiciliat în ........., str. ............, nr. ......., Bl. ......, sc. ....., ap. ......, născut la data de ...................., în ...................., posesor al cărții de identitate seria ........, nr. ........., eliberat de ......................., C.N.P.........................., în calitate de comodanți, pe de o parte,

și

I.2. ..........................................., C.I.F. ...................., reprezentat ..........................., domiciliat................., str. ............., nr......., Bl. ......, sc. ..., ap. ...., născută la data de ...................., în ............., posesor al C.I. seria ........., nr. .........., eliberat de ........................, CNP .................................., în calitate de comodatar, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1. Obiectul contractului îl constituie imobilul situat în .............., str. ......................., nr. ......., bl. .........., sc........, ap. ..........., și este compus din .................

II.2. Comodanții, în calitate de proprietar, în conformitate cu art. 2146 și urm. din Codul civil, împrumută comodatarului, cu titlu gratuit, imobilul ce face obiectul prezentului contract, cu destinația de sediu, respectiv ...................

II.3. Comodanții declară că imobilul ce face obiectul prezentului contract nu se suprapune cu sediul altei firme, se află în circuitul civil, nu este sechestrat sau urmărit și a intrat în proprietatea comodanților prin ...................................................

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...