Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare

Modificări (3), Puneri în aplicare (3), Referințe (20), Librăria Indaco (2), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 aprilie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Luând în considere expirarea la 31 decembrie 2012 a termenului prevăzut la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 171/2007, cu modificările și completările ulterioare, se impune luarea unor măsuri urgente pentru atenuarea impactului social al proceselor de disponibilizare, pentru protecția socială a salariaților operatorilor economici.

Ținând seama de necesitatea continuării măsurilor de redresare economică în conformitate cu strategiile în domeniu, de necesitatea respectării reglementărilor privind ajutorul de stat, de necesitatea realizării obiectivelor privind eficientizarea activității unor societăți naționale, companii naționale sau societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, care impun luarea unor măsuri imediate de redresare economico-financiară care să conducă la eliminarea pierderilor și la eficientizarea pe termen lung a activității acestora, se impune luarea unor măsuri urgente pentru atenuarea impactului social al planurilor de disponibilizare, pentru protecția socială a persoanelor concediate.

Având în vedere angajamentele asumate de România prin acordurile de înțelegere cu Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană din anul 2011-2012, acte prin care Guvernul României s-a obligat să rezolve deficiențele constatate la unele întreprinderi de stat prin măsuri care să conducă la restructurarea economico-financiară a acestora și la eliminarea pierderilor și eficientizarea pe termen lung a activității, întrucât reducerea arieratelor către bugetul general consolidat este unul din obiectivele convenite prin Scrisoarea de intenție și Memorandumul tehnic de înțelegere din Aranjamentul stand-by de tip preventiv dintre România și Fondul Monetar Internațional, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Puneri în aplicare (1), Librăria Indaco (2)

(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență reglementează măsurile de protecție socială de care beneficiază persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza unui plan de disponibilizare, din cadrul unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, institute naționale de cercetare-dezvoltare, precum și al societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, denumite în continuare operatori economici.

(2) Prin planul de disponibilizare prevăzut la alin. (1) se înțelege documentul ce cuprinde măsurile necesare în vederea redresării activității și programul concedierii colective elaborat de angajator, care se poate desfășura în una sau mai multe etape. Modificări (1)

(3) Planul de disponibilizare prevăzut la alin. (1) cuprinde în mod obligatoriu:

a) numărul total de salariați existent la data întocmirii acestora;

b) motivele care determină aplicarea măsurilor din planul de disponibilizare;

c) numărul de salariați necesar pentru desfășurarea activității în urma aplicării măsurilor din planul de disponibilizare;

d) numărul de salariați care vor fi afectați de concedieri colective;

e) data de la care sau perioada în care vor avea loc, potrivit legii, concedierile colective.

(4) Dacă disponibilizarea se desfășoară în etape, planul prevăzut la alin. (1) va cuprinde și numărul de salariați care vor fi afectați de concedieri în fiecare dintre etape, stabilit cu respectarea condițiilor de concediere colectivă prevăzute de dispozițiile legale în vigoare, precum și perioada în care va avea loc fiecare etapă.

Art. 2. - Modificări (1)

Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor de resort, se vor aproba sumele din bugetul asigurărilor pentru șomaj ce se vor aloca pentru plata drepturilor prevăzute la art. 7 lit. b) în beneficiul persoanelor disponibilizate de la operatorii economici prevăzuți la art. 1 alin. (1) care pot efectua concedieri colective în condițiile în care există un plan de disponibilizare aprobat, potrivit legii.

Art. 3. - Modificări (1)

Planurile de disponibilizare prevăzute la art. 1 alin. (3) întocmite de operatorii economici prevăzuți la art. 1 alin. (1) se aprobă în condițiile legii.

Art. 4. - Librăria Indaco (1)

(1) Pot beneficia de prevederile prezentei ordonanțe de urgență numai persoanele care au încheiat contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată cu operatorii economici prevăzuți la art. 1 cu cel puțin 36 de luni înainte de data concedierii.

(2) Beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență și persoanele care:

a) au fost preluate de operatori economici dintre cei prevăzuți la art. 1, în baza actelor normative în vigoare, dacă au încheiat contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată cu operatori economici de la care au fost preluate în perioada prevăzută la alin. (1);

b) au fost preluate de operatorii economici rezultați în urma divizării sau a altor forme de reorganizare a operatorilor economici prevăzuți la art. 1, dacă au încheiat contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată cu operatorii economici supuși divizării sau altor forme de reorganizare, în perioada prevăzută la alin. (1).

Art. 5. - Jurisprudență

(1) Concedierea colectivă se face în condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai târziu de 90 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 2.

(2) Dacă planul de disponibilizare se desfășoară în etape, termenul prevăzut la alin. (1) se aplică pentru concedierea colectivă efectuată în prima etapă, urmând ca pentru celelalte etape concedierea colectivă să se efectueze în termen de 90 de zile calendaristice de la data la care va fi inițiată fiecare etapă prevăzută la art. 1 alin. (4).

Art. 6. - Puneri în aplicare (1)

Persoanele prevăzute la art. 1 beneficiază, în condițiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, de servicii de preconcediere, precum și de măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă, acordate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, denumite în continuare agenții pentru ocuparea forței de muncă.

Art. 7. - Jurisprudență, Reviste (1), Librăria Indaco (1)

Persoanele concediate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență beneficiază de următoarele drepturi:

a) indemnizație de șomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare;

b) venit lunar de completare; Puneri în aplicare (2), Referințe (13)

c) plăți compensatorii acordate de către operatorii economici din bugetele de venituri și cheltuieli ale acestora, în conformitate cu prevederile contractelor colective sau individuale de muncă aplicabile, respectiv încheiate la nivelul fiecărui operator economic.

Art. 8. - Puneri în aplicare (1), Reviste (1), Librăria Indaco (1)

(1) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 7 lit. b) se stabilește odată cu indemnizația de șomaj și este egal cu diferența dintre câștigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât câștigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Național de Statistică, și nivelul indemnizației de șomaj. Puneri în aplicare (1)

(2) Venitul de completare prevăzut la art. 7 lit. b) se acordă lunar pe perioade stabilite diferențiat, în funcție de vechimea în muncă a persoanelor concediate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, după cum urmează: Puneri în aplicare (1)

a) 12 luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 3 ani și până la 10 ani;

b) 20 de luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 10 ani și până la 15 ani;

c) 22 de luni, pentru salariații care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 ani și până la 25 de ani;

d) 24 de luni, pentru salariații care au o vechime în muncă de cel puțin 25 de ani.

(3) După încetarea plății indemnizației de șomaj, în condițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, persoanele concediate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu diferența dintre câștigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât câștigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Național de Statistică, și nivelul indemnizației de șomaj la data încetării plății indemnizației de șomaj.

Art. 9. - Puneri în aplicare (1)

Persoanele care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru stabilirea indemnizației de șomaj nu beneficiază de venit lunar de completare.

Art. 10. -

Persoanele prevăzute la art. 1 pot beneficia de venit lunar de completare acordat în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, în conformitate cu planul de disponibilizare prevăzut la art. 1 alin. (2), dar nu mai mult decât duratele maxime stabilite potrivit art. 8 alin. (2).

Art. 11. - Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

(1) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) se modifică odată cu recalcularea indemnizației de șomaj, ca urmare a modificării indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și în cazul în care plata indemnizației de șomaj se suspendă, în condițiile legii, și persoana beneficiază de venitul lunar de completare.

Art. 12. - Puneri în aplicare (1), Librăria Indaco (1)

(1) Persoanele care se reîncadrează în muncă beneficiază de 50% din venitul lunar de completare în următoarele situații: Reviste (1)

a) dacă în perioada acordării venitului de completare prevăzută la art. 8 alin. (2) se încadrează în muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la alți operatori economici decât cei de la care au fost disponibilizați, beneficiază de plăți, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2), în funcție de suspendarea sau încetarea plății indemnizației de șomaj;

b) dacă în perioada acordării venitului de completare prevăzută la art. 8 alin. (2) se încadrează în muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la operatorii economici de la care au fost disponibilizați, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2), dacă la data încadrării operatorii economici respectivi nu mai au capital majoritar de stat.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), venitul lunar de completare reglementat de acest alineat se acordă numai pe perioada lucrată, iar ulterior acestei perioade se reia în plată, după caz, în condițiile prevăzute la art. 8 alin. (1) sau la art. 8 alin. (3), până la expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2).

(3) Dacă în perioada acordării venitului de completare, prevăzută la art. 8 alin. (2), persoanele beneficiare solicită înscrierea la una dintre categoriile de pensii prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, plata venitului lunar de completare încetează la data acordării dreptului de pensie, conform deciziei de pensie. Venitul de completare nu poate fi cumulat cu niciuna din categoriile de pensii prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Persoanele concediate colectiv de la operatorii economici prevăzuți la art. 1, dacă se reîncadrează în muncă înainte de expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2) la unul dintre operatorii economici cu capital majoritar de stat având ca obiect de activitate conservarea, închiderea, ecologizarea și monitorizarea postînchidere a minelor sau la unul dintre operatorii economici prevăzuți la art. 1, pentru activități de conservare, închidere, ecologizare și monitorizare postînchidere a minelor, beneficiază pe perioada lucrată, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2), în funcție de suspendarea sau încetarea plății indemnizației de șomaj, de un venit lunar de completare egal cu jumătate din venitul lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) sau, după caz, la art. 8 alin. (3).

(5) În situațiile prevăzute la alin. (4), venitul lunar de completare reglementat de acest alineat se acordă numai pe perioada lucrată, iar ulterior acestei perioade se reia în plată, după caz, în condițiile prevăzute la art. 8 alin. (1) sau la art. 8 alin. (3), până la expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2).

Art. 13. - Puneri în aplicare (1)

Venitul lunar de completare este un drept cu caracter personal și încetează la data decesului beneficiarului.

Art. 14. -

(1) În perioada prevăzută la art. 8 alin. (2), persoanele beneficiare rămân înregistrate în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința, până la încetarea plății venitului lunar de completare.

(2) În perioada prevăzută la art. 8 alin. (2), persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare au următoarele obligații:

a) să se prezinte lunar, pe baza programării, sau ori de câte ori sunt solicitate la agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;

b) să comunice în termen de 3 zile agenției pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate orice modificare a condițiilor care au condus la acordarea drepturilor;

c) să caute activ un loc de muncă și să participe la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică pe perioada în care persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare se încadrează în muncă potrivit legii.

(4) Prevederile alin. (2) lit. a) și c) nu se aplică pe perioada în care persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare beneficiază de indemnizație de maternitate sau indemnizație pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani în cazul copilului cu handicap, dovedită cu certificat medical, respectiv adeverință eliberată de agențiile de plăți și inspecție socială județene sau a municipiului București. Puneri în aplicare (1)

(5) Obligația prevăzută la alin. (2) lit. c) nu se aplică în situația în care persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare participă la programe de formare profesională, organizate în condițiile legii, a căror finanțare este asigurată din asistența financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european și Fondului de coeziune. Obligația nu se aplică pe perioada în care persoanele participă la aceste programe de formare profesională, în condițiile în care, anterior includerii în cadrul acestor programe, nu au fost cuprinse în serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agenția pentru ocuparea forței de muncă și se află în perioada de acordare a acestor servicii.

(6) Persoanele prevăzute la alin. (5) au obligația să prezinte lunar, la data programării prevăzute la alin. (2) lit. a), agenției pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate dovada participării lor la programe de formare profesională a căror finanțare este asigurată din asistența financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european și Fondului de coeziune, sau, după caz, dovada participării la examenul de absolvire a acestora. Prezentarea dovezii nu constituie refuz nejustificat potrivit art. 17.

(7) În situația în care obligația prevăzută la alin. (6) nu este îndeplinită, prevederile alin. (5) nu se aplică.

Art. 15. - Librăria Indaco (1)

(1) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) și (3) se suspendă la data neîndeplinirii de către persoanele beneficiare a obligației prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a). Puneri în aplicare (1)

(2) Perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 8 alin. (2).

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) nu face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 8 alin. (2), în situația în care persoanele beneficiare de venit lunar de completare nu îndeplinesc obligația prevăzută la art. 14 alin. (2) lit. a) din următoarele cauze:

a) a fost dispusă măsura arestării preventive împotriva persoanei beneficiare;

b) persoana beneficiară de venit lunar de completare sau copilul aflat în întreținerea acesteia conform legii suferă de o boală dovedită cu certificat medical care o împiedică să își îndeplinească obligația;

c) au intervenit evenimente familiale deosebite, cum sunt căsătoria, nașterea unui copil, decesul soțului, soției sau al rudelor până la gradul al doilea inclusiv, precum și în cazul existenței unei situații de forță majoră, confirmată de autoritatea publică competentă.

(4) Repunerea în plată a venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) și (3), după suspendarea în condițiile alin. (1), se face de la data de întâi a lunii următoare aprobării cererii beneficiarului. Puneri în aplicare (1)

Art. 16. - Puneri în aplicare (1)

(1) În situația persoanelor care în perioada în care beneficiază de indemnizație de șomaj doresc să caute un loc de muncă pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene și au primit aprobare pentru menținerea plății indemnizației de șomaj din partea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate, plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) se suspendă pe perioada pentru care există aprobare din partea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă pentru menținerea plății indemnizației de șomaj în condițiile dispozițiilor referitoare la prestația de șomaj prevăzute de reglementările europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum și măsurile adoptate, potrivit legii, în aplicarea acestor reglementări europene.

(2) Prevederile art. 14 alin. (2) lit. a) și c) nu se aplică pe perioada prevăzută la alin. (1).

(3) Perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) nu face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 8 alin. (2), în situația în care în această perioadă plata indemnizației de șomaj s-a realizat de agenția pentru ocuparea forței de muncă în condițiile dispozițiilor referitoare la prestația de șomaj prevăzute de reglementările europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum și de măsurile adoptate, potrivit legii, în aplicarea acestora.

(4) Repunerea în plată a venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) după suspendarea în condițiile alin. (1) se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de data expirării perioadei pentru care există aprobarea din partea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă pentru menținerea plății indemnizației de șomaj prevăzute la alin. (1). Puneri în aplicare (1)

(5) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) se face odată cu plata drepturilor beneficiarilor reprezentând venituri de completare pentru luna următoare depunerii cererii prevăzute la alin. (4), respectiv expirării perioadei pentru care există aprobarea din partea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă pentru menținerea plății indemnizației de șomaj prevăzute la alin. (1).

Art. 17. -

(1) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) încetează la data refuzului nejustificat de a se încadra într-un loc de muncă conform pregătirii sau nivelului studiilor, a refuzului nejustificat de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională, la serviciile de consiliere și mediere oferite de agenția pentru ocuparea forței de muncă la care persoanele sunt înregistrate sau la data întreruperii acestora din motive imputabile persoanei, în condițiile prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, și la data depistării faptului că prestează activități lucrative fără forme legale.

(2) Se consideră refuz nejustificat în sensul alin. (1) refuzul motivat de:

a) primirea unui salariu egal sau mai mic decât venitul lunar de completare;

b) neparticiparea la programe de formare profesională furnizate gratuit de agențiile pentru ocuparea forței de muncă sub formă de servicii de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare și specializare, în situația în care persoanele nu participă la programe de formare profesională, organizate în condițiile legii, a căror finanțare este asigurată din asistența financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european și Fondului de coeziune, în condițiile prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Nu se consideră refuz nejustificat în sensul alin. (1) starea de sănătate necorespunzătoare pentru prestarea unei munci, justificată în baza unui certificat medical, confirmat de comisiile de expertiză medicală și prezentat de persoanele în cauză, în termen de 30 de zile de la intervenirea acesteia.

Art. 18. -

(1) Agențiile pentru ocuparea forței de muncă au obligația de a monitoriza:

a) beneficiarii de venit de completare care au refuzat locuri de muncă pe baza documentelor medicale care atestă starea de sănătate necorespunzătoare pentru prestarea unei munci, în vederea integrării cât mai rapide în muncă;

b) ofertele zilnice de locuri de muncă, în vederea încadrării în muncă, potrivit pregătirii profesionale, a beneficiarilor de venit de completare aflați în evidență.

(2) Inspecția Muncii are obligația de a comunica Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, după efectuarea controalelor, numele și prenumele, adresa și codul numeric personal ale persoanelor depistate că prestează activități fără forme legale.

(3) Măsura suspendării, a revocării suspendării și a încetării plății venitului lunar de completare se stabilește prin decizii ale directorilor executivi ai agențiilor pentru ocuparea forței de muncă. Puneri în aplicare (1)

(4) Agențiile pentru ocuparea forței de muncă au obligația prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul activităților prevăzute la alin. (1) și (2), cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 19. -

(1) Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 7 lit. b) se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de la capitolul "Asigurări și asistență socială", titlul "Asistență socială", articolul "Asigurări sociale".

(2) Din resursele financiare prevăzute la alin. (1) operatorii economici prevăzuți la art. 1 pot beneficia de aplicarea măsurilor de protecție pentru salariații disponibilizați colectiv în baza unui singur plan de disponibilizare prezentat în cursul aceluiași an, întocmit în baza prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, respectiv în baza planului de disponibilizare prevăzut la art. 3.

Art. 20. -

(1) Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 7 lit. b) sunt exceptate de la plata contribuțiilor potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Perioada prevăzută la art. 8 alin. (2) în care se acordă venit de completare constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și către Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

(3) Venitul utilizat la stabilirea drepturilor de pensie prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, este egal cu câștigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mare decât câștigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Național de Statistică.

(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în situația în care persoanele care beneficiază de venit lunar de completare realizează și venituri reprezentând indemnizație de șomaj sau venituri de natură salarială ori alte venituri care, conform dispozițiilor Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea pensiilor.

(5) În vederea certificării de către casele teritoriale de pensii a stagiului de cotizare realizat în condițiile alin. (2) începând cu data încetării plății venitului lunar de completare, agențiile pentru ocuparea forței de muncă vor elibera persoanelor solicitante adeverințe care să ateste perioadele în care au beneficiat de acest drept, precum și cuantumul venitului asigurat, prevăzut la alin. (3). Puneri în aplicare (1)

Art. 21. -

(1) Prin derogare de la prevederile art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada prevăzută la art. 8 alin. (2) persoanele concediate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență care beneficiază exclusiv de venitul lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (3) sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, fără plata contribuției.

(2) Venitul asigurat, utilizat pe perioada prevăzută la art. 8 alin. (2) la stabilirea drepturilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, este egal cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în perioada respectivă.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în situația în care persoanele care beneficiază de venit lunar de completare realizează și venituri de natură salarială sau alte venituri care, conform dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea bazei de calcul al indemnizațiilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Agențiile pentru ocuparea forței de muncă vor elibera persoanelor solicitante adeverințe care să ateste perioadele în care au beneficiat exclusiv de venitul lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (3), precum și cuantumul venitului asigurat, prevăzut la alin. (2).

Art. 22. -

Venitul lunar de completare are același regim de impozitare ca și indemnizația de șomaj.

Art. 23. -

(1) Sumele plătite fără temei legal cu titlu de indemnizație de șomaj, precum și debitele create în condițiile prezentei ordonanțe de urgență la bugetul asigurărilor pentru șomaj se recuperează de la persoanele care au beneficiat în mod necuvenit pe baza deciziilor emise de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, care constituie titluri executorii.

(2) Sumele încasate necuvenit cu titlu de indemnizație de șomaj se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescripție legal.

(3) Sumele rămase nerecuperate de la beneficiarii decedați nu se mai urmăresc și se vor scădea din evidențele contabile.

Art. 24. -

(1) Angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor venitului lunar de completare au obligația de a anunța în termen de 3 zile lucrătoare agențiile pentru ocuparea forței de muncă în evidența cărora s-au aflat aceste persoane.

(2) Angajatorii care refuză încadrarea în muncă, în condițiile legii, a persoanelor beneficiare de venit lunar de completare au obligația de a anunța în termen de 3 zile lucrătoare agențiilor pentru ocuparea forței de muncă în evidența cărora s-au aflat aceste persoane motivul refuzului.

(3) Operatorii economici prevăzuți la art. 1 au obligația de a transmite agențiilor pentru ocuparea forței de muncă în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea hotărârii Guvernului prevăzute la art. 2 planurile de disponibilizare stabilite la art. 1 alin. (3), precum și tabelele nominale cu persoanele concediate colectiv.

Art. 25. -

Constituie contravenții următoarele fapte:

a) necomunicarea datelor și informațiilor prevăzute la art. 24 alin. (3);

b) nerespectarea obligației prevăzute la art. 24 alin. (1) și (2).

Art. 26. -

Contravențiile prevăzute la art. 25 se sancționează după cum urmează:

a) fapta prevăzută la lit. a), cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei;

b) fapta prevăzută la lit. b), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.

Art. 27. -

Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la art. 25 și 26 se realizează de către organele de control ale agențiilor pentru ocuparea forței de muncă.

Art. 28. -

(1) Dispozițiile art. 25 se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Contravențiile instituite în conformitate cu prevederile art. 25 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 29. -

Sumele încasate din amenzile contravenționale aplicate conform prezentei ordonanțe de urgență se fac venit la bugetul de stat.

Art. 30. - Puneri în aplicare (1)

Litigiile determinate de modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se soluționează de către instanțele judecătorești competente, potrivit legii.

Art. 31. -

Prezenta ordonanță de urgență se aplică până la data de 31 decembrie 2018, pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective în condițiile prevăzute de art. 2.

Art. 32. -

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se vor aproba prin hotărâre a Guvernului norme metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și a Ministerului Economiei.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
p. Ministrul economiei,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru energie,
Constantin Niță
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor
vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Ministrul delegat pentru dialog social,
Adriana Doina Pană
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul sănătății,
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
Ministrul pentru societatea informațională,
Dan Nica

București, 30 aprilie 2013.

Nr. 36.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Concedierea colectivă
Referințe în cărți:
Concedierea colectivă
Dreptul muncii - Curs universitar
;
se încarcă...