Guvernul României

Hotărârea nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale

Modificări (7), Referințe (19), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 249 din 30 aprilie 2013.

În vigoare de la 30 aprilie 2013 până la 21 ianuarie 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 26/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Ministerul Educației Naționale, înființat prin reorganizarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și prin preluarea activității și structurilor specializate de la Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează și funcționează în subordinea Guvernului. Jurisprudență

(2) Ministerul Educației Naționale are rol de sinteză și coordonare în aplicarea Strategiei și Programului de guvernare în domeniul educației, învățământului, cercetării științifice, tehnologiei, dezvoltării tehnologice și inovării.

(3) Sediul principal al Ministerul Educației Naționale este în municipiul București, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1.

(4) Sediul Ministerului Educației Naționale pentru activitatea de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare este în municipiul București, str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.

Art. 2. -

(1) Ministerul Educației Naționale conduce sistemul național de învățământ, cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, exercitându-și atribuțiile stabilite prin legi și prin alte acte normative din sfera sa de activitate și realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort, politica guvernamentală în domeniile sale de activitate.

(2) Ministerul Educației Naționale are drept de inițiativă și de execuție în domeniul politicii financiare și al resurselor umane din sfera educației, învățământului, cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării.

Art. 3. - Jurisprudență

Ministerul Educației Naționale, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, are în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării următoarele responsabilități:

a) de a defini obiectivele strategice;

b) de a defini, a aplica, a monitoriza și de a evalua politicile necesare în vederea realizării acestor obiective;

c) de a asigura planificarea activităților, conform obiectivelor stabilite;

d) de a defini cadrul normativ-metodologic, funcțional, operațional și financiar necesar în vederea aplicării politicilor;

e) de a asigura comunicarea cu celelalte autorități publice pentru a realiza coerența politicilor guvernamentale;

f) de a asigura comunicarea cu structurile societății civile și cu cetățenii;

g) de a defini, a finanța, a aplica, a monitoriza și de a evalua programe, în scopul atingerii obiectivelor;

h) de a stimula dezvoltarea parteneriatului internațional.

Art. 4. -

Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Educației Naționale îndeplinește următoarele funcții:

a) de strategie, prin care se asigură elaborarea Strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul educației, învățământului, cercetării științifice, tehnologiei, dezvoltării tehnologice și inovării;

b) de administrare, prin care alocă, monitorizează și evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniile sale de activitate;

c) de evaluare, coordonare și control al realizării politicilor în domeniul educației, învățământului, cercetării, tehnologiei, dezvoltării tehnologice și inovării; Jurisprudență

d) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ metodologic, funcțional, operațional, instituțional și financiar necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de activitate;

e) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea și controlul respectării reglementărilor din domeniile sale de activitate;

f) de reprezentare, prin care asigură în numele Guvernului reprezentarea în organismele/instituțiile și în organizațiile naționale, regionale și internaționale, ca autoritate de stat pentru domeniile sale de activitate;

g) de comunicare cu celelalte structuri ale administrației publice centrale și locale și cu societatea civilă;

h) de cooperare internațională, prin care asigură aplicarea acordurilor internaționale în domeniile sale de activitate și promovarea de noi acorduri;

i) de absorbție a fondurilor acordate de Uniunea Europeană și de alte state prin acorduri bilaterale în domeniile sale de activitate.

Art. 5. -

Ministerul Educației Naționale exercită în domeniul educației și învățământului următoarele atribuții principale:

1. realizează Programul de guvernare și strategiile în domeniul educației și învățământului;

2. îndeplinește obligațiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene și participarea la procesul de elaborare a politicilor și actelor normative europene în domeniile sale de competență;

3. elaborează, aplică, monitorizează, controlează și evaluează politicile educaționale naționale;

4. monitorizează activitatea de evaluare externă;

5. coordonează și controlează sistemul național de învățământ;

6. avizează structura rețelei învățământului preuniversitar;

7. propune spre aprobare Guvernului României cifrele de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și învățământul superior de stat;

8. coordonează elaborarea și aprobă curriculumul național și sistemul național de evaluare;

9. evaluează, aprobă și achiziționează manualele școlare și asigură finanțarea potrivit legii;

10. aprobă, potrivit legii, regulamentele de organizare și de funcționare a unităților subordonate și a unităților conexe;

11. elaborează studii de diagnoză și de prognoză în domeniul învățământului;

12. analizează modul în care se asigură protecția socială în învățământ și propune Guvernului României și autorităților administrației publice locale abilitate măsuri corespunzătoare;

13. coordonează, monitorizează și controlează perfecționarea și formarea inițială și continuă a personalului didactic pentru politicile de interes național;

14. elaborează politicile naționale în domeniul resurselor umane din educație și cercetare;

15. răspunde de evaluarea sistemului național de învățământ pe baza standardelor naționale;

16. stabilește structura anului școlar;

17. elaborează metodologii, instrucțiuni și regulamente pentru asigurarea cadrului unitar al implementării politicilor educaționale naționale;

18. elaborează norme specifice pentru construcțiile școlare și pentru dotarea acestora;

19. dă publicității și prezintă anual Parlamentului raportul privind starea învățământului în România;

20. coordonează colectarea și asigură analiza și interpretarea datelor statistice pentru sistemul național de indicatori privind educația;

21. propune politicile și strategiile naționale pentru învățământ;

22. monitorizează și verifică direct sau prin organismele abilitate în acest sens respectarea reglementărilor privind organizarea și funcționarea învățământului și a furnizorilor de educație;

23. gestionează procesul de evaluare periodică, de clasificare a universităților și de ierarhizare a programelor de studii ale acestora;

24. controlează gestionarea Registrului matricol unic din România;

25. organizează recunoașterea și echivalarea diplomelor și certificatelor potrivit normelor interne și în conformitate cu normele europene;

26. elaborează și propune proiectul de buget, potrivit legii;

27. verifică și gestionează sistemul de indicatori statistici de referință pentru învățământul superior și bazele de date corespunzătoare, în vederea monitorizării și prognozării evoluției învățământului în raport cu piața muncii;

28. elaborează, împreună cu alte autorități ale administrației publice, politicile în domeniul educației nonprofesionale a adulților și vârstnicilor;

29. controlează și coordonează activitatea, evaluează sistemul și procedurile de organizare și funcționare, aprobă programul de lucru anual al Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, asigurând gestionarea corespunzătoare a fondurilor comunitare;

30. avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere și de alte organe ale administrației publice centrale pentru domeniul său de activitate;

31. asigură relația cu Parlamentul, Consiliul Economic și Social și exponenți ai societății civile în problemele specifice domeniilor sale de activitate;

32. propune acordarea statutului de utilitate publică asociațiilor și fundațiilor din domeniul său de activitate, în condițiile prevăzute de lege;

33. îndeplinește funcția de organism intermediar pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" și Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice", în baza acordurilor de delegare încheiate cu autoritățile de management;

34. primește și rezolvă sau, după caz, transmite spre soluționare celor în drept, potrivit competențelor, sesizările persoanelor fizice și juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002;

35. eliberează certificatele de atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor, în condițiile legii, pentru instituțiile de învățământ superior de stat;

36. editează materiale de specialitate necesare pentru cunoașterea și dezvoltarea activității din domeniile sale de activitate;

37. exercită alături de ministerul de resort controlul asupra modului în care se realizează, se desfășoară și se finalizează formarea profesională a adulților și aplică, în condițiile legii, sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 6. - Jurisprudență

În vederea exercitării funcțiilor sale, Ministerul Educației Naționale, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, are în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării următoarele atribuții:

1. fundamentează, elaborează și actualizează, periodic, politicile și strategiile sale în domeniu;

2. diseminează informații în domeniile cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării;

3. stimulează transferul tehnologic, valorificarea rezultatelor, inovarea, absorbția și difuzia acestora în rândul operatorilor economici și în economie, în general;

4. susține brevetarea unor rezultate ca primă formă de valorificare;

5. participă la cofinanțarea temelor care asigură parteneriate între unități de cercetare și operatori economici;

6. organizează acțiuni promoționale de imagine și diseminare de informații, traduceri, precum și altele asemenea în domeniul său de activitate;

7. stimulează și, după caz, asigură editarea, tipărirea și difuzarea de publicații sau de materiale specifice domeniului său de competență; publicarea de rapoarte, studii și altele asemenea;

8. urmărește armonizarea politicilor proprii cu cele din domeniul industriei, comerțului, sănătății, muncii, precum și din alte domenii;

9. elaborează propuneri de acte normative și de reglementări în domeniu și asigură crearea și dezvoltarea cadrului instituțional aferent;

10. avizează proiectele de acte normative care conțin prevederi ce intră în domeniul său de competență, inițiate de alte autorități ale administrației publice;

11. monitorizează aplicarea normelor legale în vigoare;

12. elaborează politici privind dezvoltarea resurselor umane pentru și prin cercetare;

13. stimulează și monitorizează participarea României la programe și la proiecte internaționale, europene, comunitare și bilaterale în domeniu;

14. asigură atragerea, utilizarea, monitorizarea și evaluarea asistenței tehnice și a consultanței interne și internaționale pentru domeniul său specific de competență;

15. stimulează dezvoltarea regională și locală, prin programe și proiecte de dezvoltare a cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării, prin înființarea și inițierea înființării, în condițiile legii, de entități de inovare și transfer tehnologic și de parcuri științifice și tehnologice;

16. sprijină transferul tehnologic al rezultatelor cercetării către întreprinderile mici și mijlocii, în colaborare cu ministerele de resort, în baza unor programe aprobate de Guvern;

17. stimulează și susține dialogul dintre comunitatea științifică și alte structuri ale societății civile;

18. definește procedurile specifice de analiză, de monitorizare și de evaluare a sistemului cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării;

19. elaborează Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare pe perioade multianuale, pe baza evaluării resurselor necesare;

20. realizează studii, analize și monitorizări, evaluări și alte activități similare în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării, pentru monitorizarea și evaluarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare, și în acest scop poate să contracteze servicii de consultanță, expertiză, asistență tehnică și altele asemenea;

21. stabilește și actualizează obiectivele strategiei urmărite prin Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare, în concordanță cu prioritățile politicilor economice și sociale ale Guvernului;

22. evaluează programele cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare și detalierea lor anuală;

23. aprobă prevederile anuale ale Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare și informează Guvernul asupra realizării acestora;

24. conduce, finanțează și monitorizează programe/proiecte de cercetare-dezvoltare, inginerie tehnologică și de stimulare a inovării;

25. atribuie proiecte prioritare operatorilor economici, instituțiilor publice, instituțiilor și unităților cu profil de cercetare-dezvoltare și inovare, organizațiilor neguvernamentale cu activitate de profil, în sistem competițional sau în mod direct, potrivit reglementărilor în vigoare;

26. prognozează, planifică și programează, după caz, bugetul aferent cercetării cuprins în bugetul de stat, și resursele financiare necesare realizării politicilor în domeniul său de competență;

27. stabilește fondurile destinate finanțării din Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare și programele de finanțare instituțională;

28. coordonează activitățile de participare a României la târguri, expoziții și la alte asemenea manifestări interne și internaționale cu caracter tehnico-științific;

29. elaborează planul sectorial de cercetare-dezvoltare propriu și avizează planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare ale celorlalte autorități;

30. exercită atribuțiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, privind funcționarea unităților aflate în subordinea sau coordonarea sa;

31. monitorizează și evaluează unitățile de cercetare, dezvoltare și inovare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 7. -

În îndeplinirea atribuțiilor sale, Ministerul Educației Naționale este autorizat:

a) să desfășoare activități de informare, publicitate și promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii;

b) să contracteze, în condițiile legii, servicii de specialitate de traduceri, documentare și arhivare documente;

c) să încheie protocoale de colaborare și schimb de informații cu alte instituții publice, private, organizații guvernamentale și neguvernamentale, potrivit competențelor sale;

d) să emită norme și instrucțiuni obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse în exercitarea atribuțiilor sale, potrivit legii;

e) să solicite, în condițiile legii, informațiile și datele necesare realizării atribuțiilor sale;

f) să efectueze acte de control potrivit reglementărilor în vigoare și regulamentelor naționale și comunitare în domeniile sale de activitate;

g) să aplice sancțiuni prevăzute de lege în competența sa, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 8. -

Ministerul Educației Naționale acordă asistență de specialitate studenților și structurilor asociative studențești, în vederea elaborării unor proiecte și programe care au următoarele obiective:

a) impulsionarea participării studenților, sub diversele ei forme, și anume: civică, culturală, economică și educațională, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional;

b) stimularea creativității studenților;

c) promovarea mobilității studenților în spațiul european;

d) atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare și excludere socială.

Art. 9. -

(1) În structura organizatorică a Ministerului Educației Naționale funcționează direcții generale, direcții, servicii și birouri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Structura organizatorică a Ministerului Educației Naționale este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educației naționale, pot fi organizate servicii, birouri, compartimente și colective de lucru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru minister.

(3) Ministerul Educației Naționale poate constitui și alte structuri organizatorice necesare în vederea realizării reformei învățământului și cercetării, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligațiile asumate prin acorduri cu organismele internaționale și prin programele europene.

Art. 10. -

În cadrul Ministerului Educației Naționale se organizează și funcționează:

a) Organismul intermediar în cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane";

b) Organismul intermediar în cadrul Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" (POSCCE), axa prioritară 2 - Creșterea competitivității economice prin cercetare-dezvoltare tehnologică și inovare.

Art. 11. -

(1) În fiecare județ și în municipiul București sunt organizate, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației Naționale, inspectorate școlare, cu structură aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.

(2) Inspectorii școlari generali au calitatea de ordonator secundar de credite.

(3) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București au în subordine unități conexe ale Ministerului Educației Naționale, unități pentru activitatea extrașcolară și cluburi sportive școlare.

Art. 12. -

(1) Pentru exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Educației Naționale se sprijină pe organisme de nivel național în domeniul educației, învățământului, cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării: consilii, comisii și colegii care sunt prevăzute în anexele nr. 2a și 2b.

(2) Componența și regulamentele de organizare și funcționare a organismelor naționale prevăzute în anexa nr. 2a sunt stabilite prin ordin al ministrului educației naționale.

(3) Organismele naționale prevăzute în anexa nr. 2a pot avea, în condițiile legii, câte un secretariat propriu, format, de regulă, din 1-3 persoane, care ajută la elaborarea lucrărilor, și pot folosi în activitatea lor un corp de experți, remunerat din fondurile programelor naționale sau internaționale de dezvoltare a învățământului și cercetării și/sau din alocațiile de la buget și veniturile proprii.

(4) Activitatea organismelor naționale, cu excepția Consiliului Național al Rectorilor, este coordonată de către ministrul educației naționale.

Art. 13. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, trec în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Educației Naționale, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, instituțiile și unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare prevăzute în anexele nr. 6b și 6c și institutele naționale de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 7.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educației Naționale exercită atribuțiile specifice ale organelor de specialitate ale administrației publice centrale în coordonarea sau sub autoritatea cărora s-au aflat institutele naționale de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 7, respectiv instituțiile prevăzute în anexele nr. 6b și 6c, ce decurg din actele normative care reglementează organizarea și funcționarea acestora.

(3) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă, în condițiile legii, regulamentele de organizare și funcționare ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 7, respectiv ale instituțiilor prevăzute în anexele nr. 6b și 6c.

(4) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se inventariază și se actualizează datele de patrimoniu ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 7, respectiv ale instituțiilor prevăzute în anexele nr. 6b și 6c.

Art. 14. -

(1) Conducerea Ministerului Educației Naționale se exercită de către ministrul educației naționale.

(2) Ministrul educației naționale și ministrul delegat, în domeniile în care a fost învestit, reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate.

(3) Ministrul educației naționale și ministrul delegat, în domeniile pentru care a fost învestit, îndeplinesc atribuțiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În exercitarea atribuțiilor lor, ministrul educației naționale și ministrul delegat, în domeniile pentru care a fost învestit, emit ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.

(5) Ministrul educației naționale are calitatea de ordonator principal de credite și reprezentant legal al ministerului.

(6) Ministrul educației naționale poate delega calitatea de ordonator principal de credite, pentru domeniul pentru care a fost învestit, ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, secretarilor de stat, secretarului general, secretarilor generali adjuncți sau altor persoane împuternicite în acest scop. Modificări (1)

(7) În cadrul Ministerului Educației Naționale își desfășoară activitatea 4 secretari de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului. Modificări (1)

(8) Atribuțiile și responsabilitățile secretarilor de stat, ale secretarului general și ale secretarilor generali adjuncți se stabilesc prin ordin al ministrului. Modificări (1)

(9) Prin ordin al ministrului se pot înființa organisme consultative, în condițiile legii.

Art. 15. -

(1) Ministerul Educației Naționale are un secretar general ajutat de 2 secretari generali adjuncți, înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii.

(2) Secretarul general și secretarii generali adjuncți îndeplinesc atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) și (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Secretarul general și secretarii generali adjuncți îndeplinesc și alte atribuții stabilite prin ordin al ministrului.

Art. 16. -

(1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Educației Naționale este de 598, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor ministrului și ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică. Modificări (1)

(2) Structura organizatorică pe compartimente, precum și atribuțiile și sarcinile aparatului propriu al Ministerului Educației Naționale sunt aprobate prin ordin al ministrului.

(3) Ministerul Educației Naționale preia personalul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, care se desființează la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) În termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se face încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

(5) În cadrul Ministerului Educației Naționale și al unităților subordonate se pot înființa unități de management pentru implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, conduse de către un director, potrivit legislației în vigoare, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituțiile finanțate integral de la bugetul de stat.

(6) Structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților de management se stabilesc prin ordin al ministrului.

(7) Ministrul educației naționale numește personalul unităților de management în condițiile legii și stabilește competențele directorului.

Art. 17. -

(1) În condițiile legii, în cadrul Ministerului Educației Naționale și în instituțiile/unitățile din subordine, prin ordin al ministrului, se pot înființa, organiza și pot funcționa unități de implementare a proiectului, denumite în continuare UIP, cu personal angajat inclusiv pe perioadă determinată, în condițiile legii, conduse de un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate din fonduri structurale. Finanțarea cheltuielilor de personal se face din costurile proiectului, prevăzute cu această destinație, în condițiile legii.

(2) Structura organizatorică, numărul de persoane, fișele de post și, după caz, regulamentul de organizare și funcționare pentru fiecare UIP și numărul de unități se prevăd în documentele proiectului și sunt preluate ca atare în ordinul ministrului privind înființarea UIP, potrivit reglementărilor în vigoare.

(3) Ministrul educației naționale numește personalul UIP și stabilește competențele directorului.

Art. 18. -

Personalul Ministerului Educației Naționale, numit prin ordin al ministrului în echipele de management sau de implementare al/a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile în care ministerul este beneficiar sau partener, este remunerat pentru activitățile desfășurate în proiecte, potrivit legislației în vigoare.

Art. 19. -

(1) Instituțiile și unitățile care funcționează în coordonarea și subordinea sau în coordonarea Ministerului Educației Naționale sunt prevăzute în anexele nr. 3 și 4.

(2) Cluburile sportive studențești care funcționează în subordinea Ministerului Educației Naționale sunt prevăzute în anexa nr. 5. Modificări (1)

(3) Instituțiile și unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare care funcționează în subordinea Ministerului Educației Naționale sunt prevăzute în anexa nr. 6a, cele aflate în coordonarea ministerului, în anexa nr. 6b, iar cele aflate sub autoritatea ministerului, în anexa nr. 6c.

(4) Normativele de personal și criteriile de constituire a compartimentelor pentru unitățile și instituțiile publice subordonate, finanțate de la bugetul de stat, precum și atribuțiile acestora sunt individualizate prin ordin al ministrului, în condițiile legii.

(5) Persoanele care îndeplinesc funcții de conducere ale unităților din subordinea Ministerului Educației Naționale și, după caz, adjuncții acestora se numesc și se eliberează din funcție în condițiile legii, prin ordin al ministrului.

Art. 20. -

(1) Institutele naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în coordonarea Ministerului Educației Naționale, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare sunt prevăzute în anexa nr. 7.

(2) Consiliile de administrație ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare sunt formate din 5 membri, 3 de la Ministerul Educației Naționale și 2 de la ministerele de linie.

Art. 21. -

(1) Ministerul Educației Naționale utilizează un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cât și pentru programele/proiectele cu finanțare internațională și pentru instituțiile și unitățile subordonate, potrivit legii, precum și autovehicule destinate deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare și inspecție, potrivit anexei nr. 8.

(2) Ministerul Educației Naționale preia, în condițiile negociate în acorduri, parcul auto aflat în prezent în dotarea structurilor de reformă care aplică programele educaționale sprijinite prin împrumuturi externe, precum și autovehiculele cedate în condiții legale de către instituții sau autorități publice, regii autonome, societăți cu capital majoritar de stat.

Art. 22. -

Patrimoniul Ministerului Educației Naționale se constituie prin preluarea parțială a patrimoniului fostului Minister al Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și prin preluarea integrală a patrimoniului Autorității Naționale de Cercetare Științifică.

Art. 23. -

(1) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București asigură activitatea de distribuire a manualelor școlare către unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Activitatea de distribuire a manualelor școlare este organizată pe lângă inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București, cu finanțare din venituri proprii.

(2) Veniturile înregistrate din activitatea prevăzută la alin. (1) se obțin de la operatorii economici care și-au asumat obligația de a edita, a tipări și a difuza manualele școlare sau se virează direct de Ministerul Educației Naționale în cazul în care prin contractul cu acești operatori economici s-au prevăzut reținerea și virarea de către Ministerul Educației Naționale a sumelor aferente difuzării manualelor școlare de la inspectoratele școlare la unitățile de învățământ. Sumele sunt suportate de operatorii economici care și-au asumat obligația de a edita, a tipări și a difuza manualele școlare.

(3) Cheltuielile curente și de capital aferente activității prevăzute la alin. (1) se suportă din veniturile prevăzute la alin. (2).

(4) Disponibilitățile existente în cont la finele anului se reportează și se utilizează în anul următor pentru destinațiile prevăzute la alin. (3).

Art. 24. -

Anexele nr. 1, 2a, 2b, 3-5, 6a-6c, 7 și 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 25. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 20 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.101 din 7 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare;

c) litera C din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 22 ianuarie 2013;

d) litera D punctele 61-70 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 20 februarie 2013;

e) litera C punctele 1 și 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare;

f) punctul 2 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 28 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare;

g) punctul III numerele curente 3 și 4 din anexa nr. 2 și anexa nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 4 august 2010, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie
Ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Ministrul economiei,
Varujan Vosganian
Ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism,
Maria Grapini
Ministrul delegat pentru energie,
Constantin Niță
Ministrul sănătății,
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Daniel Constantin
Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
Rovana Plumb
Ministrul pentru societatea informațională,
Dan Nica
p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzașu,
secretar de stat

București, 16 aprilie 2013.

Nr. 185.

ANEXA Nr. 11) Modificări (2)

___________

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Educației Naționale

ANEXA Nr. 2a

CONSILII CONSULTATIVE LA NIVEL NAȚIONAL
ale Ministerului Educației Naționale

Nr. crt. Denumirea consiliului consultativ Sursa de finanțare
1. Consiliul Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior (C.N.S.P.I.S.) Bugetul de stat
2. Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) Bugetul de stat
3. Consiliul Național al Cercetării Științifice (C.N.C.S.) Bugetul de stat
4. Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare (C.C.C.D.I.) Bugetul de stat
5. Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (C.N.F.I.S.) Bugetul de stat
6. Consiliul Național al Bibliotecilor Universitare (C.N.B.U.) Bugetul de stat
7. Consiliul de Etică și Management Universitar (C.E.M.U.) Bugetul de stat
8. Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (C.N.E.C.S.D.T.I.) Bugetul de stat

ANEXA Nr. 2b

CONSILII CONSULTATIVE LA NIVEL NAȚIONAL
partenere ale Ministerului Educației Naționale

Nr. crt. Denumirea consiliului consultativ Sursa de finanțare
1. Consiliul Național al Rectorilor (C.N.R.) Venituri proprii
2. Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar (C.N.F.P.I.) Bugetul de stat
3. Consiliul Minorităților Naționale (C.M.N.) Bugetul de stat
4. Consiliul Național al Elevilor (C.N.E.) Bugetul de stat

ANEXA Nr. 3

INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR
care funcționează în coordonarea Ministerului Educației Naționale

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
0 1 2
1. Universitatea "Politehnica" din București Venituri proprii
2. Universitatea Tehnică de Construcții București Venituri proprii
3. Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București Venituri proprii
4. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București Venituri proprii
5. Universitatea din București Venituri proprii
6. Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București Venituri proprii
7. Academia de Studii Economice din București Venituri proprii
8. Universitatea Națională de Muzică din București Venituri proprii
9. Universitatea Națională de Arte din București Venituri proprii
10. Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din București Venituri proprii
11. Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București Venituri proprii
12. Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București Venituri proprii
13. Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Venituri proprii
14. Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad Venituri proprii
15. Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău Venituri proprii
16. Universitatea "Transilvania" din Brașov Venituri proprii
17. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Venituri proprii
18. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca Venituri proprii
19. Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca Venituri proprii
20. Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca Venituri proprii
21. Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca Venituri proprii
22. Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca Venituri proprii
23. Universitatea "Ovidius" din Constanța Venituri proprii
24. Universitatea Maritimă din Constanța Venituri proprii
25. Universitatea din Craiova Venituri proprii
26. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova Venituri proprii
27. Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați Venituri proprii
28. Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Venituri proprii
29. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași Venituri proprii
30. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași Venituri proprii
31. Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași Venituri proprii
32. Universitatea de Arte "George Enescu" din Iași Venituri proprii
33. Universitatea din Oradea Venituri proprii
34. Universitatea din Petroșani Venituri proprii
35. Universitatea din Pitești Venituri proprii
36. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești Venituri proprii
37. Universitatea "Eftimie Murgu" din Reșița Venituri proprii
38. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu Venituri proprii
39. Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava Venituri proprii
40. Universitatea "Valahia" din Târgoviște Venituri proprii
41. Universitatea "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu Venituri proprii
42. Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureș Venituri proprii
43. Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș Venituri proprii
44. Universitatea de Arte din Târgu Mureș Venituri proprii
45. Universitatea "Politehnica" din Timișoara Venituri proprii
46. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara Venituri proprii
47. Universitatea de Vest din Timișoara Venituri proprii
48. Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara Venituri proprii

ANEXA Nr. 4

INSTITUȚIILE ȘI UNITĂȚILE
care funcționează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educației Naționale

A. Instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Educației Naționale

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
I. Inspectorate școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București - servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației Naționale în a căror subordine funcționează unități conexe, unități pentru activitatea extrașcolară și cluburi sportive școlare Bugetul de stat
II. Comisia Națională a României pentru UNESCO Bugetul de stat
III. Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării, Dezvoltării și Inovării Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
IV. Centrul Național de Evaluare și Examinare Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
V. Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
VI. Agenția de Credite și Burse de Studii Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
VII. Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
VIII. Federația Sportului Școlar și Universitar Bugetul de stat
IX. Centrul pentru Formare Continuă în Limba Germană Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
X. Secretariatul Național Român al Rețelei Universităților de la Marea Neagră Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XI. Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XII. Palatul Național al Copiilor din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XIII. Biblioteca Centrală Universitară din București Bugetul de stat
XIV. Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din Iași Bugetul de stat
XV. Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca Bugetul de stat
XVI. Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" din Timișoara Bugetul de stat
XVII. Biblioteca Pedagogică Națională "I. C. Petrescu" din București Bugetul de stat

B. Unități/Structuri aflate în coordonarea Ministerului Educației Naționale

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Regia Autonomă "Editura Didactică și Pedagogică" Venituri proprii
2. Autoritatea Națională pentru Calificări Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
3. Oficiul român pentru știință și tehnologie pe lângă Uniunea Europeană Bugetul de stat
4. Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat

ANEXA Nr. 5

CLUBURILE SPORTIVE STUDENȚEȘTI
care funcționează în subordinea Ministerului Educației Naționale
Modificări (1)

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
0 1 2
1. Clubul "Sportul Studențesc" din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
2. Clubul Sportiv "Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport" din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
3. Clubul Sportiv "Universitatea" din Timișoara Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
4. Clubul Sportiv "Universitatea" din Cluj-Napoca Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
5. Clubul Sportiv "Universitatea" din Craiova Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
6. Clubul Sportiv "Universitatea" din Galați Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
7. Clubul Sportiv "Universitatea" din Brașov Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
8. Clubul Sportiv "Politehnica" din Iași Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
9. Clubul Sportiv "Știința" din Bacău Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
10. Clubul Sportiv "Știința" din Petroșani Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
11. Clubul Sportiv "Știința" din Constanța Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
12. Clubul Sportiv "Știința" din Baia Mare Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
13. Clubul Sportiv Universitar din Sibiu Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
14. Clubul Sportiv Universitar din Ploiești Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
15. Clubul Sportiv Universitar din Târgu Mureș Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
16. Clubul Sportiv Universitar din Oradea Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
17. Clubul Sportiv Universitar din Pitești Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
18. Clubul Sportiv Studențesc "Medicina" din Timișoara Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
19. Clubul Sportiv Universitar din Suceava Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
20. Clubul Sportiv Universitar din Reșița Venituri proprii și subvenții |acordate de la bugetul de stat
21. Clubul Sportiv Universitar din Târgoviște Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
22. Clubul Sportiv Universitar din Arad Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
23. Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
24. Clubul Sportiv Universitar "Știința" București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
25. Clubul Sportiv Universitar Politehnica Cluj-Napoca Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
26. Clubul Sportiv Universitar "Neptun" Constanța Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat

NOTĂ: Modificări (1)

a) Numărul maxim de posturi pentru unitățile și activitățile de învățământ și cercetare din subordinea Ministerului Educației Naționale, finanțate integral de la bugetul de stat, este de 7.425.

b) Numărul maxim de posturi pentru unitățile din subordinea Ministerului Educației Naționale, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, este de 4.498.

ANEXA Nr. 6a

INSTITUȚIILE ȘI UNITĂȚILE
de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare care funcționează în subordinea Ministerului Educației Naționale

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Institutul de Științe ale Educației Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
2. Centrul European UNESCO pentru Învățământul Superior (CEPES) Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
3. Institutul Limbii Române Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
4. Centrul de Cercetări Biologice din Jibou Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
5. Agenția Spațială Română Venituri proprii
6. Institutul de Fizică Atomică Venituri proprii

ANEXA Nr. 6b

INSTITUȚIILE ȘI UNITĂȚILE
de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare care funcționează în coordonarea Ministerului Educației Naționale

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice Venituri proprii
2. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București Venituri proprii

ANEXA Nr. 6c

INSTITUȚIILE ȘI UNITĂȚILE
de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare care funcționează sub autoritatea Ministerului Educației Naționale

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Institutul de Cercetări în Transporturi S.C. INCERTRANS - S.A. Venituri proprii

ANEXA Nr. 7

INSTITUTELE NAȚIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE
care funcționează în coordonarea Ministerului Educației Naționale, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
0 1 2
1. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000 București conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
2. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI București conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
3. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției - IGR București conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
4. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie - INCDTP București conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
5. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini Agricole și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare - INMA București conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
6. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN HH București conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
7. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației - INFLPR București conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
8. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iași conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
9. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM București conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
10. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP București conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
11. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF București conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
12. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie și Materie Condensată - INCEMC Timișoara conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
13. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină - GEOECOMAR București conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
14. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice - INCDSB București conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
15. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
16. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice - ICSI Râmnicu Vâlcea conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
17. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare - INCDTIM Cluj-Napoca conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
18. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică - Cercetări Avansate - ICPE - CA București conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
19. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. București conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
20. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării - INCDMTM București conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
21. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
22. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND București conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
23. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiești conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
24. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudură și Încercări de Materiale - ISIM Timișoara conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
25. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive - ICPMRR București conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
26. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM București conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
27. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare - INMR București conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
28. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă - INSEMEX - S.A. Petroșani conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
29. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG București conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
30. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă - URBAN - INCERC București conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
31. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Comunicații - București - INSCC București conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
32. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii "Alexandru Darabont" - INCDPM București conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
33. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Muncii și Protecției Sociale - INCSMPS București conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
34. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului - București conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
35. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș" București conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
36. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA București conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
37. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - ICPA București conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
38. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Fundulea Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
39. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești, Argeș Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
40. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală - IBNA Balotești Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
41. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
42. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare

ANEXA Nr. 8

PARCUL AUTO
al Ministerului Educației Naționale pentru activități specifice

Nr. crt. Activitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim de bucăți Consumul maxim
de carburanți/
autovehicul
- litri/lună -
1. Proiectul privind învățământul rural - Autoturism pentru unitatea centrală
- Autoturism de teren
2

3
200

200
2. Proiectul privind reabilitarea infrastructurii școlare - Autoturism pentru unitatea centrală
- Autoturism pentru unitatea teritorială
2

7
200

200
3. Monitorizare și inspecție - Autoturism
- Microbuz
15
6
200
200
4. OI POSDRU - Autoturism pentru unitatea centrală
- Autoturism pentru unitatea teritorială
2

8
200

200
5. OI POSCCE - Autoturism pentru unitatea centrală 1 200

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...