Guvernul României

Hotărârea nr. 204/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 aprilie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 27 iunie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Prezenta hotărâre stabilește:

a) schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru a promova reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră într-un mod eficient din punct de vedere economic;

b) creșterea nivelului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel încât să contribuie la obținerea unor niveluri de reducere considerate necesare din punct de vedere științific pentru a evita schimbări climatice periculoase."

2. La articolul 3, literele d), f), l) și ț) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

d) gaze cu efect de seră - gazele prevăzute în anexa nr. 2 și alte componente gazoase ale atmosferei, atât naturale, cât și antropice, care absorb și reemit radiație infraroșie;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f) instalație nou-intrată - orice instalație în care se desfășoară una sau mai multe dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 1, care a obținut prima dată autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră după 30 iunie 2011 sau care a beneficiat de o extindere semnificativă după 30 iunie 2011, numai în privința acestei extinderi;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

l) registrul unic - bază de date electronică standardizată care conține elemente de date comune folosite la urmărirea emiterii, deținerii, transferului și anulării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, a operațiunilor cu unități de emisii de gaze cu efect de seră prevăzute de Protocolul de la Kyoto, pentru a asigura accesul publicului și confidențialitatea în mod corespunzător și pentru a garanta că nu se efectuează transferuri incompatibile cu obligațiile care decurg din Protocolul de la Kyoto;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

ț) indicator de referință pentru alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit - numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră raportat la o tonă-kilometru, calculat prin împărțirea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit în perioada prevăzută la art. 122 la suma datelor tonă-kilometru incluse în solicitările pentru alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit transmise Comisiei Europene de către statele membre;".

3. La articolul 3, după litera v) se introduc două noi litere, literele x) și y), cu următorul cuprins:

"

x) ardere - orice oxidare a combustibililor, indiferent de modul în care este utilizată energia termică, electrică sau mecanică produsă prin acest proces și orice alte activități asociate, inclusiv spălarea gazelor reziduale;

y) producător de energie electrică - un operator care deține o instalație care la 1 ianuarie 2005 sau după această dată a produs energie electrică în vederea vânzării către terțe părți și care nu desfășoară nicio altă activitate prevăzută în anexa nr. 1 în afară de «arderea combustibililor»."

4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Autoritățile competente responsabile pentru aplicarea dispozițiilor prezentei hotărâri sunt: autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, autoritatea publică centrală pentru economie, autoritatea publică centrală pentru energie, autoritatea publică centrală pentru transporturi, autoritatea publică centrală pentru finanțe publice, Garda Națională de Mediu și unitățile subordonate.

(2) Autoritatea publică centrală pentru transporturi prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română furnizează datele și informațiile în legătură cu operatorii de aeronave care desfășoară o activitate de aviație prevăzută în anexa nr. 1, la cererea autorității publice centrale pentru protecția mediului, precum și sprijinul pentru clarificarea informațiilor comunicate de Comisia Europeană și alte organisme internaționale referitoare la activitățile de aviație realizate de operatorii de aeronave."

5. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Pentru instalațiile în care se desfășoară una sau mai multe dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 1, care generează emisii specifice activității respective, operatorul trebuie să dețină autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră, eliberată de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului potrivit prevederilor Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 3.420/2012 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020."

6. La articolul 6 alineatul (1), literele b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) materiile prime și materialele auxiliare a căror utilizare este posibil să conducă la emisii de gaze cu efect de seră prevăzute în anexa nr. 2;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) planul de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră."

7. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului emite autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru toată instalația sau o parte a acesteia dacă operatorul îndeplinește cerințele privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

(2) Autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră poate acoperi una sau mai multe instalații în care se desfășoară una sau mai multe activități prevăzute în anexa nr. 1, situate pe același amplasament, și care sunt operate sau controlate de același operator."

8. La articolul 8, litera d) se abrogă.

9. La articolul 8, literele c) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

c) cerințele de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră corespunzătoare planului de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră aprobat de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

e) obligația de a restitui, până la data de 30 aprilie a anului următor celui pentru care s-a făcut monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră, un număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră egal cu numărul total de emisii provenite de la instalația respectivă, verificate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 600/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de seră și a rapoartelor privind datele tonă-kilometru și acreditarea verificatorilor în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și cu normele privind verificarea adoptate de Comisia Europeană, altele decât certificatele de emisii de gaze cu efect de seră alocate operatorilor de aeronave."

10. La articolul 9, alineatele (1), (2), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Până la data de 31 decembrie a fiecărui an din perioada 2013-2020, operatorul are obligația de a informa autoritatea publică centrală pentru protecția mediului cu privire la modificările planificate sau efective ale capacității, nivelului de activitate ori ale funcționării unei instalații, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Decizia 2011/278/UE a Comisiei din 27 aprilie 2011 de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a cotelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

(2) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului revizuiește autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră la intervale de cel mult 5 ani sau ori de câte ori este cazul.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

(5) Operatorul de aeronave are obligația să informeze autoritatea publică centrală pentru protecția mediului cu privire la orice modificări care determină revizuirea planului de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activitățile de aviație prevăzute la art. 21 alin. (3) și a planului de monitorizare și raportare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație prevăzut la art. 21 alin. (4), în termen de 45 de zile de la data producerii modificării.

(6) Operatorul și operatorul de aeronave au obligația să asigure corectitudinea și caracterul complet al informațiilor furnizate în planul de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și în planul de monitorizare și raportare a datelor tonă-kilometru, după caz."

11. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

Începând cu cea de a treia perioadă a schemei de comercializare a certificatelor alocate gratuit, respectiv 2013-2020, numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate anual se diminuează linear, pornind de la mijlocul perioadei 2008-2012. Cantitatea respectivă se reduce cu un factor linear de 1,74% în raport cu cantitatea medie anuală a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate în conformitate cu Planul național de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 și 2008-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 60/2008."

12. La articolul 101 , după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins:

"

(4) Informațiile privind numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit instalațiilor care intră sub incidența schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 2013-2020 se publică pe adresa de internet a autorității publice centrale pentru protecția mediului.

(5) Informațiile din rapoartele anuale privind valoarea emisiilor de gaze cu efect de seră anuale verificate pot fi consultate pe pagina de internet a autorității publice centrale pentru protecția mediului.

(6) Informațiile care pot afecta activitatea operatorului din punct de vedere comercial, indicate de operator și operatorul de aeronave în rapoartele anuale privind emisiile de gaze cu efect de seră, sunt exceptate de la prevederile alin. (5).

(7) Informațiile care fac obiectul secretului profesional pot fi dezvăluite doar în cazul în care legislația în vigoare prevede acest lucru."

13. Articolul 11 se abrogă.

14. Articolul 12 se abrogă.

15. La articolul 123, alineatele (2) și (4) se abrogă.

16. Articolul 13 se abrogă.

17. Articolul 14 se abrogă.

18. La articolul 142, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(7) Raportul date tonă-kilometru prevăzut la alin. (2) se întocmește în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 601/2012."

19. După articolul 143 se introduce un nou articol, articolul 144, cu următorul cuprins:

"

Art. 144. -

(1) Se alocă certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru producerea de energie termică sau agent de răcire în sisteme de încălzire centralizată, precum și în instalațiile de cogenerare de înaltă eficiență, definite la art. 3 lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, pentru o cerere justificată din punct de vedere economic.

(2) Luând în considerare prevederile alin. (1), precum și fără a aduce atingere prevederilor art. 151, se interzice alocarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit producătorilor de energie electrică, pentru instalațiile de captare de dioxid de carbon, conductele de transport de dioxid de carbon sau siturile de stocare a dioxidului de carbon."

20. La articolul 15, alineatele (2)-(4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, în calitate de administrator național al conturilor din registrul unic, emite în contul operatorilor certificatele de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit instalațiilor prevăzute la art. 101 alin. (1), aferente fiecărui an, până la data de 28 februarie a anului respectiv, certificate alocate cu titlu gratuit producătorilor de energie electrică care se emit în condițiile art. 151.

(3) Pentru anul 2013, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, în calitate de administrator național al conturilor din registrul unic, emite numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit fiecărui operator de aeronave pentru anul respectiv după emiterea deciziei de către Comisia Europeană.

(4) Până la data de 28 februarie a fiecărui an din perioada 2014-2020, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, în calitate de administrator național al conturilor din registrul unic, emite numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit fiecărui operator de aeronave pentru anul respectiv."

21. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins:

"

Art. 151. -

(1) Pentru producătorii de energie electrică ce erau în funcțiune până la data de 31 decembrie 2008 sau al căror proces de investiție a fost inițiat până la aceeași dată se alocă tranzitoriu cu titlu gratuit certificate de emisii de gaze cu efect de seră, cu condiția utilizării contravalorii certificatelor alocate pentru finanțarea investițiilor prevăzute în Planul național de investiții.

(2) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, pentru producătorii de energie electrică, este posibilă dacă este îndeplinită una dintre condițiile:

a) în 2007, rețeaua națională de energie electrică nu era conectată direct sau indirect la rețeaua/sistemul interconectat exploatat (ă) de Uniunea pentru coordonarea transmiterii de energie electrică (UCTE);

b) în 2007, rețeaua națională de energie electrică a fost conectată direct sau indirect la rețeaua exploatată de Uniunea pentru coordonarea transmiterii de energie electrică (UCTE) doar printr-o singură linie cu o capacitate de mai puțin de 400 MW; sau

c) în 2006, peste 30% din energia electrică a fost produsă din combustibili fosili și PIB pe cap de locuitor nu a depășit 50% din PIB mediu pe cap de locuitor la prețurile pieței din Comunitate."

22. După articolul 151 se introduce un nou articol, articolul 152, cu următorul cuprins:

"

Art. 152. -

(1) Lista sectoarelor și subsectoarelor expuse unor riscuri semnificative de relocare a emisiilor de dioxid de carbon este stabilită prin Decizia 2010/2/UE de stabilire, în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unei liste a sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse unui risc important de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Autoritățile publice centrale pot să adopte măsuri financiare în favoarea sectoarelor sau subsectoarelor care sunt considerate a fi expuse unor riscuri semnificative de relocare a emisiilor de dioxid de carbon ca urmare a transferării costului dioxidului de carbon în prețul electricității, pentru a compensa aceste costuri, cu respectarea normelor aplicabile privind ajutorul de stat, în contextul celei de-a treia perioade a schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (2) trebuie să se bazeze pe stabilirea unor criterii de referință ex ante pentru emisiile indirecte de dioxid de carbon pe unitatea de producție. Aceste criterii de referință ex ante se calculează, într-un sector sau subsector dat, ca fiind produsul dintre consumul de energie electrică pe unitatea de producție corespunzătoare celei mai eficiente tehnologii disponibile și emisiile de dioxid de carbon aferente producției de electricitate relevante la nivel european.

(4) Se interzice alocarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit unei instalații care și-a încetat activitatea, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează autorității competente că instalația respectivă își va relua producția într-un interval de timp definit și rezonabil. Condițiile în care se consideră că instalațiile și-au încetat activitatea sunt prevăzute în Decizia nr. 2011/278/UE."

23. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

(1) În cazul în care nu a fost atinsă limita pentru dreptul acordat operatorilor existenți în perioada 2008-2012, de utilizare a ERU și CER sau limitele prevăzute la alin. (3) și (4), autoritatea publică centrală pentru protecția mediului emite și predă operatorului și operatorului de aeronave, la solicitarea acestora, un certificat de emisii de gaze cu efect de seră, valabil pentru perioada a treia a schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în schimbul unei ERU sau a unei CER, deținută de operator și operatorul de aeronave în contul național deschis în registrul unic.

(2) Este permisă utilizarea unităților de reducere a emisiilor din activitățile de proiect, în procent de cel puțin 4,5% din emisiile verificate în perioada 2013-2020 pentru instalațiile nou-intrate, instalațiile care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri intră sub incidența schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și instalațiile nou-intrate în perioada 2008-2012 cărora nu li s-a acordat dreptul de a utiliza aceste unități.

(3) Pentru operatorii de aeronave este permisă utilizarea unităților de reducere a emisiilor din activitățile de proiect, în cuantum de cel puțin 1,5% din emisiile verificate în perioada 2013-2020.

(4) Operatorii pot să utilizeze CER și ERU rezultate din activități de proiect până la un procent de cel puțin 11% din alocarea aferentă perioadei 2008-2020 sau cantitatea stabilită pentru perioada 2008-2012 în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 60/2008 pentru aprobarea Planului național de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 și 2008-2012, luându-se în considerare cantitatea cea mai mare.

(5) Prevederile alin. (1) se aplică până la data de 31 martie 2015.

(6) CER și ERU prevăzute la alin. (1) trebuie să provină din proiecte eligibile pentru utilizare în cadrul schemei de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră în perioada 2008-2012 și să îndeplinească una dintre următoarele condiții:

a) provin din activități de proiect care au înregistrat reduceri de emisii de gaze cu efect de seră înainte de 1 ianuarie 2013;

b) provin din activități de proiect, înregistrate înainte de 1 ianuarie 2013, dar înregistrează reduceri de emisii de gaze cu efect de seră începând cu perioada 2013-2020.

(7) CER prevăzute la alin. (1) trebuie să provină din proiecte eligibile pentru utilizare în cadrul schemei de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră în perioada 2008-2012 care sunt lansate începând cu perioada 2013-2020, doar dacă acestea se implementează în statele cel mai puțin dezvoltate până la data ratificării de către acestea a unui acord cu Uniunea Europeană în domeniu sau până în 2020, luându-se în considerare data cea mai apropiată dintre acestea.

(8) Pentru cea de-a treia perioadă a schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, se interzice utilizarea unităților de reducere de emisii de gaze cu efect de seră provenite de la o activitate de proiect prevăzută de Regulamentul (UE) nr. 550/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 privind stabilirea, în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a anumitor restricții aplicabile utilizării de credite internaționale rezultate din proiecte ce implică utilizarea de gaze industriale."

24. La articolul 17, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

"

(7) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului autorizează numai activitățile de proiect prevăzute la alin. (1) în care toți participanții la proiect au sediul într-o țară care a încheiat acordul internațional referitor la aceste proiecte sau în care sunt în vigoare dispoziții privind schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră."

25. La articolul 18, alineatul (6) se abrogă.

26. La articolul 18, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

"

(7) Obligația de a restitui certificatele de emisii de gaze cu efect de seră nu se aplică și emisiilor care, conform verificărilor, sunt captate și transportate, în vederea stocării permanente, într-un sit pentru care este emisă o autorizație de stocare în vigoare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 114/2013."

27. La articolul 19, alineatul (1) se abrogă.

28. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

(1) După 4 luni de la începerea perioadei 2013-2020, administratorul național al conturilor naționale în registrul unic anulează certificatele de emisii de gaze cu efect de seră care nu mai sunt valabile și care nu au fost restituite și anulate potrivit dispozițiilor art. 18 alin. (2) și (3).

(2) În ceea ce privește perioada prevăzută la art. 121, administratorul conturilor naționale deschise în registrul unic anulează certificatele de emisii de gaze cu efect de seră care nu mai sunt valabile și care nu au fost restituite și anulate potrivit dispozițiilor art. 18 alin. (3).

(3) Începând cu 1 mai 2013, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului emite persoanelor fizice și juridice certificate de emisii de gaze cu efect de seră valabile pentru perioada în curs, care să înlocuiască certificatele de emisii de gaze cu efect de seră deținute de acestea care sunt anulate, cu excepția celor anulate ca urmare a restituirii conform art. 18 alin. (2) și (3)."

29. La articolul 21, alineatele (1)-(5), (9), (12) și (14) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

(1) Operatorul și operatorul de aeronave care desfășoară o activitate prevăzută în anexa nr. 1 au obligația să monitorizeze și să raporteze emisiile de gaze cu efect de seră în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 601/2012.

(2) Operatorul de aeronave care desfășoară o activitate prevăzută în anexa nr. 1 și care solicită alocarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit, conform prevederilor art. 142, are obligația să monitorizeze și să raporteze datele tonă-kilometru în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr 601/2012.

(3) Operatorul și operatorul de aeronave care desfășoară o activitate prevăzută în anexa nr. 1 au obligația să depună anual la autoritatea publică centrală pentru protecția mediului planul de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră.

(4) Operatorul de aeronave care desfășoară o activitate prevăzută în anexa nr. 1 și care solicită alocarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit, conform prevederilor art. 142, are obligația să depună la autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, cu cel puțin 4 luni înainte de începutul perioadei la care se referă, un plan de monitorizare și raportare a datelor tonă-kilometru, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 601/2012.

(5) Planul de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzut la alin. (3) și raportul de monitorizare prevăzut la alin. (12) se întocmesc în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 601/2012.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(9) Competența privind verificarea și aprobarea planurilor de monitorizare și raportare prevăzute la alin. (3) și (4) revine autorității publice centrale pentru protecția mediului.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(12) În primul trimestru al fiecărui an, operatorul și operatorul de aeronave au obligația să depună la autoritatea publică centrală pentru protecția mediului rapoartele de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră generate de instalația sau aeronava pe care o operează, pentru anul precedent, până cel târziu la data de 1 martie. Primul an de monitorizare pentru operatorii de aeronave începe la data de 1 ianuarie 2010.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

(14) Operatorul și operatorul de aeronave au obligația să arhiveze planurile de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, rapoartele de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră și rapoartele datelor tonă-kilometru, după caz, pentru o perioadă de 10 ani, însoțite de toate documentele întocmite de către verificatorii acreditați potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) și să le predea noului operator, în cazul schimbării operatorului."

30. La articolul 21, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) Operatorul și operatorul de aeronave au obligația de a transmite la autoritatea publică centrală pentru protecția mediului raportul privind îmbunătățirile aduse metodologiei de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră, elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 601/2012."

31. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 22. -

(1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului se asigură că rapoartele prevăzute la art. 21 alin. (12) și art. 142 alin. (2) sunt verificate de verificatori acreditați în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 5 și cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 600/2012.

(2) În cazul în care, până la data de 31 martie a anului în curs, raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră din anul precedent nu este declarat satisfăcător, potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 5 și prevederilor Regulamentului (UE) nr. 600/2012, operatorul sau operatorul de aeronave nu poate transfera certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, ca urmare a blocării automate a accesului la cont. Deblocarea accesului la cont se face la data la care raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră declarat satisfăcător este depus la autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și emisiile validate sunt introduse de către operator în contul aferent registrului unic."

32. La articolul 24, alineatele (1), (2), (4), (5), (7) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

(1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului este administratorul național al conturilor în registrul unic.

(2) Prin conturile administrate de administratorul național deschise în registrul unic se asigură evidența certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră emise, deținute, transferate și anulate, inclusiv a operațiunilor cu unități de emisii de gaze cu efect de seră prevăzute de Protocolul de la Kyoto.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

(4) Registrul unic administrat la nivel național este accesibil publicului, cu respectarea prevederilor art. 75 din Regulamentul (UE) nr. 920/2010 al Comisiei privind un sistem standardizat și securizat de registre în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului și cu Decizia nr. 280/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto, cu modificările și completările ulterioare, privind confidențialitatea informațiilor.

(5) Registrul unic administrat la nivel național conține conturi în care sunt înregistrate certificatele de emisii de gaze cu efect de seră deținute de fiecare persoană și în care sunt evidențiate operațiunile cu aceste certificate și cu unitățile de emisii de gaze cu efect de seră, prevăzute de Protocolul de la Kyoto.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

(7) Administratorul național al conturilor în registrul unic percepe un tarif la deschiderea unui cont în registrul unic și un tarif corespunzător operării respectivului cont.

(8) Cuantumul tarifelor prevăzute la alin. (7) se stabilește anual, prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului."

33. La articolul 25, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

(1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului transmite anual Comisiei Europene raportul privind punerea în aplicare a prevederilor europene privind schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se referă la alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, funcționarea registrului, aplicarea prevederilor referitoare la monitorizarea și raportarea emisiilor, verificarea, acreditarea organismelor de verificare și regimul juridic și fiscal al certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră."

34. Articolul 26 se abrogă.

35. Articolul 27 se abrogă.

36. La articolul 28, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 28. -

(1) Pentru nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (2) și (3), pentru perioada prevăzută la art. 122 se aplică o penalitate de 100 euro, echivalentă în lei, la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naționale a României valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă pentru care operatorul sau operatorul de aeronave nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, ce constituie venit la Fondul pentru mediu, în condițiile legii."

37. La articolul 281, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 281. -

(1) Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (4) și ale art. 9 alin. (4), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 142 alin. (8) și ale art. 21 alin. (1), (2), (3), (31), (5), (6), (12), (13), (14), cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei;

e) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (5) și (6), cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei;

f) nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (4), cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei."

38. La articolul 281, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Constatarea nerespectării prevederilor alin. (1) se face de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, care informează Garda Națională de Mediu."

39. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 29. -

Contravențiilor prevăzute la art. 281 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare."

40. Mențiunea privind transpunerea normelor comunitare se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L. 275/2003, prevederile Directivei 2004/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 octombrie 2004 de modificare a Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității, în temeiul mecanismelor bazate pe proiectul din Protocolul de la Kyoto, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L. 338/2004, prevederile Directivei 2008/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activitățile de aviație în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L. 8 din 13 ianuarie 2009, și prevederile Directivei 2009/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătățirii și extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 140 din 5 iunie 2009."

41. Anexa nr. 3 se abrogă.

42. La anexa nr. 5 partea A alineatul (1) "Principii generale", punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

5. Verificatorul trebuie să ia în considerare dacă instalația este înregistrată potrivit Hotărârii Guvernului nr. 57/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 și a deciziilor 2001/681/CE și 2006/193/CE ale Comisiei."

43. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma "Agenția Națională pentru Protecția Mediului" se înlocuiește cu "autoritatea publică centrală pentru protecția mediului".

Art. II. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, toate certificatele de emisii de gaze cu efect de seră care nu sunt alocate cu titlu gratuit, în conformitate cu art. 101 alin. (1), art. 143 alin. (1) și art. 151 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările și completările ulterioare, se scot la licitație.

(2) Fondurile obținute din licitații sunt folosite pentru finanțarea proiectelor care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră:

a) finanțarea cercetării și dezvoltării, precum și a proiectelor demonstrative în domeniul reducerilor emisiilor și al adaptării la efectele schimbărilor climatice, inclusiv participarea la diverse inițiative în cadrul planului strategic în domeniul tehnologiei energetice și al platformelor tehnologice europene;

b) dezvoltarea tehnologiilor curate și dezvoltarea altor tehnologii care contribuie la tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și pentru a crește eficiența energetică;

c) sechestrarea forestieră;

d) captarea și stocarea geologică a CO2 în condiții de siguranță pentru mediu, în special a celui provenit de la centralele electrice care produc energie din combustibili fosili solizi și de la o serie de sectoare și subsectoare industriale, inclusiv în țările terțe;

e) încurajarea trecerii la forme de transport public cu emisii reduse de gaze cu efect de seră;

f) finanțarea cercetării și dezvoltării în domeniul eficienței energetice și al tehnologiilor curate în sectoarele aflate sub incidența prezentei hotărâri;

g) măsuri privind creșterea eficienței energetice și cele privind izolarea termică a locuințelor sau sprijinul financiar acordat pentru soluționarea aspectelor sociale în ceea ce privește gospodăriile cu venituri mici și mijlocii;

h) acoperirea cheltuielilor administrative legate de gestionarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

(3) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului informează Comisia Europeană privind utilizarea fondurilor prevăzute la alin. (2) și privind acțiunile întreprinse, în rapoartele prezentate în temeiul Deciziei nr. 280/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto.

(4) Autoritatea publică centrală pentru finanțe publice, în calitatea sa de adjudecător, pune la dispoziția autorității publice centrale pentru protecția mediului informațiile pe care le deține privind licitațiile, la solicitarea acesteia.

Art. III. - Modificări (1)

Certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, emise începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, sunt valabile pentru emisiile generate de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la data de 31 decembrie 2020.

Art. IV. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, penalitatea prevăzută la art. 28 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările și completările ulterioare, crește anual în conformitate cu indicele european al prețului de consum.

Art. V. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția punctelor 35-37 ale articolului I, care vor intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării acesteia.

Art. VI. -

Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 27 iunie 2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
p. Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
Marius Nica,
secretar general
Ministrul delegat pentru ape,
păduri și piscicultură,
Lucia Ana Varga
Viceprim-ministru, ministrul
finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul transporturilor,
Relu Fenechiu
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat
p. Ministrul economiei,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru energie,
Constantin Niță

București, 23 aprilie 2013.

Nr. 204.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...