Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 58/2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice)
Număr celex: 32002L0058

Modificări (...), Referințe (9), Reviste (8), Referințe în jurisprudență

În vigoare de la 31 iulie 2002

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

___________

(1) JO C 365 E, 19.12.2000, p. 223.

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

___________

(2) JO C 123, 25.4.2001, p. 53.

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 al tratatului (3),

___________

(3) Avizul Parlamentului European (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziția comună a Consiliului din 28 ianuarie 2002 (JO C 113 E, 14.5.2002, p. 39) și Decizia Parlamentului European din 30 mai 2002 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 25 iunie 2002.

întrucât:

(1) Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protejarea persoanelor în privința prelucrării datelor personale și libera circulație a acestor date (4) cere statelor membre să asigure drepturile și libertățile persoanelor fizice în privința prelucrării datelor personale, în special dreptul la confidențialitate, pentru a asigura circulația liberă a datelor personale în cadrul Comunității. Reviste (1)

___________

(4) JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(2) Prezenta directivă dorește respectarea drepturilor fundamentale și a principiilor recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Directiva caută să asigure în special respectarea deplină a drepturilor menționate la articolele 7 și 8 ale Cartei.

(3) Confidențialitatea comunicațiilor este garantată în conformitate cu instrumentele internaționale referitoare la drepturile omului, în special Convenția Europeană pentru Protecția Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale și constituțiile statelor membre.

(4) Directiva 97/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor (5) transformă principiile stabilite de Directiva 95/46/CE în norme specifice pentru sectorul telecomunicațiilor. Directiva 97/66/CE trebui adaptată la dezvoltarea piețelor și a tehnologiilor în domeniul serviciilor de comunicații electronice pentru a putea asigura un nivel egal de protecție a datelor personale și confidențialității utilizatorilor de servicii de comunicații electronice publice, indiferent de tehnologiile folosite. Această directivă trebuie prin urmare abrogată și înlocuită cu directiva prezentă.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Pot fi de interes:

Reviste:
Drept de autor și drepturi conexe. Prelucrarea datelor prin internet. Atingere adusă unui drept exclusiv. Cărți audio devenite accesibile cu ajutorul unui server FTP prin intermediul internetului printr-o adresă IP furnizată de operatorul internet. Somație adresată operatorului internet de a furniza numele și adresa utilizatorului adresei IP
;
se încarcă...