Parlamentul României

Legea nr. 113/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară

Modificări (...), Referințe (1), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 234 din 23 aprilie 2013.

În vigoare de la 26 aprilie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: Jurisprudență

"

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează înființarea, obiectivele, atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară.

(2) Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., se înființează ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanțată, care își exercită atribuțiile potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.).

(3) În exercitarea atribuțiilor sale, stabilite de prezentul act normativ, activitatea A.S.F. nu va fi îngrădită de nicio altă autoritate.

(4) A.S.F. are sediul central în municipiul București și poate avea sedii secundare și reprezentanțe în funcție de necesități."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, A.S.F. exercită atribuții de autorizare, reglementare, supraveghere și control asupra:

a) intermediarilor de operațiuni cu instrumente financiare; societăților de servicii de investiții financiare; organismelor de plasament colectiv; societăților de administrare a investițiilor; consultanților de investiții financiare; piețelor de instrumente financiare; operatorilor de piață și de sistem; depozitarilor centrali; caselor de compensare-decontare; contrapărților centrale; operațiunilor de piață; emitenților de valori mobiliare; Fondului de compensare a investitorilor; altor persoane fizice sau juridice ce desfășoară activități conform prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;

b) societăților comerciale de asigurare, de asigurarereasigurare și de reasigurare, a societăților mutuale, denumite în continuare asigurători, respectiv reasigurători, precum și a intermediarilor în asigurări, supravegherea asigurătorilor și reasigurătorilor care își desfășoară activitatea în sau din România, supravegherea activității intermediarilor în asigurări și reasigurări, precum și a altor activități în legătură cu acestea, conform prevederilor Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată, Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare, cu modificările ulterioare;

c) sistemului de pensii private, conform Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 187/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 62/2009;

d) tuturor entităților, instituțiilor, operatorilor de piață și emitenților de valori mobiliare, precum și operațiunilor și instrumentelor financiare reglementate de legislația secundară emisă anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private în sprijinul și pentru implementarea legislației primare aferente pieței financiare.

(2) A.S.F. este autoritatea competentă din România în sensul art. 22 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit, cu modificările și completările ulterioare, și are atribuțiile și competențele stabilite prin acesta, exercitate în conformitate cu prevederile statutului propriu.

(3) A.S.F. este autoritatea competentă din România în sensul art. 11 din Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările pieței, cu modificările și completările ulterioare.

(4) A.S.F. este autoritatea competentă din România în sensul art. 48 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului.

(5) A.S.F. este autoritatea competentă la nivel național pentru aplicarea și urmărirea respectării actelor normative de directă aplicabilitate emise la nivelul Uniunii Europene, în domeniile prevăzute de prezentul act normativ, precum și pentru transpunerea și implementarea în legislația națională a acelor prevederi emise la nivelul Consiliului UE, Parlamentului UE, Comisiei Europene, precum și al altor autorități europene.

(6) A.S.F. este unica autoritate națională competentă pentru reprezentarea intereselor României în cadrul Organizației Internaționale a Comisiilor de Valori Mobiliare - IOSCO, Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe - ESMA, Autorității Europene de Supraveghere pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale - EIOPA și Asociației Internaționale a Supraveghetorilor în Asigurări - IAIS, fiind membră de drept a acestor autorități internaționale, în baza legislației internaționale aplicabile."

3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

A.S.F., membrii conducerii și personalul acesteia nu vor solicita și nu vor accepta instrucțiuni de orice natură de la nicio altă instituție, organism sau autoritate în exercitarea atribuțiilor lor conferite de lege."

4. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Atribuțiile și prerogativele conferite A.S.F., inclusiv condițiile de exercitare a acestora, precum și măsurile și sancțiunile ce pot fi aplicate de A.S.F. sunt cele din actele normative prevăzute la art. 2 alin. (1)."

5. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: Jurisprudență

"

Art. 7. -

(1) Orice persoană fizică sau juridică are dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești competente dacă se consideră vătămată de aplicarea necorespunzătoare sau de neaplicarea de către A.S.F. a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.

(2) A.S.F. este singura autoritate în măsură să se pronunțe asupra considerentelor de oportunitate, a evaluărilor și analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale."

6. Titlul capitolului III se modifică și va avea următorul cuprins:

"

CAPITOLUL III Conducerea, organizarea și funcționarea A.S.F."

7. La articolul 8, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) A.S.F. este condusă de un consiliu format din 17 membri, dintre care un președinte, un prim-vicepreședinte și 3 vicepreședinți, care sunt membri executivi. Fiecare dintre cei 3 vicepreședinți are atribuții specifice corespunzătoare unuia dintre cele 3 sectoare de supraveghere financiară. În hotărârea Parlamentului României de numire a acestora se stabilește sectorul de supraveghere financiară pentru care sunt numiți. Ceilalți 12 membri sunt membri neexecutivi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

(3) Comisiile reunite prevăzute la alin. (2) efectuează selecția candidaților ce urmează să fie numiți, exclusiv pe baza experienței profesionale în domeniul financiar, al instituțiilor de credit și/sau al instituțiilor financiare nebancare de minimum 7 ani pentru membrii care formează conducerea executivă și de minimum 5 ani pentru ceilalți membri."

8. La articolul 9, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

"

a1) să dețină diplomă de studii de învățământ superior de lungă durată;".

9. La articolul 9, literele b)-d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) să nu fie senatori, deputați sau membri ai vreunui partid politic ori organizație politică pe perioada exercitării mandatului;

c) să nu exercite o altă profesie sau să nu ocupe o funcție publică ori privată, cu excepția posibilității desfășurării de activități didactice și cercetare științifică, cu evitarea conflictului de interese;

d) să nu fie membri în consiliile de administrație, consiliile de supraveghere, directorate sau în comisiile de cenzori, să nu dețină funcția de director ori alte funcții la următoarele entități:

1. cele care vizează activitatea intermediarilor în instrumente financiare și a organismelor de plasament colectiv;

2. societățile de administrare a investițiilor;

3. cele care vizează activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări și reasigurări și a altor activități în legătură cu acestea;

4. cele care vizează sistemul de pensii private, conform Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. societățile de investiții financiare;".

10. La articolul 9, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

"

d1) să nu dețină ei și/sau membrii familiilor lor până la gradul al treilea inclusiv, direct sau indirect, o participare de peste 5% din capitalul entităților prevăzute la lit. d) sau din drepturile de vot ori o participație care să permită exercitarea unei influențe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administrație al acestora;".

11. La articolul 9, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

g) să nu fie soți și nici rude ori afini până la gradul al treilea cu membrii Guvernului și membrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României."

12. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Revocarea din funcție a unui membru al Consiliului A.S.F. se face conform procedurii prevăzute la art. 8 alin. (2), când acesta nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 9."

13. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

(1) Președintele reprezintă A.S.F. ca autoritate administrativă autonomă, ca persoană juridică de drept public și în raporturi de drept comun și este ordonator de credite.

(2) În cazul imposibilității temporare de exercitare a prerogativelor președintelui, reprezentarea A.S.F. revine prim-vicepreședintelui."

14. La articolul 14, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

(1) Convocarea Consiliului A.S.F. se face de către președinte și/sau prim-vicepreședinte ori de câte ori este necesar sau la solicitarea a cel puțin 9 membri ai acestuia.

(2) Consiliul A.S.F. deliberează valabil în prezența a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii săi, incluzând președintele sau, în absența acestuia, prim-vicepreședintele.

(3) Hotărârile sunt adoptate cu votul a 2/3 din numărul membrilor prezenți."

15. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

(1) Structura organizatorică, numărul de posturi, atribuțiile de conducere și de execuție ale personalului, criteriile de angajare și selectare a personalului care să asigure desfășurarea în bune condiții a activității se stabilesc de către Consiliul A.S.F.

(2) Consiliul A.S.F. aprobă organigrama, regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul intern și stabilește prin regulament propriu regimul și principiile privind remunerarea membrilor Consiliului și a personalului angajat. În baza acestuia, Consiliul hotărăște nivelul remunerării membrilor săi și a personalului angajat, cu luarea în considerare a nivelului remunerației acordate unor poziții și funcții similare din piața financiară."

16. La articolul 18 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

"

d) venituri din înstrăinarea de mijloace fixe și obiecte de inventar din patrimoniul propriu, devenite disponibile."

17. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Cheltuielile sunt stabilite prin bugetul anual al A.S.F., în conformitate cu obiectivele și sarcinile acesteia."

18. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

(1) Bugetul anual de venituri și cheltuieli se aprobă de către Consiliul A.S.F. și se verifică în execuție, conform practicilor și procedurilor controlului și auditului intern.

(2) Excedentul din bugetul de venituri și cheltuieli înregistrat la sfârșitul anului se reportează ca sursă de finanțare în anul următor, iar deficitul se acoperă din sursele anului următor."

19. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 22. -

(1) A.S.F. preia de la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și de la Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pe bază de protocoale de predare-preluare încheiate cu fiecare dintre acestea, în termen de 15 zile de la data numirii membrilor Consiliului A.S.F., dar nu mai târziu de 30 aprilie 2013, disponibilitățile bănești existente în conturi și patrimoniul stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din acestea."

20. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

(1) A.S.F. își exercită prerogativele prevăzute la art. 2 alin. (1) începând cu data încheierii protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 22 alin. (1), dar nu mai târziu de 30 aprilie 2013. La aceeași dată, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private se desființează și mandatele membrilor acestor autorități, respectiv ale membrilor conducerii acestora încetează de drept.

(2) Până la data semnării protocolului de predare-preluare, în condițiile alin. (1), Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private își continuă activitatea potrivit legislației în vigoare."

21. La articolul 25, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Fondul de compensare a investitorilor - S.A., Fondul de garantare a asiguraților și Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private vor fi administrate și utilizate conform destinațiilor specifice fiecăruia dintre aceste fonduri."

Art. II. - Reviste (1)

(1) Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului preia fără plată toate drepturile și obligațiile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, rezultate din actele juridice prin care Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a fost obligată, ca parte responsabilă civilmente, la plata de despăgubiri către investitorii la Fondul Național de Investiții.

(2) Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului se subrogă în toate drepturile și obligațiile procesuale ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și dobândește calitatea procesuală pe care aceasta o are, la data intrării în vigoare a prezentei legi, în toate procesele și cererile aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent dacă este vorba de faza de judecată sau de executare silită.

(3) Executarea obligațiilor de plată ale Autorității pentru Administrarea Activelor Statului prevăzute la alin. (1) se asigură din veniturile bugetului de venituri și cheltuieli aferente activității de privatizare și de valorificare a activelor statului.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

București, 23 aprilie 2013.

Nr. 113.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Cu privire la înființarea unei noi autorități administrative autonome, Autoritatea de Supraveghere Financiară
;
se încarcă...