Conducerea, organizarea și funcționarea ASF" | Lege 113/2013

Acesta este un fragment din Legea nr. 113/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Titlul capitolului III se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
CAPITOLUL III
Conducerea, organizarea și funcționarea A.S.F."

7. La articolul 8, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) A.S.F. este condusă de un consiliu format din 17 membri, dintre care un președinte, un prim-vicepreședinte și 3 vicepreședinți, care sunt membri executivi. Fiecare dintre cei 3 vicepreședinți are atribuții specifice corespunzătoare unuia dintre cele 3 sectoare de supraveghere financiară. În hotărârea Parlamentului României de numire a acestora se stabilește sectorul de supraveghere financiară pentru care sunt numiți. Ceilalți 12 membri sunt membri neexecutivi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

(3) Comisiile reunite prevăzute la alin. (2) efectuează selecția candidaților ce urmează să fie numiți, exclusiv pe baza experienței profesionale în domeniul financiar, al instituțiilor de credit și/sau al instituțiilor financiare nebancare de minimum 7 ani pentru membrii care formează conducerea executivă și de minimum 5 ani pentru ceilalți membri."

8. La articolul 9, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

"

a1) să dețină diplomă de studii de învățământ superior de lungă durată;".

9. La articolul 9, literele b)-d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) să nu fie senatori, deputați sau membri ai vreunui partid politic ori organizație politică pe perioada exercitării mandatului;

c) să nu exercite o altă profesie sau să nu ocupe o funcție publică ori privată, cu excepția posibilității desfășurării de activități didactice și cercetare științifică, cu evitarea conflictului de interese;

d) să nu fie membri în consiliile de administrație, consiliile de supraveghere, directorate sau în comisiile de cenzori, să nu dețină funcția de director ori alte funcții la următoarele entități:

1. cele care vizează activitatea intermediarilor în instrumente financiare și a organismelor de plasament colectiv;

2. societățile de administrare a investițiilor;

3. cele care vizează activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări și reasigurări și a altor activități în legătură cu acestea;

4. cele care vizează sistemul de pensii private, conform Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. societățile de investiții financiare;".

10. La articolul 9, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

"

d1) să nu dețină ei și/sau membrii familiilor lor până la gradul al treilea inclusiv, direct sau indirect, o participare de peste 5% din capitalul entităților prevăzute la lit. d) sau din drepturile de vot ori o participație care să permită exercitarea unei influențe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administrație al acestora;".

11. La articolul 9, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

g) să nu fie soți și nici rude ori afini până la gradul al treilea cu membrii Guvernului și membrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României."

12. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Revocarea din funcție a unui membru al Consiliului A.S.F. se face conform procedurii prevăzute la art. 8 alin. (2), când acesta nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 9."

13. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

(1) Președintele reprezintă A.S.F. ca autoritate administrativă autonomă, ca persoană juridică de drept public și în raporturi de drept comun și este ordonator de credite.

(2) În cazul imposibilității temporare de exercitare a prerogativelor președintelui, reprezentarea A.S.F. revine prim-vicepreședintelui."

14. La articolul 14, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

(1) Convocarea Consiliului A.S.F. se face de către președinte și/sau prim-vicepreședinte ori de câte ori este necesar sau la solicitarea a cel puțin 9 membri ai acestuia.

(2) Consiliul A.S.F. deliberează valabil în prezența a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii săi, incluzând președintele sau, în absența acestuia, prim-vicepreședintele.

(3) Hotărârile sunt adoptate cu votul a 2/3 din numărul membrilor prezenți."

15. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

(1) Structura organizatorică, numărul de posturi, atribuțiile de conducere și de execuție ale personalului, criteriile de angajare și selectare a personalului care să asigure desfășurarea în bune condiții a activității se stabilesc de către Consiliul A.S.F.

(2) Consiliul A.S.F. aprobă organigrama, regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul intern și stabilește prin regulament propriu regimul și principiile privind remunerarea membrilor Consiliului și a personalului angajat. În baza acestuia, Consiliul hotărăște nivelul remunerării membrilor săi și a personalului angajat, cu luarea în considerare a nivelului remunerației acordate unor poziții și funcții similare din piața financiară."

16. La articolul 18 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

"

d) venituri din înstrăinarea de mijloace fixe și obiecte de inventar din patrimoniul propriu, devenite disponibile."

17. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Cheltuielile sunt stabilite prin bugetul anual al A.S.F., în conformitate cu obiectivele și sarcinile acesteia."

18. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

(1) Bugetul anual de venituri și cheltuieli se aprobă de către Consiliul A.S.F. și se verifică în execuție, conform practicilor și procedurilor controlului și auditului intern.

(2) Excedentul din bugetul de venituri și cheltuieli înregistrat la sfârșitul anului se reportează ca sursă de finanțare în anul următor, iar deficitul se acoperă din sursele anului următor."

19. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 22. -

(1) A.S.F. preia de la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și de la Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pe bază de protocoale de predare-preluare încheiate cu fiecare dintre acestea, în termen de 15 zile de la data numirii membrilor Consiliului A.S.F., dar nu mai târziu de 30 aprilie 2013, disponibilitățile bănești existente în conturi și patrimoniul stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din acestea."

20. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

(1) A.S.F. își exercită prerogativele prevăzute la art. 2 alin. (1) începând cu data încheierii protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 22 alin. (1), dar nu mai târziu de 30 aprilie 2013. La aceeași dată, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private se desființează și mandatele membrilor acestor autorități, respectiv ale membrilor conducerii acestora încetează de drept.

(2) Până la data semnării protocolului de predare-preluare, în condițiile alin. (1), Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private își continuă activitatea potrivit legislației în vigoare."

21. La articolul 25, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Fondul de compensare a investitorilor - S.A., Fondul de garantare a asiguraților și Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private vor fi administrate și utilizate conform destinațiilor specifice fiecăruia dintre aceste fonduri."

Art. II. - Reviste (1)

(1) Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului preia fără plată toate drepturile și obligațiile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, rezultate din actele juridice prin care Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a fost obligată, ca parte responsabilă civilmente, la plata de despăgubiri către investitorii la Fondul Național de Investiții.

(2) Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului se subrogă în toate drepturile și obligațiile procesuale ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și dobândește calitatea procesuală pe care aceasta o are, la data intrării în vigoare a prezentei legi, în toate procesele și cererile aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent dacă este vorba de faza de judecată sau de executare silită.

(3) Executarea obligațiilor de plată ale Autorității pentru Administrarea Activelor Statului prevăzute la alin. (1) se asigură din veniturile bugetului de venituri și cheltuieli aferente activității de privatizare și de valorificare a activelor statului.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

Acesta este un fragment din Legea nr. 113/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Cu privire la înființarea unei noi autorități administrative autonome, Autoritatea de Supraveghere Financiară
;
se încarcă...