Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală

Modificări (15), Puneri în aplicare (2), Referințe (8), Derogări (1), Reviste (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 aprilie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Luând în considerare faptul că zonele rurale și zonele urbane din România prezintă o deosebită importanță din punct de vedere economic, social și cultural, este necesară dezvoltarea durabilă a acestora.

Având în vedere că dezvoltarea durabilă a spațiului rural și urban este indispensabil legată de îmbunătățirea condițiilor existente și a serviciilor de bază, prin dezvoltarea infrastructurii, precum și faptul că actualul cadru legislativ nu asigură suficiente mijloace de intervenție la nivelul autorităților centrale și locale care să sprijine îmbunătățirea infrastructurii, amânarea adoptării unor măsuri imediate ar avea consecințe negative în sensul perpetuării lipsei de resurse la dispoziția autorităților publice și accentuării efectelor negative pe care criza internațională actuală o are asupra domeniilor de activitate economică din România.

Ținând seama de faptul că situația extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, se motivează prin necesitatea luării unor măsuri urgente care să asigure un climat investițional atractiv pentru localitățile României, care să ducă la creșterea numărului de locuri de muncă, neadoptarea în regim de urgență a Programului național de dezvoltare locală conduce pe termen lung la neasigurarea standardelor de calitate a vieții, necesare populației, în domeniul serviciilor publice, cu atât mai mult cu cât România s-a angajat ca până în anul 2015 pentru sistemele de alimentare cu apă și până în anul 2018 pentru sisteme de canalizare și stații de epurare să asigure localităților din România conformarea la legislația din domeniul mediului prin dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată, în caz contrar putând fi declanșată procedura de infringement.

În prezent, prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și alte autorități publice centrale se derulează mai multe programe de investiții în infrastructura locală cu caracteristici diferite privind eligibilitatea, finanțarea, decontarea și monitorizarea acestora.

În cadrul acestor programe de investiții sunt în diferite stadii de execuție obiective pentru care nu s-au asigurat în anii anteriori sursele de finanțare pentru finalizarea acestora, fapt ce nu a contribuit la dezvoltarea echilibrată a infrastructurii locale, împiedicând atingerea standardelor de calitate a vieții pentru comunitățile locale.

De aceea, pentru revitalizarea comunelor și a satelor componente ale municipiilor și orașelor, este esențial să fie soluționată problema dezvoltării infrastructurii locale.

Pentru o utilizare mai eficientă a fondurilor publice sunt necesare o coordonare și o implementare unitară a dezvoltării infrastructurii locale, prin integrarea programelor actuale de dezvoltare a infrastructurii în mediul rural și în cel urban.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Se aprobă Programul național de dezvoltare locală coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, denumit în continuare program.

Art. 2. - Modificări (1)

În sensul prezentei ordonanțe de urgență termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) obiective de investiții noi - obiectivele de investiții pentru care nu au fost încheiate contracte/convenții de finanțare, contracte de lucrări, precum și obiectivele care nu au fost incluse în niciunul dintre programele de investiții preluate în program; Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

b) obiective de investiții în continuare - obiectivele de investiții pentru care au fost alocate fonduri de la bugetul de stat și/sau au fost încheiate contracte/convenții de finanțare, contracte de lucrări, pentru investițiile aflate în derulare în cadrul programelor de investiții preluate în program. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Art. 3. - Puneri în aplicare (2)

Programul prevăzut la art. 1 este compus din următoarele subprograme:

a) Subprogramul "Modernizarea satului românesc";

b) Subprogramul "Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor";

c) Subprogramul "Infrastructură la nivel județean".

Art. 4. -

Inițierea și implementarea subprogramelor prevăzute la art. 3 vor fi detaliate în normele metodologice de aplicare a programului.

Art. 5. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

Beneficiarii programului sunt unitățile administrativteritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale, după cum urmează: Jurisprudență

a) comunele;

b) municipiile și orașele, inclusiv pentru satele componente ale acestora;

c) județele.

Art. 6. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Obiectivele de investiții din cadrul programului se realizează pe terenuri și/sau construcții, după caz, aflate în proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Referințe (1)

Art. 7. - Referințe (1), Reviste (1)

(1) Obiectivele de investiții care pot fi finanțate în cadrul programului trebuie să vizeze unul dintre următoarele domenii specifice: Modificări (1)

a) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă și stații de tratare a apei; Puneri în aplicare (1)

b) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare și stații de epurare a apelor uzate; Puneri în aplicare (1)

c) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților de învățământ preuniversitar; Modificări (2), Puneri în aplicare (2)

d) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților sanitare din mediul rural; Modificări (2), Puneri în aplicare (2)

e) reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților; Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

f) realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podețe sau punți pietonale; Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

g) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a unor obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncționale, teatre; Puneri în aplicare (1)

h) realizare/extindere/modernizare de platforme de gunoi; Puneri în aplicare (1)

i) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a piețelor publice, comerciale, târguri, oboare, după caz; Puneri în aplicare (1)

j) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive. Puneri în aplicare (1)

(2) Tipurile de obiective de investiții, categoriile de lucrări și cheltuielile care se finanțează în cadrul fiecărui domeniu specific prevăzut la alin. (1) sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare ale programului. Puneri în aplicare (1)

Art. 8. - Modificări (2)

Finanțarea programului se asigură din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pe subprogramele prevăzute la art. 3, din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale beneficiare și din alte surse legal constituite. Puneri în aplicare (2)

Art. 9. - Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

(1) În limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice întocmește și aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice repartizarea sumelor pentru program, pe județe, pe fiecare subprogram și pe domenii specifice. Modificări (1)

(2) Repartizarea sumelor se face pe baza criteriilor de alocare aprobate prin normele metodologice de aplicare a programului, care vor avea în vedere cel puțin următoarele: ponderea obiectivelor de investiții aflate în derulare pe fiecare județ, date demografice și administrativ-teritoriale, capacitatea financiară a beneficiarilor. Modificări (1)

(3) Repartizarea sumelor aprobate conform prevederilor alin. (1), precum și lista obiectivelor de investiții care sunt cuprinse în program se comunică consiliilor județene.

(4) În termen de 30 de zile de la comunicarea sumelor aprobate și a listei obiectivelor de investiții prevăzute la alin. (3), consiliile județene fac propuneri pentru obiective de investiții în continuare și obiective de investiții noi, pe baza criteriilor de prioritizare. Propunerile pentru obiective de investiții noi pot cuprinde și alte obiective de investiții decât cele incluse în lista prevăzută la alin. (3). Modificări (1), Derogări (1)

(5) Criteriile de prioritizare sunt aprobate prin normele metodologice de aplicare a programului pentru obiective de investiții în continuare și obiective de investiții noi și vor avea în vedere cel puțin următoarele: data semnării contractului, stadiul fizic, populația deservită, procentul de cofinanțare de la bugetul local, după caz. Modificări (1)

(6) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice analizează propunerile transmise de către consiliile județene potrivit alin. (4) și întocmește lista finală a obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora în anul în curs, listă care se aprobă prin ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice. Modificări (2), Jurisprudență

(7) În cazul nerespectării termenului și/sau a criteriilor prevăzute la alin. (4) și (5), după verificarea repartizării sumelor pe obiective, lista obiectivelor de investiții din județul respectiv finanțate în cadrul programului pentru anul în curs se întocmește de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Modificări (1)

(8) Pentru obiectivele de investiții noi, beneficiarii sunt obligați să transmită Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice documentațiile tehnico-economice, întocmite în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnicoeconomice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, și cu respectarea standardelor de cost în vigoare, documentații care sunt finanțate și aprobate de beneficiari.

(9) Obiectivele de investiții noi se avizează în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

(10) Pentru propunerile de obiective de investiții în continuare, beneficiarii sunt obligați să transmită documente care să prezinte stadiul fizic realizat, valoarea actualizată a restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiții și contractele de achiziții publice care au fost încheiate, inclusiv actele adiționale încheiate, după caz.

(11) Actualizarea restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiții se face în condițiile legii, în funcție de evoluția indicilor de prețuri.

Art. 10. - Modificări (2), Puneri în aplicare (3), Jurisprudență

În termen de 30 de zile de la data emiterii ordinului prevăzut la art. 9 alin. (6) se încheie contracte anuale de finanțare între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și beneficiari, cu respectarea prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. - Modificări (1), Puneri în aplicare (3)

Beneficiarii răspund de organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri/servicii/lucrări, în conformitate cu prevederile legale și cu obligațiile din contractele prevăzute la art. 10. Puneri în aplicare (1)

Art. 12. - Modificări (2), Puneri în aplicare (3)

(1) În vederea decontării fondurilor alocate de la bugetul de stat, unitățile administrativ-teritoriale transmit solicitările de fonduri la consiliile județene, care, după verificarea documentațiilor specifice, le avizează și le transmit în mod centralizat Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pe domenii specifice din cadrul fiecărui subprogram. Modificări (2)

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice virează beneficiarilor, prin ordin de plată, sumele necesare pentru realizarea lucrărilor aferente obiectivelor de investiții pe domenii specifice din cadrul fiecărui subprogram, în limita contractelor anuale de finanțare prevăzute la art. 10. Modificări (1)

Art. 13. - Puneri în aplicare (2), Reviste (1)

(1) Programarea, coordonarea și monitorizarea utilizării fondurilor alocate de la bugetul de stat în implementarea proiectelor de investiții din program se fac de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Referințe (1)

(2) Reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, împreună cu reprezentanți cu atribuții de control din aparatul propriu al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., pot efectua verificări prin sondaj pentru lucrările realizate la obiectivele de investiții derulate prin program.

(3) Reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pot participa în comisiile de recepție, în calitate de invitați. Modificări (1)

Art. 14. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se preiau în cadrul programului toate obiectivele de investiții în continuare, aflate în execuție, care au fost finanțate de la bugetul de stat în baza prevederilor: Modificări (1)

a) Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes județean și de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate la sate, precum și în unitățile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare;

c) Ordonanței Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare pentru programul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c).

(2) Obiectivele de investiții noi, definite conform art. 2 lit. a) și cuprinse în programele prevăzute la alin. (1), se pot finanța cu respectarea prevederilor programului. Modificări (1)

Art. 15. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările bugetare în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Art. 16. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se aprobă normele metodologice de aplicare a programului, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 17. -

La data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a programului, se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes județean și de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate la sate, precum și în unitățile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 24 iunie 1999, cu modificările și completările ulterioare;

b) Ordonanța Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 27 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2007,

c) Art. 2 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 17 august 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare;

d) Hotărârea Guvernului nr. 530/2010 pentru aprobarea Programului "Reabilitare și modernizare - 10.000 km drumuri de interes județean și drumuri de interes local", implementat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în perioada 2010-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 15 iunie 2010.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie
p. Ministrul delegat pentru învățământ superior,
cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Ministrul culturii,
Daniel-Constantin Barbu
Ministrul sănătății,
Gheorghe-Eugen Nicolăescu

București, 10 aprilie 2013.

Nr. 28.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Lucrări de interes public cu afectarea proprietății forestiere private
Majorări salariale cu 75% la Ministerul Dezvoltării. Angajații cărui program vor beneficia de sporuri
;
se încarcă...