Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013 din 12.04.2013

Modificări (1), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 aprilie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Situații financiare trimestriale

1. Situațiile financiare care se întocmesc de instituțiile publice la finele trimestrelor I, II și III în anul 2013 se compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturi de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare, care includ politici contabile și note explicative.

Situațiile financiare trimestriale se întocmesc conform modelelor aprobate prin:

1.(1) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare:

- anexa 1 "Bilanț";

În formularul "Bilanț" (anexa 1 la situațiile financiare) nu se completează următoarele informații: cod rând 22.1, 34, 36, 61.1, 63, 73.1, pentru sold la începutul anului și sold la sfârșitul perioadei;

- anexa 2 "Contul de rezultat patrimonial";

- anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie";

- anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie";

- anexa 5 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Venituri";

- anexa 6 "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli";

- anexa 7 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli";

- anexa 14a "Disponibil din mijloace cu destinație specială";

- anexa 14b "Disponibil din mijloace cu destinație specială";

În formularul "Disponibil din mijloace cu destinație specială" (anexa 14b la situațiile financiare) nu se completează cod rând 09, pentru disponibil la începutul anului, încasări, plăți și disponibil la sfârșitul perioadei;

- anexa 15 "Contul de execuție a bugetului creditelor externe - Cheltuieli";

- anexa 17 "Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Venituri";

- anexa 18 "Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli";

- anexa 30 "Plăți restante";

- anexa 30b "Plăți restante";

- anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...".

În formularul "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de . . . . . . . . .." (anexa 40a la situațiile financiare) nu se completează următoarele informații: cod rând 491 la 510 și 525, pentru sold la începutul anului și sold la sfârșitul perioadei;

- anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...".

În formularul "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de . . . . . . . . .." (anexa 40b la situațiile financiare) nu se completează următoarele informații: cod rând 12, 16, 17, 18, 346 la 364 și 375, pentru sold la începutul anului și sold la sfârșitul perioadei;

- anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de...".

În formularul "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de . . . . . . . . .." (anexa 40c la situațiile financiare) nu se completează următoarele informații: cod rând 198, 336 la 355 și 375, pentru sold la începutul anului și sold la sfârșitul perioadei.

1.(2) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare:

- anexa 27 "Situația plăților efectuate la titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare»";

- anexa 28 "Situația plăților efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă»".

1.(3) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2011:

- anexa 7b "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli";

- anexa 9 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri";

- anexa 11 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli";

- anexa 12 "Contul de execuție a bugetului local - Venituri";

- anexa 13 "Contul de execuție a bugetului local - Cheltuieli";

- anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei".

1.(4) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2011:

- anexa 20a "Situația sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare";

- anexa 20b "Situația sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare".

1.(5) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012:

- anexa 19 "Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare".

1.(6) Normele privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 și 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- anexa 16 "Contul de execuție a bugetului creditelor interne - Cheltuieli" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice;

- anexa 41 "Corelații între formularele de situații financiare" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

2. Instituțiile publice întocmesc situațiile financiare trimestriale în anul 2013 potrivit modelelor adaptate structurii indicatorilor aprobați prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 nr. 6/2013, prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și celorlalte acte normative în vigoare.

Modelele formularelor valabile pentru raportările trimestriale în anul 2013 sunt publicate și pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/institutii publice/legislatie

3.(1) Începând cu anul 2013, la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale, nu se mai aplică prevederile pct. 2.8. (1) lit. f), g) și h) și paragrafele al patrulea și al cincilea de la pct. 4.1. (2) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 71/2013.

3.(2) La completarea formularului "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) la trimestrele I-III în anul 2013 se vor avea în vedere următoarele:

Veniturile bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului Fondului pentru mediu și bugetului Trezoreriei Statului se completează în "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) cu încasările diminuate cu restituirile din venituri, evidențiate în conturile 5201, 5211, 5251, 5711, 5741, 5751, 5241.

Plățile bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului Fondului pentru mediu și bugetului Trezoreriei Statului se completează în "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) cu soldurile conturilor de finanțare bugetară: 7701, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706, 7709, înainte de închidere. Soldul pentru conturile de finanțare bugetară se stabilește ca diferență între plăți efectuate și încasări (sume recuperate din finanțarea anului curent reprezentând reconstituirea creditelor bugetare și sume recuperate din finanțarea anilor precedenți) și reflectă totalul plăților nete de casă.

3.(3) Contul 524 "Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului" din formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) întocmit de Trezoreria Centrală va cuprinde la poziția de încasări și plăți totalul veniturilor încasate și totalul cheltuielilor efectuate, pe baza datelor preluate din contul de execuție a bugetului Trezoreriei Statului (evidențiate separat pe Trezoreria Centrală și trezorerii teritoriale) de la sfârșitul perioadei de raportare. Sumele preluate de la trezoreriile teritoriale se înregistrează în contabilitatea Trezoreriei Centrale astfel:

Preluarea veniturilor din contul de execuție a bugetului Trezoreriei Statului - trezorerii teritoriale 5241 = 7xx
"Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului" - analitice pe structura clasificației bugetare Conturi de venituri
Preluarea cheltuielilor din contul de execuție a bugetului Trezoreriei Statului - trezorerii teritoriale 6xx = 7709
Conturi de cheltuieli "Finanțarea de la bugetul Trezoreriei Statului" - analitice pe structura clasificației bugetare
Preluarea plăților efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent evidențiate în contul de execuție a bugetului Trezoreriei Statului - trezorerii teritoriale 7709 117.11
"Finanțarea de la bugetul Trezoreriei Statului" - analitice pe structura clasificației bugetare "Rezultatul reportat - bugetul Trezoreriei Statului"

3.(4) Contul 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat" din formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) întocmit de Trezoreria Centrală va cuprinde la poziția de plăți totalul cheltuielilor efectuate, pe baza datelor preluate din contul de execuție a bugetului de stat - Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale (evidențiate separat pe Trezoreria Centrală și trezorerii teritoriale) de la sfârșitul perioadei de raportare. Sumele preluate de la trezoreriile teritoriale se înregistrează în contabilitatea Trezoreriei Centrale astfel:

Preluarea cheltuielilor din contul de execuție a bugetului de stat - Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale - trezorerii teritoriale 6xx = 7701
Conturi de cheltuieli "Finanțarea de la bugetul de stat" - analitice pe structura clasificației bugetare
Preluarea plăților efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent evidențiate în contul de execuție a bugetului de stat - Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale - trezorerii teritoriale 7701 117.01.01
"Finanțarea de la bugetul de stat" - analitice pe structura clasificației bugetare "Rezultatul reportat - instituții publice finanțate integral din buget"

3.(5) În formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) ce se depune la Ministerul Finanțelor Publice, nota din subsolul formularului privind precizările de completare a coloanelor se modifică astfel:

Coloana 1 - Total (col. 2 +. . . . .+ col. 10)

Coloana 2 - contul 5311 "Casa în lei"

Coloana 3 - la încasări contul 5201 "Disponibil al bugetului de stat", iar la plăți contul 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat"

Coloana 4 - la încasări contul 5211 "Disponibil al bugetului local", iar la plăți contul 7702 "Finanțarea de la bugetele locale"

Coloana 5 - la încasări contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat", iar la plăți contul 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat"

Coloana 6 - la încasări contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru șomaj", iar la plăți contul 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj"

Coloana 7 - la încasări contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate", iar la plăți contul 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate"

Coloana 8 - la încasări contul 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu", iar la plăți contul 7706 "Finanțarea din bugetul Fondului pentru mediu"

Coloana 9 - la încasări contul 5241 "Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului", iar la plăți contul 7709 "Finanțarea de la bugetul Trezoreriei Statului"

Coloana 10 - conturi de disponibilități (5xx)

Rezultatele din anii precedenți ale bugetului local, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul Trezoreriei Statului se raportează la rândul 14 "Numerar și echivalent de numerar la începutul anului", pe coloanele bugetelor respective, în formularul "Situația fluxurilor de trezorerie".

Suma raportată la rândul 15 "Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei" în coloana 9 din formularul "Situația fluxurilor de trezorerie", întocmit la 31 decembrie 2012 de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, stabilită ca diferență între contul 5201 "Disponibil al bugetului de stat" și contul 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat", nu se preia la rândul 14 "Numerar și echivalent de numerar la începutul anului" în coloana 3.

Suma raportată la rândul 15 "Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei" în coloana 9 din formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" întocmit la 31 decembrie 2012 de către Trezoreria Centrală, reprezentând rezultatul execuției bugetului de stat din anul 2012, din contul 5202 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent", nu se preia la rândul 14 "Numerar și echivalent de numerar la începutul anului" în coloana 3.

Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale și bugetul Fondului pentru mediu.

4. Formularele "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" (anexa 5 la situațiile financiare), "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situațiile financiare) și "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare), întocmite de Trezoreria Centrală, vor cuprinde datele preluate din evidența contabilă a Trezoreriei Centrale și din contul de execuție bugetară a trezoreriilor teritoriale atât pentru bugetul de stat - Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale, cât și pentru bugetul Trezoreriei Statului.

Drepturile constatate înregistrate la nivelul încasărilor, creditele bugetare aprobate, angajamentele bugetare și angajamentele legale se preiau din situațiile de raportare ale trezoreriilor teritoriale. Creditele bugetare aprobate, angajamentele bugetare și angajamentele legale se înregistrează în contabilitatea Trezoreriei Centrale în conturile 8060 "Credite bugetare aprobate", 8066 "Angajamente bugetare" și 8067 "Angajamente legale".

5. Instrucțiunile de completare a formularului "Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare" (anexa 19 la situațiile financiare) prevăzute la pct. 4.20 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 71/2013, se completează cu următoarele:

Potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, în bugetul Ministerului Transporturilor, Ministerului Educației Naționale, Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice se cuprind sumele necesare finanțării valorii totale a unor proiecte ai căror beneficiari sunt companii naționale, institute naționale etc. În această situație, ministerele completează formularul "Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare" (anexa 19 la situațiile financiare) cu informații preluate din contabilitatea proprie, precum și cu informații solicitate pe suport hârtie de la beneficiarii proiectelor, semnate de directorul entității respective și de conducătorul compartimentului financiar-contabil.

În situația în care sumele rambursate sunt încasate eronat între paragrafele 01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent", 02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori" și 03 "Prefinanțare", la subcapitolul corespunzător, din cadrul capitolului 45 "Sume primite de la Uniunea Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări" ale conturilor de venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale și bugetelor locale, sau sumele rambursate sunt încasate eronat între capitolul 42.02.20 "Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare" și capitolul 45.02 "Sume primite de la Uniunea Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări", instituțiile publice, în calitate de beneficiari, au obligația de a notifica autorităților de management, agențiilor de plăți sau altor entități de la care au fost primite sumele respective în vederea regularizării acestor sume. În scopul efectuării corecțiilor care se impun, autoritățile de management, agențiile de plăți și celelalte entități care au dispus plăți eronat transmit unităților Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile beneficiarilor un referat de îndreptare a erorii materiale din documentul de plată, care va cuprinde informații privind: beneficiarul sumei, suma virată eronat, numărul și data documentului cu care s-a efectuat plata eronată, precum și conturile de venituri bugetare care fac obiectul operațiunii de corecție, respectiv contul de venituri bugetare în care suma a fost virată eronat și contul de venituri bugetare căruia i se cuvine suma, la care se va anexa notificarea primită de la beneficiar. Pe baza referatului de îndreptare a erorii materiale din documentul de plată primit de la autoritățile de management, agențiile de plăți și celelalte entități care au dispus plăți eronat, unitățile Trezoreriei Statului efectuează operațiunea de regularizare între conturile de venituri bugetare.

La completarea coloanei 6 "Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent" aferente plăților efectuate din sursele de finanțare 06 "Bugetul creditelor externe" și 07 "Bugetul creditelor interne", informațiile sunt preluate din conturile de venituri ale bugetelor locale reprezentând sume rambursate în contul plăților efectuate în anul curent, capitolul 45.02 "Sume primite de la Uniunea Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări", subcapitolul corespunzător, paragraful 01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent".

Instituțiile publice de subordonare locală finanțate integral din bugetul local (de exemplu, unități de învățământ etc.) completează coloana 6 "Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent" cu informații referitoare la sumele rambursate în conturile de venituri ale bugetului local la capitolul 45.02 "Sume primite de la Uniunea Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări", subcapitolul corespunzător, paragraful 01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent", în baza notificărilor primite de la autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile, aceste sume nemaifiind raportate de unitățile administrativ-teritoriale în coloana 6.

În situația în care totalul sumelor raportate în coloana 6 "Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent" din formularul "Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare" (anexa 19 la situațiile financiare), completat distinct pe fiecare sursă de finanțare (mai puțin sursa 08 - bugetul fondurilor externe nerambursabile), nu corespunde cu totalul sumelor încasate raportate în coloana 6 "Încasări realizate" din "Contul de execuție a bugetului - Venituri" (anexele 5, 9 și 12 la situațiile financiare) la capitolul 45 "Sume primite de la Uniunea Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări", subcapitolul corespunzător, paragraful 01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent", instituțiile publice întocmesc o notă explicativă pentru diferențele respective.

Nota explicativă nu se întocmește de instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat și de instituțiile de subordonare locală finanțate integral din bugetul local.

Instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii care derulează proiecte ale căror reguli de implementare le permit acestora solicitarea și obținerea de prefinanțări/ avansuri pentru finanțarea cheltuielilor după care acestea sunt justificate completează coloana 8 cu informații privind sumele justificate și acceptate de către donatorii externi sau de autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene (de exemplu, Mecanismul financiar al Spațiului Economic European 2009-2014, Mecanismul financiar norvegian etc.).

Coloana 9 "Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți" se completează cu informații privind sumele considerate neeligibile aferente cheltuielilor finanțate din FEN postaderare, după rambursarea sumelor în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate plățile aferente anului curent sau anilor anteriori.

6. Prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 415/2013 pentru modificarea și completarea cap. XVI din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, vor fi avute în vedere la întocmirea situațiilor financiare aferente anului 2013 potrivit prezentelor norme.

CAPITOLUL II Raportări financiare lunare Referințe (1)

1. În anul 2013, autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, precum și instituțiile publice autonome întocmesc următoarele raportări financiare lunare:

a) execuția centralizată a bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, inclusiv a activităților finanțate integral din venituri proprii (potrivit art. 65 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare) și a Fondului pentru mediu, în formularele:

- anexa 5 "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri";

- anexa 6 "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli";

- anexa 7 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli".

La raportările lunare se completează numai coloana 6 "Plăți efectuate".

Detalierea pe clasificația economică se efectuează pe capitole, titluri și articole de cheltuieli;

b) execuția cheltuielilor efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" în formularul:

- anexa 7 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli".

Formularul se completează cu informațiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare trimestriale cumulate și plăți efectuate pentru raportările lunilor ianuarie-noiembrie, iar pentru raportările lunii decembrie se completează cu informațiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare inițiale, credite bugetare definitive și plăți efectuate.

Detalierea pe clasificația economică se efectuează pe capitole, titluri, articole și alineate de cheltuieli, atât în programare, cât și în execuție;

c) indicatorii din bilanț: "Creanțe comerciale și avansuri", cod rând 22, "Datorii comerciale și avansuri", cod rând 61, "Contribuții sociale", cod rând 63.1, "Salariile angajaților", cod rând 72, "Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)", cod rând 73. Ordonatorii de credite întocmesc o notă explicativă pentru creșterile semnificative ale sumelor raportate în bilanț la indicatorii menționați;

d) anexa 30 "Plăți restante". Ordonatorii de credite întocmesc o notă explicativă referitoare la plăți restante și arierate, în care se vor explica cauzele creșterilor semnificative ale sumelor raportate pe categorii de plăți restante/arierate și pe număr de zile de întârziere (peste 90 de zile, peste 120 de zile, peste un an), precum și componența sumelor raportate la finele perioadei.

2. În anul 2013, unitățile administrativ-teritoriale întocmesc următoarele raportări financiare lunare:

a) execuția cheltuielilor efectuate din finanțările rambursabile externe și interne, în formularele:

- anexa 15 "Contul de execuție a bugetului creditelor externe - Cheltuieli";

- anexa 16 "Contul de execuție a bugetului creditelor interne - Cheltuieli";

- anexa 7b "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli".

La raportările lunare se completează numai coloana 6 "Plăți efectuate".

Detalierea pe clasificația economică se efectuează pe capitole, titluri și articole de cheltuieli;

b) execuția centralizată a bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, inclusiv a activităților finanțate integral din venituri proprii, în formularele:

- anexa 9 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri";

- anexa 11 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli";

- anexa 7b "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli".

În formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri" se completează numai coloana 6 "Încasări realizate", iar în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli" și în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" se completează numai coloana 6 "Plăți efectuate".

În formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli", la secțiunile de funcționare și dezvoltare informațiile se completează numai la nivel de capitol.

Detalierea pe clasificația economică se efectuează pe capitole, titluri și articole de cheltuieli;

c) execuția cheltuielilor efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" în formularul:

- anexa 7b "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli".

Formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" se completează cu informațiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare trimestriale cumulate și plăți efectuate pentru raportările aferente lunilor ianuarie-noiembrie, iar pentru raportările aferente lunii decembrie se completează cu informațiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare inițiale, credite bugetare definitive și plăți efectuate.

Detalierea pe clasificația economică se efectuează pe capitole, titluri, articole și alineate de cheltuieli, atât în programare, cât și în execuție;

d) indicatorii din bilanț: "Creanțe comerciale și avansuri", cod rând 22, "Datorii comerciale și avansuri", cod rând 61, "Contribuții sociale", cod rând 63.1, "Salariile angajaților", cod rând 72, "Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)", cod rând 73. Ordonatorii de credite întocmesc o notă explicativă pentru creșterile semnificative ale sumelor raportate în bilanț la indicatorii menționați;

e) anexa 30b "Plăți restante". Ordonatorii de credite întocmesc o notă explicativă referitoare la plăți restante și arierate, în care se vor explica cauzele creșterilor semnificative ale sumelor raportate pe categorii de plăți restante/arierate și pe numărul de zile de întârziere (peste 90 de zile, peste 120 de zile, peste un an), precum și componența sumelor raportate la finele perioadei;

f) anexa 30b.1 "Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale la data de . . . . ". Se arhivează la direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București și nu se centralizează;

g) anexa 30b.2 "Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale la data de 31 martie 2013". Se arhivează la direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București și nu se centralizează.

CAPITOLUL III Depunerea situațiilor financiare trimestriale și a raportărilor financiare lunare

1. Situațiile financiare trimestriale întocmite de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale, precum și de direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, pentru bugetele locale, se depun la Ministerul Finanțelor Publice la termenul prevăzut la art. 36 alin. (7) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru trimestrul I - 10 mai, pentru trimestrul II - 12 august, iar pentru trimestrul III - 11 noiembrie 2013.

2. Situațiile financiare întocmite de instituțiile publice de subordonare centrală ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari și terțiari de credite se depun la instituțiile ierarhic superioare potrivit prevederilor art. 36 alin. (8) și (9) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3. Situațiile financiare întocmite de instituțiile de subordonare locală ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite se depun la direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București potrivit prevederilor art. 36 alin. (10) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4. Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor de șomaj și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate depun o copie de pe situațiile financiare centralizate la Direcția generală de programare bugetară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

5. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome, precum și unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanțare, transmit raportările financiare lunare și în format electronic, însoțite de o adresă de înaintare scanată și semnată de conducătorul instituției publice și de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție.

6. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome, precum și unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate acestora, care raportează lunar conturile de execuție bugetară solicitate prin prezentele norme metodologice și indicatori din bilanț, vor urmări concordanța datelor lunare transmise cu cele raportate prin situațiile financiare trimestriale. În cazul unor diferențe majore, se vor comunica cauzele acestor diferențe, precum și corecția datelor raportate.

7. Termenele de depunere la Ministerul Finanțelor Publice a raportărilor financiare lunare sunt următoarele:

7.(1) Pentru raportările financiare lunare prevăzute la cap. II pct. 1 lit. a) și b), precum și la pct. 2 lit. a), b) și c), este data de 15 a lunii următoare celei de raportare.

7.(2) Pentru raportările financiare lunare prevăzute la cap. II pct. 1 lit. c) și pct. 2 lit. d), este data de 20 a lunii următoare celei de raportare.

7.(3) Pentru raportările financiare lunare prevăzute la cap. II pct. 1 lit. d), este data de 15 a lunii următoare celei de raportare.

7.(4) Pentru raportările financiare lunare prevăzute la cap. II pct. 2 lit. e), este data de 10 a lunii următoare celei de raportare.

8. Sancțiunile pentru nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor Publice cu privire la întocmirea, semnarea și depunerea la Ministerul Finanțelor Publice și la unitățile teritoriale ale acestuia, precum și la instituțiile publice ierarhic superioare a situațiilor financiare trimestriale și anuale ale instituțiilor publice sunt prevăzute la art. 42 alin. (1) și (8) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice
(Anexa 16 la situațiile financiare)

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULULUI CREDITELOR INTERNE - CHELTUIELI

cod 21 - lei -
Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de angaja- ment Credite bugetare Angaja- mente bugetare Angaja- mente legale Plăți efectuate Angaja- mente legale de plătit Cheltuieli efective
anuale aprobate la finele perioadei de raportare Trimes- triale cumulate
A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8
TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.07+59.07+63.07+70.07 +74.07+79.07)
Partea I SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.07 + 54.07) 50.07
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.07.01) 51.07
Autorități executive și legislative (cod 51.07.01.03) 51.07.01
Autorități executive 51.07.01.03
Alte servicii publice generale (cod 54.07.10+54.07.50) 54.07
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 54.07.10
Alte servicii publice generale 54.07.50
Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.07+61.07) 59.07
Apărare (cod 60.07.02) 60.07
Apărare națională 60.07.02
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.07.03+61.07.05+61.07.50) 61.07
Ordine publică (cod 61.07.03.04) 61.07.03
Poliție locală 61.07.03.04
Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară) 61.07.05
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale 61.07.50
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.07+ 66.07+67.07+68.07) 63.07
Învățământ (cod 65.07.03 la 65.07.05+65.07.07+65.07.11+65.07.50) 65.07
Învățământ preșcolar și primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02) 65.07.03
Învățământ preșcolar 65.07.03.01
Învățământ primar 65.07.03.02
Învățământ secundar (cod 65.07.04.01 la 65.07.04.03) 65.07.04
Învățământ secundar inferior 65.07.04.01
Învățământ secundar superior 65.07.04.02
Învățământ profesional 65.07.04.03
Învățământ postliceal 65.07.05
Învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04) 65.07.07
Învățământ special 65.07.07.04
Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.07.11.03+65.07.11.30) 65.07.11
Internate și cantine pentru elevi 65.07.11.03
Alte servicii auxiliare 65.07.11.30
Alte cheltuieli în domeniul învățământului 65.07.50
Sănătate (cod 66.07.06+66.07.08+66.07.50) 66.07
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01+66.07.06.03) 66.07.06
Spitale generale 66.07.06.01
Unități medico-sociale 66.07.06.03
Servicii de sănătate publică 66.07.08
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.07.50.50) 66.07.50
Alte instituții și acțiuni sanitare 66.07.50.50
Cultură, recreere și religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50) 67.07
Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+ 67.07.03.30) 67.07.03
Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale 67.07.03.02
Muzee 67.07.03.03
Instituții publice de spectacole și concerte 67.07.03.04
Școli populare de artă și meserii 67.07.03.05
Case de cultură 67.07.03.06
Cămine culturale 67.07.03.07
Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale 67.07.03.08
Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice 67.07.03.12
Alte servicii culturale 67.07.03.30
Servicii recreative și sportive (cod 67.07.05.01 la 67.07.05.03) 67.07.05
Sport 67.07.05.01
Tineret 67.07.05.02
Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement 67.07.05.03
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 67.07.50
Asigurări și asistență socială (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.11+ 67.07.12+68.07.15+68.07.50) 68.07
Asistență acordată persoanelor în vârstă 68.07.04
Asistență socială pentru familie și copii 68.07.06
Creșe 68.07.11
Unități de asistență medico-sociale 68.07.12
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50) 68.07.15
Cantine de ajutor social 68.07.15.02
Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 68.07.15.50
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 68.07.50
Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.07+74.07)
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.07.03+70.07.05 la 70.07.07+70.07.50) 70.07
Locuințe (cod 70.07.03.01+70.07.03.30) 70.07.03
Dezvoltarea sistemului de locuințe 70.07.03.01
Alte cheltuieli în domeniul locuințelor 70.07.03.30
Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.07.05.01+ 70.07.05.02) 70.07.05
Alimentare cu apă 70.07.05.01
Amenajări hidrotehnice 70.07.05.02
Iluminat public și electrificări rurale 70.07.06
Alimentare cu gaze naturale în localități 70.07.07
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 70.07.50
Protecția mediului (cod 74.07.03+74.07.05+74.07.06) 74.07
Reducerea și controlul poluării 74.07.03
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02) 74.07.05
Salubritate 74.07.05.01
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 74.07.05.02
Canalizarea și tratarea apelor reziduale 74.07.06
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.07+81.07+83.07+84.07+ 87.07) 79.07
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.07.01) 80.07
Acțiuni generale economice și comerciale (cod 87.07.01.06) 80.07.01
Prevenire și combatere inundații și ghețuri 80.07.01.06
Combustibil și energie (cod 81.07.06+81.07.07+81.07.50) 81.07
Energie termică 81.07.06
Alți combustibili 81.07.07
Alte cheltuieli privind combustibilii și energia 81.07.50
Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.07.03) 83.07
Agricultura (cod 83.07.03.03+83.07.03.07+83.07.03.30) 83.07.03
Protecția plantelor și carantină fitosanitară 83.07.03.03
Camerele agricole 83.07.03.07
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.07.03.30
Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06+84.07.50) 84.07
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03) 84.07.03
Drumuri și poduri 84.07.03.01
Transport în comun 84.07.03.02
Străzi 84.07.03.03
Transport aerian (cod 84.07.06.02) 84.07.06
Aviația civilă 84.07.06.02
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.07.50
Alte acțiuni economice (cod.87.07.04+87.07.05+87.07.50) 87.07
Turism 87.07.04
Proiecte de dezvoltare multifuncționale 87.07.05
Alte acțiuni economice 87.07.50
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 99.07) 96.07
DEFICIT (cod 99.07.96+99.07.97) 99.07
Deficitul secțiunii de funcționare 99.07.96
Deficitul secțiunii de dezvoltare 99.07.97
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.07+59.07+ 63.07+70.07+74.07+79.07)
Partea I SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.07+54.07) 50.07
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.07.01) 51.07
Autorități executive și legislative (cod 51.07.01.03) 51.07.01
Autorități executive 51.07.01.03
Alte servicii publice generale (cod 54.07.10+54.07.50) 54.07
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 54.07.10
Alte servicii publice generale 54.07.50
Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.07+61.07) 59.07
Apărare (cod 60.07.02) 60.07
Apărare națională 60.07.02
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.07.03+61.07.05+61.07.50) 61.07
Ordine publică (cod 61.07.03.04) 61.07.03
Poliție locală 61.07.03.04
Protecție civilă și protecția contra incendiilor 61.07.05
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale 61.07.50
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.07+66.07+ 67.07+68.07) 63.07
Învățământ (cod 65.07.03 la 65.07.05+65.07.07+65.07.11+65.07.50) 65.07
Învățământ preșcolar și primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02) 65.07.03
Învățământ preșcolar 65.07.03.01
Învățământ primar 65.07.03.02
Învățământ secundar (cod 65.07.04.01 la 65.07.04.03) 65.07.04
Învățământ secundar inferior 65.07.04.01
Învățământ secundar superior 65.07.04.02
Învățământ profesional 65.07.04.03
Învățământ postliceal 65.07.05
Învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04) 65.07.07
Învățământ special 65.07.07.04
Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.07.11.03+65.07.11.30) 65.07.11
Internate și cantine pentru elevi 65.07.11.03
Alte servicii auxiliare 65.07.11.30
Alte cheltuieli în domeniul învățământului 65.07.50
Sănătate (cod 66.07.06+66.07.08+66.07.50) 66.07
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01+ 66.07.06.03) 66.07.06
Spitale generale 66.07.06.01
Unități medico-sociale 66.07.06.03
Servicii de sănătate publică 66.07.08
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.07.50.50) 66.07.50
Alte instituții și acțiuni sanitare 66.07.50.50
Cultură, recreere și religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50) 67.07
Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+ 67.07.03.30) 67.07.03
Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale 67.07.03.02
Muzee 67.07.03.03
Instituții publice de spectacole și concerte 67.07.03.04
Școli populare de artă și meserii 67.07.03.05
Case de cultură 67.07.03.06
Cămine culturale 67.07.03.07
Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale 67.07.03.08
Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice 67.07.03.12
Alte servicii culturale 67.07.03.30
Servicii recreative și sportive (cod 67.07.05.01 la 67.07.05.03) 67.07.05
Sport 67.07.05.01
Tineret 67.07.05.02
Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement 67.07.05.03
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 67.07.50
Asigurări și asistență socială (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.11+ 67.07.12+68.07.15+68.07.50) 68.07
Asistență acordată persoanelor în vârstă 68.07.04
Asistență socială pentru familie și copii 68.07.06
Creșe 68.07.11
Unități de asistență medico-sociale 68.07.12
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50) 68.07.15
Cantine de ajutor social 68.07.15.02
Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 68.07.15.50
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 68.07.50
Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.07+74.07)
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.07.03+70.07.05 la 70.07.07+70.07.50) 70.07
Locuințe (cod 70.07.03.01+70.07.03.30) 70.07.03
Dezvoltarea sistemului de locuințe 70.07.03.01
Alte cheltuieli în domeniul locuințelor 70.07.03.30
Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02) 70.07.05
Alimentare cu apă 70.07.05.01
Amenajări hidrotehnice 70.07.05.02
Iluminat public și electrificări rurale 70.07.06
Alimentare cu gaze naturale în localități 70.07.07
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 70.07.50
Protecția mediului (cod 74.07.03+74.07.05+74.07.06) 74.07
Reducerea și controlul poluării 74.07.03
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02) 74.07.05
Salubritate 74.07.05.01
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 74.07.05.02
Canalizarea și tratarea apelor reziduale 74.07.06
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.07+81.07+83.07+84.07+87.07) 79.07
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.07.01) 80.07
Acțiuni generale economice și comerciale (cod 87.07.01.06) 80.07.01
Prevenire și combatere inundații și ghețuri 80.07.01.06
Combustibil și energie (cod 81.07.06+81.07.07+81.07.50) 81.07
Energie termică 81.07.06
Alți combustibili 81.07.07
Alte cheltuieli privind combustibilii si energia 81.07.50
Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.07.03) 83.07
Agricultură (cod 83.07.03.03+83.07.03.07+83.07.03.30) 83.07.03
Protecția plantelor și carantina fitosanitară 83.07.03.03
Camerele agricole 83.07.03.07
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.07.03.30
Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06+84.07.50) 84.07
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03) 84.07.03
Drumuri și poduri 84.07.03.01
Transport în comun 84.07.03.02
Străzi 84.07.03.03
Transport aerian (cod 84.07.06.02) 84.07.06
Aviația civilă 84.07.06.02
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.07.50
Alte acțiuni economice (cod 87.07.04+87.07.05+87.07.50) 87.07
Turism 87.07.04
Proiecte de dezvoltare multifuncționale 87.07.05
Alte acțiuni economice 87.07.50
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 99.07) 96.07
Deficit cod 99.07.96 99.07
Deficitul secțiunii de funcționare 99.07.96
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.07+59.07+ 63.07+70.07+74.07+79.07)
Partea I SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.07+54.07) 50.07
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.07.01) 51.07
Autorități executive și legislative (cod 51.07.01.03) 51.07.01
Autorități executive 51.07.01.03
Alte servicii publice generale (cod 54.07.10+ 54.07.50) 54.07
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 54.07.10
Alte servicii publice generale 54.07.50
Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.07+61.07) 59.07
Apărare (cod 60.07.02) 60.07
Apărare națională 60.07.02
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.07.03+61.07.05+ 61.07.50) 61.07
Ordine publică (cod 61.07.03.04) 61.07.03
Poliție locală 61.07.03.04
Protecție civilă și protecție contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară) 61.07.05
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale 61.07.50
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.07+66.07+ 67.07+68.07) 63.07
Învățământ (cod 65.07.03 la 65.07.05+65.07.07+65.07.11+65.07.50) 65.07
Învățământ preșcolar și primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02) 65.07.03
Învățământ preșcolar 65.07.03.01
Învățământ primar 65.07.03.02
Învățământ secundar (cod 65.07.04.01 la 65.07.04.03) 65.07.04
Învățământ secundar inferior 65.07.04.01
Învățământ secundar superior 65.07.04.02
Învățământ profesional 65.07.04.03
Învățământ postliceal 65.07.05
Învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04) 65.07.07
Învățământ special 65.07.07.04
Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.07.11.03+65.07.11.30) 65.07.11
Internate și cantine pentru elevi 65.07.11.03
Alte servicii auxiliare 65.07.11.30
Alte cheltuieli în domeniul învățământului 65.07.50
Sănătate (cod 66.07.06+66.07.08+66.07.50) 66.07
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01+66.07.06.03) 66.07.06
Spitale generale 66.07.06.01
Unități medico-sociale 66.07.06.03
Servicii de sănătate publică 66.07.08
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.07.50.50) 66.07.50
Alte instituții și acțiuni sanitare 66.07.50.50
Cultură, recreere și religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50) 67.07
Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+ 67.07.03.30) 67.07.03
Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale 67.07.03.02
Muzee 67.07.03.03
Instituții publice de spectacole și concerte 67.07.03.04
Școli populare de artă și meserii 67.07.03.05
Case de cultură 67.07.03.06
Cămine culturale 67.07.03.07
Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale 67.07.03.08
Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice 67.07.03.12
Alte servicii culturale 67.07.03.30
Servicii recreative și sportive (cod 67.07.05.01 la 67.07.05.03) 67.07.05
Sport 67.07.05.01
Tineret 67.07.05.02
Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement 67.07.05.03
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 67.07.50
Asigurări și asistență socială (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.11+ 67.07.12+68.07.15+68.07.50) 68.07
Asistență acordată persoanelor în vârstă 68.07.04
Asistență socială pentru familie și copii 68.07.06
Creșe 68.07.11
Unități de asistență medico-sociale 68.07.12
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50) 68.07.15
Cantine de ajutor social 68.07.15.02
Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 68.07.15.50
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 68.07.50
Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.07+74.07)
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.07.03+70.07.05 la 70.07.07+70.07.50) 70.07
Locuințe (cod 70.07.03.01+70.07.03.30) 70.07.03
Dezvoltarea sistemului de locuințe 70.07.03.01
Alte cheltuieli în domeniul locuințelor 70.07.03.30
Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02) 70.07.05
Alimentare cu apă 70.07.05.01
Amenajări hidrotehnice 70.07.05.02
Iluminat public și electrificări rurale 70.07.06
Alimentare cu gaze naturale în localități 70.07.07
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 70.07.50
Protecția mediului (cod 74.07.03+74.07.05+74.07.06) 74.07
Reducerea și controlul poluării 74.07.03
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02) 74.07.05
Salubritate 74.07.05.01
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 74.07.05.02
Canalizarea și tratarea apelor reziduale 74.07.06
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.07+81.07+83.07+ 84.07+87.07) 79.07
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.07.01) 80.07
Acțiuni generale economice și comerciale (cod 87.07.01.06) 80.07.01
Prevenire și combatere inundații și ghețuri 80.07.01.06
Combustibil și energie (cod 81.07.06+81.07.07+81.07.50) 81.07
Energie termică 81.07.06
Alți combustibili 81.07.07
Alte cheltuieli privind combustibilii și energia 81.07.50
Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.07.03) 83.07
Agricultură (cod 83.07.03.03+83.07.03.07+83.07.03.30) 83.07.03
Protecția plantelor și carantina fitosanitară 83.07.03.03
Camerele agricole 83.07.03.07
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.07.03.30
Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06+84.07.50) 84.07
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03) 84.07.03
Drumuri și poduri 84.07.03.01
Transport în comun 84.07.03.02
Străzi 84.07.03.03
Transport aerian (cod 84.07.06.02) 84.07.06
Aviația civilă 84.07.06.02
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.07.50
Alte acțiuni economice (cod 87.07.04+87.07.05+87.07.50) 87.07
Turism 87.07.04
Proiecte de dezvoltare multifuncționale 87.07.05
Alte acțiuni economice 87.07.50
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 99.07) 96.07
Deficit cod 99.07.97 99.07
Deficitul secțiunii de dezvoltare 99.07.97
Conducătorul instituției, Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice
(Anexa 41 la situațiile financiare)

Corelații între formularele de situații financiare pentru sectorul Administrația publică
(S1311 + S1313 + S1314)

Corelații între formularul "Bilanț" (cod 01) și formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)

Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

NOTĂ:

Corelațiile nu se respectă în următoarea situație:

1. La situațiile financiare trimestriale.

Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

NOTĂ:

Corelațiile nu se respectă în următoarea situație:

1. Datorită efectuării închiderii conturilor de cheltuieli și venituri și prin intermediul conturilor 135 "Fondul de risc", 139 "Alte fonduri" la Trezoreria Centrală a Statului.

"Bilanț" (cod 01) cu anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . " (cod 03) și anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . " (cod 04)

(rd. 33 + rd. 35 + rd. 41) col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 14 col. 01 - Rd. 14 col. 03) din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . " (cod 03) + rd.14 col.1 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . " (cod 04).

(rd. 33 + rd. 35 + rd. 41) col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 15 col. 01 - rd. 15 col. 03) din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . " (cod 03) + rd.17 col.1 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . " (cod 04).

Corelații între formularele de situații financiare pentru subsectorul Administrația centrală
(S1311)

Corelații între formularul "Bilanț (cod 01) și formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)

Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

NOTĂ:

Corelațiile nu se respectă în următoarele situații:

1. La situațiile financiare trimestriale

2. La Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu soldul contului 121 "Rezultatul patrimonial" în cazul instituțiilor publice de subordonare locală cu finanțare și din bugetul de stat și din bugetul local (de exemplu: școli)

3. La Agenția Națională de Administrare Fiscală, ca urmare a efectuării înregistrării:

121.09 "Rezultatul patrimonial" = 520 "Disponibil al bugetului de stat"

3'. La Agenția Națională de Administrare Fiscală, ca urmare a efectuării înregistrărilor la nivelul unităților teritoriale subordonate:

891 "Bilanț de deschidere" = 121 "Rezultatul patrimonial"

sau:

121 "Rezultatul patrimonial" = 892 "Bilanț de închidere"

Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

NOTĂ:

Corelațiile nu se respectă în următoarele situații:

1. La Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu soldul contului 121 "Rezultatul patrimonial" în cazul instituțiilor publice de subordonare locală cu finanțare și din bugetul de stat și din bugetul local (de exemplu: școli)

2. La Agenția Națională de Administrare Fiscală, ca urmare a efectuării înregistrării:

121.09 "Rezultatul patrimonial" = 520 "Disponibil al bugetului de stat"

2'. La Agenția Națională de Administrare Fiscală, ca urmare a efectuării înregistrărilor la nivelul unităților teritoriale subordonate: Referințe (1)

891 "Bilanț de deschidere" = 121 "Rezultatul patrimonial"

sau:

121 "Rezultatul patrimonial" = 892 "Bilanț de închidere"

3. Nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului datorită efectuării închiderii conturilor de cheltuieli și venituri și prin intermediul conturilor 135 "Fondul de risc", 139 "Alte fonduri".

"Bilanț" (cod 01) și anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . " (cod 03)

(rd. 33) col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 14 col. 01 - rd. 14 col. 03) din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . " (cod 03).

(rd. 33) col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 15 col. 01 - rd. 15 col. 03) din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . " (cod 03).

NOTĂ:

Corelațiile nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului.

În locul acestora se vor respecta următoarele corelații:

(rd. 41) col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 14 (col. 01 - col. 03) din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . " (cod 03) + rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04).

(rd. 41) col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 15 (col. 01 - col.03) din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . " (cod 03) + rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04).

"Bilanț" (cod 01) și anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04)

(rd. 35) col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04).

(rd. 35) col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04).

Anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) și anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17)

Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = (rd. 61 + rd. 62 + rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40 a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Rd. 04 col. 02 din formularul 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = (rd. 61 + rd. 62 + rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40 a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 77 col. 01 din formularul anexa 40 a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 77 col. 02 din formularul anexa 40 a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 82 col. 01 din formularul anexa 40 a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 82 col. 02 din formularul anexa 40 a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 85 col. 01 din formularul anexa 40 a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 85 col. 02 din formularul anexa 40 a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

"Bilanț" (cod 01) și anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25)

Rd. 84 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = total de la rd. 01 col. 01 la rd. 16 col. 01 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).

Rd. 84 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = total de la rd. 01 col. 04 la rd. 16 col. 04 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).

Rd. 85 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 17 col. 01 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).

Rd. 85 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 17 col. 04 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).

Rd. 86 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 18 col. 01 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).

Rd. 86 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 18 col. 04 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).

Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 19 col. 01 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).

Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 19 col. 04 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).

Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 20 col. 01 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).

Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 20 col. 04 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).

Rd. 90 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 21 col. 01 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).

Rd. 90 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 21 col. 04 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).

NOTĂ:

În cazul în care soldul contului 117 "Rezultatul reportat", la sfârșitul anului, din col. 4 a anexei 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25), este de semn contrar soldului inițial, se va înscrie pe rândul corespunzător lui astfel:

- soldul final creditor cu minus se va înscrie la rd. 18 ca sold final debitor;

- soldul final debitor cu minus se va înscrie la rd. 17 ca sold final creditor.

În mod similar se va proceda și în cazul contului 121 "Rezultatul patrimonial".

Indicatorul "Total capitaluri proprii" de la rd. 21 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) se determină numai pentru col. 1 "Sold la începutul anului" și col. 4 "Sold la sfârșitul anului".

"Bilanț" (cod 01) și anexa 35a "Situația activelor fixe amortizabile" și anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile"

Rd. 03 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 05 col. 03 anexa 35a "Situația activelor fixe amortizabile" (cod 26) - rd. 05 col. 18 anexa 35a "Situația activelor fixe amortizabile" (cod 27) + rd. 04 col. 04 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 28).

Rd. 03 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 05 col. 22 anexa 35a "Situația activelor fixe amortizabile" (cod 27) + Rd. 04 col. 17 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Rd. 04 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) + rd. 05 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 14 col. 03 anexa 35a "Situația activelor fixe amortizabile" (cod 26) - rd. 14 col. 18 anexa 35a "Situația activelor fixe amortizabile" (cod 27) + rd. 06 col. 04 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 07 col. 04 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 08 col. 04 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 12 col. 04 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 13 col. 04 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 14 col. 04 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 28).

Rd. 04 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) + rd. 05 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 14 col. 22 anexa 35a "Situația activelor fixe amortizabile" (cod 27) + rd. 06 col. 17 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 07 col. 17 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 08 col. 17 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 12 col. 17 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 13 col. 17 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 14 col. 17 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Rd. 06 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 15 col. 04 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 28).

Rd. 06 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 15 col. 17 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

"Bilanț" (cod 01) și anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17)

Titluri de participare

Rd. 08 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 256 + rd. 264 + rd. 274 + rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Rd. 08 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 256 + rd. 264 + rd. 274 + rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Creanțe comerciale și avansuri

Rd. 10 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 292 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Rd. 10 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 292 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Rd. 22 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 300 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Rd. 22 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 300 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Creanțele bugetului general consolidat

Rd. 24 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 316 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 316 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

NOTĂ:

Corelațiile nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului.

În locul acestora se vor respecta următoarele corelații:

Creanțele bugetului general consolidat

Rd. 24 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 328.1 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 328.1 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Sume de primit de la Comisia Europeană

Rd. 26 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 336 + 337 + 338 + 339) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Rd. 26 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 336 + 337 + 338 + 339) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Conturi la trezorerie, casă în lei

Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11+ rd. 13.1) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11+ rd. 13.1) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie

Rd. 33.1 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 13.2 + rd. 14 + rd. 15) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Rd. 33.1 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12+ rd. 13.2 + rd. 14 + rd. 15) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valută

Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie

Rd. 35.1 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 35 + rd. 40 + rd. 56 + rd. 59 + rd. 83 + rd. 85) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Rd. 35.1 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 35 + rd. 40 + rd. 56 + rd. 59 + rd. 83 + rd. 85) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

NOTĂ:

Corelațiile de la rd. 33, 33.1, 35 și 35.1 nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului. În locul acestora se vor respecta următoarele corelații:

Rd. 41 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 16 + rd. 21 + rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Rd. 41 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 16 + rd. 21+ rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Rd. 41.1 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 17 + rd. 44 + rd. 64 + rd. 67) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Rd. 41.1 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 17 + rd. 44 + rd. 64 + rd. 67) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Datorii comerciale și avansuri

Rd. 53 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 457 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Rd. 53 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 457 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Rd. 61 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 465 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Rd. 61 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 465 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Împrumuturi pe termen lung

Rd. 54 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 393 + rd. 445 + rd. 447 + rd. 452) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Rd. 54 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 393 + rd. 445 + rd. 447 + rd. 452) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Provizioane pe termen lung

Rd. 55 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 489) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Rd. 55 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 489) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile

Rd. 64 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 478 + rd. 479 + rd. 480) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Rd. 64 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 478 + rd. 479 + rd. 480) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Sume datorate Comisiei Europene

Rd. 66 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 484 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Rd. 66 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 484 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Împrumuturi pe termen scurt

(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 422 + rd. 427) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

(Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 422 + rd. 427) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

NOTĂ:

Corelațiile nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului.

În locul acestora se vor respecta următoarele corelații:

Împrumuturi pe termen scurt

(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 420) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

(Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 420) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Salariile angajaților

Rd. 72 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 472 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Rd. 72 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 472 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane

Rd. 73 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 473 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Rd. 73 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 473 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Provizioane pe termen scurt

Rd. 75 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 489.3) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Rd. 75 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 489.3) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie" (cod 03) și anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17)

(Rd. 14 col. 01 - rd. 14 col.3) din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . " (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11 + rd. 13.1) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

(Rd. 15 col. 01 - rd. 15 col. 03) din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . " (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05+ rd. 11 + rd. 13.1) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

NOTĂ:

Corelațiile de mai sus nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului. În locul acestora se vor respecta următoarele corelații:

(Rd. 14 col. 01 - rd. 14 col. 03) din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . " (cod 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

(Rd. 15 col. 01 - rd. 15 col. 03) din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . " (cod 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) și anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17)

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = rd. 54 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = rd. 54 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

NOTĂ:

Corelațiile de mai sus nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului. În locul acestora se vor respecta următoarele corelații:

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = (rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = (rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

Anexa 31 "Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societățile comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine la data de ..." cu anexa 40a "Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17)

Totalul general col. 03 anexa 31 "Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societățile comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine la data de ..." (cu excepția FMI) = rd. 256 col. 02 + rd. 264 col. 02 + rd. 274 col. 02 din formularul 40a "Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).

NOTĂ:

Corelația nu se va respecta cu valoarea participațiilor la FMI deținute de către Ministerul Finanțelor Publice.

Anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) și anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29)

Rd. 01 col. 04 din formularul anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = rd. 02 col. 18 din formularul anexa nr. 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Rd. 02 col. 04 din formularul anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 15) col. 19 din formularul anexa nr. 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Rd. 03 col. 04 din formularul anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13) col. 20 din formularul anexa nr. 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Rd. 04 col. 04 din formularul anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13) col. 21 din formularul anexa nr. 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Rd. 05 col. 04 din formularul anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13) col. 22 din formularul anexa nr. 35b "Situația activelor fixe neamortizabile (cod 29).

(Rd. 01 la 05) col. 04 din formularul anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = rd. 17 (col. 18 la 22) din formularul anexa nr. 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

NOTĂ:

Corelațiile dintre anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) și anexa nr. 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) nu se respectă în cazul bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale.

Corelații în cadrul formularului anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29)

Rd. 16 col. 19 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 15) col. 19 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Rd. 16 col. 20 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13) col. 20 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Rd. 16 col. 21 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13) col. 21 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Rd. 16 col. 22 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13) col. 22 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Rd. 17 col. 18 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 04 col. 18 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Rd. 17 col. 19 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 16 col. 19 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Rd. 17 col. 20 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 16 col. 20 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Rd. 17 col. 21 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 16 col. 21 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29). Rd 17 col. 22 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 16 col. 22 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Rd. 04 col. 17 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 02 + rd. 03), col. 4 la col. 17 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Rd. 16 col. 17 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), col. 4 la col. 17 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Rd. 17 col. 17 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 04 + rd. 16), col. 4 la col. 17 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Corelații între formularele de situații financiare la subsectorul Administrația locală
(S1313)

Corelații între formularul "Bilanț" (cod 01) și formularul Contul de rezultat patrimonial (cod 02)

Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

NOTĂ:

Corelațiile nu se respectă în următoarele situații:

1. La situațiile financiare trimestriale

2. La unitățile administrativ-teritoriale:

În cazul instituțiilor publice de subordonare locală cu finanțare și din bugetul de stat și din bugetul local (de exemplu: școli), în bilanțul centralizat al unității administrativ-teritoriale se va prelua și rezultatul patrimonial al instituțiilor subordonate finanțate din bugetul de stat, în timp ce în Contul de rezultat patrimonial al bugetului local acesta nu va fi preluat.

Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

NOTĂ:

Corelațiile nu se respectă în următoarea situație:

1. La unitățile administrativ-teritoriale:

În cazul instituțiilor publice de subordonare locală cu finanțare și din bugetul de stat și din bugetul local (de exemplu: școli), în bilanțul centralizat al unității administrativ-teritoriale se va prelua și rezultatul patrimonial al instituțiilor subordonate finanțate din bugetul de stat, în timp ce în Contul de rezultat patrimonial al bugetului local acesta nu va fi preluat.

"Bilanț" (cod 01) și anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . " (cod 03)

Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . " (cod 03).

Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . " (cod 03).

NOTĂ:

Corelațiile nu se respectă în următoarea situație:

1. La instituțiile subordonate finanțate integral din bugetul local, unde se vor respecta următoarele corelații:

Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 14 col. 01 - rd. 14 col. 04) din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . " (cod 03).

Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 15 col. 01 - rd. 15 col. 04) din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . " (cod 03).

"Bilanț" (cod 01) și anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04)

Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04).

Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04).

"Bilanț" (cod 01) și anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18)

Titluri de participare

Rd. 08 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 126 + rd. 134 + rd. 142) col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Rd. 08 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 126 + rd. 134 + rd. 142) col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Creanțe comerciale și avansuri

Rd. 10 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 157 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Rd. 10 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 157 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Rd. 22 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 165 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Rd. 22 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 165 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Creanțele bugetului general consolidat

Rd. 24 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 176 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 176 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Sume de primit de la Comisia Europeană

Rd. 26 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 194 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Rd. 26 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 194 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Conturi la trezorerie, casă în lei

Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 13 + rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 13 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie

Rd. 33.1 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 14 + rd. 20 + rd. 22 + rd. 23) col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Rd. 33.1 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 14 + rd. 20 + rd. 22 + rd. 23) col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valută

Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie

Rd. 35.1 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 37 + rd. 40 + rd. 63 + rd. 65) col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Rd. 35.1 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 37 + rd. 40 + rd. 63 + rd. 65) col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Datorii comerciale și avansuri

Rd. 53 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Rd. 53 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Rd. 61 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 320 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Rd. 61 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 320 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Împrumuturi pe termen scurt

(rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

(rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Salariile angajaților

Rd. 72 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 332 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Rd. 72 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 332 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane

Rd. 73 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 333 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Rd. 73 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 333 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Provizioane pe termen scurt

Rd. 75 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 343 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Rd. 75 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 343 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Împrumuturi pe termen lung

Rd. 54 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 248 + rd. 296 + rd. 298 + rd. 303) col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Rd. 54 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 248 + rd. 296 + rd. 298 + rd. 303) col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Provizioane pe termen lung

Rd. 55 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 342.1 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Rd. 55 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 342.1 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . " (cod 03) și anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18)

Rd. 14 col.1 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . " (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 13 + rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Rd. 15 col.1 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 13 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

NOTĂ:

Corelațiile nu se respectă în următoarea situație:

1. La instituțiile subordonate finanțate integral din bugetul local, unde se vor respecta următoarele corelații:

(rd. 14 col. 1 - rd. 14 col. 4) din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . " (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 13 + rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

(rd. 15 col. 1 - rd. 15 col. 4) din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . " (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 13 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) și anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18)

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = rd. 35 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = rd. 35 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) și anexa 40 b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18)

Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = (rd. 42 + rd. 43 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Rd. 04 col. 02 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = (rd. 42 + rd. 43 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 52 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 52 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 62 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 62 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 65 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 65 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Anexa 31b "Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativteritoriale la operatorii economici" cu anexa: anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

Totalul general coloana 12 din formularul anexa 31b "Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici" = (rd. 126 col. 02 + rd. 134 col. 02 + rd. 142 col. 02) din formularul 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18).

NOTĂ:

Următoarele corelații de la subsectorul Administrația centrală (S1311) se respectă și la subsectorul Administrația locală (S1313):

1. "Bilanț" (cod 01) și anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii"(cod 25);

2. "Bilanț" (cod 01) și anexa 35a "Situația activelor fixe amortizabile" și anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile";

3. Anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) și anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29);

4. Corelații în cadrul formularului anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Corelații între formularele de situații financiare din subsectorul Asigurări sociale
(S1314)

Corelații între formularul "Bilanț" (cod 01) și formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)

Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

NOTĂ:

Corelațiile nu se respectă în următoarele situații:

1. La situațiile financiare trimestriale.

2. La Casa Națională de Pensii Publice, cu deficitul calculat distinct pentru capitolul 68.03 "Asigurări și asistență socială" preluat de la Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații la finele exercițiului.

Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

NOTĂ:

Corelațiile nu se respectă în următoarea situație:

1. La Casa Națională de Pensii Publice, cu deficitul calculat distinct pentru capitolul 68.03 "Asigurări și asistență socială" preluat de la Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații.

"Bilanț" (cod 01) și anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . " (cod 03)

Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . " (cod 03).

Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . " (cod 03).

NOTĂ:

Corelațiile nu se respectă în următoarea situație:

1. La casele sectoriale de pensii unde se vor respecta următoarele corelații:

Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 14 col. 01 - rd. 14 col. 05) din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . " (cod 03).

Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 15 col. 01 - rd. 15 col. 05) din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . " (cod 03).

"Bilanț" (cod 01) și anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04)

(Rd. 35) col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04).

(Rd. 35) col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04).

"Bilanț" (cod 01) și anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19)

Titluri de participare

Rd. 08 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 136 + rd. 144 + rd. 152) col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Rd. 08 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 136 + rd. 144 + rd. 152) col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Creanțe comerciale și avansuri

Rd. 10 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 162 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Rd. 10 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 162 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Rd. 22 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 170 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Rd. 22 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 170 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Creanțele bugetului general consolidat

Rd. 24 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 181 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 181 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Sume de primit de la Comisia Europeană

Rd. 26 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 199 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Rd. 26 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 199 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Conturi la trezorerie, casă în lei

Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11 + rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11 + rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie

Rd. 33.1 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 15 + rd. 17+ rd. 18) col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Rd. 33.1 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 15 + rd. 17+ rd. 18) col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valută

Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + rd. 61) col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + rd. 61) col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie

Rd. 35.1 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 32 + rd. 35 + rd. 58 + rd. 60) col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Rd. 35.1 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 32 + rd. 35 + rd. 58 + rd. 60) col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Datorii comerciale și avansuri

Rd. 53 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Rd. 53 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Rd. 61 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 319.1 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Rd. 61 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 319.1 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Împrumuturi pe termen lung

Rd. 54 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 248 + rd. 298 + rd. 300 + rd. 305) col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Rd. 54 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 248 + rd. 298 + rd. 300 + rd. 305) col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Provizioane pe termen lung

Rd. 55 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 332.1) col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Rd. 55 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 332.1) col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Împrumuturi pe termen scurt

(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

(Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Salariile angajaților

Rd. 72 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 322 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Rd. 72 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 322 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane

Rd. 73 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 323 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Rd. 73 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 323 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Provizioane pe termen scurt

Rd. 75 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 333 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Rd. 75 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 333 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . " (cod 03) și anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19)

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . " (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11 + rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . " (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11 + rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

NOTĂ:

Corelațiile nu se respectă în următoarea situație:

1. La casele sectoriale de pensii unde se vor respecta următoarele corelații:

Rd. 14 (col.1 - col.5 - col.6 - col.7) din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . " (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11 + rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Rd. 15 (col. 1 - col. 5 - col. 6 - col. 7) din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . " (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11 + rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) și anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19)

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + 61) col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + 61) col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = rd. 30 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = rd. 30 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) și anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19)

Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 61 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Rd. 04 col. 02 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 61 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 47 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 47 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 57 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 57 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 60 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 60 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

Anexa 31 "Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societățile comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine la data de ..." cu anexa 40c "Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19)

Totalul general col. 03 din formularul anexa 31 "Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societățile comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine la data de ..." = rd. 136 col. 02 + rd. 144 col. 02 + rd. 152 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).

NOTĂ:

Următoarele corelații de la subsectorul Administrația centrală (S1311) se respectă și la subsectorul Asigurări sociale (S1314):

1. "Bilanț" (cod 01) și anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25);

2. "Bilanț" (cod 01) și anexa 35a "Situația activelor fixe amortizabile" și anexa nr. 35b "Situația activelor fixe neamortizabile";

3. Anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) și anexa nr. 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29);

4. Corelații în cadrul formularului anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...