Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013 din 12.04.2013

Modificări (1), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 aprilie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Situații financiare trimestriale

1. Situațiile financiare care se întocmesc de instituțiile publice la finele trimestrelor I, II și III în anul 2013 se compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturi de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare, care includ politici contabile și note explicative.

Situațiile financiare trimestriale se întocmesc conform modelelor aprobate prin:

1.(1) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare:

- anexa 1 "Bilanț";

În formularul "Bilanț" (anexa 1 la situațiile financiare) nu se completează următoarele informații: cod rând 22.1, 34, 36, 61.1, 63, 73.1, pentru sold la începutul anului și sold la sfârșitul perioadei;

- anexa 2 "Contul de rezultat patrimonial";

- anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie";

- anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie";

- anexa 5 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Venituri";

- anexa 6 "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli";

- anexa 7 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli";

- anexa 14a "Disponibil din mijloace cu destinație specială";

- anexa 14b "Disponibil din mijloace cu destinație specială";

În formularul "Disponibil din mijloace cu destinație specială" (anexa 14b la situațiile financiare) nu se completează cod rând 09, pentru disponibil la începutul anului, încasări, plăți și disponibil la sfârșitul perioadei;

- anexa 15 "Contul de execuție a bugetului creditelor externe - Cheltuieli";

- anexa 17 "Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Venituri";

- anexa 18 "Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli";

- anexa 30 "Plăți restante";

- anexa 30b "Plăți restante";

- anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...".

În formularul "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de . . . . . . . . .." (anexa 40a la situațiile financiare) nu se completează următoarele informații: cod rând 491 la 510 și 525, pentru sold la începutul anului și sold la sfârșitul perioadei;

- anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...".

În formularul "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de . . . . . . . . .." (anexa 40b la situațiile financiare) nu se completează următoarele informații: cod rând 12, 16, 17, 18, 346 la 364 și 375, pentru sold la începutul anului și sold la sfârșitul perioadei;

- anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de...".

În formularul "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de . . . . . . . . .." (anexa 40c la situațiile financiare) nu se completează următoarele informații: cod rând 198, 336 la 355 și 375, pentru sold la începutul anului și sold la sfârșitul perioadei.

1.(2) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare:

- anexa 27 "Situația plăților efectuate la titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare»";

- anexa 28 "Situația plăților efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă»".

1.(3) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2011:

- anexa 7b "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli";

- anexa 9 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri";

- anexa 11 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli";

- anexa 12 "Contul de execuție a bugetului local - Venituri";

- anexa 13 "Contul de execuție a bugetului local - Cheltuieli";

- anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei".

1.(4) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2011:

- anexa 20a "Situația sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare";

- anexa 20b "Situația sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare".

1.(5) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012:

- anexa 19 "Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare".

1.(6) Normele privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 și 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- anexa 16 "Contul de execuție a bugetului creditelor interne - Cheltuieli" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice;

- anexa 41 "Corelații între formularele de situații financiare" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

2. Instituțiile publice întocmesc situațiile financiare trimestriale în anul 2013 potrivit modelelor adaptate structurii indicatorilor aprobați prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 nr. 6/2013, prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și celorlalte acte normative în vigoare.

Modelele formularelor valabile pentru raportările trimestriale în anul 2013 sunt publicate și pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/institutii publice/legislatie

3.(1) Începând cu anul 2013, la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale, nu se mai aplică prevederile pct. 2.8. (1) lit. f), g) și h) și paragrafele al patrulea și al cincilea de la pct. 4.1. (2) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 71/2013.

3.(2) La completarea formularului "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) la trimestrele I-III în anul 2013 se vor avea în vedere următoarele:

Veniturile bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului Fondului pentru mediu și bugetului Trezoreriei Statului se completează în "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) cu încasările diminuate cu restituirile din venituri, evidențiate în conturile 5201, 5211, 5251, 5711, 5741, 5751, 5241.

Plățile bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului Fondului pentru mediu și bugetului Trezoreriei Statului se completează în "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) cu soldurile conturilor de finanțare bugetară: 7701, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706, 7709, înainte de închidere. Soldul pentru conturile de finanțare bugetară se stabilește ca diferență între plăți efectuate și încasări (sume recuperate din finanțarea anului curent reprezentând reconstituirea creditelor bugetare și sume recuperate din finanțarea anilor precedenți) și reflectă totalul plăților nete de casă.

3.(3) Contul 524 "Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului" din formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) întocmit de Trezoreria Centrală va cuprinde la poziția de încasări și plăți totalul veniturilor încasate și totalul cheltuielilor efectuate, pe baza datelor preluate din contul de execuție a bugetului Trezoreriei Statului (evidențiate separat pe Trezoreria Centrală și trezorerii teritoriale) de la sfârșitul perioadei de raportare. Sumele preluate de la trezoreriile teritoriale se înregistrează în contabilitatea Trezoreriei Centrale astfel:

Preluarea veniturilor din contul de execuție a bugetului Trezoreriei Statului - trezorerii teritoriale 5241 = 7xx
"Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului" - analitice pe structura clasificației bugetare Conturi de venituri
Preluarea cheltuielilor din contul de execuție a bugetului Trezoreriei Statului - trezorerii teritoriale 6xx = 7709
Conturi de cheltuieli "Finanțarea de la bugetul Trezoreriei Statului" - analitice pe structura clasificației bugetare
Preluarea plăților efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent evidențiate în contul de execuție a bugetului Trezoreriei Statului - trezorerii teritoriale 7709 117.11
"Finanțarea de la bugetul Trezoreriei Statului" - analitice pe structura clasificației bugetare "Rezultatul reportat - bugetul Trezoreriei Statului"

3.(4) Contul 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat" din formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) întocmit de Trezoreria Centrală va cuprinde la poziția de plăți totalul cheltuielilor efectuate, pe baza datelor preluate din contul de execuție a bugetului de stat - Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale (evidențiate separat pe Trezoreria Centrală și trezorerii teritoriale) de la sfârșitul perioadei de raportare. Sumele preluate de la trezoreriile teritoriale se înregistrează în contabilitatea Trezoreriei Centrale astfel:

Preluarea cheltuielilor din contul de execuție a bugetului de stat - Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale - trezorerii teritoriale 6xx = 7701
Conturi de cheltuieli "Finanțarea de la bugetul de stat" - analitice pe structura clasificației bugetare
Preluarea plăților efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent evidențiate în contul de execuție a bugetului de stat - Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale - trezorerii teritoriale 7701 117.01.01
"Finanțarea de la bugetul de stat" - analitice pe structura clasificației bugetare "Rezultatul reportat - instituții publice finanțate integral din buget"

3.(5) În formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) ce se depune la Ministerul Finanțelor Publice, nota din subsolul formularului privind precizările de completare a coloanelor se modifică astfel:

Coloana 1 - Total (col. 2 +. . . . .+ col. 10)

Coloana 2 - contul 5311 "Casa în lei"

Coloana 3 - la încasări contul 5201 "Disponibil al bugetului de stat", iar la plăți contul 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat"

Coloana 4 - la încasări contul 5211 "Disponibil al bugetului local", iar la plăți contul 7702 "Finanțarea de la bugetele locale"

Coloana 5 - la încasări contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat", iar la plăți contul 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat"

Coloana 6 - la încasări contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru șomaj", iar la plăți contul 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj"

Coloana 7 - la încasări contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate", iar la plăți contul 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate"

Coloana 8 - la încasări contul 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu", iar la plăți contul 7706 "Finanțarea din bugetul Fondului pentru mediu"

Coloana 9 - la încasări contul 5241 "Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului", iar la plăți contul 7709 "Finanțarea de la bugetul Trezoreriei Statului"

Coloana 10 - conturi de disponibilități (5xx)

Rezultatele din anii precedenți ale bugetului local, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul Trezoreriei Statului se raportează la rândul 14 "Numerar și echivalent de numerar la începutul anului", pe coloanele bugetelor respective, în formularul "Situația fluxurilor de trezorerie".

Suma raportată la rândul 15 "Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei" în coloana 9 din formularul "Situația fluxurilor de trezorerie", întocmit la 31 decembrie 2012 de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, stabilită ca diferență între contul 5201 "Disponibil al bugetului de stat" și contul 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat", nu se preia la rândul 14 "Numerar și echivalent de numerar la începutul anului" în coloana 3.

Suma raportată la rândul 15 "Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei" în coloana 9 din formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" întocmit la 31 decembrie 2012 de către Trezoreria Centrală, reprezentând rezultatul execuției bugetului de stat din anul 2012, din contul 5202 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent", nu se preia la rândul 14 "Numerar și echivalent de numerar la începutul anului" în coloana 3.

Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale și bugetul Fondului pentru mediu.

4. Formularele "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" (anexa 5 la situațiile financiare), "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situațiile financiare) și "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare), întocmite de Trezoreria Centrală, vor cuprinde datele preluate din evidența contabilă a Trezoreriei Centrale și din contul de execuție bugetară a trezoreriilor teritoriale atât pentru bugetul de stat - Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale, cât și pentru bugetul Trezoreriei Statului.

Drepturile constatate înregistrate la nivelul încasărilor, creditele bugetare aprobate, angajamentele bugetare și angajamentele legale se preiau din situațiile de raportare ale trezoreriilor teritoriale. Creditele bugetare aprobate, angajamentele bugetare și angajamentele legale se înregistrează în contabilitatea Trezoreriei Centrale în conturile 8060 "Credite bugetare aprobate", 8066 "Angajamente bugetare" și 8067 "Angajamente legale".

5. Instrucțiunile de completare a formularului "Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare" (anexa 19 la situațiile financiare) prevăzute la pct. 4.20 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 71/2013, se completează cu următoarele:

Potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, în bugetul Ministerului Transporturilor, Ministerului Educației Naționale, Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice se cuprind sumele necesare finanțării valorii totale a unor proiecte ai căror beneficiari sunt companii naționale, institute naționale etc. În această situație, ministerele completează formularul "Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare" (anexa 19 la situațiile financiare) cu informații preluate din contabilitatea proprie, precum și cu informații solicitate pe suport hârtie de la beneficiarii proiectelor, semnate de directorul entității respective și de conducătorul compartimentului financiar-contabil.

În situația în care sumele rambursate sunt încasate eronat între paragrafele 01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent", 02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori" și 03 "Prefinanțare", la subcapitolul corespunzător, din cadrul capitolului 45 "Sume primite de la Uniunea Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări" ale conturilor de venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale și bugetelor locale, sau sumele rambursate sunt încasate eronat între capitolul 42.02.20 "Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare" și capitolul 45.02 "Sume primite de la Uniunea Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări", instituțiile publice, în calitate de beneficiari, au obligația de a notifica autorităților de management, agențiilor de plăți sau altor entități de la care au fost primite sumele respective în vederea regularizării acestor sume. În scopul efectuării corecțiilor care se impun, autoritățile de management, agențiile de plăți și celelalte entități care au dispus plăți eronat transmit unităților Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile beneficiarilor un referat de îndreptare a erorii materiale din documentul de plată, care va cuprinde informații privind: beneficiarul sumei, suma virată eronat, numărul și data documentului cu care s-a efectuat plata eronată, precum și conturile de venituri bugetare care fac obiectul operațiunii de corecție, respectiv contul de venituri bugetare în care suma a fost virată eronat și contul de venituri bugetare căruia i se cuvine suma, la care se va anexa notificarea primită de la beneficiar. Pe baza referatului de îndreptare a erorii materiale din documentul de plată primit de la autoritățile de management, agențiile de plăți și celelalte entități care au dispus plăți eronat, unitățile Trezoreriei Statului efectuează operațiunea de regularizare între conturile de venituri bugetare.

La completarea coloanei 6 "Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent" aferente plăților efectuate din sursele de finanțare 06 "Bugetul creditelor externe" și 07 "Bugetul creditelor interne", informațiile sunt preluate din conturile de venituri ale bugetelor locale reprezentând sume rambursate în contul plăților efectuate în anul curent, capitolul 45.02 "Sume primite de la Uniunea Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări", subcapitolul corespunzător, paragraful 01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent".

Instituțiile publice de subordonare locală finanțate integral din bugetul local (de exemplu, unități de învățământ etc.) completează coloana 6 "Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent" cu informații referitoare la sumele rambursate în conturile de venituri ale bugetului local la capitolul 45.02 "Sume primite de la Uniunea Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări", subcapitolul corespunzător, paragraful 01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent", în baza notificărilor primite de la autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile, aceste sume nemaifiind raportate de unitățile administrativ-teritoriale în coloana 6.

În situația în care totalul sumelor raportate în coloana 6 "Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent" din formularul "Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare" (anexa 19 la situațiile financiare), completat distinct pe fiecare sursă de finanțare (mai puțin sursa 08 - bugetul fondurilor externe nerambursabile), nu corespunde cu totalul sumelor încasate raportate în coloana 6 "Încasări realizate" din "Contul de execuție a bugetului - Venituri" (anexele 5, 9 și 12 la situațiile financiare) la capitolul 45 "Sume primite de la Uniunea Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări", subcapitolul corespunzător, paragraful 01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent", instituțiile publice întocmesc o notă explicativă pentru diferențele respective.

Nota explicativă nu se întocmește de instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat și de instituțiile de subordonare locală finanțate integral din bugetul local.

Instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii care derulează proiecte ale căror reguli de implementare le permit acestora solicitarea și obținerea de prefinanțări/ avansuri pentru finanțarea cheltuielilor după care acestea sunt justificate completează coloana 8 cu informații privind sumele justificate și acceptate de către donatorii externi sau de autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene (de exemplu, Mecanismul financiar al Spațiului Economic European 2009-2014, Mecanismul financiar norvegian etc.).

Coloana 9 "Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți" se completează cu informații privind sumele considerate neeligibile aferente cheltuielilor finanțate din FEN postaderare, după rambursarea sumelor în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate plățile aferente anului curent sau anilor anteriori.

6. Prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 415/2013 pentru modificarea și completarea cap. XVI din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, vor fi avute în vedere la întocmirea situațiilor financiare aferente anului 2013 potrivit prezentelor norme.

CAPITOLUL II Raportări financiare lunare Referințe (1)

1. În anul 2013, autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, precum și instituțiile publice autonome întocmesc următoarele raportări financiare lunare:

a) execuția centralizată a bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, inclusiv a activităților finanțate integral din venituri proprii (potrivit art. 65 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare) și a Fondului pentru mediu, în formularele:

- anexa 5 "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri";

- anexa 6 "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli";

- anexa 7 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli".

La raportările lunare se completează numai coloana 6 "Plăți efectuate".

Detalierea pe clasificația economică se efectuează pe capitole, titluri și articole de cheltuieli;

b) execuția cheltuielilor efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" în formularul:

- anexa 7 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli".

Formularul se completează cu informațiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare trimestriale cumulate și plăți efectuate pentru raportările lunilor ianuarie-noiembrie, iar pentru raportările lunii decembrie se completează cu informațiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare inițiale, credite bugetare definitive și plăți efectuate.

Detalierea pe clasificația economică se efectuează pe capitole, titluri, articole și alineate de cheltuieli, atât în programare, cât și în execuție;

c) indicatorii din bilanț: "Creanțe comerciale și avansuri", cod rând 22, "Datorii comerciale și avansuri", cod rând 61, "Contribuții sociale", cod rând 63.1, "Salariile angajaților", cod rând 72, "Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)", cod rând 73. Ordonatorii de credite întocmesc o notă explicativă pentru creșterile semnificative ale sumelor raportate în bilanț la indicatorii menționați;

d) anexa 30 "Plăți restante". Ordonatorii de credite întocmesc o notă explicativă referitoare la plăți restante și arierate, în care se vor explica cauzele creșterilor semnificative ale sumelor raportate pe categorii de plăți restante/arierate și pe număr de zile de întârziere (peste 90 de zile, peste 120 de zile, peste un an), precum și componența sumelor raportate la finele perioadei.

2. În anul 2013, unitățile administrativ-teritoriale întocmesc următoarele raportări financiare lunare:

a) execuția cheltuielilor efectuate din finanțările rambursabile externe și interne, în formularele:

- anexa 15 "Contul de execuție a bugetului creditelor externe - Cheltuieli";

- anexa 16 "Contul de execuție a bugetului creditelor interne - Cheltuieli";


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...