Ministerul Sănătății - MS

Regulamentul privind susținerea examenului pentru obținerea calității de arbitru atestat de Ministerul Sănătății în vederea înregistrării la Comisia de arbitraj înființată pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate din 09.04.2013

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 aprilie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

(1) Arbitrul atestat de Ministerul Sănătății pentru înregistrarea la Comisia de arbitraj înființată pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate este o persoană fizică calificată profesional, care este învestită cu calitatea oficială de a arbitra litigiile dintre furnizorii de servicii medicale sau farmaceutice și casele de asigurări de sănătate în condițiile și procedurile dreptului comun.

(2) Pot fi arbitri persoanele care au studii medicale, economice ori studii juridice, îndeplinesc și celelalte condiții legale privind dobândirea calității de arbitru și nu sunt angajați ai niciuneia dintre părțile aflate în litigiu ori ai instituțiilor care au desemnat reprezentanți în Consiliul de conducere al Comisiei de arbitraj.

Art. 2. -

Pentru obținerea calității de arbitru, aceștia trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie cetățeni români;

b) să fie apți din punct de vedere medical;

c) să îndeplinească condițiile de studii, respectiv studii superioare de lungă durată medicale, economice sau juridice;

d) să aibă o vechime în specialitate de minimum 3 ani;

e) să nu aibă antecedente penale.

Art. 3. -

Examenele sunt organizate de către Ministerul Sănătății ori de câte ori este nevoie și sunt făcute publice prin postarea anunțului și a bibliografiei cu cel puțin 15 zile înainte la sediul și pe site-ul instituției.

Art. 4. -

(1) În vederea participării la examen, în termen de 10 zile de la data afișării anunțului de examen la sediul și pe site-ul Ministerului Sănătății, candidații pot depune dosare de examen care trebuie să conțină în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii;

d) dovada vechimii în specialitate;

e) adeverința medicală, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării examenului;

f) cazierul judiciar.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copie legalizată sau însoțite de originale pentru conformarea cu originalul de către secretarul comisiei de examen.

Art. 5. -

Componența Comisiei de examen este următoarea:

- președinte - reprezentant al structurii de specialitate căreia îi revin atribuții în domeniul asistenței medicale;

- membru - reprezentant al structurii de specialitate căreia îi revin atribuții în domeniul juridic;

- membru - reprezentant al structurii de specialitate căreia îi revin atribuții în domeniul financiar-contabilitate;

- membru - reprezentant al structurii de specialitate căreia îi revin atribuții în domeniul resurse umane;

- membru - reprezentant al structurii de specialitate căreia îi revin atribuții în domeniul farmaceutic.

Art. 6. -

(1) Proba scrisă a examenului constă în redactarea unei lucrări sau în rezolvarea unor teste-grilă.

(2) Subiectele se stabilesc pe baza bibliografiei de către comisia de examen.

(3) Membrii comisiei de examen răspund pentru asigurarea confidențialității subiectelor și pentru stabilirea seturilor cu subiecte.

(4) Punctajul maxim este de 100 puncte, iar cel minim de promovare a probei este de 50 de puncte.

Art. 7. -

(1) Rezultatul probei scrise se afișează la sediul Ministerului Sănătății.

(2) În termen de o zi lucrătoare de la afișare se pot depune contestații. Soluționarea contestațiilor se face în termen de două zile lucrătoare de către comisia de soluționare a contestațiilor, constituită în aceeași componență ca și comisia de examen.

Art. 8. -

Interviul se susține de candidații care au promovat proba scrisă în termen de două zile lucrătoare de la soluționarea contestațiilor.

Art. 9. -

(1) Rezultatul interviului se afișează la sediul Ministerului Sănătății.

(2) În termen de o zi lucrătoare de la afișare se pot depune contestații. Soluționarea contestațiilor se face în termen de două zile lucrătoare de către comisia de soluționare a contestațiilor, constituită în aceeași componență ca și comisia de examen.

Art. 10. -

Rezultatele finale se afișează la sediul Ministerului Sănătății.

Art. 11. -

(1) Se vor considera promovați candidații care la ambele probele au obținut cel puțin 50 de puncte.

(2) Candidații declarați la examen admiși dobândesc calitatea de arbitru în cadrul Comisiei de arbitraj înființate pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Art. 12. -

(1) Lista candidaților admiși este comunicată de președintele comisiei de examen Consiliului de conducere al Comisiei de arbitraj.

(2) Evidența arbitrilor se ține de către Consiliul de conducere al Comisiei de arbitraj.

ANEXĂ la regulament

CERERE
în atenția Comisiei de examen pentru atestarea arbitrilor

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . .., sc. . . . . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . ..., născut(ă) la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a BI/CI seria . . . . . . . . .. numărul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..., solicit înscrierea mea la sesiunea de examen din data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... pentru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anexez alăturat documentele următoare:

- copie de pe actul de identitate valabil;

- diploma de studii;

- dovada vechimii în profesie de minimum 3 ani;

- adeverința medicală;

- cazierul judiciar.

Semnătura Data
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...