Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2009-2014

Modificări (2), Puneri în aplicare (2), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 aprilie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere că adoptarea acestui act normativ este obligatorie pentru aprobarea programelor finanțate prin cele două mecanisme financiare 2009-2014, sub formă de ordonanță de urgență a Guvernului, întrucât creează cadrul procedural, legal, financiar pentru gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European 2009-2014 acordate României prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014 și asigură respectarea termenului de elaborare și transmitere a Descrierii sistemului de management și control la nivel național, în luna martie 2013, conform regulamentelor aplicabile celor două mecanisme financiare, în absența căreia programele nu pot fi aprobate,

ținând cont că neadoptarea în regim de urgență poate avea consecințe serioase și ar genera disfuncționalități majore cu efecte negative asupra gradului de absorbție a fondurilor acordate României prin cele două mecanisme financiare, întrucât alocarea fondurilor acordate României din partea statelor donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) trebuie valorificată optim, reprezentând o resursă-cheie pentru dezvoltarea pe termen scurt, mediu și lung a economiei și societății românești, precum și un element central al sustenabilității bugetare prin prisma strategiei investiționale și a caracterului nerambursabil al acestor fonduri,

în considerarea faptului că elementele sus-menționate vizează interesul public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul financiar general pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile alocate României în calitate de stat membru al Spațiului Economic European, potrivit Memorandumului de înțelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014, respectiv Memorandumului de înțelegere dintre Regatul Norvegiei și Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, precum și a cofinanțării aferente acestei asistențe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, denumite în continuare mecanismele financiare ale Spațiului Economic European.

Art. 2. -

(1) Termenii și expresiile "punct național de contact", "Autoritate de certificare ", "Autoritate de audit", "program" și "proiect" au înțelesurile prevăzute în regulamentele de implementare a mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European 2009-2014.

(2) Termenul "neregulă" și expresia "creanțe bugetare rezultate din nereguli" au înțelesurile prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare. Punctul național de contact este asimilat autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, în sensul prevederilor actelor normative menționate mai sus.

(3) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) Acord de implementare a programului - acord încheiat între punctul național de contact și operatorii de programe, prin care sunt stabilite termenele și condițiile de implementare a programului finanțat în cadrul mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European, rolul și responsabilitățile părților; Modificări (1)

b) Acord de program - acord încheiat între Comitetul Mecanismului financiar pentru Mecanismul financiar al Spațiului Economic European/Ministerul Afacerilor Externe norvegian pentru Mecanismul financiar norvegian și punctul național de contact, care reglementează implementarea fiecărui program aprobat;

c) Administratorul Fondului pentru organizații neguvernamentale - entitatea numită și contractată de către Oficiul Mecanismului Financiar în cazul când acesta acționează ca operator de program, care asigură gestionarea financiară și implementarea proiectelor finanțate prin Fondul pentru organizații neguvernamentale din cadrul Mecanismului financiar al Spațiului Economic European; Modificări (1)

d) Autoritatea de certificare și plată - structură organizatorică din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, având responsabilitățile stabilite în anexa A, comună memorandumurilor de înțelegere dintre Guvernul României și guvernele statelor donatoare;

e) avans - sumă transferată din grantul aferent mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European și cofinanțarea publică aferentă grantului către operatorii de programe/promotorii de proiecte și punctul național de contact, în condițiile prevăzute în Reguli și proceduri sau în ghidurile aplicanților elaborate de către operatorii de programe, în vederea efectuării cheltuielilor eligibile pentru pregătirea programelor/începerea derulării proiectelor, pentru primele două perioade de raportare; Modificări (1)

f) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de către operatorii de programe/promotorii de proiecte/punctul național de contact și partenerii acestora, după caz, aferente programelor/proiectelor aprobate în cadrul mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European, care pot fi finanțate atât din grant, cât și din cofinanțarea publică/cofinanțarea privată, potrivit regulilor de eligibilitate a cheltuielilor stabilite în Reguli și proceduri; Modificări (1)

g) cheltuieli neeligibile - categoriile de cheltuieli detaliate la art. 76 alin. (2) lit. a)-h) din cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European adoptate prin art. 8.8 din Protocolul 38b al Acordului Spațiului Economic European și în cadrul Mecanismului financiar norvegian prin art. 8.8 din Acordul dintre Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană; Modificări (1)

h) contribuția națională publică - suma necesară implementării programelor/proiectelor, formată din cofinanțarea publică și fondurile aferente cheltuielilor publice, altele decât cele eligibile;

i) cofinanțarea publică - sumă asigurată de către operatorii de programe instituții publice/organismul de interes public, corespunzătoare valorii totale a costurilor eligibile pe program, stabilită conform acordurilor de program; Modificări (1)

j) Comitetul Mecanismului Financiar - comitetul stabilit de către Comitetul permanent al statelor Asociației Europene a Liberului Schimb pentru a administra Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și pentru a lua decizii referitoare la acordarea asistenței financiare;

k) contractul de finanțare a proiectului - acord încheiat între operatorul de program și promotorul de proiect care reglementează implementarea unui proiect specific; Modificări (1)

l) cofinanțarea privată - totalul sumelor asigurate de către promotorii de proiecte și de către partenerii acestora, alții decât instituțiile publice/organismul de interes public, după caz, altele decât cele prevăzute la lit. i), pentru implementarea proiectelor, reprezentând sume aferente cheltuielilor eligibile; Modificări (1)

m) grant - sumă finanțată din fonduri externe nerambursabile, acordată pe programe/proiecte României de către statele donatoare prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European;

n) instituții publice - denumire generică ce include Parlamentul, Administrația Prezidențială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, instituțiile publice autonome, precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

o) organism de interes public - Fondul Român de Dezvoltare Socială, astfel cum este definit la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările ulterioare;

p) Ministerul Afacerilor Externe norvegian - autoritatea care are responsabilitatea administrării Mecanismului financiar norvegian și responsabilitatea de a lua decizii referitoare la acordarea asistenței financiare;

q) Oficiul Mecanismului Financiar - autoritatea care asistă Comitetul Mecanismului Financiar și Ministerul Afacerilor Externe norvegian în administrarea mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European, fiind responsabilă pentru operațiunile de zi cu zi ale mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European, servind ca punct de contact;

r) operatorul de program - entitate publică sau privată, comercială ori necomercială, organizații neguvernamentale având responsabilitatea pentru pregătirea și implementarea unui program și, de asemenea, pentru managementul financiar al programului; Modificări (1)

s) plată indirectă - transferul, prin intermediul Autorității de certificare și plată, în contul operatorilor de program/punctului național de contact, al grantului și din contul acestora în conturile promotorilor de proiecte, după caz, al sumelor reprezentând avansul și/sau prefinanțarea/rambursarea cheltuielilor eligibile aferente asistenței externe nerambursabile primite în cadrul mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European; Modificări (2)

ș) prefinanțare - o parte din grantul acordat pe program/proiect corespunzătoare cheltuielilor eligibile justificat estimate, acordată operatorilor de program/punctului național de contact/promotorilor de proiecte, potrivit modelului de prefinanțare, pe toată perioada implementării programelor/proiectelor, numai dacă au fost îndeplinite condițiile din acordul de program și cele stabilite în cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European; Modificări (1)

t) promotor de proiect - persoană juridică publică sau privată, înregistrată fiscal în România, care semnează contractul de finanțare a proiectului în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile și își asumă pe deplin responsabilitatea legală privind gestionarea cofinanțării publice și a asistenței externe nerambursabile primite în cadrul mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European, precum și pentru implementarea proiectului; Modificări (1)

ț) raport financiar intermediar - raport întocmit de operatorii de program/punctul național de contact în formatul stabilit de către Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor Externe norvegian, anexă la regulamentele de implementare a mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European, certificat de către Autoritatea de certificare și plată și aprobat de către Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor Externe norvegian, care include: declarația cheltuielilor efectuate în perioada de raportare anterioară datei plății și declarația cheltuielilor propuse pentru perioada imediat următoare datei de efectuare a plății; Modificări (1)

u) Reguli și proceduri - ansamblul regulilor și procedurilor aplicabile în cadrul Mecanismului financiar al Spațiului Economic European în concordanță cu art. 8.8 din Protocolul 38b al Acordului Spațiului Economic European și în cadrul Mecanismului financiar norvegian în concordanță cu art. 8.8 din Acordul dintre Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană, stabilite în cadrul regulamentelor de implementare și ghidurilor pe programe pentru cele două mecanisme financiare ale Spațiului Economic European;

v) state donatoare - state din cadrul Asociației Europene a Liberului Schimb, respectiv Norvegia, Islanda și Liechtenstein, care asigură asistența nerambursabilă acordată României prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European.

CAPITOLUL II Managementul financiar al grantului acordat prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European

Art. 3. -

Fondurile acordate prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European se alocă potrivit prevederilor art. 8.8 din Protocolul 38b al Acordului privind Spațiul Economic European și potrivit art. 8.8 din Acordul dintre Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană privind Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 și se utilizează în baza prevederilor regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor Memorandumului de înțelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Norvegiei și Guvernul României și a prevederilor Memorandumului de înțelegere pentru implementarea Mecanismului financiar norvegian dintre Guvernul Norvegiei și Guvernul României.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Direcția Spațiul Economic European din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, cu rol de punct național de contact, poartă întreaga responsabilitate pentru atingerea obiectivelor celor două mecanisme financiare ale Spațiului Economic European și pentru implementarea celor două memorandumuri de înțelegere, precum și responsabilitatea gestionării fondurilor aferente Asistenței tehnice și Fondului pentru relații bilaterale la nivel național.

(2) Ministerul Finanțelor Publice, prin Autoritatea de certificare și plată, asigură gestionarea conturilor deschise la Banca Națională a României pentru grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European, pentru tipurile de asistență financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) și e). Autoritatea de certificare și plată încheie acorduri cu operatorii de program/punctul național de contact, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților. Modificări (1)

(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, redistribuiri de credite bugetare și credite de angajament între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, la propunerea Ministerului Fondurilor Europene, în funcție de stadiul implementării programelor/proiectelor finanțate în cadrul mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European la nivelul fiecărui ordonator de credite, precum și în funcție de modificările determinate de realocările de grant aferente mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European, efectuate în conformitate cu regulamentele mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European.

(4) Administratorul Fondului pentru organizațiile neguvernamentale și entitățile dintr-un stat donator care au rol de operator de program asigură gestionarea grantului acordat prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European, pentru tipul de asistență financiară nerambursabilă prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. c), prin conturi deschise la bănci comerciale. Modificări (1)

(5) Pentru derularea operațiunilor financiare aferente sumelor reprezentând grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European, toți operatorii de program și punctul național de contact utilizează câte un cont deschis la bănci comerciale pentru operațiuni în euro, purtător de dobândă, dedicat exclusiv primirii grantului și efectuării de cheltuieli aferente programelor din aceste sume. Modificări (1)

(6) Operatorii de program utilizează separat un cont în euro, dedicat gestionării costurilor sale de management. Modificări (1)

(7) Dobânda aferentă sumelor reprezentând grantul, acumulată în conturile prevăzute la alin. (5) și (6) utilizate de către operatorii de program/punctul național de contact, se raportează anual, până la data de 1 martie, către Autoritatea de certificare și plată și se virează în euro acesteia, în 20 de zile lucrătoare de la data raportării. Autoritatea de certificare și plată raportează Comitetului Mecanismului Financiar/Ministerului Afacerilor Externe norvegian, în 3 luni calendaristice de la sfârșitul anului, orice dobândă corespunzătoare conturilor prevăzute la alin. (5) și (6) și conturilor deschise la Banca Națională a României pentru grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European. Dobânda raportată va fi virată de către Autoritatea de certificare și plată, în 15 zile lucrătoare de la data raportării, către Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor Externe norvegian. Modificări (1)

(8) Sumele aferente derulării proiectelor finanțate prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European, existente în conturile promotorilor de proiecte, nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a contractelor de finanțare a proiectelor, cu excepția creanțelor bugetare rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Mecanismele financiare ale Spațiului Economic European finanțează următoarele tipuri de asistență financiară nerambursabilă, așa cum sunt definite prin Memorandumul de înțelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Norvegiei și Guvernul României și Memorandumul de înțelegere pentru implementarea Mecanismului financiar norvegian dintre Guvernul Norvegiei și Guvernul României:

a) proiecte individuale;

b) scheme mici de grant;

c) Fondul pentru organizații neguvernamentale și fondurile pentru programele gestionate de un operator de program reprezentat de o entitate dintr-un stat donator (norvegiană); Modificări (1)

d) Fondul pentru relații bilaterale la nivel național;

e) asistență tehnică gestionată de către Ministerul Fondurilor Europene prin punctul național de contact;

f) proiectele aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2004-2009, stabilite a fi finalizate în cadrul Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014, conform Memorandumului de înțelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Guvernul Norvegiei și Guvernul României. În acest caz se aplică regulile de implementare aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2004-2009.

(2) Sumele aferente tipurilor de asistență financiară nerambursabilă, prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), se primesc în conturile deschise la Banca Națională a României pentru grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European și se transferă de către Autoritatea de certificare și plată care gestionează aceste conturi în conturile în euro deschise de operatorii de program la bănci comerciale, în vederea finanțării cheltuielilor eligibile. Modificări (1)

(3) Sumele aferente tipurilor de asistență financiară nerambursabilă, prevăzute la alin. (1) lit. d) și e), se primesc în conturile deschise la Banca Națională a României pentru grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European și se transferă de către Autoritatea de certificare și plată care gestionează aceste conturi în conturile în euro deschise de punctul național de contact la bănci comerciale, desemnat să gestioneze utilizarea acestor fonduri.

(4) Sumele aferente tipului de asistență financiară nerambursabilă acordată în cadrul mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European, prevăzut la alin. (1) lit. c), se transferă în euro direct de către statele donatoare în contul administratorului Fondului pentru organizații neguvernamentale/entității dintr-un stat donator cu rol de operator de program și se utilizează potrivit acordurilor încheiate. Modificări (1)

(5) Pentru derularea operațiunilor financiare în lei aferente programelor/proiectelor finanțate în cadrul mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European, instituțiile publice/organismul de interes public, în calitate de punct național de contact/operator de program/promotor de proiecte, au obligația să deschidă și conturi în sistemul Trezoreriei Statului, potrivit prevederilor legale în vigoare. Conturile deschise de operatorii de program în sistemul Trezoreriei Statului, aferente grantului primit prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European, vor fi purtătoare de dobândă. Modificări (1)

(6) Promotorii de proiecte, alții decât instituțiile publice, pot opta pentru derularea operațiunilor financiare în lei, pentru deschiderea de conturi în sistemul Trezoreriei Statului sau deschiderea de conturi în lei la bănci comerciale.

CAPITOLUL III Fonduri aferente mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European

Art. 6. - Modificări (1)

(1) În bugetele operatorilor de program instituții publice/organism de interes public se cuprind: Modificări (1)

a) valoarea cofinanțării publice, corespunzătoare valorii totale a costurilor eligibile pe program, stabilită potrivit acordurilor de program;

b) sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului aferent mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European și/sau bugetului de stat ca urmare a unor nereguli sau corecții financiare, inclusiv a dobânzilor calculate potrivit art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a imposibilității recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la promotorii de proiecte, în cazul tipurilor de asistență financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și b) ;

c) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor certificate de către Autoritatea de certificare și plată și care nu sunt considerate eligibile de către Comitetul Mecanismului Financiar sau de către Ministerul Afacerilor Externe norvegian, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. b), în cazul tipurilor de asistență financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și b).

(2) În cazul Fondului Român de Dezvoltare Socială în calitate de operator de program, sumele prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice. Modificări (1)

(3) În cazul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale în calitate de operator de program, sumele prevăzute la alin. (1) ca subvenții se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale. Modificări (1)

(4) În cazul Administrației Fondului pentru Mediu în calitate de operator de program, se asigură din bugetul propriu următoarele sume: Modificări (1)

a) valoarea cofinanțării publice, corespunzătoare valorii totale a costurilor eligibile pe program, stabilită potrivit acordurilor de program;

b) sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului aferent mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European ca urmare a unor nereguli sau corecții financiare, inclusiv a dobânzilor calculate potrivit art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a imposibilității recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la promotorii de proiecte, în cazul tipurilor de asistență financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și b) ;

c) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor certificate de către Autoritatea de certificare și plată și care nu sunt considerate eligibile de către Comitetul Mecanismului Financiar sau de către Ministerul Afacerilor Externe norvegian, altele decât cele prevăzute la lit. b), în cazul tipurilor de asistență financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și b).

(5) În bugetul Ministerului Fondurilor Europene, pentru implementarea programului de asistență tehnică și a programului "Fondul pentru relații bilaterale la nivel național", a căror finanțare din partea statelor donatoare este de 100%, se cuprind:

a) sumele corespunzătoare creanțelor bugetare ale bugetului aferent mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European, ca urmare a unor nereguli sau corecții financiare, inclusiv a dobânzilor, ca urmare a imposibilității recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp a sumelor acordate prin cele două programe;

b) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor certificate de către Autoritatea de certificare și care nu sunt considerate eligibile de Comitetul Mecanismului Financiar sau de către Ministerul Afacerilor Externe norvegian.

(6) Promotorii de proiecte, alții decât instituțiile publice, pot asigura și cofinanțare privată pe proiect, suplimentar sumelor alocate potrivit alin. (4), în condițiile prevăzute în acordurile de program aprobate și contractele de finanțare a proiectelor. Modificări (1)

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Având în vedere prevederile art. 7.1 (b) din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și, respectiv, din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, sumele aferente grantului și cofinanțării publice se transferă de către operatorii de program cu ordin de plată în conturile promotorilor de proiecte, pentru implementarea proiectelor prin intermediul tipurilor de asistență financiară prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și b). Modificări (1)

(2) Cu sumele astfel încasate, promotorii de proiecte instituții publice își majorează veniturile și cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile.

(3) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, operatorii de program transferă cu ordin de plată sumele prevăzute la alin. (1) în contul de disponibil al liderului de proiect. Liderul de proiect transferă sumele astfel încasate în conturile proprii și ale partenerilor, în conformitate cu prevederile acordurilor de parteneriat. Modificări (1)

(4) Cu sumele încasate pentru finanțarea proiectelor proprii, liderul de proiect, precum și partenerii instituții publice ai acestuia își majorează veniturile și cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile.

(5) În vederea utilizării sumelor reprezentând costuri de management, precum și pentru utilizarea fondurilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) și e), pentru operatorii de program se aplică modalitățile prevăzute la alin. (1) de transfer al sumelor aferente grantului și cofinanțării, după caz. Modificări (1)

(6) Operatorii de program transferă în lei sumele cuvenite promotorilor de proiecte înregistrați fiscal în România. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, promotorii de proiecte efectuează plăți în lei către parteneri înregistrați fiscal în România sau plăți în euro către partenerii din alte state, potrivit prevederilor acordurilor de parteneriat. Modificări (1)

(7) În cazul contractelor încheiate în euro cu promotorii de proiecte cu sediul în state donatoare sau cu organizații interguvernamentale în calitate de promotori de proiecte, operatorii de program transferă sumele cuvenite acestora în euro. Modificări (1)

(8) Promotorii de proiecte asigură cheltuielile neeligibile din bugetul propriu.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Operatorii de program aplică modelul prefinanțării pentru promotorii de proiecte instituții publice, iar pentru promotorii de proiecte, alții decât instituțiile publice, pot aplica fie modelul prefinanțării, fie modelul rambursării. Modificări (1)

(2) Sumele acordate prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European ce urmează a fi plătite de operatorii de program către promotorii de proiecte, cărora li se aplică modelul prefinanțării, se virează de către operatorii de program în conturile în lei deschise de către promotorii de proiecte, în vederea efectuării plăților aferente proiectelor. Modificări (1)

(3) Sumele acordate prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European, cuvenite a fi rambursate de către operatorii de program la promotorii de proiecte cărora li se aplică modelul rambursării, se virează după autorizarea cheltuielilor de către operatorii de program potrivit prevederilor din Reguli și proceduri și legislației naționale, în conturile în lei deschise de către promotorii de proiecte. Modificări (1)

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a programelor/proiectelor pentru operatorii de program/Ministerul Fondurilor Europene/promotorii de proiecte se includ la titlul din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare. Modificări (1)

(2) Fondurile cuprinse potrivit prevederilor alin. (1) sunt destinate numai programelor/proiectelor finanțate în cadrul mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European și nu pot fi utilizate pentru finanțarea altor naturi de cheltuieli prin redistribuire cu ocazia rectificărilor bugetare și/sau prin virări de credite la alte naturi de cheltuieli ori prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat.

(3) Din fondurile prevăzute la alin. (1) se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a programelor/proiectelor finanțate în cadrul mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European.

(4) Se autorizează operatorii de program să efectueze pe parcursul exercițiului bugetar virări de credite de la același titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, în condițiile legii, astfel încât să se asigure cheltuielile neeligibile necesare pentru implementarea corespunzătoare a proiectelor finanțate în cadrul mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European. Modificări (1)

(5) Se autorizează operatorii de program ca ordonatori de credite să efectueze redistribuiri de fonduri între proiectele finanțate numai în cadrul mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European, prevăzute la titlul din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare, cu avizul operatorului/operatorilor de program responsabil/responsabili de managementul financiar al programului/programelor prin intermediul căruia/cărora se implementează proiectele vizate. Modificări (1)

(6) Se autorizează operatorii de program și punctul național de contact, precum și Administrația Fondului pentru Mediu, în calitate de operator de program, să efectueze pe parcursul exercițiului bugetar virări de credite de la același titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, în condițiile legii, astfel încât să se asigure sumele prevăzute la art. 6 alin. (1)-(5). Modificări (1)

(7) Modificările prevăzute la alin. (4), (5) și (6) vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 10. -

(1) Sumele primite de către promotorii de proiecte instituții publice, reprezentând cofinanțarea publică rămasă neutilizată la sfârșitul anului, se restituie în contul operatorului de program din care au fost asigurate, până la data de 27 decembrie. Modificări (2)

(2) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, sumele prevăzute la alin. (1) se restituie de către parteneri/lider de proiect instituții publice în contul de disponibil al liderului de proiect din care au fost primite sumele, până la data de 22 decembrie.

(3) După încasarea sumelor potrivit alin. (2), liderul de proiect restituie sumele în contul operatorului de program din care au fost asigurate, până la data de 27 decembrie. Modificări (1)

(4) În limita sumelor restituite la finele anului precedent de către promotorul de proiect/liderul de proiect, operatorul de program virează acestora sumele reprezentând cofinanțarea rămase neutilizate, în primele 10 zile lucrătoare ale anului următor, potrivit mecanismului prevăzut la art. 7 și normelor metodologice de aplicare. Modificări (1)

(5) Sumele primite de către promotorii de proiecte instituții publice, reprezentând grant și rămase neutilizate la sfârșitul anului, se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație. Modificări (1)

Art. 11. -

Orice dobândă generată de conturile deschise pentru granturile primite de la Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor de Externe norvegian până la transferarea către operatorii de program/punctul național de contact, precum și de conturile deschise de către operatorii de program pentru granturile care vor fi transferate promotorilor de proiecte este considerată resursă pentru Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor de Externe Norvegian. Raportarea și transferarea acestor dobânzi este prevăzută la art. 8.7 din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și, respectiv, din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar norvegian 2009-2014. Modificări (1)

CAPITOLUL IV Avansul și prefinanțarea

Art. 12. - Modificări (1)

(1) Tuturor operatorilor de program li se aplică modelul de prefinanțare, respectiv grantul se transmite de la statele donatoare, pe toată perioada de implementare a programului, înainte de efectuarea plăților, către promotorii de proiecte. Cofinanțarea publică aferentă grantului se asigură în mod similar de către operatorii de program, prin bugetul acestuia. Operatorul de program își poate selecta modul de finanțare a promotorilor de proiecte la nivel de proiect, conform condițiilor stabilite în cadrul fișelor de program aprobate de către Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor de Externe norvegian, după cum urmează: Modificări (1)

a) fie prin modelul de prefinanțare, caz în care transferă grantul și cofinanțarea publică în conturile promotorilor de proiecte pe baza previzionării acestora, pe toată perioada de implementare a proiectului, înaintea efectuării cheltuielilor de către aceștia;

b) fie prin modelul de rambursare, caz în care promotorii de proiecte, alții decât instituțiile publice, efectuează cheltuielile din surse proprii, urmând a fi solicitate operatorului de program la rambursare.

(2) Punctul național de contact în calitate de gestionar al fondurilor de Asistență tehnică și Bilateral național, finanțate 100% din grant, poate aplica atât modelul de prefinanțare, cât și modelul rambursării pentru promotorii de proiecte, alții decât instituțiile publice. Modelul rambursării se aplică promotorilor de proiecte instituții publice numai pentru cheltuielile eligibile angajate de către aceștia anterior intrării în vigoare a prezentului act normativ. Modificări (1)

(3) Pentru ambele modele de finanțare prevăzute la alin. (1), promotorii de proiecte primesc avans astfel cum este definit la art. 2 alin. (3) lit. e) pentru începerea derulării proiectelor. Cuantumul acestor sume în avans se stabilește în Acordul de program, de către fiecare operator de program în parte, pentru programul pe care îl gestionează și se justifică în totalitate, prin primele două rapoarte financiare intermediare întocmite în formatul stabilit de către Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor Externe norvegian, anexă la Regulamentele de implementare a mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European. Modificări (1)

(4) Dacă niciun raport financiar intermediar nu a fost depus la Operatorul de program de către promotorii de proiecte în termen de maximum 6 luni de la primirea avansului, acesta se restituie operatorului de program, inclusiv dobânda generată de acesta, în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului maxim de depunere. Operatorul de program va vira sumele recuperate de la promotorii de proiecte în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora în cont, astfel: în euro, sumele reprezentând grantul și dobânda generată de acesta, către Autoritatea de certificare și plată, și în lei, sumele reprezentând cofinanțarea publică și dobânda generată de aceasta, către bugetele operatorilor de program din care au fost alocate. Autoritatea de certificare și plată va restitui Comitetului Mecanismului Financiar/Ministerului Afacerilor de Externe norvegian în termen de 15 zile lucrătoare sumele recuperate în euro de la operatorii de program. Modificări (1)

(5) Grantul acordat României prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European se acordă de către statele donatoare, corespunzător sumelor cerute prin fiecare raport financiar intermediar. Acesta va fi certificat de către Autoritatea de certificare și plată și aprobat de către Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor de Externe norvegian și va include: declarația cheltuielilor reale efectuate în perioada de raportare anterioară datei plății și declarația cheltuielilor propuse pentru perioada imediat următoare datei de efectuare a plății, potrivit prevederilor regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European.

Art. 13. -

În cazul Fondului pentru organizații neguvernamentale și fondurilor pentru programele gestionate de un operator de program reprezentat de o entitate dintr-un stat donator, modul de utilizare a asistenței financiare nerambursabile se stabilește în cadrul acordurilor încheiate între donatori și aceștia. Modificări (1)

CAPITOLUL V Proiecte implementate în parteneriat Puneri în aplicare (1)

Art. 14. - Modificări (1)

Proiectele finanțate în cadrul mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European pot avea ca promotori de proiecte parteneriate compuse din două sau mai multe entități cu personalitate juridică, înregistrate în România și/sau în statele donatoare, cu condiția desemnării, ca lider al parteneriatului, a unei entități înregistrate fiscal în România.

Art. 15. -

Pentru implementarea proiectelor prevăzute la art. 14, autoritățile sau instituțiile finanțate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu entități din sectorul privat, numai prin aplicarea unei proceduri transparente și nediscriminatorii privind selecția partenerilor din sectorul privat.

Art. 16. -

Aspectele legale, financiare și de altă natură privind proiectele implementate în parteneriat, finanțate în cadrul programelor mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European, se reglementează prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

CAPITOLUL VI Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate în cadrul mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European Puneri în aplicare (1)

Art. 17. - Puneri în aplicare (1)

(1) Proiectele/programele implementate în cadrul mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European sunt considerate acțiuni multianuale.

(2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziții publice aferente programelor/proiectelor implementate în cadrul mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European, pot fi anuale sau multianuale.

(3) Operatorii de program instituții publice/organism de interes public și Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de punct național de contact, efectuează angajarea cheltuielilor în baza creditelor de angajament și bugetare prevăzute la art. 18 alin. (1)-(3), precum și lichidarea, ordonanțarea și plata acestora. Modificări (2)

(4) Operatorii de program instituții publice/organism de interes public și Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de punct național de contact, au obligația să organizeze evidența contabilă a angajamentelor bugetare și legale. Modificări (2)

Art. 18. -

(1) Creditele de angajament și creditele bugetare necesare implementării fiecărui program se stabilesc având în vedere memorandumurile de înțelegere și se reflectă în anexa la bugetul operatorului de program, pentru tipurile de asistență financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și b). Modificări (2), Derogări (2)

(2) În anexă la bugetul Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de punct național de contact, se reflectă sumele acordate conform art. 5 alin. (1) lit. d) și e).

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), creditele de angajament și creditele bugetare necesare implementării programului se reflectă în anexă la bugetul Ministerului Finanțelor Publice pentru Fondul Român de Dezvoltare Socială cu rol de operator de program, în anexă la bugetul Ministerului Educației Naționale pentru Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale cu rol de operator de program și în anexă la bugetul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice pentru Administrația Fondului pentru Mediu cu rol de operator de program. Modificări (1)

(4) Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, ca operator de program, parcurge fazele execuției bugetare a cheltuielilor în baza creditelor de angajament și a creditelor bugetare prevăzute la alin. (3). Modificări (1)

(5) Fondul Român de Dezvoltare Socială încheie contracte de finanțare cu promotorii de proiecte în limita creditelor de angajament și bugetare cuprinse în anexă la bugetul Ministerului Finanțelor Publice și parcurge fazele execuției bugetare a cheltuielilor potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, Administrația Fondului pentru Mediu, cu rol de operator de program, parcurge fazele execuției bugetare a cheltuielilor în baza creditelor prevăzute la alin. (3). Modificări (1)

(7) Operatorii de program au responsabilitatea efectuării trimestriale a reconcilierii contabile între conturile contabile proprii și cele ale promotorilor de proiecte pentru operațiunile gestionate în cadrul mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European. Modificări (1)

CAPITOLUL VII Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli Puneri în aplicare (1)

Art. 19. -

(1) Controlul financiar preventiv și auditul intern al fondurilor derulate în cadrul mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European se exercită la nivelul promotorilor de proiecte, al operatorilor de program, al Autorității de certificare și plată și punctului național de contact în conformitate cu legislația în vigoare. Modificări (1)

(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită prin viză asupra proiectelor de operațiuni inițiate la nivelul operatorilor de program/Autorității de certificare și plată/Direcției Spațiul Economic European, cu rol de punct național de contact, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, în vederea gestionării financiare a proiectelor finanțate în cadrul mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European, cu excepția proiectelor de operațiuni privind proiectele pentru care aceștia au calitatea de beneficiari. Modificări (2)

Art. 20. -

(1) Operatorii de program, punctul național de contact și promotorii de proiecte au obligația asigurării arhivării și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectelor, potrivit Regulilor și procedurilor și contractului de finanțare a proiectului. Modificări (1)

(2) Operatorii de program și promotorii de proiecte au obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale și internaționale cu atribuții de verificare, control și audit, al serviciilor Comitetului Mecanismului Financiar, Oficiului Mecanismului Financiar, al serviciilor din cadrul Consiliului de auditori al Asociației Europene a Liberului Schimb, punctului național de contact și Autorității de certificare, Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern, în limitele competențelor care le revin, în cazul în care acestea efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, documente, informații. Modificări (2)

(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (2), operatorii de program, promotorii de proiecte și partenerii acestora, după caz, sunt obligați să restituie întreaga sumă primită aferentă proiectului, reprezentând asistență financiară nerambursabilă din fonduri externe, inclusiv dobânzile aferente, stabilite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (2)

Art. 21. -

(1) Operatorii de program sunt responsabili pentru prevenirea, constatarea neregulilor și recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit din cofinanțarea publică și asistența financiară externă nerambursabilă prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a) și b), iar punctul național de contact, în ceea ce privește asistența financiară externă nerambursabilă prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. d) și e). Modificări (2)

(2) În scopul realizării activității de prevenire, constatare a neregulilor, respectiv de recuperare a creanțelor bugetare rezultate din nereguli, operatorii de program și punctul național de contact aplică prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(3) Neregulile identificate în cadrul asistenței financiare externe nerambursabile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) și e) se raportează în conformitate cu prevederile Memorandumului de înțelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Guvernul Norvegiei și Guvernul României și ale Memorandumului de înțelegere pentru implementarea Mecanismului financiar norvegian dintre Guvernul Norvegiei și Guvernul României. Modificări (1)

(4) Pentru tipurile de asistență prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c), administratorul Fondului pentru organizații neguvernamentale/operatorul de program entitate dintr-un stat donator este responsabil de recuperarea de la promotorul de proiecte a creanțelor bugetare rezultate din nereguli în cadrul proiectelor finanțate în cadrul mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European, potrivit prevederilor acordurilor semnate de către statele donatoare și aceștia. Modificări (1)

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

Art. 22. - Modificări (1)

(1) Promotorii de proiecte au obligația de a transmite documentele aferente proiectului solicitate de către operatorul de program, la termenele și în formatele standard stabilite prin contractul de finanțare a proiectului, completate cu informații corecte, complete și de calitate corespunzătoare. Modificări (1)

(2) Operatorul de program transferă grantul primit în cadrul mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European, precum și cofinanțarea publică către promotorii de proiecte numai pentru acele proiecte pentru care au fost îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1). Modificări (1)

(3) În situația în care operatorul de program aplică prevederile alin. (2), promotorii de proiecte sunt răspunzători pentru întârzierile în efectuarea plăților cuvenite partenerilor/contractorilor și pentru eventualele dobânzi datorate acestora ca urmare a acestor întârzieri. Modificări (1)

Art. 23. -

Prezenta ordonanța de urgență se completează cu dispozițiile Regulamentului de implementare a Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și ale Regulamentului de implementare a Mecanismului financiar norvegian 2009-2014.

Art. 24. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia, prin ordin comun al ministrului fondurilor europene și al ministrului finanțelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

București, 3 aprilie 2013.

Nr. 23.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...