Agenția Națională a Funcționarilor Publici - ANFP

Ordinul nr. 1200/2013 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici și a implementării procedurilor disciplinare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 aprilie 2013 până la 11 noiembrie 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 3753/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere:

- prevederile art. 22 alin. (1) lit. b), c) și d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 20 alin. (1) lit. a) și ale art. 21 alin. (4) și (5) din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;

- prevederile art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 55 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare;

- necesitatea monitorizării indicatorilor relevanți stabiliți pentru măsurile preventive nr. 1 și 5 din cuprinsul Inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare, precum și necesitatea îndeplinirii activităților prevăzute la măsura 1.1.5 din Planul național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare, precum și a Planului național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2012-2015;

- necesitatea îndeplinirii activităților prevăzute de condiționalitatea nr. 4 I. "Prevenirea faptelor de corupție", măsura 4 "Monitorizarea respectării normelor de conduită și a standardelor etice în administrația publică", etapa 4.2 "Stabilirea metodelor de colectare a informațiilor relevante privind încălcarea normelor de etică de către funcționarii publici din toate sectoarele, centralizarea acestora și prezentarea lor într-un format unic" și etapa 4.3 "Colectarea informațiilor relevante privind măsurile luate pentru reducerea oportunităților de corupție, precum și evaluarea impactului acestora. Raportarea măsurilor luate pentru reducerea oportunităților de corupție, precum și a sancțiunilor luate împotriva funcționarilor publici, în particular a celor din administrația publică de la nivel local. Pregătirea și diseminarea de către mass-media a datelor statistice, pe baza unor rapoarte semestriale", cuprinse în Planul de acțiune pentru îndeplinirea condiționalităților din cadrul mecanismului de cooperare și verificare a progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.346/2007, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici emite prezentul ordin.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezentul ordin reglementează procesul de monitorizare de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, denumită în continuare Agenția, a respectării normelor de conduită de către funcționarii publici, precum și a implementării procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

(2) În înțelesul prezentului ordin, procesul de monitorizare prevăzut la alin. (1) se desfășoară cu respectarea următoarelor etape:

a) reglementarea instrucțiunilor de completare, transmitere și colectare periodică, în formate standard de raportare, a informațiilor relevante privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice;

b) stabilirea persoanelor responsabile din cadrul fiecărei autorități și instituții publice, în condițiile prezentului ordin;

c) completarea și transmiterea de către persoanele responsabile a informațiilor relevante privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice;

d) colectarea periodică de către Agenție, în formate standard de raportare, a informațiilor relevante privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice;

e) analiza informațiilor și elaborarea de către Agenție a rapoartelor de monitorizare a respectării normelor de conduită de către funcționarii publici și a implementării procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

(3) Scopul prezentului ordin îl constituie asigurarea condițiilor necesare îmbunătățirii procesului de monitorizare și evaluare a implementării normelor de conduită și a efectelor procedurilor disciplinare în sistemul funcției publice, prin standardizarea procesului de raportare, în vederea facilitării prelucrării datelor și a creșterii obiectivității și calității procesului de analiză.

Art. 2. -

În înțelesul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) consilier de etică - funcționarul public desemnat pentru consiliere etică de către conducătorul autorității sau instituției publice, în temeiul art. 21 din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;

b) Norme de conduită - normele de conduită profesională a funcționarilor publici, reglementate prin Legea nr. 7/2004, republicată.

Art. 3. -

(1) Prezentul ordin se aplică următoarelor autorități și instituții publice:

a) autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală;

b) instituțiilor prefectului și serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativteritoriale;

c) autorităților administrației publice locale și instituțiilor publice subordonate.

(2) Autoritățile și instituțiile publice prevăzute la alin. (1) îndeplinesc obligațiile prevăzute de prezentul ordin prin consilierii de etică și președinții comisiilor de disciplină, potrivit responsabilităților exprese ale acestora prevăzute de prezentul ordin.

CAPITOLUL II Formate standard de raportare. Termene și instrucțiuni privind procesul de raportare

SECȚIUNEA 1 Formate standard de raportare

Art. 4. -

(1) Completarea și colectarea informațiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici, precum și a celor privind implementarea procedurilor disciplinare se fac în mod unitar, pe baza formatelor standard de raportare.

(2) Formatele standard de raportare cuprind indicatori de monitorizare specifici cu privire la respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici, respectiv la implementarea procedurilor disciplinare la nivelul autorităților și instituțiilor publice.

(3) Se aprobă formatul standard de raportare privind respectarea normelor de conduită, prevăzut în anexa nr. 1, denumit în continuare format standard de raportare prevăzut în anexa nr. 1.

(4) Se aprobă formatul standard de raportare privind implementarea procedurilor disciplinare, prevăzut în anexa nr. 2, denumit în continuare formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 2.

SECȚIUNEA a 2-a Obligații ale autorităților și instituțiilor publice. Termene și instrucțiuni privind procesul de raportare

Art. 5. -

(1) Autoritățile și instituțiile publice au obligația de raportare a informațiilor relevante privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor disciplinare, în forma și în conținutul stabilite pentru formatele standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 și 2.

(2) Formatele standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 și 2 se completează cu respectarea instrucțiunilor prevăzute în prezentul ordin.

(3) Autorităților și instituțiilor publice le revine responsabilitatea corectitudinii informațiilor completate în formatele standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care se transmit Agenției.

Art. 6. -

(1) Raportul privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici se întocmește trimestrial, în formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 1, de către consilierul de etică din cadrul autorității sau instituției publice.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se aprobă de conducătorul autorității sau instituției publice, se comunică funcționarilor publici din cadrul autorității sau instituției publice și se transmite trimestrial Agenției, în primele 7 zile lucrătoare ale lunii imediat următoare sfârșitului fiecărui trimestru al anului.

(3) Raportul privind situația implementării procedurilor disciplinare se întocmește semestrial, în formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 2, de către președintele comisiei de disciplină, se comunică conducătorului autorității sau instituției publice și consilierului de etică și se transmite Agenției de către consilierul de etică în primele 7 zile lucrătoare ale lunii imediat următoare sfârșitului fiecărui semestru al anului. Formatul standard de raportare completat în condițiile prezentului alineat se transmite de consilierul de etică odată cu formatul standard de raportare prevăzut la alin. (1), completat pentru trimestrul al doilea și, respectiv, al patrulea al anului.

Art. 7. -

(1) În vederea aplicării unitare de către autoritățile și instituțiile publice a prevederilor art. 6, Agenția publică pe portalul instituției modelul formatului standard de raportare prevăzut în anexa nr. 1 și modelul formatului standard de raportare prevăzut în anexa nr. 2, în format Excel, la adresa www.anfp.gov.ro, secțiunea "Materiale utile", subsecțiunea "Formate de raportare", cu 20 de zile calendaristice înainte de sfârșitul fiecărui trimestru, respectiv semestru.

(2) Autoritățile și instituțiile publice au obligația să descarce, trimestrial și, respectiv, semestrial, modelul celor două formate standard de raportare și să le completeze în format Excel, cu respectarea condițiilor tehnice de formatare și de completare, pentru a permite prelucrarea automată a datelor.

(3) Fișierul tip. xls trimestrial, respectiv fișierele tip. xls semestriale completate în condițiile prevăzute la alin. (2) se comunică Agenției numai în format electronic, ca atașament al unui singur e-mail transmis de consilierul de etică din cadrul autorității sau instituției publice, cu respectarea prevederilor alin. (4).

(4) Transmiterea formatelor de raportare completate se face astfel:

a) prin comunicarea electronică la adresa de e-mail conduitacentrale@anfp.gov.ro de către autoritățile și instituțiile publice din administrația publică centrală;

b) prin comunicarea electronică la adresa de e-mail conduitadeconcentrate@anfp.gov.ro de către instituțiile prefectului și serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale în unitățile administrativ-teritoriale;

c) prin comunicarea electronică la adresa de e-mail conduitalocale@anfp.gov.ro de către autoritățile administrației publice locale și instituțiile publice subordonate.

Art. 8. -

(1) Informațiile cuprinse în formatele de raportare completate și transmise în condițiile prevăzute la art. 7 alin. (4) sunt centralizate și prelucrate de Agenție pe baza unor programe informatice.

(2) Pe baza programelor informatice folosite pentru centralizarea și prelucrarea datelor, Agenția poate decide invalidarea formatelor de raportare și neintegrarea informațiilor cuprinse în acestea, ca măsură procedurală specifică ce se aplică în situația neconformității cu regulile de completare. Invalidarea rapoartelor are loc în următoarele situații:

a) netransmiterea formatelor de raportare în termenul prevăzut la art. 6 alin. (2), respectiv alin. (3) ;

b) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) ;

c) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (3) ;

d) netransmiterea formatelor de raportare în condițiile prevăzute la art. 7 alin. (4) ;

e) constatarea de către Agenție a unor date nereale sau erori procedurale în completarea formatelor de raportare.

Art. 9. -

(1) Pe baza informațiilor cuprinse în formatele de raportare trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și în formatele de raportare semestriale privind situația implementării procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice, Agenția elaborează rapoarte semestriale, pe care le publică pe portalul instituției, după cum urmează:

a) în luna octombrie, pentru semestrul I al anului în curs;

b) în luna aprilie a anului următor, pentru semestrul II al anului precedent.

(2) Agenția poate prezenta în cuprinsul rapoartelor semestriale prevăzute la alin. (1) și lista instituțiilor și autorităților publice care nu au transmis de două ori consecutiv formatele standard de raportare completate în condițiile și la termenele prevăzute în prezentul ordin.

SECȚIUNEA a 3-a Responsabilități specifice privind procesul de raportare

Art. 10. -

(1) Consilierii de etică sunt persoanele de contact în relația cu Agenția și au următoarele responsabilități:

a) completează trimestrial formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 1;

b) transmit Agenției formatele standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 și 2, în condițiile și la termenele reglementate.

(2) Președinții comisiilor de disciplină constituite în temeiul prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare, au următoarele responsabilități:

a) completează semestrial, cu sprijinul secretarilor comisiilor de disciplină, formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 2;

b) comunică formatul standard de raportate prevăzut la lit. a) completat conducătorului autorității sau instituției publice și consilierului de etică, în condițiile și la termenele reglementate.

(3) Președinții comisiilor de disciplină constituite în temeiul prevederilor art. 6, 7 și 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare, au următoarele responsabilități:

a) completează semestrial, cu sprijinul secretarilor comisiilor de disciplină, formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 2;

b) comunică formatul standard de raportate prevăzut la lit. a) completat consilierului de etică, în condițiile și la termenele reglementate.

(4) La completarea formatului de raportare prevăzut la alin. (3) lit. a) se vor avea în vedere și actele administrative privind sancționarea disciplinară comunicate de autorități și instituții publice conform art. 50 alin. (5) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Compartimentele de resurse umane și președinții comisiilor de disciplină au obligația de a pune la dispoziția consilierului de etică datele și informațiile necesare pentru transmiterea formatelor standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 și 2, în condițiile și la termenele reglementate.

SECȚIUNEA a 4-a Instrucțiuni privind completarea și transmiterea formatelor standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 și 2

Art. 11. -

Completarea și transmiterea formatelor standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 și 2 se fac cu respectarea instrucțiunilor prevăzute de prezentul ordin.

Art. 12. -

(1) Formatele standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 și 2 sunt prestabilite în format electronic de către Agenție, în fișiere de tip .xls pentru fiecare trimestru, respectiv semestru al anului.

(2) Trimestrele și semestrele sunt corespunzătoare anului calendaristic, iar calculul acestora se face începând cu luna ianuarie a fiecărui an.

(3) Formatele standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 și 2 se completează doar în formatul electronic prestabilit de către Agenție, fiind obligatorie descărcarea acestora, trimestrial, respectiv semestrial, de pe portalul www.anfp.gov.ro, de la secțiunea "Materiale utile", subsecțiunea "Formate de raportare".

(4) Este interzisă folosirea altor formate de raportare decât cele prestabilite trimestrial/semestrial de către Agenție și postate pe site-ul instituției. Este interzisă modificarea formatelor standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 și 2 sau completarea acestora fără respectarea prezentului ordin, orice modificare făcând inutilizabilă centralizarea datelor.

(5) Formatele standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 și 2 conțin tabele care se completează cu respectarea condițiilor tehnice prestabilite, specifice modelului fiecărui format standard de raportare.

(6) Fiecare tabel în format Excel cuprins în formatele standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 și 2 conține rubrici albe, predefinite pentru completare în ceea ce privește proprietățile caracterelor, putând fi completate cu cifre sau cu text.

(7) Fiecare rubrică predefinită în vederea completării afișează în momentul selectării un marcaj electronic care conține îndrumări metodologice, cu referințe către principalele dispoziții de completare cuprinse în prezentul ordin.

(8) Este obligatorie completarea tuturor rubricilor. În situația în care nu există date exprimate în cifre, se înscrie în mod obligatoriu cifra zero. În situația în care nu există informații în format text, se înscrie în mod obligatoriu sintagma "Nu este cazul".

Art. 13. -

(1) În vederea identificării autorității sau instituției publice, a trimestrului, respectiv a semestrului și anului pentru care se realizează raportarea, anterior transmiterii către Agenție, fișierele Excel corespunzătoare formatelor standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 și 2 se redenumesc de către fiecare consilier de etică după cum urmează:

a) formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 1 completat de consilierii de etică se va redenumi "Anexa nr. 1, «Numele autorității/instituției publice», «Trimestrul», «Anul»";

b) formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 2 completat de persoanele prevăzute la art. 10 alin. (2) se va redenumi "Anexa nr. 2, «Numele autorității/instituției publice», «Semestrul», «Anul»".

c) formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 2 completat de persoanele prevăzute la art. 10 alin. (3) se va redenumi "Anexa nr. 2, «Numele comisiei de disciplină», «Semestrul», «Anul»"

(2) Transmiterea formatelor standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 și 2 se face ca atașament al unui singur e-mail, transmis de către consilierul de etică la următoarele adrese de e-mail:

a) conduitacentrale@anfp.gov.ro, pentru administrația publică centrală, respectiv ministerele, organele de specialitate ale administrației publice centrale;

b) conduitateritoriale@anfp.gov.ro, pentru administrația publică teritorială, respectiv din cadrul instituției prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...