Parlamentul României

Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Referințe (4), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 206 din 11 aprilie 2013.

În vigoare de la 10 decembrie 1998
Republicare (r2) aplicabilă de la 11 aprilie 2013 până la 02 iulie 2017, fiind înlocuită prin republicarea (r3) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 511 din 03 iulie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Monitorul Oficial al României este publicația oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituție, de prezenta lege și de alte acte normative.

Art. 2. -

Editorul Monitorului Oficial al României este Guvernul României.

Art. 3. -

(1) Editarea Monitorului Oficial al României constituie un serviciu public asigurat de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", care funcționează sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului.

(2) Imaginea și formatul, consacrate, ale publicației "Monitorul Oficial al României" cuprinse în anexa la prezenta lege sunt protejate de lege.

CAPITOLUL II Structura Monitorului Oficial al României

Art. 4. -

Monitorul Oficial al României cuprinde 7 părți, structurate în funcție de natura actelor supuse publicării.

Art. 5. -

În Partea I se publică următoarele categorii de acte:

A. actele juridice ale Parlamentului:

a) legile, hotărârile și moțiunile;

b) hotărârile și moțiunile celor două Camere ale Parlamentului;

B. actele cu caracter politic ale Parlamentului și ale celor două Camere;

C. actele birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, potrivit legii;

D. decizii ale președinților Camerei Deputaților și Senatului;

E. actele Președintelui României:

a) decretele;

b) mesajele și alte acte adresate Parlamentului;

F. actele Guvernului:

a) hotărârile, cu excepția celor care au caracter militar;

b) ordonanțele emise în temeiul unei legi speciale de abilitare;

c) ordonanțele de urgență;

d) declarațiile de politică generală și alte asemenea declarații;

G. deciziile prim-ministrului, potrivit legii;

H. actele normative ale organelor de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit competenței lor stabilite prin lege, adoptate în vederea organizării executării legii;

I. actele normative adoptate de autoritățile administrative autonome și de alte autorități publice, potrivit competenței lor conferite prin lege, în vederea organizării executării legii;

J. deciziile, hotărârile și avizele Curții Constituționale;

K. acte ale plenului Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit legii;

L. deciziile pronunțate de Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ca urmare a soluționării recursurilor în interesul legii;

M. deciziile și hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului, pronunțate în cazurile în care statul român are calitatea de pârât;

N. actele normative adoptate de persoane juridice - altele decât autoritățile publice - care au fost abilitate prin lege să asigure executarea unor legi;

O. alte acte care, potrivit unor dispoziții legale, se publică în Partea I a Monitorului Oficial al României.

Art. 6. -

În Partea a II-a se publică:

A. stenogramele ședințelor Camerei Deputaților și Senatului;

B. stenogramele ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului;

C. sintezele lucrărilor comisiilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului;

D. rapoartele și dările de seamă prezentate Parlamentului de către autoritățile publice, potrivit Constituției sau altor legi, după dezbaterea acestora de către Parlament;

E. întrebări adresate de deputați, respectiv de senatori Guvernului, miniștrilor sau altor conducători ai organelor administrației publice la care nu s-a răspuns;

F. alte acte prevăzute de lege.

Art. 7. -

În Partea a III-a se publică, în temeiul unor dispoziții legale, acte juridice, înscrisuri, comunicări, anunțuri și altele asemenea.

Art. 8. -

În Partea a IV-a se publică, în temeiul unor dispoziții legale, acte juridice referitoare la operatori economici și la alte categorii de persoane juridice, precum și alte acte stabilite prin dispoziții legale.

Art. 9. -

În Partea a V-a se publică contractul colectiv de muncă încheiat la nivel național și de ramură, convențiile și recomandările Organizației Internaționale a Muncii, precum și alte acte stabilite prin dispoziții legale.

Art. 10. -

În Partea a VI-a se publică anunțurile privind atribuirea contractelor de achiziție publică și a contractelor de concesiune de lucrări și servicii publice, a contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, precum și alte anunțuri stabilite prin dispoziții legale.

Art. 11. -

În Partea a VII-a se publică, în temeiul unor dispoziții legale, acte juridice referitoare la societăți cooperative și la alte categorii de persoane juridice înființate de societățile cooperative, precum și alte acte referitoare la cooperație, stabilite prin dispoziții legale.

CAPITOLUL III Procedura publicării actelor în Monitorul Oficial al României

SECȚIUNEA 1 Publicarea Puneri în aplicare (1)

Art. 12. -

(1) Actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și Partea a II-a, se înaintează Secretariatului General al Guvernului pe suport hârtie, în copie certificată, de către autoritățile emitente, sub semnătura conducătorului acestora sau a locțiitorului său, și pot fi transmise și prin e-mail, în fișier electronic certificat prin semnătură electronică de către emitenți.

(2) Secretariatul General al Guvernului transmite Regiei Autonome "Monitorul Oficial", spre publicare, actele prevăzute la alin. (1).

Art. 13. -

Autoritățile emitente au obligația de a comunica neîntârziat, în scris, Secretariatului General al Guvernului date, informații și precizări, solicitate de această instituție publică sau de Regia Autonomă "Monitorul Oficial", necesare îndeplinirii cerințelor de publicare.

Art. 14. -

Retragerea actelor de la publicare se poate face numai de către cel care a solicitat publicarea, cu încuviințarea Secretariatului General al Guvernului și cu suportarea de către solicitant a cheltuielilor aferente, efectuate de Regia Autonomă "Monitorul Oficial" în procesul de editare și publicare.

SECȚIUNEA a 2-a Republicarea și rectificarea actelor Puneri în aplicare (1)

Art. 15. - Puneri în aplicare (1)

(1) Actul normativ modificat și/sau completat se republică numai în temeiul expres al dispoziției cuprinse în actul de modificare și/sau de completare.

(2) Republicarea actelor normative se face în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija autorității publice care a emis actul de modificare și/sau de completare. Republicarea se face potrivit legii.

(3) Republicarea actelor normative modificate și/sau completate prin ordonanțe ale Guvernului se face numai după aprobarea acestora din urmă de către Parlament.

Art. 16. - Puneri în aplicare (1)

Republicarea actelor normative se face cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, pe baza avizului prealabil al Consiliului Legislativ.

Art. 17. - Puneri în aplicare (1)

(1) În cazul în care, după publicarea actului normativ, se descoperă erori materiale, la cererea organului emitent, adresată Secretariatului General al Guvernului, se procedează la publicarea unei rectificări.

(2) Rectificarea se face cu avizul prealabil al Consiliului Legislativ.

(3) Se interzice, sub sancțiunea nulității, modificarea prevederilor unor acte normative prin recurgerea la operațiunea rectificării.

SECȚIUNEA a 3-a Accesul la publicația Monitorul Oficial al României

Art. 18. - Modificări (1), Jurisprudență

Regia Autonomă "Monitorul Oficial" editează Monitorul Oficial al României atât în format tipărit, cât și în format electronic, pe care îl pune la dispoziția tuturor categoriilor de utilizatori contra cost.

Art. 19. - Modificări (1), Jurisprudență

Regia Autonomă "Monitorul Oficial" realizează un produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet și este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte. Sumarele monitoarelor oficiale sunt accesibile permanent.

SECȚIUNEA a 4-a Cheltuielile de publicare

Art. 20. - Modificări (1), Referințe (2)

(1) Cheltuielile determinate de publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I, III-VII, și a celor prevăzute la art. 6 lit. D se suportă de către emitenți, pe baza tarifelor aprobate anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului. Modificări (1)

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) actele a căror publicare este prevăzută de Constituție, deciziile prim-ministrului și actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, ale căror cheltuieli aferente publicării se suportă de Regia Autonomă "Monitorul Oficial" din bugetul propriu.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 21. - Referințe (2)

Monitorul Oficial al României, Partea I, se editează, în traducere, și în limba maghiară. Pentru Partea I în limba maghiară, cheltuielile de publicare se suportă din bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 22. -

Procedura publicării în părțile I-VII, procedura republicării și a rectificării, precum și cea a publicării unor acte normative în numere speciale, cu tiraj limitat, se stabilesc prin ordin al secretarului general al Guvernului.

Art. 23. -

Reproducerea legilor și a celorlalte acte normative se face numai după textele publicate în Monitorul Oficial al României.

Art. 24. -

Prevederile legale privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii se aplică Regiei Autonome "Monitorul Oficial", cu excepția achizițiilor de materii prime, materiale și servicii destinate în exclusivitate operațiunilor contractuale, altele decât cele necesare pentru realizarea obiectului principal de activitate, care servește interesului public.

Art. 25. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe aceeași dată se abrogă art. 3 alin. 1-3 din Hotărârea Guvernului nr. 358/1991 privind înființarea și organizarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial" și cap. IV "Organizarea regiei" din Regulamentul de organizare și funcționare a Regiei Autonome "Monitorul Oficial", anexă la hotărâre, republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, precum și orice alte dispoziții contrare, iar art. 3 lit. a) din regulament se modifică în mod corespunzător. Jurisprudență

ANEXĂ*)

___________

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. I, III și IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2012 privind unele măsuri de reorganizare și pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 202/1998 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale actului modificator:

"

Art. I. -

(1) Regia Autonomă «Monitorul Oficial», care funcționează sub autoritatea Camerei Deputaților, se reorganizează ca regie autonomă sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului.

(2) Regia Autonomă «Monitorul Oficial» este persoană juridică care desfășoară activitate de interes public național și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. III. -

(1) Până la aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, prin ordin al secretarului general al Guvernului se numește Consiliul de administrație al Regiei Autonome «Monitorul Oficial», compus din 9 membri, dintre care unul este directorul general al Regiei și președinte al consiliului de administrație.

(2) Din Consiliul de administrație al Regiei Autonome «Monitorul Oficial» fac parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului, un reprezentant al Departamentului pentru Relația cu Parlamentul și un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice.

Art. IV. -

(1) În termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin hotărâre a Guvernului se aprobă organizarea și funcționarea Regiei Autonome «Monitorul Oficial».

(2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1) se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 358/1991 privind înființarea și organizarea Regiei Autonome «Monitorul Oficial», republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 14 septembrie 2011."

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...