Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Procedura de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare din 28.03.2013

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 aprilie 2013 până la 26 mai 2016, fiind abrogat prin Ordin 1503/2016 și înlocuit de Procedură 2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

1. Prezenta procedură se aplică pentru radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, denumit în continuare registru, potrivit prevederilor art. 1563 alin. (12) din Codul fiscal, de către organele fiscale competente, a persoanelor impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare, au realizat o cifră de afaceri determinată conform art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal ce a depășit plafonul de 2.250.000 lei și care nu au depus notificarea prevăzută de lege (formular 097 privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare).

2. Dispozițiile pct. 4-8 din cap. I al Procedurii de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, prevăzută în anexa nr. 1 la ordin, se aplică în mod corespunzător.

3. Prezenta procedură se aplică și pentru radierea, din oficiu, din registru a persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată, la cerere sau din oficiu, de organul fiscal înregistrarea în scopuri de TVA.

CAPITOLUL II Radierea, din oficiu, din registru a persoanelor impozabile obligate să schimbe sistemul aplicat și care nu depun notificarea prevăzută de lege

1. Persoanele impozabile înscrise în registru, care realizează o cifră de afaceri determinată conform art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal ce depășește plafonul de 2.250.000 lei și care nu depun la organele fiscale notificarea, în vederea schimbării sistemului aplicat (formular 097), sunt radiate din acest registru, din oficiu, de organele fiscale.

2. Notificările depuse se prelucrează de organul fiscal în maximum o zi lucrătoare de la depunere și persoanele impozabile care le-au depus sunt radiate din registru, cu înscrierea datei până la care există obligația aplicării sistemului TVA la încasare, potrivit legii.

3. Pentru nedepunerea notificării de către persoanele obligate potrivit legii se aplică sancțiunile pentru neîndeplinirea obligațiilor privind transmiterea la organul fiscal competent a formularelor și documentelor prevăzute de legea fiscală, altele decât declarațiile fiscale și declarațiile de înregistrare fiscală sau de mențiuni, prevăzute de Codul de procedură fiscală.

4. Identificarea persoanelor impozabile care îndeplinesc condiția de radiere din oficiu din registru se face trimestrial, începând cu data de 26 a lunii următoare fiecărui trimestru calendaristic, respectiv după prelucrarea notificărilor primite (formular 097 privind încetarea aplicării sistemului) și a deconturilor de TVA (formular 300) depuse pentru perioadele fiscale din trimestrul anterior.

5. Pentru identificarea persoanelor impozabile care urmează să fie radiate din oficiu din registru, compartimentul de specialitate calculează, cu ajutorul aplicației informatice puse la dispoziție de Direcția generală de tehnologia informației, cifra de afaceri realizată în perioada cuprinsă între 1 ianuarie a anului calendaristic curent și sfârșitul trimestrului de referință de persoanele impozabile care sunt înregistrate în registru.

6. Calculul cifrei de afaceri se face cu respectarea dispozițiilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal și ale pct. 162 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, având în vedere:

a) deconturile de TVA (formular 300) - rândurile din decont, conform pct. 162 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal;

b) deciziile privind îndreptarea erorilor materiale din deconturile de TVA aferente perioadelor fiscale anterioare din anul în curs, care au fost emise până la data efectuării calculului cifrei de afaceri, dacă sunt modificate rândurile din decont care au fost avute în vedere la calculul cifrei de afaceri.

7. După efectuarea calculului cifrei de afaceri se compară lista persoanelor impozabile cu cifra de afaceri mai mare de 2.250.000 lei cu lista persoanelor impozabile care au depus notificarea prevăzută de lege (formular 097) în vederea încetării aplicării sistemului TVA la încasare, până la data aplicării procedurii de radiere din registru.

8. Pentru persoanele impozabile a căror cifră de afaceri a depășit plafonul de 2.250.000 lei și care nu au depus notificarea prevăzută de lege (formular 097 privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare), compartimentul de specialitate întocmește următoarele documente:

a) referatul prin care propune, pentru toți contribuabilii selectați, radierea, din oficiu, a înregistrării în registru, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură;

b) proiectele deciziilor de radiere, din oficiu, din registru, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6 la ordin, pentru fiecare contribuabil selectat.

9. Documentele prevăzute la pct. 8 se verifică și se avizează de șeful compartimentului de specialitate și de conducătorul adjunct al unității fiscale și se înaintează, împreună cu documentația pe baza căreia au fost întocmite, spre aprobare, conducătorului unității fiscale.

10. Decizia de radiere din registru se întocmește în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

11. Împotriva deciziei de radiere, din oficiu, din registru se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din același act normativ.

12. Compartimentul de specialitate radiază persoanele impozabile din registru cu data înscrisă în decizia de radiere, respectiv cu prima zi a perioadei fiscale următoare comunicării deciziei privind radierea, din oficiu, din registru.

CAPITOLUL III Radierea, din oficiu, din registru a persoanelor impozabile cărora li se anulează înregistrarea în scopuri de TVA și a persoanelor impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic

1. Persoanele impozabile pentru care organele fiscale anulează, la cerere sau din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal sunt radiate, din oficiu, de către organele fiscale competente din registru, potrivit prezentei proceduri.

2. Persoanele impozabile scoase, din oficiu, din evidența persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA sunt radiate, din oficiu, din registru, cu data anulării înregistrării în scopuri de TVA. Decizia privind anularea înregistrării în scopuri de TVA constituie și înștiințare privind radierea din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

3. Pentru persoanele impozabile scoase, la cerere, din evidența persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate comunică Înștiințarea privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la ordin. Prin excepție de la pct. 2, înștiințarea se comunică și persoanelor impozabile scoase, din oficiu, din evidența persoanelor impozabile înregistrare în scopuri de TVA după intrarea în vigoare a prezentei proceduri, până la modificarea corespunzătoare a modelului de decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

4. Înștiințarea prevăzută la pct. 3 se întocmește și se comunică și pentru persoana impozabilă care devine membru/reprezentant al unui grup fiscal unic și care este radiată, din oficiu, de către organul fiscal competent din registru.

5. Înștiințarea prevăzută la pct. 3 se întocmește în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică persoanei impozabile în condițiile prevăzute de art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea se arhivează la dosarul fiscal al acesteia.

6. Radierea, din oficiu, din registru se face cu data anulării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal ori cu data intrării în vigoare a deciziei de aprobare a implementării grupului fiscal sau a deciziei de aprobare a intrării persoanei impozabile în grupul fiscal unic, după caz.

CAPITOLUL IV Îndreptarea erorilor privind radierea din registru

1. Când se constată că persoana impozabilă a fost radiată din registru, ca urmare a unei erori ori persoana impozabilă a fost radiată din registru cu altă dată decât cea corectă, potrivit legii, compartimentul de specialitate întocmește, la cererea persoanei impozabile sau din oficiu, următoarele documente:

a) referatul prin care detaliază situația constatată și propune înregistrarea persoanei impozabile în registru sau, după caz, corectarea datei de înregistrare în registru;

b) proiectul "Deciziei de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea, din oficiu, în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA", denumită în continuare decizie de îndreptare a erorilor materiale, prevăzută în anexa nr. 8 la ordin.

2. Documentele prevăzute la pct. 1 se verifică și se avizează de șeful compartimentului de specialitate și de conducătorul adjunct al unității fiscale și se înaintează, spre aprobare, conducătorului unității fiscale.

3. Decizia de îndreptare a erorilor materiale se întocmește în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

4. Împotriva deciziei de îndreptare a erorilor materiale se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din același act normativ.

5.1. După comunicarea deciziei de îndreptare a erorii materiale, compartimentul de specialitate operează în registru efectele îndreptării erorii materiale.

5.2. În situația în care persoana impozabilă a fost radiată din registru ca urmare a unei erori, persoana impozabilă va fi înregistrată în registru începând cu data înscrisă în decizia de îndreptare a erorii materiale, respectiv începând cu data comunicării deciziei de îndreptare a erorii materiale. În ipoteza în care data comunicării deciziei de îndreptare a erorii materiale este anterioară datei cu care persoana impozabilă a fost radiată eronat din registru, persoana impozabilă va fi înregistrată în registru cu data radierii, în scopul îndreptării erorii materiale.

5.3. În situația în care persoana impozabilă a fost radiată din registru cu altă dată decât cea corectă, persoana impozabilă va fi înregistrată în registru în condițiile prevăzute de pct. 5.2 și radiată din registru, în scopul îndreptării erorii materiale, cu data comunicării deciziei de îndreptare a erorii materiale. În ipoteza că data comunicării deciziei de îndreptare a erorii materiale este anterioară datei de la care persoana nu mai are obligația aplicării sistemului TVA la încasare, potrivit legii, persoana impozabilă se radiază din registru cu data corectă, de la care aceasta nu mai are obligația aplicării sistemului.

ANEXĂ la procedura de radiere

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aprobat,
Conducătorul unității fiscale,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avizat
Șef compartiment specialitate, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REFERAT

Pentru persoanele impozabile înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare a căror cifră de afaceri, determinată conform art. 1342 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, a depășit plafonul de 2.250.000 lei și care nu au depus notificarea în vederea încetării aplicării sistemului TVA la încasare, propunem radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, după cum urmează:

Nr. crt. Denumirea persoanei impozabile Cod de înregistrare în scopuri de TVA Perioada fiscală utilizată (L/T/S/A) Data propusă pentru radierea din registru
Întocmit
. . . . . . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...