Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 339/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum și a modelului și conținutului unor formulare

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 aprilie 2013 până la 26 mai 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 1503/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul:

- art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 1563 alin. (11)-(13) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- art. II alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 208/2012;

- art. 7 și art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă Procedura de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă Procedura de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 2. -

Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) "Decizie de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare", prevăzută în anexa nr. 3;

b) "Înștiințare", prevăzută în anexa nr. 4;

c) "Înștiințare privind înregistrarea, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare", prevăzută în anexa nr. 5;

d) "Decizie de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare", prevăzută în anexa nr. 6;

e) "Înștiințare privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare", prevăzută în anexa nr. 7;

f) "Decizie de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea, din oficiu, în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare", prevăzută în anexa nr. 8.

Art. 3. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularelor menționate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 9.

Art. 4. -

(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Șerban Pop

București, 28 martie 2013.

Nr. 339.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURĂ
de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare

ANEXA Nr. 2

PROCEDURĂ
de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare

ANEXA Nr. 3

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal .......

Unitatea fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. . . . . /. . . . . . . . . . .
Adresa
Tel:
Fax:
E-mail:

DECIZIE
de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare

Către: Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal:

Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . ., bl. . . . . . ., ap. . . . . . . . . . . . . , et. . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Din informațiile și documentele existente în evidențele organului fiscal rezultă că aveți obligația înregistrării în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, potrivit prevederilor art. 1563 alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal).

Întrucât nu ați depus Notificarea privind aplicarea sistemului TVA la încasare (formular 097), vă înștiințăm că, în temeiul art. 1563 alin. (11) din Codul fiscal, organele fiscale înregistrează, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, persoanele impozabile care trebuie să aplice sistemul TVA la încasare și care nu depun notificarea prevăzută de lege.

În aceste condiții, vă informăm că veți fi înregistrat, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare comunicării prezentei decizii.

Precizăm că, pentru operațiunile efectuate între data la care persoana impozabilă avea obligația aplicării sistemului TVA la încasare, respectiv prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depășit plafonul, potrivit art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, și data înregistrării din oficiu în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, sunt aplicabile prevederile art. 1563 alin. (11) din Codul fiscal.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 209 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din același act normativ.

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod 14.13.07.64/i.o.

www.anaf.ro

ANEXA Nr. 4

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal . . . . .
Unitatea fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. . . . . /. . . . . . . . . . .
Adresa
Tel:
Fax:
E-mail:

ÎNȘTIINȚARE*)

___________

*) Se întocmește în cazul persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri calculată depășește plafonul de 2.250.000 lei și care au depus, din eroare, notificarea prevăzută de lege (formular 097) în vederea aplicării sistemului TVA la încasare.

Către: Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal:

Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . ., bl. . . . . . ., ap. . . . . . . . . . . . . , et. . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Din informațiile și documentele existente în evidențele organului fiscal rezultă că cifra de afaceri realizată în anul precedent, calculată potrivit dispozițiilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu pct. 162 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, a depășit plafonul de 2.250.000 lei.

Având în vedere faptul că ați depus Notificarea privind aplicarea sistemului TVA la încasare (formular 097) - notificare care trebuie depusă de persoanele impozabile a căror cifră de afaceri realizată în anul precedent nu a depășit plafonul de 2.250.000 lei, vă rugăm să vă prezentați la sediul nostru, în termen de 5 zile, pentru a ne prezenta documente din care să rezulte faptul că cifra de afaceri realizată în anul precedent nu depășește plafonul de 2.250.000 lei.

În cazul în care nu vă prezentați în termenul solicitat sau dacă din documentele prezentate rezultă că cifra de afaceri realizată a depășit plafonul de 2.250.000 lei, organul fiscal va proceda la radierea dumneavoastră din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . . . . . . . .
Întocmit
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funcția . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod 14.13.07.64/n.

www.anaf.ro

ANEXA Nr. 5

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal . . . .
Unitatea fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. . . . . /. . . . . . . . . . .
Adresa
Tel:
Fax:
E-mail:

ÎNȘTIINȚARE
privind înregistrarea, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare

Către: Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal:

Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... nr. . . . . ..., bl. . . . . .., ap. . . . . . . . . . . . . , et. . . . . .., județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

În temeiul dispozițiilor art. 1342 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), persoanele impozabile care au sediul activității economice în România conform art. 1251 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153 din același act normativ în cursul anului calendaristic curent, aplică sistemul TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA.

De asemenea, potrivit art. 1563 alin. (13) din Codul fiscal, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic, prevăzute la art. 1342 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, sunt înregistrate din oficiu de către organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, de la data înregistrării acestora în scopuri de TVA.

Față de aceste dispoziții legale, întrucât ați fost înregistrat în scopuri de TVA începând cu data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., conform art. 153 din Codul fiscal, vă înștiințăm că sunteți înregistrat, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, potrivit art. 1563 alin. (13) din Codul fiscal.

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Întocmit
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funcția . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod 14.13.07.64/i.o.

www.anaf.ro

ANEXA Nr. 6

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal . . . .
Unitatea fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. . . . . /. . . . . . . . . . .
Adresa
Tel:
Fax:
E-mail:

DECIZIE
de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare

Către: Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal:

Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... nr. . . . . ..., bl. . . . . .., ap. . . . . . . . . . . . . , et. . . . . .., județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

În baza prevederilor art. 1563 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), vă comunicăm că, potrivit informațiilor și documentelor existente la organul fiscal, aveați obligația să notificați organul fiscal cu privire la faptul că cifra de afaceri realizată în anul curent, calculată potrivit dispozițiilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal coroborat cu pct. 162 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, a depășit plafonul de 2.250.000 lei, în vederea încetării aplicării sistemului TVA la încasare aplicat.

Întrucât nu ați depus Notificarea privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (formular 097), vă înștiințăm că sunteți radiat, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare comunicării prezentei decizii.

Precizăm că, pentru operațiunile efectuate între data la care persoana impozabilă avea obligația de a nu mai aplica sistemul TVA la încasare și data radierii, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, sunt aplicabile prevederile art. 1563 alin. (12) din Codul fiscal.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 209 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din același act normativ.

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod 14.13.02.64/r.o.

www.anaf.ro

ANEXA Nr. 7

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal . . . .
Unitatea fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. . . . . /. . . . . . . . . . .
Adresa
Tel:
Fax:
E-mail:

ÎNȘTIINȚARE
privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare

Către: Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal:

Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... nr. . . . . . . ., bl. . . . . . ., ap. . . . . . . . . . . . . , et. . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

În temeiul dispozițiilor art. 1342 alin. (3)-(8) coroborate cu cele ale art. 1563 alin. (13) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), și ale Normelor metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că:

□ sunteți radiat, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare ca urmare a anulării înregistrării în scopuri de TVA, începând cu data anulării înregistrării în scopuri de TVA*);

___________

*) Se completează în cazul persoanelor impozabile scoase, la cerere, din evidența persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

□ sunteți radiat, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare ca urmare a intrării într-un grup fiscal unic conform prevederilor art. 127 alin. (8) din Codul fiscal, începând cu data intrării în vigoare a deciziei de aprobare a implementării grupului fiscal sau a deciziei de aprobare a intrării în grupul fiscal unic, după caz.

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Întocmit
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funcția . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod 14.13.07.64/r.

www.anaf.ro

ANEXA Nr. 8

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal . . . .
Unitatea fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. . . . . /. . . . . . . . . . .
Adresa
Tel:
Fax:
E-mail:

DECIZIE
de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea, din oficiu, în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare

Către: Denumirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal:

Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . ., bl. . . . . . ., ap. . . . . . . . . . . . . , et. . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Având în vedere dispozițiile art. 1563 alin. (11)/art. 1563 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal),vă comunicăm că s-a constatat că din eroare:

□ ați fost înregistrat în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca urmare a îndreptării erorii materiale, vă înștiințăm că veți fi:

□ radiat din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data comunicării prezentei decizii. În ipoteza în care data comunicării prezentei decizii este anterioară datei cu care ați fost înregistrat eronat, veți fi radiat din registru cu data înregistrării în acest registru, în scopul îndreptării erorii materiale; și/sau

□ înregistrat în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data comunicării prezentei decizii. În ipoteza în care data comunicării prezentei decizii este anterioară datei de la care aveți obligația aplicării sistemului TVA la încasare, veți fi înregistrat în registru cu data de la care aveți obligația aplicării acestui sistem.

Precizăm că, pentru operațiunile efectuate între data înregistrării și data radierii în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, sunt aplicabile prevederile art. 1563 alin. (111 ) din Codul fiscal.

□ ați fost radiat din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca urmare a îndreptării erorii materiale, vă înștiințăm că veți fi:

□ înregistrat în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data comunicării prezentei decizii. În ipoteza în care data comunicării prezentei decizii este anterioară datei cu care ați fost radiat eronat din registru, veți fi înregistrat în registru cu data radierii, în scopul îndreptării erorii materiale; și/sau

□ radiat din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data comunicării Deciziei de îndreptare a erorii materiale. În ipoteza în care data comunicării prezentei decizii este anterioară datei de la care nu mai aveți obligația aplicării sistemului TVA la încasare, potrivit legii, veți fi radiat din registru cu data de la care nu mai aveți obligația aplicării acestui sistem.

Precizăm că, pentru operațiunile efectuate între data radierii și data înregistrării din/în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, sunt aplicabile prevederile art. 1563 alin. (121 ) din Codul fiscal.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispozițiile art. 207 alin. (1) și art. 209 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod 14.1.3.02.64/e.m.

www.anaf.ro

ANEXA Nr. 9

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularelor

1. "Decizie de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"

1.1. Denumire: "Decizie de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"

1.2. Cod: 14.13.07.64/i.o.

1.3. Format: A4/t1

1.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

1.5. U/M: set (două file)

1.6. Se difuzează gratuit.

1.7. Se utilizează pentru înregistrarea din oficiu în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal care aveau obligația înregistrării în registru, dar care nu au depus notificarea (formular 097) din care să rezulte că cifra de afaceri realizată, determinată conform prevederilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, nu a depășit plafonul de 2.250.000 lei.

1.8. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal competent.

1.9. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

1.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

2. "Înștiințare"

2.1. Denumire: "Înștiințare"

2.2. Cod: 14.13.07.64/n

2.3. Format: A4/t1

2.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

2.5. U/M: set (două file)

2.6. Se difuzează gratuit.

2.7. Se utilizează pentru înștiințarea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal care, deși au realizat o cifră de afaceri determinată conform prevederilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal peste plafonul de 2.250.000 lei, au depus, din eroare, notificarea prevăzută de lege (formular 097), pentru a solicita înregistrarea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

2.8. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal competent.

2.9. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

2.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

3. "Înștiințare privind înregistrarea, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"

3.1. Denumire: "Înștiințare privind înregistrarea, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"

3.2. Cod: 14.13.07.64/i.o.

3.3. Format: A4/t1

3.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

3.5. U/M: set (două file)

3.6. Se difuzează gratuit.

3.7. Se utilizează pentru înștiințarea persoanelor impozabile care au fost înregistrate, la cerere, în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, cu privire la înregistrarea, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. Înștiințarea se utilizează și pentru persoanele impozabile înregistrare în scopuri de TVA, din oficiu, după intrarea în vigoare a prezentei proceduri, până la modificarea corespunzătoare a modelului de Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

3.8. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal competent.

3.9. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

3.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

4. "Decizie de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"

4.1. Denumire: "Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"

4.2. Cod 14.13.02.64/r.o.

4.3. Format: A4/t1

4.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

4.5. U/M: set (două file)

4.6. Se difuzează gratuit.

4.7. Se utilizează pentru radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare a persoanelor impozabile care aveau obligația încetării aplicării sistemului TVA la încasare, dar care nu au depus notificarea (formular 097) din care să rezulte cifra de afaceri realizată, determinată conform prevederilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, peste plafonul de 2.250.000 lei.

4.8. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal competent.

4.9. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

4.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

5. "Înștiințare privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"

5.1. Denumire: "Înștiințare privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"

5.2. Cod 14.13.07.64/r.

5.3. Format: A4/t1

5.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

5.5. U/M: set (două file)

5.6. Se difuzează gratuit.

5.7. Se utilizează pentru înștiințarea, cu privire la radierea din oficiu din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare a persoanelor impozabile care își încetează activitatea economică și pentru care anularea înregistrării în scopuri de TVA este valabilă din prima zi a lunii următoare celei în care au depus declarația de încetare a activității sau a persoanelor impozabile care au intrat într-un grup fiscal unic conform prevederilor art. 127 alin. (8) din Codul fiscal. Înștiințarea se utilizează și pentru persoanele impozabile scoase, din oficiu, din evidența persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA după intrarea în vigoare a prezentei proceduri, până la modificarea corespunzătoare a modelului de Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

5.8. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal competent.

5.9. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

5.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

6. "Decizie de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"

6.1. Denumire: "Decizie de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea, din oficiu, în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"

6.2. Cod 14.1.3.02.64/e.m.

6.3. Format: A4/t1

6.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

6.5. U/M: set (două file)

6.6. Se difuzează gratuit.

6.7. Se utilizează pentru îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea/radierea în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

6.8. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal competent.

6.9. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

6.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...