Trecerea echipamentelor și a transporturilor de ajutoare peste frontieră | Acord

Acesta este un fragment din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor din 03.03.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 12 Trecerea echipamentelor și a transporturilor de ajutoare peste frontieră

(1) Părțile contractante nu aplică interdicțiile și restricțiile economice referitoare la circulația mărfurilor pentru trecerea echipamentelor și transporturilor de ajutoare peste frontieră.

(2) Dacă li se justifică destinația, transporturile de ajutoare și echipamentele sunt scutite de plata taxelor vamale, a accizelor și a celorlalte impuneri financiare pentru import/export, potrivit legislației naționale a statelor părților.

(3) În cazul autovehiculelor utilizate de echipele de acordare a ajutorului și al altor mijloace de transport folosite pentru transportul ajutoarelor, părțile contractante nu vor solicita autorizații de transport internațional și sunt scutite de obligațiile de plată care grevează autovehiculele, excepție făcând asigurările obligatorii ale autovehiculelor. Transporturile de ajutoare și/sau de echipamente care depășesc limitele maxime de greutate și/sau gabarit stabilite prin legislația statului părții solicitante se efectuează, în mod obligatoriu, pe baza permisului rutei de transport. Organul competent al părții solicitante are obligația de a elibera în cel mai scurt timp, în scutire de taxe, permisul rutei de transport.

(4) Părțile contractante vor aplica facilitățile stabilite la alineatele (1)-(3) în cazul în care sunt îndeplinite condițiile de mai jos:

a) La trecerea frontierei, șeful echipei de acordare a ajutorului va prezenta organelor competente vamale ale părților contractante o listă cuprinzând echipamentele necesare îndeplinirii atribuțiilor și, separat, o listă cuprinzând bunurile transportate drept ajutoare. Listele constituie anexe ale scrisorii de acreditare.

b) În cazul prevăzut la articolul 11 alineatul (4) din prezentul acord, aceste liste vor fi prezentate în cel mai scurt timp autorității vamale competente.

c) Dacă transportul de ajutoare sau o parte a acestuia este constituită din produse farmaceutice, care au în compoziția lor narcotice sau substanțe psihotrope, trebuie întocmită o listă separată, detaliată, a substanțelor care urmează a fi transportate. Lista trebuie transmisă autorității părții solicitate care aprobă exportul. Autoritățile competente autorizate ale părților contractante procedează în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, instituție specializată din sistemul Organizației Națiunilor Unite, și se informează reciproc asupra produselor transportate, în mod direct.

În cazul în care informarea nu este posibilă din cauza dezastrului, partea solicitată va informa Consiliul Internațional de Control al Stupefiantelor al Organizației Națiunilor Unite.

(5) Pot fi furnizate ca ajutoare numai produsele aflate în termen de valabilitate. În cazul medicamentelor se vor avea în vedere recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, instituție specializată din sistemul Organizației Națiunilor Unite.

(6) Echipamentul din dotarea echipelor de acordare a ajutorului care nu s-a epuizat sau nu s-a distrus trebuie returnat pe teritoriul statului părții solicitate în termen de cel mult 30 (treizeci) de zile de la încetarea activității de acordare a ajutorului, în conformitate cu articolul 10 alineatul (7) din prezentul acord. În cazul în care componentele de echipament rămân pe teritoriul statului părții solicitante sub formă de ajutoare, acest fapt se va comunica autorităților vamale ale părții solicitante, specificându-se cantitatea, tipul, locul folosirii acestora și, concomitent, se vor informa și autoritățile competente ale părții solicitante prevăzute la alineatul (1) al articolului 3. Asupra obiectelor de echipament astfel rămase pe teritoriul statului părții solicitante se vor extinde scutirile prevăzute la alineatul (2), dacă li se justifică destinația.

(7) Prevederile alineatelor (2), (5) și (6) trebuie aplicate în mod corespunzător și în cazul produselor farmaceutice, care au în compoziția lor narcotice și substanțe psihotrope. Echipele de acordare a ajutorului pot avea asupra lor aceste produse numai în cantitățile prevăzute de necesitățile medicale de urgență și le pot administra numai prin personalul medical calificat, în conformitate cu reglementările sanitare specifice, valabile pe teritoriul statului părții solicitate. Introducerea și returnarea acestor produse nu sunt considerate de părțile contractante drept acte de comerț conforme cu obligațiile asumate de ele prin acorduri internaționale privind narcoticele și substanțele psihotrope.

(8) În cursul aplicării prezentului acord este interzisă introducerea de arme, muniții și substanțe explozive pe teritoriul statului părții solicitante.

(9) Partea solicitantă asigură posibilitatea decontaminării chimice și radioactive și sterilizarea echipamentelor. În cazul în care aceste operații nu pot fi efectuate, echipamentul rămâne în posesia autorității competente de pe teritoriul statului părții solicitante.

(10) Autoritățile având competență conform legislației interne a statului părții solicitante pot controla utilizarea și stocarea echipamentelor și substanțelor menționate în prezentul articol.

(11) Prevederile cuprinse în alineatele (1)-(5), (8) și (10) trebuie aplicate și în cazul transporturilor în tranzit.

Acesta este un fragment din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor din 03.03.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Definirea noțiunilor
Autorități competente
Comisia mixtă
Solicitarea ajutorului și schimbul de informații
Formele de acordare a ajutorului
Alte forme de cooperare
Evacuarea temporară și reprimirea populației aflate în pericol sau afectate de dezastru
Tranzitul
Coordonarea și conducerea operațiunilor de acordare a ajutorului în cazul dezastrelor
Trecerea frontierei de stat și regulile de ședere pe teritoriul statului celeilalte părți contractante
Trecerea echipamentelor și a transporturilor de ajutoare peste frontieră
Folosirea mijloacelor de transport aerian
Cooperarea în cazul ajutorării aeronavelor aflate în dificultate
Despăgubiri
Cheltuieli
Colaborarea cu organizații internaționale și naționale
Protecția datelor cu caracter personal
Aplicarea acordului
Dispozițiile altor instrumente juridice internaționale
Soluționarea diferendelor
Dispoziții finale
;
se încarcă...