Ministerul Administrației și Internelor

Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor din 03.03.2012

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 200 din 09 aprilie 2013.

În vigoare de la 28 mai 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, denumite în continuare părți contractante,

sprijinind eforturile Organizației Națiunilor Unite în domeniul prevenirii și limitării efectelor dezastrelor,

având în vedere prevederile instrumentelor juridice bilaterale și multilaterale la care părțile contractante sau statele acestora sunt parte,

recunoscând pericolul grav pe care dezastrele îl reprezintă atât pentru statele lor, cât și pentru statele limitrofe,

considerând că măsurile de cooperare în domeniul prevenirii, limitării și înlăturării efectelor dezastrelor pot contribui la dezvoltarea și întărirea securității statelor părților contractante,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1 Scopul și obiectul acordului

(1) Scopul prezentului acord este crearea cadrului juridic pentru cooperarea și acordarea de ajutor reciproc în cazul producerii dezastrelor, al limitării și înlăturării efectelor acestora, precum și stabilirea altor forme de colaborare ale părților contractante la aplicarea prezentului acord.

(2) În cadrul prezentului acord, părțile contractante își acordă, la cerere, ajutor reciproc în cazul iminenței sau producerii unor dezastre ale căror efecte nu pot fi limitate sau înlăturate în totalitate prin eforturile și mijloacele părții contractante afectate de dezastru.

ARTICOLUL 2 Definirea noțiunilor

Semnificațiile noțiunilor folosite în prezentul acord sunt următoarele:

a) dezastru/situație excepțională - evenimentul datorat declanșării unor tipuri de riscuri, din cauze naturale sau provocate de om, generator de pierderi umane, materiale sau modificări ale mediului și care, prin amploare, intensitate și consecințe, atinge ori depășește nivelurile specifice de gravitate stabilite prin regulamentele privind gestionarea situațiilor de urgență;

b) parte solicitantă - acea parte contractantă care adresează o solicitare celeilalte părți contractante pentru acordarea de ajutor;

c) parte solicitată - acea parte contractantă care răspunde solicitării de acordare a ajutorului celeilalte părți contractante;

d) echipe de acordare a ajutorului - acei specialiști sau echipele acestora, pe care partea solicitată i-a desemnat pentru acordarea de ajutor și care posedă pregătire profesională corespunzătoare și sunt înzestrați cu echipament adecvat, inclusiv câini de căutare-salvare;

e) echipament - materiale, mijloace tehnice și de transport aflate la dispoziție și necesare pentru acordarea de ajutor, echipamentul de salvare al echipelor de acordare a ajutorului, precum și materialele necesare funcționării acestora, respectiv acele bunuri materiale destinate satisfacerii nevoilor personale ale participanților la activitatea de acordare a ajutorului;

f) ajutoare - toate acele bunuri materiale de primă necesitate, care servesc la limitarea efectelor dezastrelor și care sunt furnizate pentru a fi acordate gratuit populației afectate de dezastru;

g) acordare de ajutor - punerea la dispoziție de echipe de acordare a ajutorului, echipamente, ajutoare, prestări de servicii, transmiterea informațiilor necesare pentru prevenirea, limitarea și înlăturarea efectelor dezastrelor, precum și sprijinul acordat la operațiunile de salvare;

h) date cu caracter personal - informații de orice fel referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. În aplicarea prezentului acord acestea sunt: numele de familie și prenumele, data nașterii, adresa, date referitoare la ocupație, profesie, loc de muncă și, în caz de nevoie, la starea sănătății;

i) stat de tranzit - statul oricăreia dintre părțile contractante al cărui teritoriu este tranzitat de echipele de acordare a ajutorului sau pe teritoriul căruia se transportă ajutoare ori echipament în scopul acordării de ajutor unei terțe țări;

j) parametri de stare - mărimile fizice măsurabile care caracterizează un corp/sistem/fenomen la un moment dat.

ARTICOLUL 3 Autorități competente

(1) În privința acordării de ajutor și pentru aplicarea dispozițiilor prezentului acord, excepție făcând cele stabilite în articolul 14 din prezentul acord, următoarele autorități sunt competente (denumite în continuare autorități competente):

- pentru Guvernul României: Ministerul Administrației și Internelor;

- pentru Guvernul Republicii Moldova: Ministerul Afacerilor Interne.

(2) În cursul aplicării prevederilor prezentului acord, autoritățile competente vor coopera și vor comunica în mod direct. În acest scop, în termen de 30 (treizeci) de zile de la intrarea în vigoare a prezentului acord, autoritățile competente se vor informa reciproc despre datele organismelor și persoanelor desemnate pentru menținerea permanentă a legăturii, asigurând continuitatea și actualizarea datelor privind organele și persoanele de contact.

ARTICOLUL 4 Comisia mixtă

(1) În vederea aplicării prevederilor prezentului acord, părțile contractante constituie o comisie mixtă pentru cooperarea în domeniul prevenirii și limitării efectelor dezastrelor. Atribuțiile și regulamentul de organizare și funcționare al comisiei mixte se stabilesc de către autoritățile competente.

(2) Comisia mixtă planifică și coordonează activitățile comune prevăzute în prezentul acord, stabilește modalitatea schimbului de informații, urmărește și evaluează aplicarea prezentului acord, face propuneri în vederea dezvoltării în continuare a cooperării de specialitate.

(3) În termen de 60 (șaizeci) de zile de la intrarea în vigoare a prezentului acord, părțile contractante se vor informa reciproc despre componența delegațiilor proprii în comisia mixtă și vor organiza reuniunea de constituire a acesteia.

(4) Comisia mixtă se întrunește cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori situația o impune, alternativ în România și în Republica Moldova.

ARTICOLUL 5 Solicitarea ajutorului și schimbul de informații

(1) În cazul iminenței sau producerii dezastrelor, părțile contractante, pe baza unei solicitări scrise, își acordă ajutor una alteia prin intermediul autorităților lor competente. În caz de urgență, acordarea de ajutor poate fi inițiată și pe bază de solicitare verbală, care însă, în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 24 (douăzeci și patru) de ore, trebuie confirmată și în scris.

(2) În cerere partea solicitantă specifică:

a) locul dezastrului, data și ora producerii acestuia, caracterul, amploarea și parametrii de stare la momentul solicitării;

b) măsurile deja întreprinse și cele planificate;

c) volumul și natura ajutorului solicitat și aspectele prioritare ale acordării de ajutor;

d) orice alte detalii necesare.

(3) În privința cererii/răspunsului de acordare a ajutorului, autoritățile competente pot conveni asupra folosirii unui formular tipizat.

(4) Partea solicitată decide fără întârziere asupra posibilității acordării ajutorului și informează partea solicitantă despre posibilitățile sale imediate, despre natura, volumul și condițiile de acordare a ajutorului oferit, dar nu mai mult de 6 ore.

(5) Informațiile menționate în alineatul (2) se actualizează continuu, dar nu mai rar de 24 (douăzeci și patru) de ore, în funcție de evoluția situației.

(6) Autoritățile competente ale părților contractante se vor informa reciproc, fără întârziere, din oficiu, asupra dezastrelor produse pe teritoriul statelor lor și care afectează cealaltă parte, prin transmiterea informațiilor necesare limitării efectelor acestora.

ARTICOLUL 6 Formele de acordare a ajutorului

În cadrul prezentului acord, acordarea de ajutor include punerea la dispoziția părții solicitante de echipamente și de echipe de acordare a ajutorului, trimiterea de ajutoare, căutarea, salvarea, alte acțiuni de urgență efectuate în cazul dezastrelor, care au ca scop salvarea de vieți omenești, protejarea sănătății populației, evacuarea populației pe teritoriul statului celeilalte părți contractante, limitarea daunelor ecologice, a pierderilor materiale și culturale, precum și a efectelor secundare.

ARTICOLUL 7 Alte forme de cooperare

(1) Colaborarea părților contractante în cadrul prezentului acord, pe lângă acordarea de ajutor în caz de dezastre, poate include și următoarele forme de cooperare:

a) prognozarea, prevenirea, evaluarea și înlăturarea efectelor dezastrelor, precum și schimburile de experiență științifică, tehnică, respectiv practică;

b) organizarea de conferințe, călătorii de studii, programe științifice și cursuri de specialitate, colaborarea instituțiilor de învățământ și executarea de aplicații comune prin cooperarea autorităților competente și a instituțiilor interesate ale statelor părților contractante;

c) schimbul de informații privind sursele de risc ce pot genera dezastre, respectiv despre efectele acestora, în special în acele cazuri în care acestea pot afecta și teritoriul statului celeilalte părți contractante. Informarea reciprocă include și transmiterea datelor măsurătorilor parametrilor de risc pe tipuri de risc. Autoritățile competente ale părților contractante, în decursul activității lor, vor evalua informațiile primite, le vor utiliza, informând despre aceasta comisia mixtă;

d) crearea și punerea în funcțiune a unui sistem coordonat de sesizare, avertizare și alarmare și elaborarea de proiecte comune legate de acesta;

e) cercetarea cauzelor dezastrelor și evaluarea fizică și valorică a efectelor acestora;

f) cooperarea reciprocă pentru reabilitarea zonelor și obiectivelor afectate.

(2) Părțile contractante vor aplica în mod corespunzător prevederile prezentului acord în privința altor forme de colaborare cuprinse în alineatul (1), cu condiția ca participanții la aplicațiile comune să aibă asupra lor documentele de călătorie valabile.

ARTICOLUL 8 Evacuarea temporară și reprimirea populației aflate în pericol sau afectate de dezastru

(1) În cazul iminenței sau producerii unui dezastru, la cererea autorității competente a părții solicitante, populația aflată în pericol, respectiv afectată de dezastru, poate fi evacuată temporar pe teritoriul statului părții solicitate.

(2) Persoanele evacuate temporar pe teritoriul statului părții solicitate, în decursul evacuării și revenirii, pot trece frontiera pe baza documentelor de atestare a identității sau, în lipsa acestora, pe baza unui tabel nominal întocmit de autoritățile părții solicitante, fără a fi nevoie de vize de intrare în țară.

(3) Persoanelor evacuate temporar pe teritoriul statului părții solicitate, potrivit prevederilor alineatului (1), li se asigură asistența de primă necesitate (subzistență și asistență medicală de urgență).

(4) Partea solicitantă se obligă să reprimească în cel mai scurt timp posibil persoanele care au fost evacuate temporar de pe teritoriul statului său.

ARTICOLUL 9 Tranzitul

(1) Părțile contractante se obligă ca, pe bază de solicitare, să sprijine și să faciliteze tranzitarea rapidă a teritoriului statelor lor de către echipele de acordare a ajutorului, echipamentele și transporturile de ajutoare, dacă statul oricăreia dintre părțile contractante este stat de tranzit.

(2) Autoritățile competente se informează reciproc, din timp, despre necesitatea tranzitării și convin asupra ordinii și modalității de executare și, dacă este necesar, asigură escorta echipelor de acordare a ajutorului pe timpul tranzitării.

(3) Pentru echipele de acordare a ajutorului, echipamentele și transporturile de ajutoare, la trecerea frontierei statului de tranzit, se vor prezenta organelor vamale competente declarația de accept a țării de destinație, precum și documentele prevăzute în articolul 12 alineatul (4) litera a).

ARTICOLUL 10 Coordonarea și conducerea operațiunilor de acordare a ajutorului în cazul dezastrelor

(1) Pe teritoriul statului părții solicitante operațiunile de salvare, limitare și lichidare a urmărilor dezastrelor, precum și acordarea de ajutor populației afectate sunt conduse și coordonate de organismele și persoanele competente, conform legislației statului acestei părți contractante.

(2) În decursul operațiunilor definite la alineatul (1), echipele de acordare a ajutorului ale părții contractante solicitate vor primi dispoziții numai prin intermediul șefilor lor.

(3) Autoritatea competentă a părții solicitante sau organele autorizate de aceasta informează șefii echipelor de acordare a ajutorului despre evoluția situației operative din zona afectată de dezastru, stabilește misiunile și modul de îndeplinire a acestora, iar la nevoie asigură translatori, precum și alte servicii și mijloace necesare.

(4) Părțile contractante se obligă ca în decursul acordării ajutorului să folosească echipele de acordare a ajutorului numai în concordanță cu destinația, calificarea și dotarea acestora.

(5) Partea solicitată asigură echipelor de acordare a ajutorului echipamentul necesar funcționării autonome a acestora pentru o perioadă de cel puțin 72 (șaptezeci și două) de ore de la sosirea lor în zona dezastrului. Partea solicitantă asigură securitatea echipelor de acordare a ajutorului, asigură în mod gratuit asistența medicală de urgență, hrănirea, cazarea, precum și alte necesități stringente, în cazul în care stocurile echipelor de acordare a ajutorului s-au epuizat.

(6) Partea solicitantă asigură primirea fără întârziere a transporturilor de ajutoare și se îngrijește ca acestea să fie distribuite gratuit exclusiv populației sinistrate. La distribuirea ajutoarelor pot participa și reprezentanți ai părții solicitate și/sau ai organismelor internaționale participante la operațiunile de intervenție.

(7) Echipele de acordare a ajutorului își încetează activitatea și revin neîntârziat pe teritoriul statului părții solicitate:

a) dacă și-au îndeplinit misiunea;

b) atunci când autoritățile competente ale părților contractante decid de comun acord că nu mai este necesară continuarea operațiunilor de intervenție.

ARTICOLUL 11 Trecerea frontierei de stat și regulile de ședere pe teritoriul statului celeilalte părți contractante

(1) În cazul iminenței sau producerii unui dezastru, persoanele aflate în pericol sau afectate de dezastru pot trece fără formalități, în orice loc, frontiera de stat dintre România și Republica Moldova și pot rămâne pe teritoriul statului celeilalte părți contractante până la încetarea pericolului, având obligația de a se prezenta în cel mai scurt timp la cea mai apropiată autoritate de control de trecere a frontierei pentru identificare și luare în evidență.

(2) Membrii echipelor de acordare a ajutorului pot trece frontiera statului părții solicitante prin punctele de control de trecere a frontierei pe baza documentelor de identitate valabile și pot staționa pe teritoriul statului părții solicitante fără viză, permis de ședere și fără îndeplinirea altor formalități privind intrarea și șederea străinilor. Șeful echipei de acordare a ajutorului trebuie să dispună de o scrisoare de acreditare, emisă de autoritatea competentă sau de organul autorizat al părții solicitate, în care sunt menționați și membrii echipelor de acordare a ajutorului.

(3) Părțile contractante își pun reciproc la dispoziție specimene ale documentelor de identitate valabile.

(4) În cazuri de extremă urgență sau dacă accesul la locul acordării ajutorului impune acest lucru, echipele de acordare a ajutorului pot trece frontiera de stat și în afara punctelor de control de trecere a frontierei, pe baza documentelor menționate la alineatul (2). În acest caz autoritățile competente vor înștiința în prealabil autoritatea de control de trecere a frontierei.

(5) Membrii echipelor de acordare a ajutorului au dreptul la portul uniformei de serviciu pe teritoriul statului părții solicitante, atunci când în statul părții solicitate aceasta face parte din echipamentul lor obișnuit. Părțile contractante nu vor aplica restricții privind utilizarea semnelor distinctive pe mijloacele de transport ale echipelor de acordare a ajutorului ale celeilalte părți contractante.

(6) În decursul acordării de ajutor, membrii echipelor de acordare a ajutorului sunt obligați să respecte legislația statului părții solicitante.

(7) Părțile contractante vor aplica prevederile prezentului articol, cu excepția alineatelor (1) și (4) și în cazul în care statul uneia dintre părțile contractante este stat de tranzit.

ARTICOLUL 12 Trecerea echipamentelor și a transporturilor de ajutoare peste frontieră

(1) Părțile contractante nu aplică interdicțiile și restricțiile economice referitoare la circulația mărfurilor pentru trecerea echipamentelor și transporturilor de ajutoare peste frontieră.

(2) Dacă li se justifică destinația, transporturile de ajutoare și echipamentele sunt scutite de plata taxelor vamale, a accizelor și a celorlalte impuneri financiare pentru import/export, potrivit legislației naționale a statelor părților.

(3) În cazul autovehiculelor utilizate de echipele de acordare a ajutorului și al altor mijloace de transport folosite pentru transportul ajutoarelor, părțile contractante nu vor solicita autorizații de transport internațional și sunt scutite de obligațiile de plată care grevează autovehiculele, excepție făcând asigurările obligatorii ale autovehiculelor. Transporturile de ajutoare și/sau de echipamente care depășesc limitele maxime de greutate și/sau gabarit stabilite prin legislația statului părții solicitante se efectuează, în mod obligatoriu, pe baza permisului rutei de transport. Organul competent al părții solicitante are obligația de a elibera în cel mai scurt timp, în scutire de taxe, permisul rutei de transport.

(4) Părțile contractante vor aplica facilitățile stabilite la alineatele (1)-(3) în cazul în care sunt îndeplinite condițiile de mai jos:

a) La trecerea frontierei, șeful echipei de acordare a ajutorului va prezenta organelor competente vamale ale părților contractante o listă cuprinzând echipamentele necesare îndeplinirii atribuțiilor și, separat, o listă cuprinzând bunurile transportate drept ajutoare. Listele constituie anexe ale scrisorii de acreditare.

b) În cazul prevăzut la articolul 11 alineatul (4) din prezentul acord, aceste liste vor fi prezentate în cel mai scurt timp autorității vamale competente.

c) Dacă transportul de ajutoare sau o parte a acestuia este constituită din produse farmaceutice, care au în compoziția lor narcotice sau substanțe psihotrope, trebuie întocmită o listă separată, detaliată, a substanțelor care urmează a fi transportate. Lista trebuie transmisă autorității părții solicitate care aprobă exportul. Autoritățile competente autorizate ale părților contractante procedează în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, instituție specializată din sistemul Organizației Națiunilor Unite, și se informează reciproc asupra produselor transportate, în mod direct.

În cazul în care informarea nu este posibilă din cauza dezastrului, partea solicitată va informa Consiliul Internațional de Control al Stupefiantelor al Organizației Națiunilor Unite.

(5) Pot fi furnizate ca ajutoare numai produsele aflate în termen de valabilitate. În cazul medicamentelor se vor avea în vedere recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, instituție specializată din sistemul Organizației Națiunilor Unite.

(6) Echipamentul din dotarea echipelor de acordare a ajutorului care nu s-a epuizat sau nu s-a distrus trebuie returnat pe teritoriul statului părții solicitate în termen de cel mult 30 (treizeci) de zile de la încetarea activității de acordare a ajutorului, în conformitate cu articolul 10 alineatul (7) din prezentul acord. În cazul în care componentele de echipament rămân pe teritoriul statului părții solicitante sub formă de ajutoare, acest fapt se va comunica autorităților vamale ale părții solicitante, specificându-se cantitatea, tipul, locul folosirii acestora și, concomitent, se vor informa și autoritățile competente ale părții solicitante prevăzute la alineatul (1) al articolului 3. Asupra obiectelor de echipament astfel rămase pe teritoriul statului părții solicitante se vor extinde scutirile prevăzute la alineatul (2), dacă li se justifică destinația.

(7) Prevederile alineatelor (2), (5) și (6) trebuie aplicate în mod corespunzător și în cazul produselor farmaceutice, care au în compoziția lor narcotice și substanțe psihotrope. Echipele de acordare a ajutorului pot avea asupra lor aceste produse numai în cantitățile prevăzute de necesitățile medicale de urgență și le pot administra numai prin personalul medical calificat, în conformitate cu reglementările sanitare specifice, valabile pe teritoriul statului părții solicitate. Introducerea și returnarea acestor produse nu sunt considerate de părțile contractante drept acte de comerț conforme cu obligațiile asumate de ele prin acorduri internaționale privind narcoticele și substanțele psihotrope.

(8) În cursul aplicării prezentului acord este interzisă introducerea de arme, muniții și substanțe explozive pe teritoriul statului părții solicitante.

(9) Partea solicitantă asigură posibilitatea decontaminării chimice și radioactive și sterilizarea echipamentelor. În cazul în care aceste operații nu pot fi efectuate, echipamentul rămâne în posesia autorității competente de pe teritoriul statului părții solicitante.

(10) Autoritățile având competență conform legislației interne a statului părții solicitante pot controla utilizarea și stocarea echipamentelor și substanțelor menționate în prezentul articol.

(11) Prevederile cuprinse în alineatele (1)-(5), (8) și (10) trebuie aplicate și în cazul transporturilor în tranzit.

ARTICOLUL 13 Folosirea mijloacelor de transport aerian

(1) Pentru trimiterea echipelor de acordare a ajutorului, a echipamentelor și ajutoarelor, precum și pentru executarea rapidă a unor operații de intervenție pentru prevenirea, limitarea și înlăturarea efectelor unui dezastru se poate utiliza și transportul aerian.

(2) Autoritatea competentă a părții solicitate informează autoritatea competentă a părții solicitante asupra folosirii transportului aerian pentru acordarea de ajutor, specificând datele și tipul mijlocului de transport aerian, înmatricularea aeronavei, numărul personalului navigant, natura încărcăturii, orarul de zbor și lista nominală a pasagerilor, traseul probabil al zborului, locul de aterizare desemnat de partea solicitantă, precum și datele de navigație.

(3) Părțile contractante asigură posibilitatea ca aeronavele, în scopul menționat la alineatul (1), să poată intra în/traversa fără escală spațiile aeriene ale statelor lor, să poată ateriza și decola în/din locurile indicate de organul competent al părții solicitante, chiar și fără utilizarea aeroporturilor internaționale. Partea solicitantă se asigură că locul de aterizare desemnat permite aterizarea și decolarea în siguranță a aeronavelor.

(4) Dacă prezentul acord nu dispune altfel, zborul aeronavelor se efectuează în conformitate cu reglementările Organizației Aviației Civile Internaționale și ale legislației statelor părților contractante.

ARTICOLUL 14 Cooperarea în cazul ajutorării aeronavelor aflate în dificultate

(1) Prevederile prezentului acord se aplică și în cazul în care părțile contractante își acordă ajutor reciproc, la cerere, în vederea căutării sau salvării aeronavelor aflate în dificultate ori care au suferit un accident aerian sau de altă natură, precum și pentru îngrijirea și transportul răniților.

(2) În privința cooperării prevăzute în prezentul articol sunt competente următoarele autorități:

a) pentru Guvernul României:

- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - prin Centrul de coordonare a operațiunilor de căutare și salvare a aeronavelor aflate în pericol și a supraviețuitorilor unui accident de aviație din cadrul R.A. Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA;

b) pentru Guvernul Republicii Moldova:

- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor - MoldATSA.

(3) Operațiunile de căutare și salvare prevăzute la alineatul (1) vor fi efectuate, pe baza celor convenite de autoritățile competente menționate la alineatul (2), cu respectarea legislației statului pe teritoriul căruia s-a produs accidentul.

ARTICOLUL 15 Despăgubiri

(1) Părțile contractante renunță una față de cealaltă la orice pretenție de despăgubire în cazul unor pagube materiale, incluzând și daunele aduse mediului, cauzate de un membru al echipei de acordare a ajutorului în timpul îndeplinirii misiunii sale legate de aplicarea prevederilor prezentului acord, respectiv la orice pretenție de despăgubire rezultată din vătămarea sănătății sau moartea vreunui membru al echipei de acordare a ajutorului, dacă aceasta s-a produs în cadrul îndeplinirii sarcinilor ce decurg din prezentul acord, în legătura cu acestea.

(2) În cazul în care un membru al echipei de acordare a ajutorului a părții solicitate, în timpul îndeplinirii sarcinilor convenite în legătură cu aplicarea prezentului acord, produce o pagubă pe teritoriul statului părții solicitante în dauna unei terțe persoane, atunci responsabilitatea îi revine părții solicitante.

(3) Prevederile alineatelor (1) și (2) nu pot fi aplicate în cazul în care dauna a fost produsă cu intenție sau din neglijență gravă, stabilită de o instanță judecătorească a statului părții solicitante.

(4) Autoritățile competente ale părților contractante cooperează pentru evaluarea circumstanțelor de producere a daunelor și în vederea facilitării stabilirii responsabilității privind despăgubirile. În acest scop schimbă între ele toate informațiile stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei mixte.

ARTICOLUL 16 Cheltuieli

(1) Dacă părțile contractante nu convin altfel, acordarea de ajutor, având în vedere prevederile prezentului acord, este gratuită.

(2) În cazul evacuării unor persoane, în condițiile prevăzute de articolul 8 din prezentul acord, partea solicitantă va rambursa părții solicitate cheltuielile efectuate pentru asigurarea asistenței de primă necesitate (subzistență și asistență medicală de urgență) și pentru returnarea persoanelor care nu sunt cetățenii statului părții solicitate.

(3) Aeronavele utilizate de partea solicitată, în conformitate cu prevederile articolului 13, sunt scutite, pe teritoriul și în spațiul aerian al părții solicitante, de la plata tarifelor aferente serviciilor de navigație aeriană și a tarifelor aeroportuare, precum și de la plata altor servicii oferite de partea solicitantă.

(4) În cazul folosirii aeronavelor în operațiunile de acordare a ajutorului, autoritățile competente ale părților contractante vor conveni separat, pentru fiecare caz în parte, cu privire la costurile rambursabile pentru serviciile de asigurare cu combustibil și de întreținere a aeronavei.

(5) În privința formelor de cooperare stabilite la articolul 7 din prezentul acord, în lipsa unei alte înțelegeri între părțile contractante, fiecare parte contractantă va suporta cheltuielile ivite din partea sa.

ARTICOLUL 17 Colaborarea cu organizații internaționale și naționale

Părțile contractante, de comun acord, pot solicita participarea organizațiilor, organismelor internaționale și instituțiilor naționale cu preocupări în domeniu la activitățile desfășurate în legătură cu aplicarea prezentului acord.

ARTICOLUL 18 Protecția datelor cu caracter personal

În cazul în care autoritățile competente ale părților contractante transmit date cu caracter personal în baza prezentului acord, se vor aplica următoarele dispoziții:

a) Autoritățile competente ale părților contractante, denumite în continuare, după caz, autoritatea care transmite, respectiv autoritatea care primește, în scopul îndeplinirii prevederilor prezentului acord, la cerere, respectiv din oficiu în cazurile prevăzute de articolele 8 și 9 din prezentul acord, pot preda datele cu caracter personal enumerate în articolul 2 litera h) din prezentul acord. Datele preluate de autoritatea care primește pot fi utilizate numai în scopul prevăzut în prezentul acord, respectiv în cerere. Autoritatea care primește datele le poate utiliza în alt scop decât cel stabilit numai cu acordul autorității care transmite.

b) Datele cu caracter personal primite pot fi transmise de autoritatea care primește numai organelor care colaborează la aplicarea prezentului acord și care sunt în drept să gestioneze datele personale. Datele pot fi transmise altor organisme numai cu acordul prealabil al autorității care le-a transmis. Datele primite nu pot fi făcute publice.

c) Autoritatea care transmite datele este răspunzătoare pentru corectitudinea și exactitatea datelor pe care le predă. Dacă autoritatea care transmite datele le corectează sau le distruge, ulterior, este obligată să anunțe autoritatea care le-a primit pentru a opera imediat corecțiile indicate în datele pe care le gestionează. Autoritatea care a primit datele are obligația de a efectua imediat corecțiile indicate sau, după caz, de a distruge datele eronate.

d) În baza prezentului acord, autoritățile care gestionează datele cu caracter personal au obligația de a informa, la cererea lor, persoanele în cauză ale căror date le gestionează asupra scopului și bazei legale a gestionării datelor, precum și cui și în ce scop au fost transmise acestea. Atât autoritatea care transmite, cât și autoritatea care primește sunt obligate ca, la cererea persoanei în cauză, să corecteze datele inexacte, respectiv să distrugă datele gestionate în mod ilegal. Despre corectare și distrugere trebuie imediat informată cealaltă autoritate care gestionează datele.

e) Persoanei în cauză i se poate refuza exercitarea dreptului conținut la litera d) numai dacă legislația statului autorității care transmite permite acest lucru. Autoritatea care transmite este obligată să informeze autoritatea care primește asupra restricțiilor în conformitate cu legislația statului său. Gestionarul datelor este obligat să informeze persoana în cauză despre motivul refuzului, exceptând cazul când legislația statului autorității care transmite îi dă dreptul acestuia de a omite motivarea. Despre aceasta, la transmiterea datelor, trebuie informată autoritatea care primește.

f) Datele primite trebuie distruse dacă a încetat scopul pentru care au fost furnizate, dacă a expirat termenul de gestionare a datelor, prevăzut de legislația statului autorității care transmite, sau dacă autoritatea care le-a transmis solicită distrugerea lor.

g) Părțile contractante garantează persoanelor în cauză posibilitatea ca, în situația încălcării drepturilor lor privind protecția datelor cu caracter personal, să se adreseze, în conformitate cu legislația statului părții contractante afectate de gestionarea datelor, instanței judecătorești.

h) În baza prezentului acord, autoritățile care gestionează datele cu caracter personal vor ține o evidență a predării/primirii datelor, care să conțină numele organului și persoanelor care transmit, respectiv primesc, și a faptului că s-a produs predarea (primirea).

i) Autoritățile care gestionează datele cu caracter personal sunt obligate să ia măsurile organizatorice și tehnice pentru asigurarea protecției eficiente a datelor cu caracter personal împotriva accesului ilegal, modificării, distrugerii și publicării lor.

ARTICOLUL 19 Aplicarea acordului

Părțile contractante împuternicesc autoritățile lor competente pentru aplicarea dispozițiilor prezentului acord să decidă de comun acord, prin protocol, asupra formularului tipizat al scrisorii de acreditare și asupra modelelor listelor referitoare la introducerea, scoaterea, returnarea și tranzitarea echipamentelor și ajutoarelor, conform celor stabilite în alineatul (2) al articolului 11 și alineatul (4) al articolului 12 din prezentul acord, precum și regulile de folosire a acestora.

ARTICOLUL 20 Dispozițiile altor instrumente juridice internaționale

Prezentul acord nu afectează drepturile și obligațiile părților contractante stipulate în alte instrumente juridice internaționale la care acestea sunt părți.

ARTICOLUL 21 Soluționarea diferendelor

Eventualele diferende care pot apărea ca urmare a interpretării sau aplicării prezentului acord se soluționează prin negocieri în cadrul comisiei mixte. În cazul în care acestea nu dau rezultate, părțile le vor rezolva pe cale diplomatică.

ARTICOLUL 22 Dispoziții finale

(1) Prezentul acord intră în vigoare în a 30-a (treizecea) zi de la data primirii ultimei notificări diplomatice prin care părțile contractante și-au comunicat reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

(2) Prezentul acord se încheie pe o durata nedeterminată. Acordul poate fi denunțat de oricare dintre părțile contractante. Denunțarea acordului își produce efectul după 6 (șase) luni de la data primirii notei diplomatice privind denunțarea de către cealaltă parte contractantă.

(3) Părțile contractante, de comun acord, pot modifica sau completa prezentul acord. Modificarea sau completarea prezentului acord intră în vigoare potrivit procedurii menționate la alineatul (1).

(4) Încetarea valabilității prezentului acord nu afectează răspunderea în privința obligațiilor asumate valabil pe perioada cât acesta a fost în vigoare.

(5) La data intrării în vigoare a prezentului acord, Acordul între Ministerul Apărării Naționale al României și Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind cooperarea în timp de pace în domeniul protecției civile, semnat la București, la 23 septembrie 1994, își încetează valabilitatea.

Semnat la Iași, la 3 martie 2012, în două exemplare originale.

Pentru Guvernul României, Pentru Guvernul Republicii Moldova,
Gabriel Berca, Alexei Roibu,
ministrul administrației și internelor ministrul afacerilor interne

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...