Ministerul Sănătății - MS

Regulamentul de organizare și funcționare al Institutului de Medicină Legală Cluj-Napoca din 22.03.2013

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 aprilie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 4 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

26. întocmirea facturilor și documentelor de plată pentru operațiunile financiare, potrivit reglementărilor în vigoare;

27. urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competența compartimentului;

28. stabilirea necesarului de produse în vederea realizării corespunzătoare a planului anual de achiziții al institutului;

29. cunoașterea și respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice și orice alt fel de achiziții;

30. întocmirea, conform prevederilor legale, a documentației aferente fiecărui mod de achiziție și răspunderea pentru daunele sau prejudiciile produse unității prin întocmirea greșită a acestora;

31. întocmirea listelor cu membrii comisiilor de recepție și ai comisiilor de evaluare a ofertelor;

32. cunoașterea și aplicarea prevederilor legislației privind atribuirea contractelor de achiziții publice;

33. întocmirea anunțului de participare care se publică în SEAP;

34. asigurarea aprovizionării unității cu materiale, instrumentar, aparatură, în cele mai bune condiții;

35. efectuarea în permanență a studiului de piață cu solicitarea ofertelor de preț;

36. stabilirea necesarului de produse pentru funcționarea normală a unității, asigurând realizarea părții corespunzătoare a planului anual de achiziții;

37. efectuarea licitației electronice;

38. recepționarea calitativă și cantitativă a materialelor primite de la furnizori și asigurarea depozitării acestora în condiții conforme cu normele în vigoare;

39. primirea, păstrarea și eliberarea de bunuri - mijloace fixe, obiecte de inventar, reactivi și materiale necesare laboratoarelor, materiale de birou și gospodărești, combustibil, carburanți, lubrifianți, ambalaje, echipament de lucru, aflate în administrarea, folosința sau în deținerea chiar temporară a instituției;

40. la primirea bunurilor controlează dacă acestea corespund datelor înscrise în actele însoțitoare, identifică viciile apărute și semnează de primirea bunurilor;

41. recepționarea sortului, verificarea cantității și calității bunurilor;

42. răspunde de primirea, păstrarea și eliberarea materialelor;

43. comunicarea către contabilul-șef a cantităților de materiale ce nu corespund cu stocurile maxime și minime stabilite;

44. ținerea la zi a evidenței cantitative a materialelor;

45. executarea tuturor operațiilor premergătoare inventarierii, conform legislației în vigoare;

46. participarea la recepția bunurilor primite;

47. stabilirea împreună cu contabilul-șef a cantităților care trebuie aprovizionate;

48. organizarea și verificarea efectuării curățeniei în toate sectoarele unității și luarea de măsuri corespunzătoare pentru îndeplinirea acestor sarcini;

49. analizarea, formularea de propuneri și luarea măsurilor necesare pentru utilizarea rațională a materialelor de consum cu caracter administrativ;

50. urmărirea utilizării raționale și eficiente a materialelor de curățenie și asigurarea realizării dezinfecției conform normelor în vigoare;

51. asigurarea obținerii în timp util a tuturor autorizațiilor necesare bunei funcționări a unității, prin ținerea unei evidențe stricte a termenelor de valabilitate a celor existente, răspunzând direct de consecințele absenței lor;

52. asigurarea întreținerii spațiilor verzi și a căilor de acces, precum și deszăpezirea acestora;

53. urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competența biroului.

SECȚIUNEA a 12-a Compartimentul de audit public intern

Art. 51. -

(1) Compartimentul de audit public intern are următoarele atribuții în conformitate cu legislația în vigoare:

1. elaborează norme metodologice specifice Institutului de Medicină Legală Cluj-Napoca, cu avizul Structurii de audit din cadrul Ministerului Sănătății;

2. elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

3. efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

4. informează Structura de audit din cadrul Ministerului Sănătății despre recomandările neînsușite, însoțite de documentația relevantă, precum și despre consecințele neimplementării acestora;

5. raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;

6. elaborează Raportul anual al activității de audit public intern. Raportul anual privind activitatea de audit public intern cuprinde principalele constatări, concluzii și recomandări rezultate din activitatea de audit, progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor, eventualele iregularități/ prejudicii constatate în timpul misiunilor de audit public intern, precum și informații referitoare la pregătirea profesională. Raportul anual privind activitatea de audit public intern se transmite Structurii de audit din cadrul Ministerului Sănătății până la data de 10 ianuarie a fiecărui an;

7. în cazul identificării unor iregularități semnificative sau posibile prejudicii, raportează imediat direct directorului Institutului de Medicină Legală Cluj-Napoca și structurii de control intern abilitate. În situația în care în timpul misiunilor de audit public intern se constată abateri de la regulile procedurale și metodologice, respectiv de la prevederile legale, aplicabile structurii/activității/operațiunii auditate, compartimentul de audit public intern trebuie să înștiințeze directorul unității în termen de 3 zile. Cazurile de identificare a iregularităților și fraudelor sunt prezentate în capitolul referitor la raportările periodice și anuale. În cazul identificării unor iregularități majore, compartimentul de audit public intern poate continua misiunea sau poate să o suspende cu acordul directorului care a aprobat-o, dacă din rezultatele preliminare ale verificării se estimează că prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele stabilite (limitarea accesului, informații insuficiente etc.).

(2) Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităților desfășurate în cadrul Institutului de Medicină Legală ClujNapoca cu privire la formarea și utilizarea fondurilor publice, precum și la administrarea patrimoniului public. Compartimentul de audit public intern auditează, cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:

a) angajamentele bugetare și legale din care derivă direct sau indirect obligații de plată, care afectează bugetul institutului;

b) plățile asumate prin angajamente bugetare și legale;

c) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri;

d) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;

e) alocarea creditelor bugetare;

f) sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;

g) sistemul de luare a deciziilor;

h) sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme;

i) sistemele informatice.

(3) Compartimentul de audit public intern transmite Structurii de audit din cadrul Ministerului Sănătății, la cererea acesteia, rapoarte periodice privind constatările, concluziile și recomandările rezultate din activitatea de audit.

CAPITOLUL VI Finanțarea activității Institutului de Medicină Legală Cluj-Napoca

Art. 52. -

(1) Finanțarea activității Institutului de Medicină Legală Cluj-Napoca se asigură din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, de la capitolul "Sănătate", și din veniturile proprii.

(2) Veniturile proprii prevăzute la alin. (1) se constituie din contravaloarea prestațiilor medico-legale.

(3) În proiectul de buget al Institutului de Medicină Legală Cluj-Napoca sunt cuprinse și fondurile alocate pentru finanțarea serviciilor de medicină legală județene arondate (Alba, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj și Sibiu).

(4) Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca are obligația să asigure fondurile necesare pentru plata drepturilor salariale și a cheltuielilor materiale pentru bunuri și servicii pentru funcționarea serviciilor de medicină legală arondate, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

(5) Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca are obligația să organizeze evidența contabilă a cheltuielilor serviciilor de medicină legală arondate, pe surse de finanțare și pe subdiviziunile clasificației bugetare, atât în prevederi, cât și în execuție.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 53. -

Directorul, șefii de laboratoare, șeful de compartiment și birou din cadrul Institutului de Medicină Legală Cluj-Napoca au toate drepturile conferite funcției pe care o îndeplinesc și au îndatorirea de a acționa cu imparțialitate și de a respecta obligațiile și interdicțiile la care sunt supuși potrivit legii.

Art. 54. -

Orice modificare a prevederilor prezentului regulament se face cu aprobarea Ministerului Sănătății.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...