Camera de Comerț și Industrie a României - CCIR

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României din 06.03.2013

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 aprilie 2013 până la 05 mai 2014, fiind abrogat și înlocuit prin Regulament 2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Definirea și sediul Curții de Arbitraj

Art. 1. -

(1) Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, denumită în continuare Curtea de Arbitraj, este o instituție permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, organizată și funcționând în conformitate cu Legea camerelor de comerț din România nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prezentul regulament.

(2) Sediul Curții de Arbitraj este în România, municipiul București, bd. Octavian Goga nr. 2, sectorul 3.

Misiunea Curții de Arbitraj

Art. 2. -

Curtea de Arbitraj are misiunea de a promova arbitrajul intern și internațional și de a organiza funcționarea arbitrajului, precum și alte modalități alternative de soluționare a litigiilor.

CAPITOLUL II Atribuții

Organizarea arbitrajului

Art. 3. -

Curtea de Arbitraj îndeplinește următoarele atribuții:

a) organizează și administrează soluționarea litigiilor interne și internaționale prin arbitraj instituționalizat și prin arbitraj ad-hoc, în condițiile prevăzute de prezentul regulament, de Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Curții de Arbitraj, de Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional, aprobate prin Decizia Colegiului de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României nr. 7/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și funcționare și a procedurilor Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, denumite în continuare Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj, de dispozițiile Codului de procedură civilă, de legile speciale în domeniu și de convențiile internaționale la care România este parte;

b) nominalizarea sau individualizarea unei instituții permanente de arbitraj inserată în convenția arbitrală cu privire la soluționarea litigiilor determină aplicarea regulamentului și regulilor de procedură arbitrală proprii, independent de restul prevederilor consemnate de către părți, în convenția arbitrală;

c) în cazul în care instituția permanentă de arbitraj nu este nominalizată sau individualizată și părțile au convenit în convenția arbitrală soluționarea litigiilor pe calea arbitrajului, competența va fi determinată de regulamentul și regulile de procedură arbitrală ale instituției permanente de arbitraj de la locul înregistrării cererii/acțiunii de arbitrare;

d) dacă părțile au inserat în convenția arbitrală că litigiile lor vor fi soluționate pe calea arbitrajului ad-hoc, părțile vor avea dreptul:

- de a desemna arbitrii sau de a stabili modalitățile potrivit cărora aceștia vor fi desemnați;

- de a desemna locul desfășurării arbitrajului;

- de a fixa regulile de procedură pe care le vor urma arbitrii; arbitrajul va fi supus regulilor de procedură prevăzute în Codul de procedură civilă, în Convenția europeană de arbitraj comercial internațional, încheiată la Geneva la 21 aprilie 1961, și în Regulamentul de Arbitraj al Comisiei Națiunilor Unite pentru Drept Comercial Internațional (UNCITRAL), adoptat la 15 decembrie 1976 și modificat la 6 decembrie 2010;

Modele de convenții arbitrale

e) elaborează modele de convenții arbitrale pe care le diseminează în mediul de afaceri;

Probleme de arbitraj

f) dezbate problematica generală a arbitrajului intern și internațional și în special aspectele de drept, precum și cele ale practicii arbitrale;

Promovarea activității de arbitraj

g) colaborează cu curțile de arbitraj de pe lângă fiecare cameră de comerț județeană, în vederea desfășurării unor acțiuni comune de promovare a arbitrajului, intern și internațional;

Unificarea regulilor de procedură

h) urmărește aplicarea unitară a Regulilor de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj, de către tribunalele arbitrale care sunt organizate și funcționează în cadrul camerelor de comerț județene din România;

Evidența practicii arbitrale

i) ține evidența practicii arbitrale, întocmește culegeri de practică arbitrală și asigură documentarea în domeniul arbitrajului intern și internațional;

Îmbunătățirea activității de arbitraj

j) face propuneri privind îmbunătățirea organizării și desfășurării arbitrajului intern și internațional;

Evoluția instituției arbitrajului

k) colaborează cu alte instituții permanente de arbitraj din străinătate și urmărește evoluția arbitrajului în Uniunea Europeană și pe plan mondial;

Organizarea modalităților alternative de soluționare a litigiilor

l) organizează, la cerere, alte modalități alternative de soluționare a litigiilor, respectiv medierea cu respectarea dispozițiilor Codului de procedură civilă și ale legilor speciale;

Îndeplinirea altor atribuții

m) îndeplinește atribuțiile prevăzute în Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj;

Asistență la cerere pentru organizarea arbitrajului ad-hoc

n) asistă părțile, la cererea lor expresă și scrisă, în organizarea arbitrajului ad-hoc, asigurând logistica desfășurării procesului arbitral.

CAPITOLUL III Organizare și funcționare

Componența Curții de Arbitraj

Art. 4. -

(1) Curtea de Arbitraj se compune din arbitri, aprobați de către Colegiul de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României (denumită în continuare Camera Națională), la propunerea președintelui Camerei Naționale, formulată cu consultarea președintelui Curții de Arbitraj, dintre persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul regulament și care au depus o cerere în acest sens.

Vocația de a deveni arbitru

(2) Poate fi arbitru orice persoană, cetățean român sau străin, care are capacitatea deplină de exercițiu al drepturilor sale, se bucură de o reputație neștirbită și are o înaltă calificare și experiență profesională.

Înscrierea pe Lista de arbitri

(3) Înscrierea pe Lista de arbitri, a arbitrilor români, se face în următoarele condiții:

a) cerere scrisă;

b) o adeverință din care să rezulte dovada studiilor superioare juridice;

c) curriculum vitae;

d) dovada unei vechimi în specialitate juridică de cel puțin 5 ani;

e) o recomandare dată de un arbitru care figurează pe Lista de arbitri și are o vechime de peste 3 ani în această calitate;

f) declarație pe propria răspundere că a luat cunoștință de Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj privind răspunderea arbitrilor;

g) în cazul avocatului, o declarație pe propria răspundere că a luat cunoștință de Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj cu privire la incompatibilități;

h) avizul Colegiului Curții de Arbitraj Comercial Internațional;

i) aprobarea de către Colegiul de Conducere al Camerei Naționale.

(4) Dosarul cu actele de înscriere se depune la Secretariatul Curții de Arbitraj, cel mai târziu cu 5 zile înaintea sesiunii Colegiului de Conducere al Camerei Naționale și, după obținerea avizului consultativ al președintelui sau prim-vicepreședintelui Curții de Arbitraj, se înaintează Cancelariei Camerei Naționale.

Arbitri străini

(5) Pot fi înscriși pe Lista de arbitri, în condițiile alin. (1) și (2) arbitrii străini, la cererea scrisă a persoanelor în cauză, prin care își asumă obligațiile ce le revin în această calitate, prevăzute în regulamentele și regulile Curții de Arbitraj.

Examinarea cererilor de înscriere

(6) Colegiul de Conducere al Camerei Naționale examinează cererile de înscriere în Lista de arbitri o singură dată pe an, de regulă în prima sesiune ordinară din an.

Întocmirea Listei de arbitri

(7) Enumerarea arbitrilor în Lista de arbitri se face în ordinea alfabetică a numelui acestora, specificându-se pentru fiecare arbitru titlurile științifice pe care le deține și activitatea profesională care îl definește, vechimea în specialitate, cetățenia și domiciliul ori reședința obișnuită.

(8) Prin excepție, se trec la începutul Listei de arbitri președintele Camerei Naționale în situația în care are și calitatea de arbitru sau este persoana desemnată ca Autoritate de nominare și membrii Colegiului Curții de Arbitraj.

Nominalizarea arbitrilor

(9) Nominalizarea ca arbitru/supraarbitru al unui tribunal arbitral instituționalizat se face numai cu respectarea condițiilor prevăzute în prezentul regulament și în Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj, care se aplică tuturor arbitrilor înscriși în Lista de arbitri.

Radierea arbitrilor de pe Lista de arbitri. Proceduri

Art. 5. -

(1) Îndepărtarea arbitrilor din Lista de arbitri se poate face de către Biroul de Conducere al Camerei Naționale în urma unui raport al Colegiului Curții de Arbitraj, în cazul încălcării obligațiilor ce incumbă misiunii de arbitru.

(2) Rezoluția Biroului de Conducere al Camerei Naționale poate fi atacată de către persoana vizată în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, la Colegiul de Conducere al Camerei Naționale, care va lua o decizie definitivă ce va fi comunicată de îndată petentului.

(3) Pentru fapte grave, arbitrul poate fi exclus din Lista de arbitri de către Colegiul de Conducere al Camerei Naționale.

(4) Fapte grave în înțelesul alin. (3) sunt considerate:

a) incorectitudinea în exercitarea misiunii de arbitru manifestată prin încălcarea principiului imparțialității, dovedită prin mijloacele de probă admise de lege;

b) atingerea adusă onoarei ori reputației unui arbitru înscris în Lista de arbitri a Curții de Arbitraj sau adusă unui membru al Colegiului de Conducere al Camerei Naționale prin afirmații, verbale ori scrise, ce impută fapte care, dacă ar fi adevărate, ar expune persoana disprețului public;

c) condamnarea penală printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

(5) Decizia definitivă a Colegiului de Conducere al Camerei Naționale privind măsura excluderii din Lista de arbitri va fi adusă la cunoștința tuturor instituțiilor permanente de arbitraj din țară și străinătate.

(6) Decizia Colegiului de Conducere al Camerei Naționale poate fi atacată, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, la Adunarea Generală a Camerei Naționale.

(7) Hotărârea Adunării Generale a Camerei Naționale prin care s-a reexaminat decizia este definitivă.

(8) Pentru cauze de incompatibilitate în legătură cu calitatea de arbitru, survenite ulterior înscrierii în Lista de arbitri, se dispune suspendarea acestuia de către Colegiul Curții de Arbitraj, în baza referatului asistentului arbitral șef.

Colegiul Curții de Arbitraj

Art. 6. -

(1) Activitatea Curții de Arbitraj este coordonată de către un colegiu alcătuit din președinte, prim-vicepreședinte, vicepreședinte, secretar științific, arbitru coordonator și 4 membri, cu un mandat de 3 ani și care poate fi reînnoit de Colegiul de Conducere al Camerei Naționale, la propunerea președintelui acesteia.

(2) Membrii Colegiului Curții de Arbitraj pot fi revocați de către Colegiul de Conducere al Camerei Naționale, la propunerea președintelui acesteia.

(3) Colegiul Curții de Arbitraj își desfășoară activitatea în baza unui regulament aprobat de Colegiul de Conducere al Camerei Naționale, la propunerea președintelui acesteia.

Plenul Curții de Arbitraj

Art. 7. -

Totalitatea arbitrilor înscriși în Lista de arbitri constituie Plenul Curții de Arbitraj.

Atribuții ale Plenului Curții de Arbitraj

Art. 8. -

(1) Plenul Curții de Arbitraj dezbate informările Colegiului Curții de Arbitraj cu privire la activitatea desfășurată de acesta, precum și la probleme de drept rezolvate diferit de tribunalele arbitrale, în scopul evitării unei practici neunitare.

Convocarea sesiunilor Plenului Curții de Arbitraj și prezidarea lor

(2) Sesiunile Plenului Curții de Arbitraj sunt convocate în baza hotărârii Colegiului Curții de Arbitraj și sunt conduse de către președintele Curții de Arbitraj.

(3) În cazul în care la lucrările Plenului Curții de Arbitraj participă Autoritatea de nominare, acesta prezidează ședința.

Obligația de prezență la sesiunile Plenului Curții de Arbitraj

(4) Niciun arbitru român înscris în Lista de arbitri nu poate absenta nemotivat de la sesiunea Plenului Curții de Arbitraj. Absența nemotivată la două sesiuni ale Plenului Curții de Arbitraj atrage îndepărtarea din Lista de arbitri.

(5) Sesiunile Plenului Curții de Arbitraj sunt bianuale, respectiv o sesiune de primăvară și o sesiune de toamnă.

Secretariatul Curții de Arbitraj

Art. 9. -

(1) Curtea de Arbitraj are un secretariat propriu constituit în cadrul Direcției drept și legislație a Camerei Naționale.

(2) Secretariatul Curții de Arbitraj funcționează pe baza Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Naționale și a Circularei privind organizarea și funcționarea Secretariatului Curții de Arbitraj, emisă de șeful Cancelariei Camerei Naționale.

(3) Asistentul arbitral este încadrat în funcția de consilier juridic.

Definirea tribunalului arbitral

Art. 10. -

(1) În înțelesul prezentului regulament, tribunalul arbitral este format dintr-un arbitru unic desemnat sau din totalitatea arbitrilor desemnați în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj. Odată cu arbitrii titulari se desemnează și arbitrii supleanți.

Obligații de neimixtiune

(2) Camera Națională și Curtea de Arbitraj nu au dreptul ca, prin organizarea și administrarea arbitrajului, să intervină în soluționarea litigiului sau să influențeze în vreun fel tribunalul arbitral.

Soluționarea litigiului

(3) Soluționarea litigiului se înfăptuiește exclusiv de către tribunalul arbitral și se desfășoară după Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj, conform legilor aplicabile litigiului.

Desemnarea arbitrilor

Art. 11. -

(1) Desemnarea arbitrilor și a arbitrilor supleanți, ca și a supraarbitrului titular și a supraarbitrului supleant într-un litigiu determinat și constituirea tribunalului arbitral se efectuează în conformitate cu prezentul regulament și cu Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.

Autoritatea de nominare

(2) Autoritatea de nominare a arbitrilor/supraarbitrilor aparține unui membru al Plenului Curții de Arbitraj desemnat prin rezoluția Biroului de Conducere al Camerei Naționale pentru un mandat de 5 ani și care poate fi reînnoit.

Revocarea mandatului Autorității de nominare

(3) Mandatul Autorității de nominare încetează prin demisie sau din cauze naturale și poate fi revocat pentru faptele prevăzute în art. 5 alin. (4).

Lista de supraarbitri

(4) Autoritatea de nominare, cu consultarea președintelui Curții de Arbitraj, alcătuiește din Lista de arbitri Lista de supraarbitri.

Obligații ale arbitrului/supraarbitrului

Art. 12. -

(1) Arbitrul/Supraarbitrul își exercită activitatea cu titlu individual, fiind independent și imparțial, supus numai legii și probelor administrate în cauză. Aprecierea probelor se face pe baza convingerii intime a arbitrului.

(2) Arbitrul/Supraarbitrul care intră în compunerea tribunalului arbitral trebuie să manifeste disponibilitatea cerută de exercițiul competențelor arbitrale, în termen util, după agenda Secretariatului Curții de Arbitraj, cu bună-credință și profesionalism.

Prioritatea activității de arbitru/ supraarbitru

(3) Activitatea de arbitrare, cu referire la cauzele în care a fost desemnat și a acceptat, devine pentru arbitru/supraarbitru prioritară față de orice altă activitate a acestuia, izvorâtă dintr-un contract sau voluntară.

Sancțiuni

(4) Neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a obligațiilor izvorâte din calitatea de arbitru se sancționează cu reținerea din onorariul cuvenit acestuia a unei cote de 5% pentru fiecare zi de întârziere.

(5) Sumele rezultate revin în proporție de 50% Camerei Naționale și în proporție de 50% fondului Colegiului Curții de Arbitraj.

Înlocuirea arbitrilor/supraarbitrilor

Art. 13. -

Înlocuirea unui arbitru/supraarbitru se face pentru motivele și în condițiile prevăzute în Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.

CAPITOLUL IV Resurse

Compunerea resurselor Curții de Arbitraj

Art. 14. -

(1) Resursele Curții de Arbitraj se constituie din taxa de înregistrare și taxa arbitrală încasate pentru serviciile prestate.

Stabilirea taxelor

(2) Taxa de înregistrare și taxa arbitrală sunt stabilite prin Normele privind taxele și cheltuielile arbitrale, aprobate de Colegiul de Conducere al Camerei Naționale, la propunerea Colegiului Curții de Arbitraj.

Destinația taxelor

(3) Taxa de înregistrare acoperă costurile de inițiere a procedurii administrative de constituire a dosarului arbitral. Taxa arbitrală acoperă cheltuielile legate de activitatea de organizare și desfășurare a soluționării litigiilor, plata onorariilor arbitrilor și documentarea acestora, cheltuielile de secretariat și alte cheltuieli necesare funcționării Curții de Arbitraj.

Indemnizații pentru membrii Colegiului Curții de Arbitraj și asistenții arbitrali

(4) Președintele Curții de Arbitraj are dreptul la o indemnizație lunară egală cu jumătate din indemnizația vicepreședintelui Camerei Naționale. Prim-vicepreședintele și vicepreședintele Curții de Arbitraj au dreptul la o indemnizație egală cu jumătate din indemnizația președintelui Curții de Arbitraj.

(5) Membrii Colegiului Curții de Arbitraj beneficiază de o indemnizație de ședință egală cu o treime din indemnizația pe sesiune a membrilor Colegiului de Conducere al Camerei Naționale.

(6) Asistenții arbitrali primesc o indemnizație în raport cu volumul de activitate depus, la propunerea asistentului arbitral șef, avizată de șeful Cancelariei Camerei Naționale. Asistentul arbitral șef face propuneri la recomandarea prim-vicepreședintelui Curții de Arbitraj.

Indemnizația Autorității de nominare

(7) Pentru activitatea desfășurată în legătură cu arbitrajul Autoritatea de nominare primește o indemnizație de 10% din valoarea taxei arbitrale.

Constituirea fondului

(8) La nivelul Curții de Arbitraj se instituie un fond constituit dintr-o cotă de 10% din onorariile arbitrilor, care este destinat plății indemnizațiilor prevăzute la alin. (4) - (6), precum și pentru acoperirea altor cheltuieli.

Asigurarea condițiilor

Art. 15. -

Camera Națională asigură condițiile corespunzătoare desfășurării activității Curții de Arbitraj.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Obligația de confidențialitate

Art. 16. -

Curtea de Arbitraj, tribunalul arbitral, precum și personalul Camerei Naționale au obligația să asigure confidențialitatea arbitrajului.

Obiectul de reglementare al regulamentului

Art. 17. -

(1) Prevederile prezentului regulament guvernează organizarea Curții de Arbitraj, precum și a tribunalului arbitral.

Sediul materiei în raporturile dintre părți

(2) Raporturile dintre părțile litigante, pe de o parte, și Curtea de Arbitraj și tribunalul arbitral, pe de altă parte, în ceea ce privește litigiile supuse arbitrajului sunt reglementate prin prezentul regulament, prin Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj și prin dispozițiile Codului de procedură civilă, compatibile, în conformitate cu art. 4 din Convenția europeană de arbitraj comercial internațional, încheiată la Geneva la 21 aprilie 1961, și Regulamentul de Arbitraj al Comisiei Națiunilor Unite pentru Drept Comercial Internațional, adoptat la 15 decembrie 1976 (UNCITRAL), astfel cum a fost modificat la 6 decembrie 2010.

(3) Litigiului arbitral i se aplică Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj și regulile de procedură arbitrală în vigoare la momentul introducerii cererii de arbitrare.

Elaborarea Regulilor de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj

Art. 18. -

(1) Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj se propun de către președintele Curții de Arbitraj și se aprobă de către Colegiul acesteia, în conformitate cu dispozițiile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(2) După aprobarea regulilor de procedură arbitrală, acestea se înaintează spre informare Colegiului de Conducere al Camerei Naționale.

Aprobarea și intrarea în vigoare a Regulamentului Curții de Arbitraj

Art. 19. -

(1) Prezentul regulament a fost aprobat la data de 6 martie 2013 în Sesiunea a XXVIII-a de către Colegiul de Conducere al Camerei Naționale, conform art. 29 alin. (3) din Legea nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare, și intră în vigoare la data aprobării, abrogând orice dispoziție contrară.

Codexul Arbitral

(2) Dispozițiile relevante din Legea nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele din Convenția europeană de arbitraj comercial internațional, încheiată la Geneva la 21 aprilie 1961, și din Regulamentul de Arbitraj al Comisiei Națiunilor Unite pentru Drept Comercial Internațional (UNCITRAL), adoptat la 15 decembrie 1976 și modificat la data de 6 decembrie 2010, precum și Regulamentul de organizare și funcționare al Curții de Arbitraj, Regulamentul Colegiului Curții de Arbitraj, Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj și Normele privind taxele și cheltuielile arbitrale alcătuiesc Codexul Arbitral.

Comunicarea Codexului Arbitral

(3) Direcția drept și legislație din cadrul Camerei Naționale va asigura contra cost, prin grija Secretariatului Curții de Arbitraj, comunicarea către cei interesați, la solicitarea acestora, a Codexului Arbitral.

(4) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...