Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - MMSC

Ordinul nr. 490/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile

Modificări (2), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 martie 2013 până la 11 aprilie 2016, fiind abrogat prin Ordin 226/2016 și înlocuit de Ordin 682/2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 490/407

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

Ministerul Finanțelor Publice

Având în vedere dispozițiile art. 4 și art. 10 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013, coroborate cu cele ale art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului și schimbărilor climatice și viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emit următorul ordin:

Art. 1. -

Prin prezentul ordin se aprobă Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. -

(1) Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) Înștiințare de restituire a unor sume reprezentând diferențe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile, prevăzută în anexa nr. 2;

b) Cerere de restituire a sumelor stabilite de instanțele judecătorești prin hotărâri definitive și irevocabile, prevăzută în anexa nr. 3;

c) Evidența cererilor de restituire și a sumelor aprobate la restituire reprezentând diferențe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile, prevăzută în anexa nr. 4;

d) Cerere de eliberare a adeverinței prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului, prevăzută în anexa nr. 5;

e) Adeverință prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului, prevăzută în anexa nr. 6;

f) Referat privind determinarea diferenței de sume plătite sau a valorii reziduale a timbrului, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile, prevăzut în anexa nr. 7.

(2) Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Administrația Fondului pentru Mediu, în coordonarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, și Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile subordonate acesteia, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului și schimbărilor climatice, Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Rovana Plumb Daniel Chițoiu

ANEXA Nr. 1

PROCEDURĂ
de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcția Generală a Finanțelor Publice . . . . . . . . . . . . . . . . ../

Administrația Finanțelor Publice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /

Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili . . . . . . . . . . . . .

Str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... nr. . . . . ..., localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÎNȘTIINȚARE DE RESTITUIRE
a unor sume reprezentând diferențe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile

Nr. . . . . . . . . /data . . . . . . . . .

Către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
(numele și prenumele contribuabilului)

C.N.P./NIF . . . . . . . . . . . . . . .

Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . .., bl. . . . . ., sc. . . . . ., ap. . . . . ., et. . . . . ..., județul/sectorul . . . . . . . . .

Ca urmare a Cererii dumneavoastră de restituire nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din data de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., conform dispozițiilor*):

___________

*) Vor fi indicate dispozițiile legale pe care s-a întemeiat cererea de restituire.

( ) art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule;

( ) art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013;

( ) art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013;

( ) art. 117 alin. (1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru sumele reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile,

și a compensării sumei de . . . . . . . . . . . . lei cu obligațiile fiscale neachitate înregistrate, a rezultat de restituit suma de . . . . . . . . . lei.

În vederea restituirii în numerar a acestei sume este necesar să vă prezentați în data de . . . . . . . . .. la Trezoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..., cu sediul în str. . . . . . . . . . . . . ... nr. . . . . .., județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . ., pentru ridicarea sumei cuvenite, prezentând la ghișeu această înștiințare și buletinul/cartea dumneavoastră de identitate.

Unitatea Trezoreriei Statului
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aprobat programare pentru ridicarea
numerarului în data de
Conducătorul unității fiscale, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conducătorul unității
Trezoreriei Statului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . .
Șef compartiment,
. . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3

CERERE DE RESTITUIRE
a sumelor stabilite de instanțele judecătorești prin hotărâri definitive și irevocabile

Nr. . . . . . . . . /data . . . . . . . . .

Către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(organul fiscal competent)

Subsemnatul/Subscrisa, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu domiciliul/sediul în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . ... nr. . . . . ., bl. . . . . ., sc. . . . . ..., ap . . . . ..., județul/sectorul . . . . . . . . . . . . .., având C.N.P./C.U.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..., în temeiul prevederilor art. 117 alin. (1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicit/solicităm restituirea sumei de . . . . . . . . ..., achitată cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme și autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbru de mediu pentru autovehicule*), prin Chitanța/Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului nr. . . . . ../. . . . . . . . .., în cuantum de . . . . . . . . . lei, în cazul înmatriculării autoturismului/autovehiculului marca . . . . . . . . . . . . . . . . , tipul/varianta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , fabricat în anul . . . . . . . . ., având numărul de înmatriculare . . . . . . . . . . . . . . . . .., numărul de identificare . . . . . . . . , seria cărții de identitate . . . . . . . . . . . . . . . . , precum și a cheltuielilor bănești în cuantum de . . . . . . . . . lei și cheltuielilor ocazionate de executarea silită în cuantum de . . . . . . . . . . . . lei, potrivit Hotărârii judecătorești nr. . . . . ./. . . . .. emise de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , definitivă și irevocabilă, anexată în copie legalizată la prezenta.

___________

*) Va fi indicată/indicat taxa/timbrul de mediu pentru autovehicule pentru care se solicită restituirea potrivit hotărârii judecătorești.

Menționez/Menționăm că am luat cunoștință că din suma de restituit vor fi compensate de către organul fiscal competent eventualele obligații fiscale datorate și neachitate la data restituirii.

Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze**):

___________

**) Contribuabilul persoană fizică va indica modalitatea agreată pentru restituire, iar contribuabilul persoană juridică va indica în mod obligatoriu contul bancar în care dorește restituirea.

( ) în contul bancar nr. . . . . . . . . .., deschis la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

( ) în numerar, la ghișeul unității Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea.

Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele și prenumele)
Semnătura
. . . . . . . . . . . .
L.S.
. . . . . . . . . . . . ..

Data . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4 Modificări (1), Reviste (1)

EVIDENȚA
cererilor de restituire și a sumelor aprobate la restituire reprezentând diferențe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Numele și prenumele/Denumirea solicitantului

B - Codul de identificare fiscală

C - Nr. documentului prin care s-a aprobat restituirea

D - Data documentului prin care s-a aprobat restituirea

E - Sume aprobate la restituire**)

___________

**) Se vor menționa sumele aprobate la restituire conform deciziei de restituire până la intrarea în vigoare a Ordinului ministrului mediului și pădurilor și al ministrului finanțelor publice nr. 85/62/2012 sau prin referatul prevăzut în anexa nr. 7 la Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice și al viceprimministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 490/407/2013.

F - Instituția care a restituit (ANAF/AFM)

G - Observații

H - Nr.

I - Data

J - Marca

K Tipul/Varianta

L - Anul fabricației

M - Nr. de înmatriculare

N - Nr. de identificare

O - Seria cărții de identitate

Nr. crt. A B Cereri de restituire Natura sumei aprobate la restituire*) Datele de identificare ale autovehiculului C D E F G
H I J K L M N O
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

*) Se va menționa natura sumei aprobate la restituire, respectiv:

- taxă pe poluare pentru autovehicule;

- taxă specială pentru autoturisme și autovehicule;

- taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;

- timbrul de mediu pentru autovehicule;

- taxă neutilizată;

- diferențe de sume plătite;

- valoarea reziduală a timbrului;

- cheltuieli bănești;

- alte cheltuieli ocazionate de executarea silită.

ANEXA Nr. 5

CERERE
de eliberare a adeverinței prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului

Nr. . . . . . . . . /data . . . . . . . . .

Către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(organul fiscal competent)

Subsemnatul/Subscrisa, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu domiciliul/sediul în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . ... nr. . . . . , bl. . . . . , sc. . . . . .., ap. . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . ., având C.N.P./C.U.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013, solicit/solicităm atestarea faptului că nu s-a restituit taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau valoarea reziduală a timbrului pentru autoturismul/autovehiculul marca . . . . . . . . .., tipul/varianta . . . . . . . . . . . . . . . . , fabricat în anul . . . . .., având numărul de înmatriculare . . . . . . . . . . . . . . . . ., numărul de identificare . . . . . . . . . . . . .., seria cărții de identitate . . . . . . . . ... .

Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,
. . . . . . . .
(numele și prenumele)
Semnătura
. . . . . . . . . . . .
L.S.
. . . . . . . . . . . . ..

Data . . . . . . . .

ANEXA Nr. 6

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcția Generală a Finanțelor Publice . . . . . . . . . . . . . . . . ./

Administrația Finanțelor Publice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .../

Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili . . . . . . . . . . . . .

Str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . ..., localitatea . . . . . . . . ...

ADEVERINȚĂ
prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului

Nr. . . . . . . . . /data . . . . . . . . .

Către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele și prenumele contribuabilului)

C.N.P./NIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . .., bl. . . . . ., sc. . . . . ., ap. . . . . ., et. . . . . ..., județul/sectorul . . . . . . . . . . . . ...

În urma Cererii dumneavoastră nr. . . . . ... din data de . . . . . . . . ., conform dispozițiilor art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013, se atestă, în baza datelor deținute de Agenția Națională de Administrare Fiscală la data de . . . . . . . . . . . . , faptul că pentru autoturismul/autovehiculul marca . . . . . . . . . . . . , tipul/varianta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., fabricat în anul . . . . .., având numărul de înmatriculare . . . . . . . . . . . . ..., numărul de identificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..., seria cărții de identitate . . . . . . . . . . . . . . . . ., a fost/nu a fost*) restituită taxa de poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau valoarea reziduală a timbrului.

___________

*) Se atestă dacă a fost sau nu a fost restituită taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau valoarea reziduală a timbrului, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conducătorul unității fiscale,
. . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 7

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcția Generală a Finanțelor Publice . . . . . . . . . . . . . . . . ./

Administrația Finanțelor Publice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .../

Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili . . . . . . . . . . . . .

Str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . ..., localitatea . . . . . . . . ...

Aprob
Conducătorul unității fiscale,
. . . . . . . . . . . . . . . . .

REFERAT
privind determinarea diferenței de sume plătite sau a valorii reziduale a timbrului, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile

Nr. . . . . . . . . /data . . . . . . . . . . . . ..

În temeiul pct. 2.8 din Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 490/407/2013, și având în vedere Cererea de restituire nr. . . . . .. din data de . . . . . . . . .. depusă de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , CIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..., însoțită de documentația prevăzută în anexă, precum și*):

___________

*) Vor fi indicate documentele care stau la baza determinării diferenței de taxe plătită/plătite sau a valorii reziduale a timbrului, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile.

( ) Chitanța/Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului nr. . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . .., a fost achitată . . . . . . . . . . . . **), în cuantum de . . . . .. lei, în cazul înmatriculării/transcrierii autoturismului/autovehiculului marca . . . . . . . . . . . . . . . . , tipul/varianta . . . . . . . . . . . . . . . . ..., fabricat în anul . . . . ..., având numărul de înmatriculare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., numărul de identificare . . . . . . . . . . . . . . . . , seria cărții de identitate . . . . . . . . . . . . . . . . ...;

___________

**) Va fi indicată taxa/timbrul de mediu pentru autovehicule care a fost plătită/plătit prin documentul menționat, respectiv: taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule.

( ) Referatul privind stabilirea timbrului de mediu pentru autovehicule nr. . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . . , potrivit căruia taxa este în cuantum de . . . . . . . . . . . . .. lei;

( ) Documentul eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" privind rezultatul expertizei tehnice nr. . . . . ... din data de . . . . . . . . . . . . ./Documentul eliberat de Corpul experților tehnici privind rezultatul evaluării individuale a autovehiculului nr. . . . . . . . . din data de . . . . . . . . ...***),

___________

***) Se va indica unul dintre cele două documente, după caz.

( ) Hotărârea judecătorească nr. . . . . . . . din data de . . . . . . . . .., emisă de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., definitivă și irevocabilă, propunem aprobarea sumei de . . . . . . . . . lei, reprezentând****):

___________

****) Va fi indicată natura sumei aprobate la restituire.

( ) taxă pe poluare pentru autovehicule;

( ) taxă specială pentru autoturisme și autovehicule;

( ) taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;

( ) timbrul de mediu pentru autovehicule;

( ) diferențe de sume plătite;

( ) valoare reziduală a timbrului;

( ) cheltuieli bănești;

( ) alte cheltuieli ocazionate de executarea silită.

În situația în care se constată existența unor obligații fiscale restante stabilite în sarcina contribuabilului care solicită restituirea, suma aprobată pentru restituire va fi diminuată cu aceste obligații fiscale restante, care vor fi stinse prin compensare potrivit legii.

Șeful compartimentului, Întocmit la data de
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Semnătura Inspector,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...