Grila de evaluare | Instrucțiuni 9/2013

Acesta este un fragment din Instrucțiunea nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL IV Grila de evaluare

Art. 14. -

(1) Pentru categoriile de unități care au definite cerințe minimale în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2012, cu excepția infrastructurilor critice, evaluarea și cuantificarea gradului de risc asociat unității se fac prin determinarea unei valori numerice atașate obiectivului evaluat, sens în care se utilizează grila corespunzătoare obiectului de activitate, dintre cele prevăzute în anexele nr. 1-11.

(2) În cazul unităților pentru care nu au fost definite cerințe minimale specifice, analizele de risc la securitatea fizică se elaborează similar, prin aplicarea grilei generale prevăzute în anexa nr. 12.

(3) Aplicațiile informatice cu grilele de evaluare pe categorii de obiective se publică în format electronic pe pagina web a I.G.P.R.

Art. 15. -

(1) Pentru evaluarea nivelului de securitate fizică a unei unități se stabilesc două domenii ale riscului de securitate fizică, respectiv riscul de securitate acceptabil, asociat riscurilor de securitate cu valori estimate sub pragul critic de 60%, și riscul inacceptabil, asociat valorilor estimate peste pragul critic.

(2) Se consideră că sunt îndeplinite cerințele legale de securitate fizică pentru o unitate atunci când riscul evaluat se încadrează în domeniul riscului de securitate acceptabil.

Art. 16. -

Grila de evaluare a nivelului de securitate cuprinde 4 categorii de criterii de analiză:

a) criterii specifice obiectivului, prin care se evaluează elemente de amplasare zonală și locală, cu o pondere de 25%;

b) criterii de securitate, prin care se evaluează măsurile de securitate implementate sau care urmează a fi implementate, cu o pondere de 65%;

c) criterii funcționale, prin care se evaluează elementele privitoare la desfășurarea activității unității evaluate, cu o pondere de 10%;

d) alte criterii, nenominalizate în grilă, prin care se asigură evaluarea altor elemente cu impact asupra riscurilor de securitate, identificate sau propuse de evaluator, grupate în categorii cu impact de creștere, respectiv diminuare a riscurilor.

Art. 17. -

(1) Completarea grilei se face prin selectarea unei opțiuni din coloana "Variabile", pentru fiecare element de evaluare, și introducerea de date în tabelul cu informațiile aferente altor criterii, conform situației preconizate.

(2) Este interzisă modificarea, completarea sau ștergerea celulelor sau câmpurilor din grila de evaluare, exceptând operațiile prevăzute la alin. (1).

(3) Prin completarea grilei de evaluare se obține valoarea de la rubrica "Punctaj total" din coloana "Punctaj ponderat", care reprezintă valoarea asociată gradului de risc determinat. Punctajul total este calculat de aplicație prin însumarea valorilor ponderate prevăzute la rubricile: criterii specifice obiectivului, criterii de securitate, criterii funcționale și alte criterii, aflate pe coloana "Punctaj ponderat".

(4) Valorile superioare ale punctajului total indică un nivel ridicat de risc de producere a unor evenimente de securitate fizică.

(5) Valoarea ponderată pentru fiecare element evaluat este furnizată de aplicație prin aplicarea unui coeficient procentual din valoarea maximă asociată elementului din coloana "Punctaj asociat", ponderea rezultând din alegerea unei variante din cele prevăzute la coloana "Variabile", în funcție de situația analizată.

Art. 18. -

(1) La completarea grilelor de evaluare se ține cont de obligativitatea îndeplinirii cerințelor minimale de securitate, generale și specifice, consemnate în grile în coloana "Elemente de evaluare", pentru care se asociază opțiunea corespunzătoare punctajului minim în vederea continuării și finalizării evaluării.

(2) Evaluarea celorlalte criterii de securitate se face prin asocierea opțiunii corespunzătoare situației real constatate în obiectiv.

Art. 19. -

(1) Pentru stabilirea nivelului amenințărilor se asociază coeficienții de criminalitate specifică, calculați la nivel de județ și de zonă pe baza datelor statistice înregistrate de structurile de cazier și evidență operativă din I.G.P.R., Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și inspectoratele de poliție județene, privind infracțiunile sesizate de tâlhărie și furturi din societăți comerciale, înregistrate în anul precedent.

(2) Coeficienții prevăzuți la alin. (1) se calculează pentru un an calendaristic prin însumarea valorilor regăsite la rubrica volumul criminalității specifice faptelor de tâlhărie (total) și furt din societăți comerciale, calculându-se inclusiv media națională, respectiv județeană.

(3) Coeficienții de criminalitate specifică la nivel de zonă se calculează pentru fiecare sector, municipiu, oraș și comună.

(4) Valorile rezultate se publică anual, prin grija Direcției de ordine publică din cadrul I.G.P.R., respectiv a unităților teritoriale de poliție, până la finalul lunii ianuarie a anului în curs, pe paginile web ale I.G.P.R., Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și inspectoratelor de poliție județene.

(5) Pentru determinarea gradului de risc se iau în calcul ca vulnerabilități doar coeficienții de accesibilitate, vecinătate și caracteristici locale exterioare.

Art. 20. -

Coeficienții de criminalitate specifică se clasifică în următoarele domenii:

a) rată de criminalitate ridicată pentru județele/zonele cu coeficienți peste media națională/județeană;

b) rată de criminalitate medie pentru județele/zonele cu coeficienți cu valori între 75% și 100% din media națională/județeană;

c) rată de criminalitate scăzută pentru județele/zonele cu coeficienți cu valori sub 75% din media națională/județeană.

Art. 21. -

(1) Elementul "accesibilitate" se evaluează prin inspecția amplasamentului din imediata apropiere a obiectivului, în scopul identificării tuturor căilor de acces care fac posibilă părăsirea rapidă a zonei.

(2) Se consideră că există posibilitatea de disimulare/fugă rapidă din zona obiectivului dacă pe o rază de 10 m față de intrare se află căi de acces care fac posibilă părăsirea zonei în cel puțin 3 direcții diferite de deplasare (ganguri, pasaje, pasarele etc.).

(3) Posibilitatea de disimulare/fugă medie se consideră în cazul obiectivelor pentru care pe o rază de 25 m de la intrare sunt identificate căi de acces care fac posibilă părăsirea zonei în cel puțin 3 direcții diferite de deplasare.

(4) În celelalte cazuri se consideră că posibilitatea de disimulare/fugă este greoaie.

Art. 22. -

(1) Din punctul de vedere al vecinătăților, evaluarea se face prin identificarea unităților din apropierea obiectivului și verificarea existenței, tipului și a programului de funcționare a dispozitivelor de pază ale acestora.

(2) Punctajul pentru vecinătăți se determină prin alegerea opțiunii relevante identificate în cauză, analizând unitățile existente pe o rază de 25 m față de cea evaluată.

(3) Unitatea evaluată care nu are amplasate alte obiective pe o rază de 50 m se consideră izolată din punctul de vedere al vecinătății.

Art. 23. -

(1) Măsurile de securitate cuprind atât elemente de tip condiție, cât și elemente neimpuse prin cerințele minimale, dar care trebuie în mod obligatoriu analizate.

(2) Elementele neimpuse vor fi evaluate conform situației reale pentru obiectivele în funcțiune sau conform scenariului de funcționare, pentru încadrarea în zona nivelului de risc acceptat, inferior pragului critic.

Art. 24. -

Pentru obiectivele noi, elementele neimpuse vor fi propuse de evaluator pentru acoperirea necesităților de securitate fizică, conducătorul unității având obligația de a le materializa prin realizarea amenajărilor de protecție mecanofizică, instalarea de sisteme de securitate, achiziționarea unor servicii de securitate sau alte măsuri stabilite pentru acoperirea necesităților de securitate.

Art. 25. -

Pentru obiectivele preexistente, evaluarea și cuantificarea factorilor din grilă se fac prin aprecierea locală a stării de fapt și prin consultarea contractelor de servicii de pază, transport de valori, monitorizare, instalare și mentenanță a sistemelor de alarmare, a documentelor de procurare, certificare, punere în funcție și prin verificări funcționale ale echipamentelor electronice și dotărilor de protecție mecanofizică.

Art. 26. -

(1) Elementele asociate criteriului privind specificul funcțional se evaluează prin interviuri, completarea de chestionare de către conducătorul unității evaluate și, după caz, de către conducătorii/personalul celor din vecinătate, iar prin interpretarea datelor se asociază opțiunile corespunzătoare situațiilor constatate.

(2) În cazul imposibilității culegerii de date prin completare de chestionare se asociază opțiunea corespunzătoare punctajului maxim pentru elementele neevaluate.

Art. 27. -

(1) În zona rezervată pentru "Detalii alte criterii", evaluatorul poate cuantifica elemente nedefinite în grilă, cu impact de creștere sau diminuare a riscurilor de securitate fizică.

(2) Pentru fiecare categorie, evaluatorul înscrie în zona de detaliere toate elementele identificate sau propuse, acordând de la 1 la 5 puncte/element.

(3) Pentru fiecare categorie se selectează opțiunea corespunzătoare din coloana "Variabile" în funcție de suma punctajelor obținute în zona de "Detalii alte criterii".

Art. 28. -

În situația unității care desfășoară activități diferite în aceeași incintă sau în același spațiu, în cadrul analizei de risc se completează grile de evaluare pentru fiecare obiect de activitate, fiind obligatorie încadrarea în gradul de risc acceptabil pentru fiecare activitate.

Acesta este un fragment din Instrucțiunea nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Instrucțiuni 9/2013:
Dispoziții generale
Analiza de risc la securitate fizică
Abilitarea personalului de evaluare
Grila de evaluare
Dispoziții finale
;
se încarcă...