Dispoziții generale | Instrucțiuni 9/2013

Acesta este un fragment din Instrucțiunea nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezentele instrucțiuni stabilesc metodologia de efectuare a analizelor de risc la securitatea fizică pentru unitățile ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare unități, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care desfășoară astfel de activități.

(2) Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază și proiectul sistemului de alarmare.

(3) În elaborarea analizelor de risc la securitatea fizică se ține cont și de prevederile standardelor naționale sau europene privind managementul și tehnicile de evaluare a riscului.

(4) Prezentele instrucțiuni nu se aplică pentru adoptarea măsurilor de securitate necesare efectuării transporturilor de bunuri și/sau valori.

(5) Prevederile prezentelor instrucțiuni nu se aplică activităților privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și persoanelor, precum și a transporturilor cu caracter special aparținând structurilor și instituțiilor din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională, care se asigură în conformitate cu reglementările stabilite în cadrul acestora.

Art. 2. -

(1) Prezentele instrucțiuni se aplică de către:

a) conducătorii unităților, pentru adoptarea măsurilor de asigurare a securității obiectivelor proprii;

b) specialiști și experți, în procedura de elaborare a analizelor de risc pentru faza de funcționare a obiectivelor, precum și în faza de proiectare;

c) inspectoratele de poliție județene/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, pentru calcularea și furnizarea coeficienților de criminalitate specifică la nivel de zonă și pentru verificarea respectării dispozițiilor prezentelor instrucțiuni;

d) Inspectoratul General al Poliției Române, denumit în continuare I.G.P.R., pentru calcularea și furnizarea coeficienților de criminalitate specifică la nivel de județ, evaluarea specialiștilor care efectuează analizele de risc și pentru înființarea și actualizarea Registrului Național al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică, denumit în continuare RNERSF.

(2) Analiza de risc pentru obiectivele a căror pază și protecție se asigură cu efective de jandarmi, inclusiv cea necesară configurării sistemelor de protecție mecanofizice și de alarmare împotriva efracției, se întocmește potrivit reglementărilor specifice acestei forme de pază.

Art. 3. -

În înțelesul prezentelor instrucțiuni, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) securitate fizică - starea de fapt în care riscul determinat de factorii de amenințare și vulnerabilitățile care pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor deținute de unități se situează la un nivel acceptabil;

b) amenințare - factor intern sau extern ce are capacitatea de a exploata vulnerabilitatea unei unități prin acte sau fapte ce creează dezechilibre ori instabilități și generează stări de pericol asupra vieții, integrității corporale sau libertății persoanelor ori valorilor deținute;

c) vulnerabilitate - caracteristică de ordin fizic-arhitectural și operațional a unei entități, prin care aceasta este expusă distrugerii, agresiunii ori disfuncționalității în fața unei amenințări;

d) analiza de risc la securitatea fizică - activitate desfășurată pentru a identifica amenințările și vulnerabilitățile care pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor deținute de unități, în scopul determinării impactului și evaluării riscurilor de securitate și în baza căreia se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora;

e) incident de securitate - eveniment produs, având o evoluție necontrolată, care generează consecințe nedorite asupra persoanelor și/sau valorilor și/sau activităților în cadrul unei unități și care necesită o acțiune imediată pentru restabilirea situației anterioare;

f) măsură de securitate - componenta de bază a unei soluții de securitate, corespunzătoare uneia sau mai multor amenințări și vulnerabilități identificate conform analizei de risc și care are ca scop reducerea riscurilor asociate;

g) mecanisme de securitate - soluții care cuprind mai multe măsuri de securitate, care funcționează conform unor scenarii predefinite, pentru securizarea unuia sau mai multor obiective, atunci când sunt amplasate în același perimetru;

h) sistem de securitate - ansamblu integrat de măsuri organizatorice, tehnice și procedurale care are ca scop obținerea securității fizice pentru o organizație sau un obiectiv;

i) parametri interni și externi care generează și/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unității - contextul, care poate cuprinde, dar nu se limitează la:

1. mediul cultural, social, politic, de reglementare, financiar, tehnologic, economic, natural și concurențial, la nivel internațional, național, regional sau local;

2. factorii-cheie și tendințele cu impact asupra obiectivelor organizației;

3. relațiile cu părțile interesate, percepțiile și valorile acestora.

Acesta este un fragment din Instrucțiunea nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Instrucțiuni 9/2013:
Dispoziții generale
Analiza de risc la securitate fizică
Abilitarea personalului de evaluare
Grila de evaluare
Dispoziții finale
;
se încarcă...