Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - MMSC

Regulamentul sitului de importanță comunitară ROSCI0101 Larion din 04.03.2013

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 martie 2013 până la 17 iulie 2016, fiind abrogat prin Ordin 797/2016 și înlocuit de Regulament 2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

(1) Situl de importanță comunitară ROSCI0101 Larion, denumit în continuare situl ROSCI0101 Larion, a fost instituit prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările ulterioare.

(2) Rezervația Crovul de la Larion a fost instituită prin pct. I secțiunea 2.0 poziția 2.222. din anexa nr. I la Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate.

Art. 2. -

Situl ROSCI0101 Larion contribuie semnificativ la menținerea sau restaurarea unor stări de conservare favorabile a habitatelor naturale și a speciilor de interes comunitar pentru care a fost declarat, în acest fel contribuind semnificativ la coerența rețelei Natura 2000 și/sau la menținerea diversității biologice în regiunea biogeografică din care face parte.

Art. 3. -

Limitele sitului de importanță comunitară ROSCI0101 Larion sunt prezentate pe pagina web a autorității publice centrale pentru protecția mediului.

Art. 4. -

Custodia sitului ROSCI0101 Larion și a rezervației Crovul de la Larion este deținută de Asociația Proprietarilor de Pădure Valea Ilvei - Ocolul Silvic Valea Ilvei, denumită în continuare custode, conform Convenției de custodie nr. 0.158 din 8 iulie 2010, încheiată între aceasta și Ministerul Mediului și Pădurilor.

Art. 5. -

Responsabilitatea managementului sitului ROSCI0101 Larion și a rezervației Crovul de la Larion revine Asociației Proprietarilor de Pădure Valea Ilvei - Ocolul Silvic Valea Ilvei.

Art. 6. -

Scopul declarării sitului ROSCI0101 Larion este conservarea habitatelor naturale și a speciilor sălbatice de floră și faună sălbatică menționate în formularul-standard publicat pe pagina web a autorității publice centrale pentru protecția mediului.

Art. 7. -

(1) Pe terenurile care fac parte din fondul forestier național inclus în rezervația Crovul de la Larion se execută numai activități silvice prevăzute în amenajamentele silvice, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcțională a pădurilor și în concordanță cu scopul pentru care a fost declarată arie naturală protejată.

(2) Amenajamentele silvice pentru fondul forestier de pe raza sitului ROSCI0101 Larion și a rezervației se aprobă cu avizul custodelui, în vederea punerii în concordanță cu planul de management integrat. Beneficiarul amenajamentului invită un reprezentant al custodelui la conferințele de amenajare, în vederea armonizării cu planul de management integrat.

(3) Custodele are dreptul de a verifica aplicarea în practică a tipului, intensității și volumului tratamentelor/tăierilor aplicate în fondul forestier național de pe raza sitului ROSCI0101 Larion și a rezervației, urmând a sesiza administratorul fondului forestier și reprezentantul teritorial al autorității publice care răspunde de silvicultură în cazul constatării unor nereguli. În acest scop, structurile de administrare silvică sunt obligate să înainteze custodelui borderoul/planul de amplasare a tăierilor de masă lemnoasă pe suprafața sitului ROSCI0101 Larion și a rezervației, înainte de începerea noului an forestier, pentru avizare sau, dacă nu este posibil, imediat după constituirea actelor de punere în valoare, dar înainte de începerea lucrărilor de exploatare a masei lemnoase.

(4) Administratorul fondului forestier național de pe raza sitului ROSCI0101 Larion și a rezervației Crovul de la Larion este obligat să transmită custodelui, anual, situația aplicării amenajamentelor silvice pe aceste terenuri.

(5) Lucrările care nu sunt prevăzute în amenajamentele silvice se execută doar cu avizul custodelui și cu aprobarea autorității publice centrale care răspunde de mediu și silvicultură.

Art. 8. -

(1) Acțiunile de evaluare a vânatului și de interpretare a rezultatelor se fac de către gestionarul fondului de vânătoare cu participarea custodelui sitului ROSCI0101 Larion.

(2) Gestionarul fondului de vânătoare are obligația de a anunța custodele despre intenția de organizare a evaluării vânatului pe teritoriul sitului și a rezervației, cu minimum 7 zile calendaristice înainte de organizarea evaluării.

(3) Vânătoarea pe teritoriul sitului ROSCI0101 Larion este permisă, cu excepția zonelor de liniște pentru vânat stabilite de custode în colaborare cu autoritățile competente.

(4) Pe raza sitului ROSCI0101 Larion și a rezervației activitatea de vânătoare se face în conformitate cu legislația în domeniu.

(5) Pentru speciile de lup, urs, râs și pisică sălbatică, prin planul de management, se stabilesc zone și perioade în care vânătoarea este restricționată, cu respectarea legislației în vigoare.

(6) În privința pescuitului și acvaculturii se respectă prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. -

(1) Utilizarea pășunilor și fânețelor este permisă doar pentru proprietarii/administratorii de terenuri sau de animale din zona sitului ROSCI0101 Larion, cu obligația respectării prezentului regulament și a planului de management integrat.

(2) Amplasarea de stâne și adăposturi pastorale, adaptate specificului montan și încadrate în peisaj, este permisă numai cu avizul custodelui sitului.

(3) Pe teritoriul sitului ROSCI0101 Larion, activitatea pastorală se desfășoară respectându-se încărcătura de animale conform bonității pajiștilor.

(4) Este interzisă amplasarea locurilor de târlire la mai puțin de 100 m de pâraie, lacuri și zone de liniște a vânatului.

(5) Numărul admis de câini se stabilește prin contractul de pășunat în funcție de efectivul de oi din fiecare turmă, în limitele prevăzute de legislația în vigoare.

(6) Câinii poartă obligatoriu jujee, iar stăpânul este obligat să facă dovada vaccinării acestora.

(7) Trecerea prin fondul forestier și la apă se face cu respectarea reglementărilor în vigoare, în baza contractului încheiat cu administratorii proprietarilor de pădure.

(8) Activitatea pastorală este monitorizată de custodele sitului ROSCI0101 Larion, în vederea evaluării impactului acestei activități asupra florei și faunei și pentru stabilirea unor eventuale restricții în zonele afectate.

Art. 10. -

Custodele inițiază periodic studii pentru stabilirea capacității de suport a pășunilor. Rezultatele acestor studii sunt aduse la cunoștința proprietarilor în vederea reglementării corespunzătoare a pășunatului.

Art. 11. -

Colectarea de specii de floră și faună se face numai cu avizul scris al custodelui.

Art. 12. -

Capturarea fără drept a oricăror specii de faună sălbatică, distrugerea cuiburilor păsărilor și colectarea ouălor acestora în raza sitului ROSCI0101 Larion sunt interzise.

Art. 13. -

(1) Extragerea de resurse minerale și captările de apă în scopuri comerciale și industriale, fără avizul custodelui, sunt interzise pe suprafața sitului ROSCI0101 Larion.

(2) Extragerea de resurse minerale și captările de apă în scopuri comerciale și industriale în rezervație sunt interzise.

Art. 14. -

(1) Orice plan sau proiect care nu are o legătură directă cu situl ROSCI0101 Larion ori nu este necesar pentru managementul acestuia, dar care ar putea să îl afecteze în mod semnificativ, singur sau în combinație cu alte planuri ori proiecte, este supus unei evaluări adecvate a efectelor potențiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, având în vedere obiectivele de conservare a acesteia.

(2) Avizul custodelui pentru planurile/proiectele menționate la alin. (1) este obligatoriu.

Art. 15. -

Modificarea planurilor de urbanism din vecinătatea sitului ROSCI0101 Larion se face cu respectarea prevederilor legislației de mediu și cu avizul custodelui sitului.

Art. 16. -

(1) Custodele susține cercetarea științifică ce se desfășoară în situl ROSCI0101 Larion și are ca scop conservarea patrimoniului faunistic, forestier, floristic.

(2) Activitățile de cercetare științifică pe teritoriul rezervației se desfășoară cu avizul custodelui, care le sprijină logistic și financiar, în limita posibilităților.

(3) Activitatea colaboratorilor externi se va desfășura pe baza unui contract de cercetare, încheiat cu custodele sitului. Clauzele contractuale se stabilesc de comun acord de către părți, inclusiv dreptul de utilizare a rezultatelor cercetărilor.

Art. 17. -

(1) Custodele acționează permanent pentru includerea sitului ROSCI0101 Larion în programe de cercetare națională și internațională.

(2) Custodele inițiază, atunci când este cazul, acțiuni de repopulare cu specii de plante și animale dispărute, pe baza unor studii avizate conform reglementărilor în vigoare.

(3) Introducerea de specii alohtone pe teritoriul sitului ROSCI0101 Larion este interzisă.

Art. 18. -

Accesul turiștilor în perimetrul sitului ROSCI0101 Larion este permis numai pe traseele turistice omologate.

Art. 19. -

Custodele poate institui un sistem de tarife, conform prevederilor legale în vigoare. Tarifele se afișează la sediul custodelui.

Art. 20. -

Vizitele de grup în perimetrul sitului ROSCI0101 Larion se desfășoară numai în prezența custodelui sau a reprezentantului acestuia.

Art. 21. -

Camparea pe suprafața sitului ROSCI0101 Larion se face numai în locuri special amenajate și delimitate.

Art. 22. -

Aprinderea focului pe suprafața sitului ROSCI0101 Larion este permisă numai în locurile special amenajate.

Art. 23. -

Abandonarea deșeurilor de orice fel pe teritoriul sitului ROSCI0101 Larion este interzisă.

Art. 24. -

Circulația autovehiculelor, motoretelor, motocicletelor, bicicletelor și a altor vehicule este permisă numai pe drumuri existente - județene, comunale și pe trasee special amenajate și semnalizate ca atare.

Art. 25. -

Distrugerea panourilor informative și indicatoare, a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj ale sitului ROSCI0101 Larion este strict interzisă.

Art. 26. -

Fotografierea sau filmarea în scop comercial fără aprobarea custodelui este interzisă în perimetrul rezervației.

Art. 27. -

Folosirea substanțelor chimice periculoase pe teritoriul sitului ROSCI0101 Larion este interzisă.

Art. 28. -

Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravențională, penală, materială sau civilă, conform legislației în vigoare.

Art. 29. -

Verificarea respectării prezentului regulament se face de custodele sitului ROSCI0101 Larion sau de alte persoane, potrivit legislației în vigoare. Personalul autorizat să verifice respectarea regulamentului își dovedește identitatea cu legitimații emise conform legii.

Art. 30. -

Custodele are obligația de a sesiza instituțiile abilitate despre orice încălcare a prezentului regulament a cărei soluționare nu ține de competența sa.

Art. 31. -

În cazul producerii fenomenelor de forță majoră instituțiile abilitate intervin pentru eliminarea sau limitarea efectelor acestor fenomene, conform prevederilor legale.

Art. 32. -

Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea custodelui, conform legislației în vigoare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...