Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - MMSC

Regulamentul sitului de importanță comunitară ROSCI0061 Defileul Crișului Negru din 04.03.2013

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 martie 2013 până la 14 iulie 2016, fiind abrogat prin Ordin 1073/2016 și înlocuit de Regulament 2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

Situl de importanță comunitară ROSCI0061 Defileul Crișului Negru, denumit în continuare situl ROSCI0061 DCN, a fost instituit prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările ulterioare.

Art. 2. -

Scopul instituirii regimului de protecție este protecția și conservarea unor ansambluri peisagistice, menținerea unei interacțiuni armonioase a omului cu natura prin protejarea diversității habitatelor și speciilor, promovarea păstrării folosinței tradiționale a terenurilor, încurajarea și consolidarea activităților, practicilor și culturii tradiționale ale populației locale, posibilități de recreere sau turism durabil, încurajarea activităților științifice și educaționale.

Art. 3. -

Limitele sitului de importanță comunitară ROSCI0061 DCN sunt prezentate pe pagina web a autorității publice centrale pentru protecția mediului.

Art. 4. -

Perimetrele în care se vor aplica măsuri specifice de conservare se stabilesc prin planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0061 DCN.

Art. 5. -

(1) Responsabilitatea managementului sitului ROSCI0061 DCN revine Asociației Pescarilor Sportivi Aqua Crisius, denumită în continuare custode, în conformitate cu Convenția de custodie nr. 149 din 7 iulie 2010 încheiată între aceasta și Ministerul Mediului și Pădurilor.

(2) În baza convenției de custodie, custodele elaborează regulamentul și planul de management al sitului ROSCI0061 DCN și urmărește respectarea acestora.

(3) În scopul desfășurării unei activități eficiente, custodele elaborează următoarele documente:

a) registrul de colaborări - care cuprinde acordurile, protocoalele, convențiile de colaborare dintre administrația sitului ROSCI0061 DCN și instituțiile care desfășoară activități științifice, de documentare sau educaționale în sit;

b) registrul de cercetări;

c) registrul de evenimente;

d) registrul de acorduri, avize și puncte de vedere.

Art. 6. -

Respectarea deciziilor, a condițiilor de eliberare și a termenelor de aplicare a acordurilor/avizelor custodelui este obligatorie pentru beneficiarii acestora, custodele având obligația să informeze instituțiile abilitate în vederea sistării lucrărilor în cazul în care acestea nu respectă prevederile din acordul/avizul în vigoare și să ia măsurile necesare de stopare a efectelor negative asupra patrimoniului natural, cheltuielile fiind suportate de beneficiarul acordului/avizului.

Art. 7. -

Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală și națională, precum și orice alte planuri de exploatare/utilizare a resurselor naturale din situl ROSCI0061 DCN se armonizează de către autoritățile emitente ale acestora cu prevederile planului de management al sitului, în termen de 6 luni de la data aprobării acestuia.

Art. 8. -

Autoritățile locale și naționale cu competențe și responsabilități în reglementarea activităților din situl ROSCI0061 DCN instituie de comun acord cu custodele și, după caz, cu autoritatea competentă care răspunde de protecția mediului măsuri speciale pentru conservarea sau utilizarea durabilă a resurselor naturale.

Art. 9. -

(1) În perimetrul sitului ROSCI0061 DCN sunt încurajate activitățile agricole tradiționale și agricultura ecologică.

(2) Este interzisă cultivarea plantelor modificate genetic.

(3) Este interzisă introducerea în cultură a speciilor de plante și animale domestice fără certificate fitosanitare, respectiv sanitar-veterinare, emise conform legislației în vigoare.

Art. 10. -

Terenurile agricole din perimetrul sitului ROSCI0061 DCN evidențiate ca pajiști, pășuni sau pășuni împădurite, indiferent de forma de proprietate, se folosesc în exclusivitate pentru pășunat, fâneață, cultivarea plantelor de nutreț, în vederea obținerii de masă verde, fân sau semințe. Pe aceste suprafețe se pot amplasa perdele de protecție a pajiștilor.

Art. 11. -

Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol de terenuri din perimetrul sitului ROSCI0061 DCN se face cu avizul custodelui, în condițiile legii.

Art. 12. -

Utilizarea rațională a pajiștilor și pășunilor pentru cosit și/sau pășunat este permisă numai cu animalele domestice proprietate a membrilor comunităților ce dețin aceste pășuni sau care dețin dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislația națională în vigoare, pe suprafețele, în perioadele și cu speciile și efectivele avizate de custode, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale și nici speciile de floră și faună.

Art. 13. -

Pășunatul se supune următoarelor reglementări:

1. Pe teritoriul sitului ROSCI0061 DCN sunt permise, cu avizul custodelui, următoarele activități:

a) pășunatul care se face în baza unor contracte încheiate cu deținătorii/administratorii pășunilor sau de către titularii acestora;

b) amplasarea de stâne și adăposturi pastorale, adaptate specificului rural și încadrate în peisaj.

2. Pe teritoriul sitului ROSCI0061 DCN sunt interzise următoarele activități:

a) pășunatul fără contracte încheiate cu deținătorii/ administratorii pășunilor;

b) pășunatul cu mai multe animale sau din alte specii decât cele specificate în avizul custodelui;

c) amplasarea de locuri de târlire la mai puțin de 50 de metri de albia Crișului Negru;

d) lăsarea animalelor nesupravegheate la pășunat;

e) spălarea animalelor în râul Crișul Negru.

3. În cazul degradării evidente a pășunilor, custodele poate opri de la pășunat anumite suprafețe, pentru o perioadă determinată, în scopul refacerii covorului vegetal.

4. Numărul de câini admis se stabilește prin contractul de pășunat, dar nu mai mult de 3 pentru fiecare turmă sau cireadă.

5. Câinii vor avea obligatoriu jujeu, care va fi confecționat din material lemnos de esență tare prin strunjire și va avea următoarele dimensiuni minime: diametrul d = 4 cm, lungimea l = 30 cm. Jujeul are fixată la jumătatea lungimii sale o brățară metalică prinsă prin intermediul unui lanț de zgarda de la gâtul câinelui. Lungimea lanțului se stabilește în funcție de talia câinelui, astfel încât jujeul să incomodeze deplasarea în alergare a câinelui. După montarea ansamblului, jujeul trebuie să stea în poziție orizontală și să fie poziționat imediat sub nivelul articulațiilor genunchilor membrelor anterioare ale câinelui.

6. Trecerea spre locurile de pășunat și apă prin fondul forestier se face cu respectarea reglementărilor în vigoare, în baza contractului încheiat cu administratorii/proprietarii de pădure.

7. Adăpatul se va realiza numai în punctele autorizate de custode.

Art. 14. -

Custodele monitorizează activitatea de pășunat pentru stabilirea impactului acestei activități asupra florei și faunei din sit și pentru stabilirea unor eventuale restricții în zonele afectate.

Art. 15. -

(1) În cazul în care proprietarul sau administratorul pășunilor este altul decât utilizatorul acestora, este obligatorie încheierea de contracte de pășunat între aceștia.

(2) Contractele specifică în mod obligatoriu: numărul de animale pe specii, perioadele de pășunat, suprafețele și limitele acestora, precum și obligațiile utilizatorului privind perioada de târlire, modul de gospodărire a surselor de apă, drumuri de acces și trebuie să fie prezentate custodelui în vederea avizării.

(3) În perioada de pășunat, la stână se păstrează copiile următoarelor documente: contract de pășunat, certificate sanitar-veterinare, datele de identitate ale însoțitorilor de turmă și acordul emis de către custode.

Art. 16. -

Proprietarii/Administratorii pășunilor verifică starea de sănătate a animalelor și respectarea condițiilor de pășunat, cu sprijinul specialiștilor autorizați sanitar-veterinar și al reprezentanților camerelor agricole locale, o dată pe sezonul de pășunat și ori de câte ori există pericolul declanșării unor epizootii sau altor acțiuni cu efecte negative asupra patrimoniului natural. Copia procesului-verbal de constatare va fi înaintată spre informare custodelui.

Art. 17. -

(1) Este interzisă orice intervenție antropică în habitatul Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba, care este protejat pe întreaga suprafață a sitului ROSCI0061 DCN.

(2) Custodele are obligația să semnalizeze prezența acestui habitat pe suprafața sitului ROSCI0061 DCN.

Art. 18. -

Proprietarii sau administratorii de stână au obligația ca, anual, să pună la dispoziția custodelui datele necesare elaborării anchetei pastorale.

Art. 19. -

Cositul, strânsul și transportul fânului se fac manual; cositul mecanizat se face pe baza avizului custodelui.

Art. 20. -

(1) Fondul forestier național de stat și privat de pe suprafața sitului, precum și vegetația forestieră din afara fondului forestier vor fi administrate de către ocoale silvice de stat sau private legal constituite.

(2) Proprietarii de teren din fond forestier vor încheia obligatoriu contracte de administrare cu structuri silvice de administrare legal constituite conform legii.

Art. 21. -

Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul silvic de terenuri din perimetrul sitului ROSCI0061 DCN se poate face numai cu avizul custodelui, în condițiile legii.

Art. 22. -

Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în situl ROSCI0061 DCN se execută numai lucrările prevăzute în amenajamentele silvice, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcțională a pădurilor.

Art. 23. -

Custodele are dreptul de a verifica aplicarea în practică a tipului, intensității și volumului tratamentelor/tăierilor în fondul forestier național și în vegetația forestieră din afara fondului forestier național de pe raza sitului. În acest scop structurile de administrare silvică sunt obligate să înainteze custodelui borderoul/planul de amplasare a tăierilor de masă lemnoasă pe suprafața sitului, imediat după constituirea actelor de punere în valoare.

Art. 24. -

În fondul forestier din situl ROSCI0061 DCN suprafețele de teren care prezintă interes deosebit sub raportul biodiversității se vor constitui în subparcele, indiferent de întinderea lor, în toate situațiile în care acest lucru este posibil.

Art. 25. -

Pentru valorificarea masei lemnoase rezultate din aplicarea lucrărilor de igienă, a lucrărilor speciale de conservare sau a tratamentelor se vor adopta și aplica tehnologii și procedee de exploatare ecologică.

Art. 26. -

Acțiunile de evaluare a vânatului și de interpretare a rezultatelor se organizează de către gestionarul fondului cinegetic cu participarea custodelui. Gestionarul fondului cinegetic are obligația de a anunța custodele, cu 5 zile lucrătoare înainte, despre intenția de organizare a evaluării vânatului, urmând să se ajungă la un acord comun în ceea ce privește data evaluării.

Art. 27. -

Vânătoarea se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, precum și cu prevederile prezentului regulament, respectiv:

a) în vederea conservării faunei de interes cinegetic, custodele sitului ROSCI0061 DCN, împreună cu autoritatea competentă care răspunde de protecția mediului și cu gestionarul fondului cinegetic, delimitează în fiecare fond cinegetic una sau mai multe zone de liniște a faunei cinegetice, în care se iau măsuri suplimentare de protecție prin planurile de management cinegetic;

b) suprafața zonelor de liniște a faunei cinegetice însumează minimum 10% din suprafața totală a fiecărui fond de vânătoare;

c) acolo unde există coridoare ecologice de migrație ori habitate naturale de interes comunitar, zonele de liniște se constituie integral sau parțial, după caz, pe suprafața acestora;

d) managementul speciilor de interes vânătoresc din perimetrul sitului ROSCI0061 DCN se face conform prevederilor legislației specifice din domeniu și ține cont de zonarea internă și de includerea acestuia în rețeaua Natura 2000;

e) planurile de management cinegetic se corelează cu planul de management al sitului ROSCI0061 DCN pentru fondurile cinegetice care se suprapun peste suprafețe din situl ROSCI0061 DCN;

f) accesul vânătorilor pentru vânătoare în situl ROSCI0061 DCN se face în baza și cu avizul eliberat de custodele sitului ROSCI0061 DCN.

Art. 28. -

Acțiunile de monitorizare a efectivelor din specii de interes cinegetic, a stării de sănătate a acestora, precum și paza împotriva acțiunilor ilegale care pot afecta fauna sau arealele unde acestea se găsesc se organizează în comun de către personalul de specialitate al gestionarilor fondurilor cinegetice și personalul custodelui.

Art. 29. -

În situl ROSCI0061 DCN se interzic:

a) vânarea păsărilor acvatice în apropierea gurilor de apă pe timp de îngheț, dacă suprafața liberă a apei nesituată la gura de apă este înghețată pe mai mult de 70%;

b) vânarea puilor nezburători ai păsărilor de interes cinegetic;

c) vânătoarea în zonele de liniște a vânatului stabilite în zonele din sit cuprinse în fonduri cinegetice;

d) vânătoarea în suprafețele ariilor naturale protejate cuprinse în fondurile de vânătoare, practicată fără respectarea prevederilor planurilor de management cinegetic și ale ariei naturale protejate respective în ceea ce privește vânătoarea.

Art. 30. -

(1) Râul Crișul Negru cu zonele lui inundabile la viituri din perimetrul sitului ROSCI0061 DCN sunt considerate habitate piscicole naturale, administrarea și exploatarea resurselor acvatice vii realizându-se conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare, respectiv conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurilor nr. 44/1.195/2011 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate.

(2) Autorizațiile de pescuit și permisele pentru habitatele naturale se eliberează de către administratorul resursei acvatice vii, conform reglementărilor în vigoare privind pescuitul, cu avizul custodelui.

Art. 31. -

Resursele acvatice vii din habitatele piscicole naturale din perimetrul sitului ROSCI0061 DCN aparțin domeniului public de interes național.

Art. 32. -

Orice activitate care se desfășoară în habitatele piscicole naturale trebuie să respecte măsurile și reglementările prin care se asigură conservarea biodiversității și exploatarea rațională a resurselor acvatice vii, prin practicarea pescuitului recreativ/sportiv în condiții de păstrare a echilibrului ecologic.

Art. 33. -

(1) Pentru protecția reproducerii speciilor protejate din situl ROSCI0061 DCN, dar și pentru iernarea acestora se instituie zone de protecție piscicolă în care se interzic următoarele activități:

a) pescuitul recreativ/sportiv;

b) efectuarea de lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existența populațiilor piscicole, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea și recoltarea plantelor, extragerea de nămol, nisip și pietriș, colectarea gheții;

c) efectuarea de lucrări în zona malurilor, precum și tăierea arborilor și arbuștilor de pe mal;

d) prezența în zonă a rațelor și gâștelor domestice.

(2) Custodele poate institui zone de cruțare pentru protecția unor habitate/specii, zone de hrănire sau refugii. Zonele de protecție piscicolă/cruțare vor fi declarate anual, până la data de 31 decembrie, pentru anul următor.

Art. 34. -

Zonele de protecție piscicolă/cruțare sunt semnalizate corespunzător cu panouri informative. În aceste zone sunt permise doar acțiunile de prevenire sau combatere a calamităților naturale.

Art. 35. -

Renunțarea sau instituirea de noi zone de protecție piscicolă se face la propunerea custodelui.

Art. 36. -

Pescuitul și/sau achiziția exemplarelor de pește din speciile protejate, prohibite sau a exemplarelor sub dimensiunea legală admisă la pescuit, indiferent de starea în care se află, precum și utilizarea aparatelor hidroacustice de detecție a peștilor sunt interzise.

Art. 37. -

Faptele ilegale din domeniul pescuitului pot fi constatate de personalul custodelui și sancționate de personalul cu drept de control, conform legii.

Art. 38. -

Acțiunile de protecție și control al resurselor acvatice vii și de pescuit de pe suprafața sitului ROSCI0061 DCN se organizează în comun de către administratorii fondurilor de pescuit și custode.

Art. 39. -

În cazul producerii de fenomene de forță majoră, instituțiile abilitate intervin conform prevederilor legale.

Art. 40. -

(1) Pescuitul este permis numai în locurile semnalizate ca atare în acest scop.

(2) La ocuparea unui loc de pescuit semnalizat, pescarul este obligat să mențină zona curată și, la părăsirea locului de pescuit, să elimine deșeurile produse în afara ariei protejate, depozitându-le în locuri special amenajate pentru deșeuri.

Art. 41. -

Aruncarea și abandonarea deșeurilor pe teritoriul sitului ROSCI0061 DCN sunt interzise.

Art. 42. -

Pescuitul cu momeli naturale pe cârlige duble sau triple este interzis.

Art. 43. -

(1) Este interzisă reținerea următoarelor specii de pești:

a) Gobio uranoscopus - porcușor de vad;

b) Sabanejewia aurata - dunariță;

c) Barbus meridionalis - moioagă, mreană vânătă;

d) Gobio kessleri - porcușor de nisip;

e) Carassius carassius - caracudă;

f) Thymallus thymallus - lipan.

(2) În cazul capturării vreunui exemplar dintre cele menționate la alin. (1), acesta se va elibera imediat, pe cât posibil fără a-i fi afectată integritatea.

Art. 44. -

(1) Exemplarele de Carassius auratus - caras și Lepomis gibbosus - sorete, biban-soare vor fi reținute după capturare și nu vor fi eliberate în mediul acvatic.

(2) Este interzisă reținerea în stare vie a exemplarelor menționate la alin. (1).

Art. 45. -

Pe teritoriul sitului ROSCI0061 DCN este interzisă utilizarea ca momeală a peștilor vii, indiferent de specie.

Art. 46. -

Reținerea peștilor înțepați în exteriorul gurii este interzisă. Peștii înțepați în exteriorul gurii se eliberează imediat în mediul lor natural.

Art. 47. -

Este interzisă deschiderea de noi cariere sau balastiere în situl ROSCI0061DCN în lipsa obținerii tuturor documentelor legale.

Art. 48. -

Cariera Urviș va fi exploatată conform prevederilor legale în domeniul protecției mediului, administratorul acesteia având obligația de a pune la dispoziția custodelui documentele justificative. Este interzisă depășirea limitelor proprietății pentru această carieră, limite prevăzute în planul de management.

Art. 49. -

Funcționarea balastierelor/carierelor, lucrările de închidere și lucrările de reconstrucție ecologică se fac pe baza actelor de reglementare legale, cu avizul custodelui.

Art. 50. -

Suprafețele de carieră pe care s-a încheiat exploatarea se supun imediat acțiunii de reconstrucție ecologică și de redare în circuitul silvic sau agricol, pe cheltuiala administratorului carierei, conform prevederilor legale în vigoare. Este interzisă folosirea unor asemenea suprafețe pentru depozitarea de deșeuri industriale sau menajere.

Art. 51. -

Custodele are dreptul să verifice modul de respectare a condițiilor incluse în actele de reglementare pentru toate activitățile extractive, modul de supraveghere a zonelor de extracție și conservarea materialului de proveniență paleobiologică sau minerală.

Art. 52. -

Fosilele de plante și animale vertebrate și nevertebrate, ca bunuri ale patrimoniului natural descoperite în perimetrul ROSCI0061 DCN, intră în proprietatea publică a statului.

Art. 53. -

Administratorul carierei are obligația de a cartografia, borna și marca perimetrele legale ale carierei existente, cu evidențierea arealelor de producție și zonelortampon și să aducă la cunoștința custodelui orice modificare a perimetrelor, destinației terenului și tehnologiei de exploatare, prin depunerea de materiale cartografice/cadastrale însoțite de documentația tehnică spre avizare custodelui și autorității competente de mediu.

Art. 54. -

Administratorul carierei are obligația să încheie un acord cu custodele, cu valoare juridică, în care să se cuprindă termenele și categoriile de lucrări pentru reconstrucția ecologică a carierei.

Art. 55. -

În cazul descoperirii de cavități naturale - peșteri, geode - în cariere, acestea se conservă de către custode până la studierea și cartografierea lor, conform legii.

Art. 56. -

Administratorul carierei are obligația să desemneze persoane de specialitate care să asigure protejarea bunurilor geologice din fronturile de lucru, atribuțiile acestora fiind stabilite în legislația în domeniu.

Art. 57. -

Pe teritoriul ROSCI0061 DCN nu este permisă exploatarea de nisip/pietriș, în lipsa actelor care reglementează aceste activități.

Art. 58. -

Pe teritoriul sitului ROSCI0061 DCN construcțiile, indiferent de beneficiar și/sau proprietarul terenului, se realizează în conformitate cu prevederile planului de urbanism zonal și general, legal aprobate.

Art. 59. -

Autorizarea lucrărilor de construcții/investiții pe teritoriul sitului ROSCI0061 DCN și în imediata vecinătate se face de către autoritatea administrației publice locale sau județene, după caz, numai după obținerea avizului custodelui pentru planul urbanistic zonal și general și cu respectarea tuturor celorlalte prevederi legale privind disciplina în construcții și protecția mediului.

Art. 60. -

Realizarea de lucrări speciale care afectează suprafețe mari, cum ar fi: aducțiuni de apă, baraje pentru centrale hidroelectrice, drumuri auto, linii de înaltă și medie tensiune, conducte de transport gaz metan și altele asemenea se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare și cu avizul custodelui.

Art. 61. -

Custodele are dreptul să verifice existența autorizației de construcție, precum și modul de respectare a acesteia și să sesizeze instituțiile abilitate în cazul în care se constată încălcări ale prevederilor acesteia.

Art. 62. -

Custodele solicită și deține copii la zi ale documentelor urbanistice ale localităților din perimetrul sitului ROSCI0061 DCN sau din imediata vecinătate a acestuia, din care să reiasă statutul juridic al terenurilor și al construcțiilor.

Art. 63. -

(1) Actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism pentru comunele și suprafețele acestora incluse în perimetrul sitului ROSCI0061 DCN se face de către autoritățile administrațiilor publice responsabile, prin integrarea în aceste documentații a prevederilor referitoare la situl de importanță comunitară menționat.

(2) Modificarea și actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism menționate la alin. (1) se fac cu avizul custodelui sitului ROSCI0061 DCN, pentru asigurarea conformității cu prevederile Planului de management.

(3) Documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism menționate la alin. (1) modificate și/sau actualizate de către autoritățile administrațiilor publice locale menționate la alin. (1) vor include în piesele grafice/desenate și limitele sitului ROSCI0061 DCN.

Art. 64. -

Cercetarea științifică în situl ROSCI0061 DCN are ca scop conservarea patrimoniului natural. Pentru realizarea acestui scop, după inventarierea speciilor și evaluarea gradului lor de periclitare, custodele asigură monitorizarea continuă a elementelor endemice, periclitate sau rare, a habitatelor caracteristice și a speciilor indicatoare.

Art. 65. -

(1) Activitatea de cercetare științifică se desfășoară cu avizul custodelui prin încheierea unui contract de cercetare. Acordul Academiei Române - Comisia pentru ocrotirea monumentelor naturii, Comisia patrimoniului speologic, pentru domeniile de cercetare pentru care este prevăzut acest acord în legislația în domeniu, este obligatoriu.

(2) Accesul personalului de cercetare în perimetrul sitului ROSCI0061 DCN pentru desfășurarea activităților prevăzute în proiectele de cercetare se face în baza permisului de cercetare emis de custode.

Art. 66. -

Activitatea de cercetare științifică efectuată de colaboratorii externi se realizează pe baza unui protocol de colaborare, în urma căruia custodele va acorda sprijin logistic în măsura dotării sau a calificării personalului de teren. Clauzele protocolului se stabilesc de comun acord de către părți, inclusiv dreptul de utilizare a rezultatelor cercetărilor.

Art. 67. -

Custodele stabilește măsuri speciale de conservare a biodiversității, precum și de monitorizare a acesteia.

Art. 68. -

Custodele inițiază, atunci când este cazul, acțiuni de repopulare cu specii de plante și animale dispărute din arealul respectiv, pe baza unor studii avizate de Academia Română, în condițiile legii.

Art. 69. -

Introducerea de specii alohtone sau modificate genetic - specii care nu apar și care nu au existat nici în trecut în mod natural pe suprafața ROSCI0061 DCN - este interzisă.

Art. 70. -

Sunt interzise deținerea și creșterea în captivitate, indiferent de forma de captivitate, a animalelor din fauna sălbatică pe raza sitului ROSCI0061 DCN, cu excepția cazurilor când se desfășoară proiecte de repopulare sau protecția speciilor cu avizul Academiei Române și cu aprobarea autorității publice centrale pentru protecția mediului.

Art. 71. -

Reconstrucția ecologică a habitatelor deteriorate se face pe baza unui studiu științific, cu avizul autorității publice centrale pentru protecția mediului. În cazul în care degradarea habitatelor a fost cauzată de activități umane desfășurate în mod ilegal, contravaloarea proiectului de reconstrucție se suportă de către cei vinovați.

Art. 72. -

În cazul apariției unor specii invazive de plante și animale care periclitează integritatea ecosistemelor, custodele ia măsuri de stopare și eliminare a acestora pe baza documentației și cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 73. -

Custodele poate să sprijine din fonduri proprii activitatea de cercetare științifică și diseminarea rezultatelor.

Art. 74. -

În situl ROSCI0061 DCN sunt permise activități de turism și de educație, cu respectarea prezentului regulament.

Art. 75. -

Camparea este permisă, în limita locurilor disponibile, numai în amplasamente delimitate pentru acest scop, semnalizate corespunzător.

Art. 76. -

În cazul în care există solicitări pentru vizitarea unor habitate caracteristice pentru specii de floră și faună ocrotite, turiștii sunt însoțiți obligatoriu de agenții de teren, dacă în planul de management nu sunt prevăzute alte restricții. Pentru serviciile de însoțire/îndrumare se poate percepe tariful de vizitare stabilit de custode.

Art. 77. -

Este interzisă devierea de la traseele turistice marcate.

Art. 78. -

Deschiderea și omologarea de noi trasee turistice, amplasarea panourilor indicatoare și informative se fac în condițiile legii, cu avizul custodelui.

Art. 79. -

Custodele poate institui un sistem de tarife, conform prevederilor legale în vigoare. Tarifele se percep la sedii, puncte de informare sau pe teritoriul sitului ROSCI0061 DCN de către persoane sau instituții autorizate de custode. Tariful de vizitare poate fi inclus și în contravaloarea serviciilor de cazare sau transport, de comun acord cu autoritățile administrațiilor publice locale și cu proprietarii/administratorii obiectivelor turistice. Sunt exceptați de la plata tarifului de vizitare:

a) copiii sub 10 ani;

b) voluntarii, în baza adresei scrise sau a contractului de voluntariat semnat de custodele ROSCI0061 DCN;

c) personalul de supraveghere a animalelor pentru care s-au contractat pășuni în ROSCI0061 DCN;

d) personalul custodelui;

e) personalul Academiei Române;

f) personalul de serviciu al construcțiilor aflate pe teritoriul ROSCI0061 DCN;

g) împuterniciții pentru implementarea Regulamentului ROSCI0061 DCN, pe bază de legitimație;

h) personalul de la alte unități/instituții, cu delegație în interes de serviciu;

i) membrii comunităților locale;

j) ghizii de turism angajați de custode;

k) persoanele cu handicap, pentru care legislația în vigoare prevede scutirea de plata unor taxe;

l) proprietarii și administratorii de terenuri din ROSCI0061 DCN

Art. 80. -

În cazul în care a fost stabilit un cuantum al tarifului de vizitare, accesul în situl ROSCI0061 DCN fără plata tarifului de vizitare, pentru alte persoane decât cele exceptate de la plata acestui tarif, este interzis.

Art. 81. -

Accesul în situl ROSCI0061 DCN este permis numai în zonele stabilite și semnalizate ca atare accesului publicului, cu respectarea instrucțiunilor de pe panourile informative cu care sunt semnalizate acestea.

Art. 82. -

Proprietarii/Administratorii de terenuri au obligația de a asigura liberul acces al vizitatorilor/turiștilor pe traseele și în zonele în care se realizează activități permise pe raza sitului ROSCI0061 DCN, cu condiția ca aceste activități să nu aducă prejudicii proprietarilor/administratorilor de terenuri.

Art. 83. -

Este interzisă degradarea traseelor turistice și a drumurilor publice prin lucrări de exploatare a masei lemnoase, construcții, aducțiuni, utilități. Contravaloarea lucrărilor de refacere va fi suportată de către executanții acestor lucrări.

Art. 84. -

Amplasarea panourilor indicatoare și informative se face în condițiile legii, cu avizul custodelui.

Art. 85. -

În zonele de campare sunt interzise:

a) săparea de șanțuri în jurul locurilor de amplasare a corturilor, precum și utilizarea oricăror materiale de origine vegetală sub corturi;

b) amplasarea de alte amenajări care degradează peisajul.

Art. 86. -

(1) În cazul locurilor de campare dotate cu amenajări specifice de tipul WC-uri ecologice, aducțiuni de apă potabilă, vetre de foc, containere pentru colectarea deșeurilor menajere sau altele asemenea, semnalizate ca atare, se poate percepe tarif de campare de către administratorul spațiului respectiv, contravaloarea acestuia fiind folosită pentru întreținerea/ecologizarea locului de campare.

(2) Se poate interzice temporar camparea în locurile mai sus menționate, în cazul în care se constată o degradare accelerată a mediului.

Art. 87. -

(1) Aprinderea focului pe teritoriul sitului ROSCI0061 DCN este permisă doar în zonele de campare.

(2) Aprinderea focului în afara vetrelor special amenajate și semnalizate în acest scop este interzisă.

(3) Ruperea, tăierea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, adunarea și tăierea de material lemnos pentru foc, precum și folosirea pentru foc a celor doborâți sau rupți de fenomene naturale, fără aprobarea autorităților responsabile, sunt interzise.

Art. 88. -

Incendierea, distrugerea ori degradarea prin orice mijloace a arborilor sau arbuștilor este interzisă.

Art. 89. -

Tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieților ori lăstarilor, precum și însușirea celor rupți sau doborâți de fenomene naturale, de către persoane care nu au această atribuție ori în scopul construirii de adăposturi, amenajări, sunt interzise.

Art. 90. -

Distrugerea, respectiv colectarea de plante sau de animale protejate din situl ROSCI0061 DCN sunt interzise.

Art. 91. -

Prin excepție de la art. 90, colectarea de specii de floră, faună, roci, minerale se face numai cu avizul custodelui, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 92. -

Accesul turiștilor însoțiți de câini în situl ROSCI0061 DCN este permis doar în condițiile în care câinii sunt ținuți permanent în lesă.

Art. 93. -

Perturbarea liniștii prin strigăte, pocnitori, folosirea de echipamente audio, în zonele de extravilan din situl ROSCI0061 DCN și în locurile de campare, este interzisă.

Art. 94. -

Distrugerea ori degradarea panourilor informative și indicatoare, precum și a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de avertizare care aduc informații despre situl ROSCI0061 DCN este interzisă.

Art. 95. -

Degradarea podețelor, barierelor, observatoarelor sau a oricărei alte construcții ori amenajări de pe teritoriul sitului ROSCI0061 DCN este interzisă.

Art. 96. -

Folosirea ambarcațiunilor fără motor și a celor cu motoare electrice pe teritoriul sitului ROSCI0061 DCN este permisă.

Art. 97. -

Scăldatul pe teritoriul sitului ROSCI0061 DCN este permis numai în zonele stabilite și semnalizate ca atare în acest scop.

Art. 98. -

Utilizarea de detergenți pentru spălare în apele de pe teritoriul sitului ROSCI0061 DCN este interzisă. Spălarea, curățarea covoarelor/carpetelor, mochetelor în apele de pe teritoriul sitului ROSCI0061 DCN sunt interzise.

Art. 99. -

Spălarea autovehiculelor în apele din perimetrul sitului ROSCI0061 DCN este interzisă.

Art. 100. -

Deranjarea animalelor, distrugerea cuiburilor sau orice tip de poluare pe teritoriul sitului ROSCI0061 DCN sunt interzise.

Art. 101. -

Aruncarea gunoaielor, abandonarea deșeurilor pe teritoriul sitului ROSCI0061 DCN sunt interzise.

Art. 102. -

Accesul public cu mijloace terestre mecanizate prin cursurile de apă este interzis. Este permisă folosirea acestor mijloace doar de către administratorii și/sau proprietarii de teren în scopul bunei gospodăriri, înspre locurile deținute de aceștia, precum și de către echipele de intervenție.

Art. 103. -

Orice activitate de automobilism, motociclism sau ciclism, pe teritoriul sitului ROSCI0061 DCN, în afara drumurilor publice, este interzisă.

Art. 104. -

Custodele monitorizează turismul în vederea stabilirii impactului acestei activități asupra florei și faunei din situl ROSCI0061 DCN și pentru stabilirea măsurilor de protecție ce se impun, inclusiv a celor de restricționare a accesului turiștilor, dacă acest lucru este necesar pentru conservarea biodiversității.

Art. 105. -

Administratorii și/sau proprietarii unităților de prestări servicii turistice sprijină activitatea de monitorizare a fluxului turistic pe baza unui protocol de colaborare încheiat cu custodele.

Art. 106. -

Custodele nu poate fi făcut responsabil pentru distribuirea cu sau fără plată a materialelor informative din punct de vedere turistic care nu sunt elaborate de el și pe care nu le-a avizat.

Art. 107. -

(1) Fotografierea sau filmarea în scop comercial, fără aprobare și fără plata tarifelor legale, pe teritoriul sitului ROSCI0061 DCN este interzisă.

(2) Persoanele interesate pot obține un permis temporar de la custode, contra plății tarifului aferent.

Art. 108. -

Fotografierea sau filmarea faunei sălbatice este permisă doar în locuri special amenajate și semnalizate de către custode.

Art. 109. -

Organizarea de competiții și manifestările de grup de orice fel, cursuri și tabere care presupun accesul pe teren în situl ROSCI0061 DCN fără avizul custodelui sunt interzise.

Art. 110. -

Regimul deșeurilor pe teritoriul sitului ROSCI0061 DCN este reglementat astfel:

a) este interzisă abandonarea, incinerarea sau depozitarea în gropi săpate în sol a deșeurilor de orice fel. Turiștii au obligația de a-și evacua deșeurile pe care le generează pe timpul vizitării sitului ROSCI0061 DCN. Deșeurile se evacuează în afara sitului, în locuri special amenajate pentru colectare;

b) administratorii punctelor de alimentație publică, caselor de vacanță, stânelor, fermelor, cantoanelor aflate în perimetrul sitului ROSCI0061 DCN au obligația de a efectua permanent igienizarea de deșeuri a suprafețelor din jurul acestor locații;

c) pentru terenurile situate în intravilan, proprietarii terenului și/sau administratorii acestora au obligația să gestioneze deșeurile generate sau abandonate;

d) proprietarii și/sau administratorii terenurilor aflate în perimetrul sitului ROSCI0061 DCN au obligația de a igieniza permanent suprafețele afectate de abandonul deșeurilor, resturilor menajere și alte asemenea și în același timp de a-și lua măsuri de prevenire a poluării mediului pe suprafața avută în proprietate/administrare;

e) administratorii unităților turistice, precum și alte/alți administrații/proprietari ce își desfășoară activitatea în situl ROSCI0061 DCN elimină deșeurile, făcând dovada predării acestora la rampele ecologice, sau încheie contracte de prestări servicii cu societăți specializate, făcând dovada plății pentru serviciile de salubritate.

Art. 111. -

Preluarea apei din Crișul Negru prin pompare sau prin orice alt fel de instalații, fără aviz de gospodărire a apelor, avizul custodelui și asigurarea măsurilor de protecție a materialului piscicol împotriva extragerii acestuia din mediul natural este interzisă.

Art. 112. -

În cazul producerii de fenomene de forță majoră, instituțiile abilitate intervin conform prevederilor legale.

Art. 113. -

Parcarea autovehiculelor se poate face numai la minimum 10 metri de talvegul natural al râului.

Art. 114. -

Recoltarea humusului și decopertarea solului sunt interzise pe întreaga suprafață a sitului ROSCI0061 DCN, cu excepția lucrărilor autorizate cu acordul custodelui.

Art. 115. -

Recoltarea stufului, a ramurilor pentru împletituri sau alte activități tradiționale autorizate este permisă, cu avizul custodelui.

Art. 116. -

Recoltarea de ciuperci comestibile sau plante medicinale în scopul comercializării acestora se va face doar cu avizul custodelui.

Art. 117. -

Organizarea de acțiuni specifice Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne se face pe teritoriul sitului ROSCI0061 DCN conform prevederilor legale.

Art. 118. -

Activitățile comerciale neautorizate în perimetrul sitului ROSCI0061 DCN sunt interzise. Activitățile comerciale autorizate în zonele de extravilan din sit, în alte locuri decât zonele de campare sau unitățile de turism, sunt permise numai cu acordul scris al custodelui și cu respectarea legislației în vigoare privind evacuarea deșeurilor.

Art. 119. -

Pentru protecția și conservarea peisajului și biodiversității și evitarea accidentelor în locurile vulnerabile se montează bariere și/sau panouri de avertizare, care vor anunța pericolul și vor limita accesul.

Art. 120. -

Agenții de teren, custozii sau conducătorii de grup au obligația să interzică accesul în situl ROSCI0061 DCN, în următoarele situații:

a) starea vremii este nefavorabilă;

b) există pericol de viitură.

Art. 121. -

În perimetrul de protecție semnalizat, accesul autovehiculelor și parcarea acestora sunt interzise.

Art. 122. -

Accesul în Rezervația naturală Dealul Păcău este interzis. Accesul se poate realiza numai cu permis din partea custodelui și în prezența unui agent de teren delegat al custodelui. Pentru serviciile de însoțire/îndrumare se poate percepe un tarif, stabilit de către custode, în limitele legii.

Art. 123. -

Finanțarea activităților pentru managementul sitului ROSCI0061 DCN se asigură din fonduri provenite din:

a) bugetul Asociației Pescarilor Sportivi "Aqua Crisius" alocat acestui scop;

b) fonduri structurale;

c) prin implementarea de proiecte cu surse de finanțare diversă;

d) tarife instituite pentru vizitarea sau pentru facilitățile, serviciile și activitățile specifice desfășurate în aria protejată;

e) sponsorizări, donații, venituri realizate din contracte de colaborare.

Art. 124. -

Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravențională, penală, materială sau civilă, conform legislației în vigoare.

Art. 125. -

Verificarea aplicării prezentului regulament se face de către personalul cu atribuțiuni de control al custodelui și de către personalul altor instituții abilitate ale statului, în limita competențelor acestora. Personalul împuternicit să aplice regulamentul își va dovedi identitatea cu legitimații emise conform legii.

Art. 126. -

În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul cu atribuțiuni de control al custodelui are dreptul de a solicita legitimarea persoanelor care au comis fapte sau au fost surprinse încercând să comită fapte ce constituie contravenții pe raza sitului ROSCI0061 DCN.

Art. 127. -

Constituie contravenție nefurnizarea informațiilor și datelor, la solicitarea personalului cu atribuțiuni de control al custodelui, când acestea sunt solicitate la constatarea unor acțiuni/fapte ce constituie contravenții.

Art. 128. -

Constituie contravenție neprezentarea actelor de reglementare pentru activitățile desfășurate pe teritoriul sitului ROSCI0061 DCN de către proprietarii și administratorii de facilități turistice, unități comerciale și de deservire a populației, activități de exploatare și valorificare a resurselor naturale regenerabile și neregenerabile, la solicitarea custodelui.

Art. 129. -

Constatarea faptelor ce constituie contravenții și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul cu atribuțiuni de control al custodelui și de către personalul altor instituții ale statului, în baza competențelor legale.

Art. 130. -

În exercitarea atribuțiilor de serviciu privind monitorizarea, controlul, apărarea și administrarea sitului ROSCI0061 DCN, precum și în activitatea de constatare și sancționare a contravențiilor la regimul ariilor protejate, personalul cu atribuții de control este asimilat personalului care îndeplinește funcții ce implică exercițiul autorității de stat.

Art. 131. -

Prezentul regulament se publică pe pagina web a custodelui, la adresa www.aquacrisius.ro

Art. 132. -

Prezentul regulament poate fi modificat conform legislației în vigoare.

Art. 133. -

Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancționează conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...