Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - MMSC

Regulamentul sitului de importanță comunitară ROSCI0003 Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare din 04.03.2013

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 martie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

(1) Situl de importanță comunitară ROSCI0003 Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare, denumit în continuare situl Natura 2000, a fost instituit prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările ulterioare.

(2) Aria naturală protejată Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare, denumită în continuare rezervația naturală, purtând codul de instituire nr. 2.581, a fost instituită prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate.

Art. 2. -

Rezervația naturală face parte din categoria ariilor naturale protejate naționale care au drept scop protecția și conservarea unor habitate și specii naturale importante sub aspect avifaunistic, forestier, floristic, oferind posibilitatea vizitării în scopuri științifice și educative.

Art. 3. -

Limitele sitului Natura 2000 care se suprapune parțial peste rezervația naturală au fost stabilite prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007, cu modificările ulterioare, iar suprafața acestuia este de 2.087 ha.

Art. 4. -

Custodia sitului Natura 2000 și a rezervației naturale este deținută de Ocolul Silvic Municipal Baia Mare Regie Autonomă, denumit în continuare Ocolul Silvic Municipal Baia Mare, conform Convenției de custodie nr. 0057 din 24 februarie 2010 încheiate între acesta și Ministerul Mediului și Pădurilor.

Art. 5. -

Responsabilitatea managementului sitului Natura 2000 și al rezervației naturale menționate la art. 1 revine, conform convenției de custodie, Ocolului Silvic Municipal Baia Mare, care asigură coordonarea unitară a tuturor activităților de pe raza acestora, în vederea conservării biologice în conformitate cu planul de management.

Art. 6. -

(1) Pe terenurile care fac parte din fondul forestier național inclus în rezervația naturală se execută numai activități silvice prevăzute în amenajamentele silvice, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcțională a pădurilor și a ariei naturale protejate.

(2) Amenajamentele silvice pentru fondul forestier de pe raza sitului Natura 2000 și a rezervației naturale pot fi supuse aprobării numai cu avizul custodelui, în vederea punerii în concordanță cu planul de management al ariilor naturale protejate menționate. Beneficiarul amenajamentului trebuie să invite un reprezentant al custodelui la conferințele de amenajare.

(3) Custodele are dreptul de a verifica aplicarea în practică a tipului, intensității și volumului tratamentelor/tăierilor aplicate în fondul forestier național de pe raza sitului Natura 2000 și a rezervației naturale, urmând a sesiza administratorul fondului forestier și reprezentantul teritorial al autorității publice care răspunde de silvicultură, în cazul constatării unor nereguli. În acest scop, structurile de administrare silvică sunt obligate să înainteze custodelui borderoul/planul de amplasare a tăierilor de masă lemnoasă pe suprafața sitului Natura 2000 și a rezervației naturale, înainte de începerea noului an forestier, pentru avizare, sau, dacă nu este posibil, imediat după constituirea actelor de punere în valoare, dar înainte de începerea lucrărilor de exploatare a masei lemnoase.

(4) Structurile de administrare a fondului forestier național de pe raza sitului Natura 2000 și a rezervației naturale sunt obligate să transmită custodelui, anual, situația aplicării amenajamentelor silvice pe aceste terenuri.

Art. 7. -

(1) Acțiunile de evaluare a vânatului și de interpretare a rezultatelor se fac de către gestionarul fondului de vânătoare cu participarea custodelui sitului Natura 2000 și rezervației naturale. Gestionarul fondului de vânătoare are obligația de a anunța custodele despre intenția de organizare a evaluării vânatului pe teritoriul sitului și al ariei naturale protejate cu minimum 7 zile calendaristice înainte de organizarea evaluării.

(2) Pe raza sitului Natura 2000 și a rezervației naturale activitatea de vânătoare se face în conformitate cu legislația în domeniu.

Art. 8. -

În cazul producerii fenomenelor de forță majoră instituțiile abilitate intervin pentru eliminarea sau limitarea efectelor acestor fenomene conform prevederilor legale.

Art. 9. -

Pe raza sitului Natura 2000 și a rezervației naturale nu este permis accesul animalelor domestice, fără avizul custodelui.

Art. 10. -

Utilizarea pășunilor și a fânețelor este permisă doar pentru proprietari sau alte persoane în baza contractelor semnate cu proprietarii de drept, cu obligația respectării prezentului regulament.

Art. 11. -

Ocolul Silvic Municipal Baia Mare inițiază periodic studii pentru stabilirea capacității de suport a pășunilor. Rezultatele acestor studii sunt aduse la cunoștința proprietarilor în vederea reglementării corespunzătoare a pășunatului.

Art. 12. -

Colectarea de specii de floră și faună se poate face numai cu avizul scris al custodelui.

Art. 13. -

Capturarea fără drept a oricăror specii din cadrul faunei sălbatice, distrugerea cuiburilor păsărilor sau colectarea ouălor acestora în raza sitului Natura 2000 și a rezervației naturale este interzisă.

Art. 14. -

Decopertarea solului este interzisă pe întreaga suprafață a ariilor naturale protejate.

Art. 15. -

Extragerea de resurse minerale și captările de apă în scopuri comerciale și industriale fără acordul custodelui sunt interzise pe suprafața ariilor naturale protejate.

Art. 16. -

Custodele sitului Natura 2000 și rezervației naturale protejate are obligația să sesizeze instituțiile abilitate la demararea de construcții pe suprafața acestora, în vederea verificării legalității.

Art. 17. -

(1) Actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism pentru comunele și suprafețele acestora incluse în perimetrul sitului Natura 2000 se face de către autoritățile administrațiilor publice responsabile, prin integrarea în aceste documentații a prevederilor referitoare la situl de importanță comunitară menționat.

(2) Modificarea și actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism menționate la alin. (1) se fac cu avizul custodelui sitului Natura 2000, pentru asigurarea conformității cu prevederile planului de management.

(3) Documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism menționate la alin. (1) modificate și/sau actualizate de către autoritățile administrațiilor publice locale menționate la alin. (1) vor include în piesele grafice/desenate și limitele sitului Natura 2000.

Art. 18. -

(1) Custodele susține cercetarea științifică ce se desfășoară în ariile naturale protejate aflate în custodie și care are ca scop conservarea patrimoniului avifaunistic, forestier, floristic.

(2) Recoltarea de probe și eșantioane pentru temele de cercetare științifică, analize sau ca material educativ se face cu avizul custodelui sitului Natura 2000 și rezervației naturale.

(3) Activitățile de cercetare științifică pe teritoriul ariilor naturale protejate se desfășoară cu avizul custodelui, care le sprijină logistic și financiar, în limita posibilităților.

Art. 19. -

(1) Custodele acționează permanent pentru includerea ariilor naturale protejate în programe de cercetare națională și internațională.

(2) Custodele inițiază, atunci când este cazul, acțiuni de repopulare cu specii de plante și animale dispărute, pe baza unor studii avizate conform reglementărilor în vigoare.

(3) Introducerea de specii alohtone pe teritoriul ariilor naturale protejate aflate în custodie este interzisă.

Art. 20. -

Accesul turiștilor în perimetrul ariilor naturale protejate aflate în custodie este permis numai pe traseele turistice omologate.

Art. 21. -

Custodele poate institui un sistem de tarife, conform prevederilor legale în vigoare. Tarifele practicate sunt afișate la sediul custodelui și comunicate persoanelor interesate.

Art. 22. -

Vizitele de grup în perimetrul ariilor naturale protejate aflate în custodie se desfășoară numai în prezența custodelui sau a reprezentantului acestuia.

Art. 23. -

Camparea pe suprafața ariilor naturale protejate aflate în custodie se face numai în locuri special amenajate.

Art. 24. -

Aprinderea focului pe suprafața ariilor naturale protejate aflate în custodie este permisă numai în locurile special amenajate.

Art. 25. -

Abandonarea deșeurilor de orice fel pe teritoriul ariilor naturale protejate aflate în custodie este interzisă.

Art. 26. -

Circulația autovehiculelor, motoretelor, motocicletelor, bicicletelor și a altor vehicule este permisă numai pe trasee special amenajate și delimitate.

Art. 27. -

Distrugerea sau degradarea panourilor informative și indicatoare, a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj ale ariilor naturale protejate este interzisă.

Art. 28. -

Fotografierea sau filmarea în scop comercial fără aprobarea custodelui este interzisă în perimetrul ariilor naturale protejate.

Art. 29. -

Folosirea substanțelor chimice periculoase pe teritoriul ariilor naturale protejate fără avizul custodelui este interzisă.

Art. 30. -

Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravențională, penală, materială sau civilă, conform legislației în vigoare.

Art. 31. -

Verificarea respectării prezentului regulament se face de custodele ariilor naturale protejate sau de alte persoane, potrivit legislației în vigoare. Personalul autorizat să verifice respectarea prezentului regulament își dovedește identitatea cu legitimații emise conform legii.

Art. 32. -

Custodele are obligația de a sesiza instituțiile abilitate despre orice încălcare a prezentului regulament, a cărei soluționare nu ține de competența sa.

Art. 33. -

Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea custodelui, conform legislației în vigoare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...