Ministerul Sănătății - MS

Regulamentul de organizare și funcționare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății din 21.03.2013

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 martie 2013 până la 08 decembrie 2016, fiind abrogat prin Ordin 1355/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Comisia de specialitate este un organism consultativ prin care Ministerul Sănătății coordonează, din punct de vedere științific și metodologic, rețeaua de asistență medicală corespunzător domeniului de specialitate din sfera de competență a comisiei.

Art. 2. -

(1) Comisia de specialitate este formată din personalități ale lumii medicale, numite prin ordin de către ministrul sănătății. Modificări (1)

(2) Comisia de specialitate este formată din:

a) președinte;

b) vicepreședinte;

c) secretar;

d) membri.

(3) Comisia de specialitate poate invita la ședințele sale și alți specialiști din domeniul său de activitate sau din alte domenii, în funcție de problematica abordată.

(4) La ședințele comisiei de specialitate pot participa, în calitate de invitați permanenți, 2 medici rezidenți sau specialiști cu vechime mai mică de un an în specialitate, precum și un reprezentant desemnat de asociațiile reprezentative ale pacienților.

(5) În termen de 14 zile de la publicarea prezentului regulament, președintele comisiei desemnează 2 membri cu experiență în efectuarea reviziilor critice (critical appraisal) ale documentelor care stau la baza evaluării tehnologiilor medicale.

(6) Numele persoanelor desemnate în condițiile prevăzute la alin. (5) sunt comunicate în scris ministrului sănătății și Comisiei naționale pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății.

Art. 3. -

(1) Comisia de specialitate își desfășoară activitatea în ședințe organizate lunar sau ori de câte ori este necesar.

(2) Ședințele comisiei de specialitate se convoacă de către președinte, vicepreședinte, ministrul sănătății sau de către secretarul de stat cu atribuții în domeniu și se desfășoară numai în prezența persoanei care a convocat comisia de specialitate, precum și a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi cu drept de vot.

(3) În situația în care, din motive obiective, președintele nu poate participa la lucrările comisiei de specialitate, deleagă această competență vicepreședintelui acesteia.

(4) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, comisia de specialitate emite decizii.

(5) Cvorumul necesar pentru a lua decizii valide este de cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi cu drept de vot, iar deciziile se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor. Derogări (1)

(6) Decizia comisiei de specialitate se consideră validă numai dacă este asumată prin consensul președintelui și al vicepreședintelui.

(7) Președintele comisiei de specialitate are dreptul la un singur vot.

(8) Secretarul comisiei de specialitate și invitații care participă la ședințele acesteia nu au drept de vot.

(9) În situația în care sunt supuse dezbaterii probleme cu privire la persoane fizice și/sau juridice cu care vreunul dintre membrii comisiei de specialitate are relații cu caracter patrimonial, acesta este obligat să se abțină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să îl informeze de îndată pe președintele comisiei de specialitate sau persoana care conduce ședința comisiei de specialitate, după caz.

Art. 4. -

(1) Comisia de specialitate poate avea în structura sa una sau mai multe subcomisii, a căror activitate o coordonează.

(2) Fiecare subcomisie din structura comisiilor de specialitate este condusă de un președinte.

(3) Subcomisiile din structura comisiilor de specialitate își pot desfășura activitatea în ședințe organizate lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui subcomisiei, președintelui comisiei de specialitate respective, ministrului sănătății sau a secretarului de stat cu atribuții în domeniu.

(4) Activitatea subcomisiilor din structura comisiilor de specialitate se desfășoară numai în prezența președintelui subcomisiei și a președintelui sau vicepreședintelui comisiei de specialitate respective.

(5) Deciziile subcomisiei se adoptă cu majoritate simplă a voturilor și sunt transmise președintelui comisiei de specialitate care coordonează activitatea subcomisiei, în termen de 5 zile de la adoptarea acestora.

Art. 5. -

(1) Comisia de specialitate sau subcomisiile acesteia se întrunesc la sediul Ministerului Sănătății sau într-o altă locație stabilită de președintele comisiei sau subcomisiei, după caz.

(2) Situația privind prezența la ședințele comisiei de specialitate și/sau la ședințele subcomisiilor acesteia, după caz, se certifică prin semnătura președintelui comisiei respective și se depune de către secretarul comisiei de specialitate la sediul Comisiei naționale pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății, lunar, până la data de 5 a lunii curente pentru luna anterioară.

(3) La fiecare ședință a comisiei de specialitate se întocmește un proces-verbal care este semnat de participanți.

Art. 6. -

(1) Cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea la ședințele comisiei de specialitate sau la ședințele subcomisiei acesteia, după caz, în condițiile prezentului regulament, sunt suportate de instituțiile publice în care persoanele sunt încadrate sau unde acestea desfășoară activitate prin integrare clinică.

(2) Specialiștii invitați la lucrările comisiei de specialitate sau ale subcomisiei acesteia nu beneficiază de decontarea cheltuielilor de deplasare.

Art. 7. -

Actele oficiale ale comisiei de specialitate sunt semnate numai de președintele acesteia.

Art. 8. -

Activitatea comisiei de specialitate este coordonată de Comisia națională pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății.

Art. 9. -

(1) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentului regulament, președinții comisiilor de specialitate sunt obligați să comunice Secretariatului general al Ministerului Sănătății datele de contact ale tuturor membrilor comisiei pe care o reprezintă, și anume:

a) numele și prenumele;

b) unitatea sanitară unde își desfășoară activitatea;

c) adresa de corespondență;

d) adresa de e-mail;

e) număr de telefon/număr de fax.

(2) Datele de contact ale comisiilor de specialitate se vor publica pe site-ul Ministerului Sănătății.

CAPITOLUL II Atribuțiile comisiei de specialitate

Art. 10. -

Comisia de specialitate are următoarele atribuții:

1. coordonează, din punct de vedere științific și metodologic, rețeaua de asistență medicală corespunzător domeniului de specialitate din sfera sa de competență;

2. identifică și propune ministrului sănătății prioritățile naționale pe termen scurt, mediu și lung, corespunzător domeniului de specialitate din sfera sa de competență;

3. participă la elaborarea Strategiei naționale de sănătate;

4. elaborează ghidurile și protocoalele de practică medicală, pe care le supune aprobării ministrului sănătății;

5. elaborează propuneri pentru pachetele de servicii medicale care se asigură în cadrul sistemului de sănătate;

6. participă la procesul de evaluare a tehnologiilor medicale, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătății;

7. colaborează cu organisme profesionale din sistemul de sănătate și instituții academice în cadrul procesului de evaluare a tehnologiilor medicale;

8. fundamentează deciziile ministrului sănătății cu privire la politicile, strategiile și programele de acțiune în domeniul sănătății populației din sfera sa de competență, în acord cu Programul de guvernare;

9. elaborează criteriile specifice necesare în vederea constituirii registrelor naționale pentru bolile cu impact major asupra sănătății;

10. colaborează cu structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății pentru elaborarea programelor de pregătire profesională, organizarea și desfășurarea activității de învățământ;

11. coordonează activitatea subcomisiilor pe care le are în structura sa;

12. participă la acțiunile de control și evaluare a activității de specialitate din instituțiile sanitare, la solicitarea Ministerului Sănătății;

13. colaborează cu Comisia națională de acreditare a spitalelor la elaborarea și fundamentarea criteriilor și standardelor de acreditare în vederea acreditării spitalelor;

14. elaborează și propune ministrului sănătății dotarea minimă obligatorie cu aparatură medicală și materiale sanitare a unităților sanitare, pe tipuri de spitale;

15. elaborează și propune ministrului sănătății nomenclatoare cu tehnologii specifice sistemului de sănătate;

16. participă, prin specialiștii desemnați, la elaborarea documentației pentru produsele care fac obiectul procedurilor de achiziții publice organizate de Ministerul Sănătății;

17. propune ministrului sănătății medicamentele, materialele sanitare și echipamentele medicale care pot fi incluse în Lista cu medicamentele, materialele sanitare, echipamentele medicale, echipamentele de protecție, serviciile, combustibilii și lubrifianții pentru parcul auto pentru care se organizează achiziții publice centralizate, la nivel național, în condițiile legii;

18. colaborează cu societățile științifice sau asociațiile profesional-științifice în problemele majore ori de interes național din sfera sa de competență;

19. formulează și propune ministrului sănătății criteriile de evaluare a unităților sanitare sau secțiilor/compartimentelor de specialitate din sfera sa de competență;

20. participă la procesul de guvernanță clinică, de îmbunătățire continuă a calității actului medical și a siguranței pacientului prin elaborarea de proceduri și standarde specifice, precum și prin monitorizarea modului de implementare a acestora;

21. evaluează, la solicitarea Ministerului Sănătății, recomandările formulate de către comisiile de specialitate teritoriale pentru trimiterea la tratament medical în străinătate a unor categorii de bolnavi;

22. propune ministrului sănătății președintele fiecărei comisii de specialitate teritoriale constituite în vederea trimiterii la tratament medical în străinătate a unor categorii de bolnavi;

23. îndeplinește și alte sarcini stabilite de ministrul sănătății, în acord cu specificul domeniului de activitate pe care îl coordonează;

24. fundamentează deciziile ministrului sănătății cu privire la problemele specifice domeniului de specialitate din sfera sa de competență, vizând:

a) elaborarea politicilor și strategiilor Ministerului Sănătății în domeniul său de competență;

b) elaborarea de criterii și standarde de performanță pentru organizarea, monitorizarea și evaluarea activității medicale din unitățile sanitare;

c) achiziția de aparatură de înaltă performanță pentru dotarea unităților sanitare publice;

d) pregătirea continuă a personalului medical de specialitate din sistemul de sănătate;

e) pregătirea prin rezidențiat a medicilor specialiști (numărul de posturi necesar pentru pregătirea prin rezidențiat, criteriile de admitere, structura pregătirii, precum și alte atribuții);

f) elaborarea criteriilor de admitere pentru obținerea celei de-a doua specialități;

g) programul de investiții pentru dezvoltarea și modernizarea sistemului de sănătate;

h) organizarea și funcționarea structurilor de specialitate din sistemul de sănătate.

Art. 11. -

În domeniul programelor naționale de sănătate, comisia de specialitate colaborează cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății pentru:

a) identificarea și rezolvarea cu prioritate a problemelor de sănătate specifice domeniului său de competență, în conformitate cu Strategia națională de sănătate a Ministerului Sănătății;

b) evaluarea nevoilor populației, evidențiate din date obiective;

c) asigurarea concordanței programelor naționale de sănătate cu politicile, strategiile și recomandările instituțiilor și organizațiilor internaționale în domeniu;

d) definirea structurii, obiectivelor, activităților, precum și a oricăror altor condiții și termene necesare implementării și derulării programelor naționale de sănătate;

e) elaborarea criteriilor de selecție a unităților de specialitate prin care se implementează programele naționale de sănătate;

f) estimarea și fundamentarea necesarului de resurse financiare în raport cu obiectivele și activitățile cuprinse în programele naționale de sănătate, precum și cu politicile, strategiile și recomandările instituțiilor și organizațiilor internaționale în domeniu;

g) stabilirea măsurilor necesare în vederea îmbunătățirii modului de derulare a programelor naționale de sănătate;

h) propunerea unităților de asistență tehnică și management al programelor naționale de sănătate;

i) elaborarea de criterii, standarde și metodologii pentru evaluarea impactului, oportunității și eficienței programelor naționale de sănătate;

j) controlul și analiza modului de aplicare de către personalul medical cu responsabilități în implementarea programelor naționale de sănătate a ghidurilor de practică medicală, protocoalelor de diagnostic și a protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobate în condițiile legii.

Art. 12.

Comisia de specialitate poate solicita, prin intermediul direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, materiale documentare și alte informații necesare activității ei, în condițiile prevăzute de prezentul regulament.

Art. 13. -

Ministerul Sănătății, prin direcțiile de specialitate, asigură buna desfășurare a ședințelor comisiei de specialitate.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...