Ministerul Sănătății - MS

Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei naționale pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății din 21.03.2013

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 martie 2013 până la 08 decembrie 2016, fiind abrogat prin Ordin 1355/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Comisia națională pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății, denumită în continuare Comisia Națională, este un organism consultativ al Ministerului Sănătății și se asimilează cu comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății.

(2) Comisia Națională are rolul de a coordona tehnic și metodologic activitatea comisiilor de specialitate, precum și de a elabora și a înainta ministrului sănătății propuneri bazate pe dovezi pentru fundamentarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor de sănătate.

Art. 2. -

(1) Comisia Națională este formată din 8 membri, un președinte și 2 vicepreședinți, personalități reprezentative în domeniul sănătății.

(2) Secretariatul tehnic al Comisiei Naționale este asigurat de reprezentanți ai Ministerului Sănătății, desemnați prin ordin al ministrului sănătății.

Art. 3. -

(1) Comisia Națională își desfășoară activitatea în ședințe plenare, organizate lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui comisiei, a ministrului sănătății sau a secretarului de stat cu atribuții în domeniu.

(2) Ședințele Comisiei Naționale sunt conduse de președintele acesteia, de ministrul sănătății sau de secretarul de stat cu atribuții în domeniu, după caz.

(3) Ședințele Comisiei Naționale se desfășoară la sediul Ministerului Sănătății și numai în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi cu drept de vot.

(4) Președintele Comisiei Naționale are dreptul la un singur vot.

(5) Membrii Secretariatului tehnic al Comisiei Naționale nu au drept de vot.

(6) Pentru informații suplimentare, Comisia Națională poate solicita participarea unor experți în domeniu la ședințele acesteia sau poate solicita informații și documente suplimentare de la comisiile de specialitate.

(7) La ședințele Comisiei Naționale pot participa, în calitate de invitați, președinți ai comisiilor de specialitate, în funcție de problematica dezbătută.

(8) Ministrul sănătății sau secretarul de stat desemnat poate participa la lucrările Comisiei Naționale și în acest caz conduce lucrările ședinței.

Art. 4. -

Sediul Comisiei Naționale este la sediul Ministerului Sănătății.

Art. 5. -

(1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Comisia Națională emite hotărâri.

(2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de cel puțin două treimi din numărul membrilor Comisiei Naționale cu drept de vot, iar hotărârile se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți.

(3) În caz de egalitate, votul președintelui decide.

(4) În situația în care sunt supuse dezbaterii probleme specifice domeniului de activitate în care vreunul dintre membrii Comisiei Naționale își desfășoară activitatea, acesta este obligat să se abțină și să nu participe la luarea deciziei în această problemă.

Art. 6. -

Actele oficiale ale Comisiei Naționale sunt semnate numai de președintele acesteia.

Art. 7. -

Comisia Națională este subordonată ministrului sănătății sau secretarului de stat desemnat de către acesta.

Art. 8. -

(1) Membrii Comisiei Naționale cu drept de vot sunt obligați ca, în termen de 30 de zile de la numire, să întocmească și să depună o declarație de interese, pe propria răspundere, cu privire la funcțiile și activitățile pe care le desfășoară, precum și angajamentul de confidențialitate, prevăzute în anexele nr. 5 și 6 la ordin.

(2) Declarațiile de interese și angajamentele de confidențialitate ale membrilor Comisiei Naționale se actualizează anual, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, precum și ori de câte ori intervin modificări ale datelor care fac obiectul acestor declarații.

(3) Declarațiile de interese și angajamentul de confidențialitate se depun și se păstrează la Secretariatul general al Ministerului Sănătății.

(4) Declarațiile de interese se vor publica pe site-ul Ministerului Sănătății.

Art. 9. -

(1) În termen de 30 de zile de la numire, membrii Comisiei Naționale sunt obligați să comunice Secretariatului general al Ministerului Sănătății datele de contact ale acestora, și anume:

a) numele și prenumele;

b) unitatea sanitară unde își desfășoară activitatea;

c) adresa de corespondență;

d) adresa de e-mail;

e) numărul de telefon/număr de fax.

(2) Datele de contact ale Comisiei Naționale se vor publica pe site-ul Ministerului Sănătății.

CAPITOLUL II Atribuțiile Comisiei Naționale

Art. 10. -

(1) Comisia Națională are următoarele atribuții:

a) coordonează tehnic și metodologic activitatea comisiilor de specialitate;

b) monitorizează și evaluează modul în care comisiile de specialitate își îndeplinesc atribuțiile stabilite prin prezentul regulament;

c) analizează și avizează propunerile comisiilor de specialitate cu privire la pachetele de servicii medicale care se asigură în cadrul sistemului de sănătate, urmând ca hotărârile adoptate să fie prezentate ministrului sănătății;

d) analizează și avizează, după caz, fundamentările elaborate de către comisiile de specialitate, pe care le înaintează ministrului sănătății în vederea stabilirii deciziilor strategice pentru soluționarea problemelor specifice domeniului de specialitate al acestora;

e) la cererea ministrului sănătății, propune măsuri de întărire a rolului sistemului de sănătate, de îmbunătățire a managementului acestuia și de organizare a serviciilor de sănătate;

f) elaborează și înaintează ministrului sănătății propuneri bazate pe dovezi pentru fundamentarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor de sănătate;

g) participă la elaborarea politicilor, strategiilor și programelor de acțiune în domeniul sănătății populației, în acord cu Programul de guvernare;

h) elaborează și prezintă ministrului sănătății analize cu privire la starea de sănătate a populației împreună cu tendințele de evoluție a acesteia și propune măsuri pentru îmbunătățirea acesteia;

i) identifică și propune ministrului sănătății prioritățile naționale pe termen scurt, mediu și lung specifice fiecărui domeniu de intervenție al asistenței de sănătate publică stabilite prin lege;

j) participă la elaborarea, implementarea și monitorizarea Strategiei naționale de sănătate;

k) fundamentează și propune ministrului sănătății măsurile ce se impun a fi luate pentru asigurarea concordanței cu politicile, strategiile și recomandările instituțiilor și organizațiilor internaționale în domeniu;

l) soluționează la cerere, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentului la Secretariatul tehnic al Comisiei Naționale, litigiile apărute la nivelul comisiilor de specialitate;

m) îndeplinește și alte sarcini, la solicitarea ministrului sănătății.

(2) Comisia Națională poate solicita, prin intermediul direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, materiale documentare și alte informații necesare activității ei, în condițiile prevăzute de prezentul regulament.

Art. 11. -

Comisia Națională poate să hotărască modificarea sau respingerea, după caz, a deciziilor luate de către comisiile de specialitate, cu precizarea motivelor legale care au stat la baza acestei hotărâri.

Art. 12. -

Cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea membrilor Comisiei Naționale la ședințele acesteia, în condițiile prezentului regulament, sunt suportate de instituțiile publice în care persoanele sunt încadrate sau unde acestea desfășoară activitate prin integrare clinică.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...