Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 15/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, precum și pentru modificarea unor acte normative

Modificări (3), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 martie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere necesitatea eficientizării activității Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", prin eliminarea pierderilor și crearea condițiilor pentru creșterea veniturilor regiei,

luând în considerare cerința punerii de acord cu realitățile pieței imobiliare a normelor legale referitoare la vânzarea imobilelor Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", cuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și pentru modificarea unor acte normative, prin flexibilizarea procedurii de vânzare a acestor imobile, cerință care rezultă din faptul că vânzările efectiv realizate în anul 2012 sunt net inferioare celor preconizate,

luând în considerare necesitatea reabilitării și reintroducerii în circuitul turistic al imobilelor cu această destinație aparținând domeniului public al statului, ceea ce contribuie, alături de alți factori, la creșterea atractivității pentru zonele de interes turistic,

având în vedere faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență va genera efecte negative, concretizate în continuarea și agravarea procesului de degradare și chiar distrugere a bunurilor aparținând domeniului public și privat al statului,

în considerarea faptului că acestea constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul ordonanței de urgență se modifică și va avea următorul cuprins:

"

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», a imobilelor proprietatea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, precum și pentru modificarea unor acte normative"
Modificări (1)

2. La articolul 2, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Din sumele obținute din vânzarea imobilelor se deduc cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea procedurilor de vânzare a imobilelor, inclusiv publicitatea și întocmirea raportului de evaluare, valoarea rămasă neamortizată a imobilului vândut, precum și sumele reprezentând valoarea rămasă neamortizată a investițiilor în condițiile art. 13 alin. (3).

(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, din sumele obținute prin vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A. - A.P.P.S., după deducerea cheltuielilor prevăzute la alin. (1), un procent de 50% se face venit la bugetul de stat cu alocarea sumelor respective pentru cheltuieli de natura investițiilor, iar un procent de 50% rămâne la dispoziția R.A. - A.P.P.S. pentru lucrări de modernizări și investiții la imobilele proprietatea publică a statului, la imobilele în care funcționează instituții publice și pentru întreținerea bunurilor mobile aflate în domeniul public sau privat al statului și administrate de R.A. - A.P.P.S."

3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Nu pot participa la licitație persoanele care au datorii față de R.A. - A.P.P.S. înregistrate în evidențele contabile ale regiei la data înscrierii la licitație."

4. La articolul 6, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Terenul aferent construcțiilor vândute până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, terenul aferent construcțiilor retrocedate în condițiile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, respectiv în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive pronunțate după data intrării în vigoare a Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare, precum și terenul aferent unei construcții cu un alt proprietar și a cărui situație juridică este clarificată, cu excepția celor care sunt proprietate publică a statului, poate fi vândut proprietarului actual al construcției, la cererea acestuia, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.

(2) Prețul de vânzare al imobilelor prevăzute la alin. (1)-(12) se determină conform art. 4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

(4) Terenul, proprietate publică a statului, aferent construcției vândute sau retrocedate în temeiul unei legi sau în baza unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, respectiv în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive pronunțate după data intrării în vigoare a Legii nr. 76/2012, cu modificările ulterioare, poate fi închiriat/concesionat, iar veniturile obținute din închiriere/concesionare se fac venit la bugetul de stat, în condițiile legii."

5. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:

"

(11) Construcția situată pe un teren proprietatea unei alte persoane și a cărei situație juridică este clarificată, cu excepția celor care sunt proprietate publică a statului, poate fi vândută proprietarului actual al terenului, la cererea acestuia, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.

(12) Cota-parte din imobilul - construcție și/sau teren - care nu poate fi exploatată individual, cu excepția celor care sunt proprietate publică a statului, poate fi vândută pentru întregirea proprietății către coproprietar, la cererea acestuia, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului."

6. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Licitația deschisă cu strigare are loc la data stabilită în anunțul de vânzare și este valabilă dacă a fost prezentată cel puțin o ofertă la nivelul prețului de pornire al licitației stabilit potrivit art. 4.

(2) În cazul în care licitația a avut loc fără ca vreun ofertant să fi oferit cel puțin prețul de pornire al licitației, se va organiza o nouă licitație, având prețul de pornire cu 10% mai mic față de cel stabilit conform art. 4, dar nu mai mic decât valoarea de inventar a imobilului.

(3) În cazul în care cea de-a doua licitație a avut loc fără ca vreun ofertant să fi oferit cel puțin prețul de pornire al licitației, se va organiza o nouă licitație, având prețul de pornire cu 20% mai mic față de cel stabilit în condițiile art. 4, dar nu mai mic decât valoarea de inventar a imobilului.

(4) În toate cazurile, licitația se adjudecă în favoarea celei mai bune oferte din punct de vedere valoric. La oferte egale va fi declarat câștigător al licitației titularul unui contract de locațiune, concesiune, locație de gestiune, asociere în participație sau prestări de servicii încheiat potrivit legii, având ca obiect imobilul vândut în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

(5) În cazul în care cea de-a treia licitație a avut loc fără ca vreun ofertant să fi oferit cel puțin prețul de pornire al licitației, imobilul va putea fi vândut prin negociere, pe baza unei oferte de cumpărare care va putea fi mai mică cu 30% decât prețul stabilit conform art. 4, dar nu mai mică decât valoarea de inventar a imobilului.

(6) În termen de două zile lucrătoare de la înregistrarea ofertei de cumpărare, R.A.-A.P.P.S. va publica pe site-ul propriu anunțul privind înregistrarea acesteia.

(7) În cazul în care, în termenul de două zile lucrătoare de la publicarea pe site-ul R.A.-A.P.P.S. a anunțului privind înregistrarea ofertei de cumpărare a imobilului, conform alin. (5), se înregistrează mai multe oferte, se va organiza o nouă licitație. Prețul de pornire al licitației va fi mai mic cu 30% față de cel stabilit conform art. 4, dar nu mai mic decât valoarea de inventar a imobilului.

(8) R.A.-A.P.P.S. va publica și va actualiza periodic pe site-ul propriu o listă a imobilelor care pot fi vândute în condițiile alin. (5)-(7)."

7. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

Contestațiile referitoare la desfășurarea procedurii de vânzare se pot depune în termen de 3 zile lucrătoare de la data anunțării rezultatului licitației deschise cu strigare și se soluționează în termen de 10 zile lucrătoare de către o comisie desemnată prin ordin al secretarului general al Guvernului."

8. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea procedurilor de vânzare a imobilelor, inclusiv publicitatea, cheltuielile cu întocmirea raportului de evaluare, valoarea rămasă neamortizată a imobilului vândut, sumele reprezentând valoarea rămasă neamortizată a investițiilor în condițiile art. 13 alin. (3) se deduc din sumele obținute din vânzarea imobilelor, dispozițiile art. 2 alin. (2) și (3) aplicându-se în mod corespunzător."

9. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Semnarea contractului de vânzare-cumpărare a imobilului vândut prin licitație se face în termen de cel mult 30 de zile de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor sau de la data soluționării definitive și irevocabile a contestațiilor, după caz."

10. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Semnarea contractului de vânzare-cumpărare a imobilului vândut în condițiile art. 8 alin. (5)-(7) se face în termen de cel mult 30 de zile de la data finalizării procedurii."

11. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) Plata prețului se face în termen de cel mult 60 de zile de la semnarea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii de drept a acestuia, fără punere în întârziere și fără nicio altă formalitate."

12. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

"

Art. 121. -

(1) Prin excepție de la prevederile art. 12 alin. (1), imobilul - construcție și/sau teren - al cărui preț stabilit conform art. 4 depășește suma de 50.000 euro poate fi vândut, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, de către R.A.-A.P.P.S. cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, cu plata în rate, în următoarele condiții:

a) avans de minimum 25% din prețul de vânzare;

b) rate lunare, eșalonate pe un termen stabilit între 1-3 ani, fără acordarea unor termene de grație.

(2) Tinerii căsătoriți, care au fiecare vârsta de până la 35 de ani, pot achita un avans cuprins între 10-25% din prețul de vânzare.

(3) Plata avansului prevăzut la alin. (1) lit. a) și, respectiv, la alin. (2) se face în termen de cel mult 60 de zile de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezilierii de drept a acestuia, fără punere în întârziere și fără nicio altă formalitate.

(4) În situația în care avansul prevăzut la alin. (1) lit. a) și, respectiv, la alin. (2) nu a fost plătit, iar contractul a fost desființat prin reziliere, conform dispozițiilor alin. (3), imobilul în cauză poate fi scos la vânzare din nou, prin licitație deschisă cu strigare, conform art. 8, la care nu vor fi admise persoanele care au avut calitatea de parte în primul contract de vânzare-cumpărare.

(5) În contractele de vânzare-cumpărare cu plata prețului în rate, la cuantumul fiecărei rate se aplică o dobândă care să acopere inflația, la care se adaugă două procente, în cazul în care prețul este stabilit și plătit în moneda națională, și dobânda Euribor plus două procente, în cazul în care prețul este stabilit și/sau plătit în valută. R.A.-A.P.P.S. va comunica cumpărătorului, cu 10 zile înainte de scadența fiecărei rate, cuantumul sumei datorate cu titlu de dobândă.

(6) În cazul în care cumpărătorul nu plătește la scadență 3 rate consecutive, contractul de vânzare-cumpărare se consideră reziliat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere și fără nicio altă formalitate. Sumele achitate de cumpărător până la momentul rezilierii contractului nu se restituie acestuia.

(7) Transferul dreptului de proprietate asupra imobilului se realizează la data achitării integrale a prețului, cu îndeplinirea formalităților de publicitate cerute de lege."

13. La articolul 13, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) În termen de 60 de zile de la data încasării integrale a prețului vânzării, R.A.-A.P.P.S. are obligația de a achita persoanei fizice sau juridice care a efectuat lucrări de investiții valoarea rămasă neamortizată a acestora certificată printr-un raport de expertiză, întocmit în condițiile legii, numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) lucrările de investiții au fost efectuate cu acordul proprietarului sau al titularului dreptului de administrare a imobilului;

b) lucrările de investiții au fost executate pe baza unor autorizații de construire, în condițiile legii."

14. După capitolul I se introduce un nou capitol, capitolul I1, alcătuit din articolele 141-145, cu următorul cuprins:

"

CAPITOLUL I1 Măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuințelor de serviciu necesare demnitarilor din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice

Art. 141. -

(1) Prin derogare de la prevederile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, miniștrilor, inclusiv persoanelor care ocupă funcții asimilate celei de ministru și miniștrilor delegați, pe durata mandatului, respectiv secretarilor de stat și persoanelor care ocupă funcții asimilate celei de secretar de stat, pe o perioadă de 3 luni de la data numirii în funcție, li se pot atribui temporar imobile cu destinația de locuință de serviciu din fondul locativ aflat în administrarea R.A.-A.P.P.S., prevăzute în anexa nr. 11.

(2) Atribuirea imobilelor de către R.A.-A.P.P.S. se va face la cererea ministerelor, a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale sau a instituțiilor publice interesate, după caz, cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului și în limita fondului locativ existent.

(3) R.A.-A.P.P.S., în calitate de locator, este autorizată să încheie direct cu beneficiarii, în calitate de locatari, contracte de închiriere pentru locuințele de serviciu.

(4) Contractele de închiriere pentru miniștri, inclusiv asimilații acestora și miniștri delegați, se încheie pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de a fi prelungite prin act adițional.

(5) Nu beneficiază de locuința de serviciu persoanele care dețin în proprietate exclusivă sau în coproprietate imobile cu destinația de locuință în municipiul București.

(6) Nu pot fi atribuite locuințele care sunt revendicate de foștii proprietari și care fac obiectul unui proces civil.

Art. 142. - Modificări (1)

(1) Locuința de serviciu se pune la dispoziția beneficiarilor prevăzuți la art. 141 complet dotată, inclusiv cu mobilier. Chiria, cheltuielile de întreținere a locuințelor de serviciu și amortizarea bunurilor din dotarea acestora, inclusiv a mobilierului, se asigură de instituțiile publice în care își desfășoară activitatea beneficiarii, în limita unei sume de 18.600 lei anual pentru fiecare beneficiar în parte. Cuantumul acestei sume poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului.

(2) Chiria pentru locuințele de serviciu se stabilește în conformitate cu prevederile cap. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare.

Art. 143. -

(1) Contractul de închiriere încetează de drept la data încetării calității care a determinat atribuirea locuinței de serviciu, în cazul miniștrilor, inclusiv al persoanelor care ocupă funcții asimilate celei de ministru și miniștrilor delegați, respectiv după o perioadă de 3 luni de la data numirii în funcție, în cazul secretarilor de stat și persoanelor care ocupă funcții asimilate celei de secretar de stat.

(2) La data încetării contractului de închiriere beneficiarul are obligația de a preda locatorului imobilul în starea în care acesta se afla la momentul preluării, precum și de a suporta cheltuielile necesare pentru renovarea acestuia în cazul deteriorării din culpa sa.

Art. 144. -

Nu pot face obiectul închirierii imobilele care, potrivit legii, au destinația de locuințe de protocol aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S.

Art. 145. -

(1) Imobilele prevăzute în anexa nr. 11 nu pot fi înstrăinate, sub sancțiunea nulității absolute a actului de înstrăinare.

(2) Imobilele prevăzute la alin. (1) nu pot fi subînchiriate de locatari, sub sancțiunea rezilierii contractului de închiriere."

15. Titlul capitolului II se modifică și va avea următorul cuprins:

"

CAPITOLUL II Măsuri pentru reglementarea situației juridice a unor imobile aflate în administrarea R.A. - A.P.P.S., pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului, precum și pentru modificarea unor acte normative"

16. După articolul 16 se introduc două noi articole, articolele 161 și 162, cu următorul cuprins:

"

Art. 161. -

Prin derogare de la dispozițiile art. 10 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei «Delta Dunării», cu modificările și completările ulterioare, se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 21, din administrarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice - Administrația Rezervației Biosferei «Delta Dunării» în administrarea R.A.-A.P.P.S.

Art. 162. -

Patrimoniul Administrației Rezervației Biosferei «Delta Dunării» se diminuează, iar patrimoniul R.A.-A.P.P.S. se majorează cu valoarea de inventar a bunului imobil și a bunurilor și dotărilor aferente imobilelor prevăzute la art. 161."

17. Articolul 23 se abrogă.

18. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 11, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

19. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 21, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

20. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. II. -

Contractele de închiriere aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență produc efecte până la data la care au fost încheiate.

Art. III. -

În cazul procedurilor de vânzare a imobilelor din fondul imobiliar administrat de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se aplică dispozițiile legale în vigoare la data inițierii lor.

Art. IV. -

Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 161 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, și a bunurilor și dotărilor aferente se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. V. -

Imobilele aflate în proprietatea privată a statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" pot fi transmise, prin hotărâre a Guvernului, în folosința instituțiilor publice și a unităților administrativteritoriale, în condițiile legii.

Art. VI. -

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin hotărâre a Guvernului se modifică și se completează în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. VII. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuințelor de serviciu necesare unor categorii de personal în cadrul autorităților publice, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 12 iunie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 717/2001, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
p. Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Shhaideh Sevil,
secretar de stat
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
p. Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
Ionuț-Ciprian Iuga,
secretar de stat

București, 20 martie 2013.

Nr. 15.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 11 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011)

LISTA
apartamentelor aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" propuse pentru locuințe de serviciu

Nr. crt. Poz. HG Denumirea imobilului și adresa Nr. camere Suprafața utilă
- mp -
0 1 2 3 4
1 406 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 1, sectorul 2, București 2 60,30
2 407 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 2, sectorul 2, București 5+1CS 191,20
3 408 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 4, sectorul 2, București 5+1CS 215,05
4 409 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 6, sectorul 2, București 5+1CS 215,05
5 410 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 7, sectorul 2, București 5+1CS 224,75
6 nou-intrat Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap 8, sectorul 2, București 5+1CS 225,60
7 411 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 11, sectorul 2, București 5+1CS 224,25
8 412 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 12, sectorul 2, București 5+1CS 223,60
9 413 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 13, sectorul 2, București 5+1CS 224,65
10 414 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 14, sectorul 2, București 5+1CS 227,05
11 415 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 16, sectorul 2, București 3+1CS 132,00
12 416 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 17, sectorul 2, București 3+1CS 141,70
13 417 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 1, sectorul 2, București 3 114,95
14 422 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 2, sectorul 2, București 3 115,25
15 423 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 3, sectorul 2, București 3 132,05
16 424 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 4, sectorul 2, București 4 153,10
17 426 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 6, sectorul 2, București 4 167,40
18 427 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 7, sectorul 2, București 3 132,05
19 323 Apartament, str. Mihail Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 8, sectorul 2, București 4+1CS 168,35
20 428 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 9, sectorul 2, București 3 132,05
21 293 Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B1, et. 4, ap. 10, sectorul 2, București 4+1CS 167,20
22 418 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 11, sectorul 2, București 3 138,80
23 419 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 12, sectorul 2, București 4 154,30
24 420 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 13, sectorul 2, București 3 142,20
25 421 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 14, sectorul 2, București 4 151,80
26 430 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 1, sectorul 2, București 3 105,40
27 441 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 2, sectorul 2, București 2 100,75
28 289 Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 1, ap. 3, sectorul 2, București 3 105,05
29 290 Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 1, ap. 4, sectorul 2, București 3 140,25
30 445 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 5, sectorul 2, București 4+1CS 145,85
31 446 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 6, sectorul 2, București 3 105,05
32 291 Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 2, ap. 7, sectorul 2, București 3 140,25
33 322 Apartament, str. Mihail Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 2, ap. 8, sectorul 2, București 4+1CS 143,10
34 447 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 9, sectorul 2, București 3 105,05
35 431 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 10, sectorul 2, București 3 140,25
36 432 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 11, sectorul 2, București 4+1CS 143,45
37 433 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 12, sectorul 2, București 3+1CS 118,25
38 434 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 13, sectorul 2, București 3+1CS 154,25
39 435 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 14, sectorul 2, București 4 131,20
40 436 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 15, sectorul 2, București 3 105,05
41 437 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 16, sectorul 2, București 3 147,90
42 438 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 17, sectorul 2, București 4 145,40
43 439 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 18, sectorul 2, București 3 120,70
44 440 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 19, sectorul 2, București 3 142,20
45 442 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 21, sectorul 2, București 3+1CS 121,35
46 443 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 22, sectorul 2, București 3+1CS 155,50
47 444 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 23, sectorul 2, București 4 145,75
48 Apartament, str. Eminescu Mihai nr. 124, sc. B2, extindere, P., sectorul 2, București 2 56,50
49 448 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 1, sectorul 2, București 2 92,65
50 449 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 2, sectorul 2, București 4 162,05
51 292 Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. C, et. 1, ap. 3, sectorul 2, București 3 129,95
52 294 Apartament str. M. Eminescu nr. 124, sc. C, et. 1, ap. 4, sectorul 2, București 4+1CS 219,00
53 450 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 5, sectorul 2, București 3 129,95
54 451 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 6, sectorul 2, București 4+1CS 179,13
55 452 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 7, sectorul 2, București 3+1CS 146,95
56 453 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 8, sectorul 2, București 4+1CS 219,00
57 454 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 9, sectorul 2, București 3+1CS 154,70
58 455 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 10, sectorul 2, București 4+1CS 222,05
59 456 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 11, sectorul 2, București 3 136,30
60 457 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 12, sectorul 2, București 4 206,85
61 458 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 13, sectorul 2, București 3 129,95
62 459 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 14, sectorul 2, București 4+1CS 215,15
63 321 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, et. 7, ap. 15, sectorul 2, București 4 177,60
64 460 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 16, sectorul 2, București 4+1CS 200,65

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 21 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011)

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilului Uzlina aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice - Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării" în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"

Număr M.F.P. Codul de clasificare Adresa Tipul bunului Descrierea tehnică (pe scurt) suprafață (mp) Persoana juridică de la care se transmite administrarea bunului Persoana juridică căreia i se transmite administrarea bunului
108390 8.08.01 Satul Uzlina, comuna Murighiol, județul Tulcea teren 31.100 mp Statul român, domeniul public, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - Administrația Rezervației Biosferei
"Delta Dunării"
Statul român, domeniul public, Regia Autonomă
"Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
108390 8.08.01 Satul Uzlina, comuna Murighiol, județul Tulcea construcții Sală conferințe - 396 mp
Bazin copii - 92 mp
Bazin adulți - 114 mp
Bungalow - 99 mp
Bungalow - 99 mp
Bungalow - 99 mp
Bungalow - 99 mp
Umbrar barbeque - 43 mp
Cabană - 357 mp
Anexă - 8 mp
Cabană - 90 mp
Stație tratare apă - 52 mp
Rezervor apă - 10 mp
Pavilion expunere păsări - 340 mp
Statul român, domeniul public, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - Administrația Rezervației Biosferei
"Delta Dunării"
Statul român, domeniul public, Regia Autonomă
"Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011)

LISTA
imobilelor din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", și a imobilelor proprietate proprie, propuse în vederea vânzării

Nr. crt. Poz. HG Denumirea imobilului și adresa Teren aferent rămas
(mp)
0 1 2 3
SUCURSALA AGROSILVICĂ ȘI DE AGREMENT SCROVIȘTEA
1 2 Vila POD - investiție neterminată cu terenul și plantațiile aferente din comuna Snagov, județul Ilfov 544,00
2 3 Debarcaderul cu garajul de șalupe, ateliere și anexe gospodărești din Complexul Palat, comuna Snagov, județul Ilfov 5.510,00
3 4 Legătura rutieră dintre palat și Vila POD, comuna Snagov, județul Ilfov -
4 8472 Teren aferent Vilei nr. 9 din Str. Nufărului nr. 15F, satul Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov 6.533,10
5 Teren Rustica-Cramă, conținând vii, livezi, arabil și pădure, cu terenul aferent, din comuna Snagov, județul Ilfov 48.085,00
6 Imobil Vila nr. 1A cu terenul aferent din Str. Florilor nr. 151, satul Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov 25.364,20
7 Imobil Vila nr. 1B cu terenul aferent din Str. Florilor nr. 153, satul Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov 12.271,90
8 Imobil Vila nr. 10 cu anexe: Casa Țărănească, sere, bar, debarcader, hangar, alte anexe și terenul aferent din Str. Nufărului nr. 15G, satul Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov 14.771,10
9 67 Imobil Vila nr. 11 cu 4 construcții anexe, garaje și terenul aferent din Str. Nufărului nr. 15 H, satul Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov 27.412,60
10 68 Clădire sediu administrativ, construcție grup social, ghețărie Muntenia, curte asfaltată din Aleea Nufărului nr. 1B, comuna Snagov, județul Ilfov 2.127,00
11 Centrală telefonică din Aleea Nufărului nr. 1B, Snagov 1.127,47
SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SINAIA
12 11/2 Teren aferent Hotelului și restaurantului "Robinson" din Predeal, Str. Muncii nr. 10, județul Brașov 2.656,75
13 12 Grup gospodăresc "Pietrosul", Str. Postăvarului nr. 10, Predeal, județul Brașov 2.792,06
14 13 Complexul balnear "Bradul" compus din: hotel, restaurant și bază de tratament, cu terenul și anexele aferente, din Covasna, str. Mihai Eminescu nr. 225, județul Covasna 22.798,00
15 14 Vila "Predeal" cu terenul aferent din Predeal str. M. Săulescu nr. 71, județul Brașov 240,00
16 15 Minihotel "Covasna" cu terenul aferent concesionat din Covasna, str. Gh. Doja nr. 1A, județul Covasna 482,67
17 18 Teren Vila nr. 2 "Bucegi" din Cumpătul-Sinaia, str. Cumpătul nr. 30, județul Prahova 104,01
18 19 Vila nr. 8 "Zambila" cu anexe: ateliere și terenul aferent din Cumpătul-Sinaia, str. Cumpătul nr. 18, județul Prahova 1.403,64
19 21 Vila "Victoria"+ împrejmuire cu terenul aferent din Furnica-Sinaia, str. Victoria nr. 2, județul Prahova 1.407,14
20 23 Cabana "Vânătorească" cu terenul aferent din Sinaia, Str. Săniușului nr. 3, județul Prahova 1.607,00
21 24 Teren-parc Vila "Bujorul" din Cumpătul-Sinaia, str. Aluniș, județul Prahova 319,00
22 25 Teren Restaurantul "Vânătorul-Cumpătu", Sinaia 491,13
23 Complex hotelier Mara cu teren aferent din Sinaia, Str. Toporașilor nr. 1A, județul Prahova 22.289,50
24 30 Popicărie, bar fostă Vila "Pajura" cu teren aferent din Poiana Brașov, județul Brașov 1.329,00
SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL OLĂNEȘTI
25 33 Vila "Belvedere'' - corpul B - cu anexele și terenul aferent din Băile Herculane, str. Nicolae Stoica de Hațeg nr. 7, județul Caraș-Severin 4.544,20
26 35 Complex "Cindrelul" cu teren aferent din Păltiniș, județul Sibiu 1.211,00
27 40 Vila Livia și teren aferent din Băile Herculane, Str. Zăvoiului nr. 38, județul Caraș- Severin 7.651,00
28 421 Spații anexe Vilei Bujoreni și terenul aferent din Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 267, județul Vâlcea 15.678,43
SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL NEPTUN
29 43 Pepiniera din Eforie Nord, județul Constanța 8.710,04
30 44 Complex restaurant "Dunărea" împreună cu Hotel și bar "Dacia" și terenul aferent construcțiilor, din Neptun-Olimp, județul Constanța 14.798,84
31 45 Vila "Mărul" B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța cota indiviză din 4.163,40
32 49 Sere și răsadnițe cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța 4.384,69
33 50 Grup gospodăresc din zona II cu cămin, spălătorie și ateliere tehnice, cu terenul aferent, din Neptun-Olimp, județul Constanța 5.910,92
34 51 Centrală termică Doina cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța 609,76
35 52 Vila "Părul" A cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța cotă indiviză din 4.815,09
36 52 Vila "Părul" B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța cotă indiviză din 4.815,09
37 53 Vila "Nucul" A cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța cotă indiviză din 5.413,74
38 53 Vila "Nucul" B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța cotă indiviză din 5.413,74
39 54 Vila "Violeta" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța 3.946,65
40 55 Vila "Bujorul" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța 7.313,04
41 56 Vila "Crinul" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța 1.970,37
42 58 Teren de tenis și teren minigolf din Neptun-Olimp (Hotel Arad), județul Constanța 14.414,35
43 59 Vila "Egreta", Mamaia, județul Constanța, S construită = 170,83 mp -
44 60 Vila "Cerna", Mamaia, județul Constanța, S construită = 173,20 mp -
45 61 Imobil Restaurant + săli de conferință "Ambasador" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța 8.299,64
46 65 Vila Agigea cu terenul aferent din Eforie Nord, str. Tudor Vladimirescu, județul Constanța 6.972,18
47 405 Imobil și garaj, str. Elisabeta nr. 7, orașul Constanța, județul Constanța 531,38
48 Complex Doina-hotel, restaurant și teren aferent din Neptun, județul Constanța 13.233,18
49 Policlinica Doina cu teren aferent din Neptun, județul Constanța 6.017,18
SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL "VICTORIA" CLUJ-NAPOCA
50 71 Complex hotel-restaurant "Victoria" cu terenul aferent din Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie nr. 54-56, județul Cluj 2.437,00
51 74 Complex agroindustrial "Apahida" din comuna Apahida, Str. Libertății nr. 1, județul Cluj, cu terenul aferent, compus din: grup social; atelier preparate carne; atelier pentru lactate; bloc cu 12 apartamente; grajd taurine nr. 3; grajd taurine nr. 4; hală creștere pui; grajd comun; grajd pentru porcine la îngrășat; grajd maternitate scroafe + tineret; tabără vară pentru porcine; magazie cereale; bucătărie furaje; filtru sanitar; magazie cereale 1.000 t; centrală termică; fânar; pătule pentru porumb; siloz suprafață 2.000 mp; depozit îngrășăminte; pătule circulare pentru porumb; remize mașini + tractoare; atelier mecanic; șopron îngrășăminte chimice; platformă betonată; împrejmuire beton 41.562,00
52 78 Apartament str. Nicolae Titulescu nr. 24 (fostă str. Pata nr. 24), ap. 25, sc. 3 - parter (3 cam.) Cluj-Napoca, județul Cluj 32,38
SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SUCEAVA
53 79 Hotelul și restaurantul "Gloria" cu construcțiile anexe și terenul aferent din municipiul Suceava, str. Vasile Bumbac nr. 4-8, județul Suceava 5.021,00
54 81 Imobil pensiune Palace cu terenul aferent din Slănic-Moldova, str. Vasile Alecsandri nr. 6, județul Bacău 1.130,00
SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ȘI ÎNTREȚINEREA FONDULUI IMOBILIAR
55 86 Imobil și garaj bd. G-ral. Gh. Magheru, nr. 28-30, sectorul 1, București; parțial 1.747,51
56 90 Imobil str. Luigi Cazavillan nr. 19, sectorul 1, București, parțial 738,01
57 91 Imobil str. Luigi Cazavillan nr. 16, corp A+B, sectorul 1, București, parțial 944,68
58 101 Imobil (66,86%) - parțial - subsol, parter, mezanin, etaj 1, etaj 2, bd. G-ral Gh. Magheru nr. 7, sectorul 1, București, parțial 2.190,00
59 106 Imobil str. Câmpineanu nr. 3A, sectorul 1, București, parțial 1.111,00
60 114 Apartament Bd. Aviatorilor nr. 98, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București 351,01
61 120 Apartament str. Bitolia nr. 10, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București 95,88
62 123 Cameră serviciu nr. 55, et. 5, str. Brezoianu Ion nr. 29B, sectorul 1, București -
63 124 Apartament str. Brezoianu nr. 10, et. 4, ap. 8, sectorul 5, București 12,30
64 129 Apartament bd. N. Bălcescu nr. 5, sc. B, et. 7, ap. 50, sectorul 1, București 8,40
65 130 Apartament bd. N. Bălcescu nr. 9, sc. B, et. 2, ap. 16, sectorul 1, București 9,30
66 132 Imobil Str. Crângului nr. 6 și garaj, sectorul 1, București 232,00
67 139 Apartament str. George Enescu nr. 7, et. 2, ap. 13, sectorul 1, București 6,32
68 146 Imobil str. Herăstrău nr. 40, sectorul 1, București 244,58
69 149 Imobil și garaj str. Av. Teodor Iliescu nr. 44, sectorul 1, București 189,10
151 152 Imobil din șos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, București, din care: 3.458,00
70 517 Apartament nr. 6, et. 2, din șos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, București, Su = 220,96 mp, și boxa nr. 6 - subsol, Su = 7,58 mp -
71 516 Apartament nr. 3, et. 1, din șos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, București, Su = 219,80 mp, și boxa nr. 1 - subsol, Su = 10,25 mp -
72 515 Apartament nr. 2, parter, din șos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, București, Su = 220,45 mp, și boxa nr. 2 - subsol, Su = 10,40 mp -
73 154 Teren aferent ap. 6 din șos. Kiseleff nr. 22, etaj 2, sectorul 1, București cotă indiviză din S totală de 6.672,23 mp
74 156 Apartament șos. Kiseleff nr. 24, parter, ap. 2, sectorul 1, București cotă indiviză din S totală de 10.054,00 mp
75 157 Apartament șos. Kiseleff nr. 24, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București cotă indiviză din S totală de 10.054,00 mp
76 158 Apartament șos. Kiseleff nr. 24, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București cotă indiviză din S totală de 10.054,00 mp
77 159 Apartament șos. Kiseleff nr. 24, corp A, ap. 1, sectorul 1, București cotă indiviză din S totală de 10.054,00 mp
78 519 Apartament șos. Kiseleff nr. 24, ap. 7, sectorul 1, București 58,98
79 161 Apartament str. C-tin Rădulescu Motru nr. 16, sc. C, bl. 21, et. 2, ap. 92, sectorul 4, București 10,75
80 162 Apartament bd. Regina Elisabeta nr. 25, et. 6, ap. 30, sectorul 5, București 92,60
81 163 Apartament str. Luterană nr. 5, sc. D, et. 2, ap. 42, sectorul 1, București 4,15
82 164 Apartament str. Lt. Gh. Manu nr. 12, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București 8,20
83 165 Apartament str. Londra nr. 4, et. 2, ap. 8, sectorul 1, București 31,01
84 166 Apartament str. Dr. Lister nr. 63, parter, ap. 1 și garaj, sectorul 5, București cotă indiviză din S totală de 434,84 mp
85 167 Apartament str. Dr. Lister nr. 63, et. 1, ap. 2, sectorul 5, București cotă indiviză din S totală de 434,84 mp
86 168 Garaj aferent ap. nr. 18 din str. Dionisie Lupu nr. 74, sectorul 1, București cotă indiviză din S totală de 6,26 mp
87 169 Apartament str. Dionisie Lupu nr. 74, et. 5, ap. 28, sectorul 1, București cotă indiviză din S totală de 6,26 mp
88 172 Imobil str. Spătaru N. Milescu nr. 65 și garaj, sectorul 2, București 193,28
89 173 Apartament și garaj bd. Mărăști nr. 49, parter, ap. 1, sectorul 1, București 152,00
90 178 Apartament bd. G-ral Gh. Magheru nr. 32-36, sc. C, et. 4, ap. 18, sectorul 1, București 1,02
91 181 Teren str. Pictor I. Negulici nr. 20 și garaj, sectorul 1, București 3,95
92 182 Apartament str. Pictor I. Negulici nr. 32, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București 353,41
93 184 Apartament str. Lt. av. Șerban Petrescu nr. 9, parter, ap. 1, sectorul 1, București 102,23
94 185 Teren Str. Pivnicierului nr. 4-6, et. 3, aferent ap. 16, sectorul 1, București 29,16
95 186 Apartament Str. Plantelor nr. 16, et. 1, ap. 2, sectorul 2, București 51,67
96 187 Apartament Str. Plantelor nr. 44, parter, ap. 1, sectorul 2, București 140,38
97 189 Apartament str. Dimitrie Paciurea nr. 6, parter, ap. 2, sectorul 2, București 68,15
98 190 Apartament str. ing. Ermil Pangratti nr. 14, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București 70,71
99 192 Teren aferent ap. 2, et. 1, situat în str. Alex. Philipide nr. 12, sectorul 2, București 18,92
100 193 Garaj, str. Sf. Spiridon nr. 4, sectorul 2, București 7,40
101 194 Apartament bd. Carol I nr. 54 B (fost Pache Protopopescu nr. 64 B), et. 5, ap. 8, sectorul 2, București 1,76
102 196 Teren aferent apartament 6 din str. Washington (fostă Rozelor) nr. 13, et. 2, sectorul 1, București 30,81
103 197 Apartament str. Popa Soare nr. 14, parter, ap. 2, sectorul 2, București 22,70
104 200 Apartament str. Lt. av. Iuliu Tetrat nr. 26, parter, ap. 1 și garaj, sectorul 1, București 290,00
105 201 Teren str. Ivan Turgheniev nr. 2-4, sectorul 1, București 28,61
106 204 Apartament str. Muzeul Zambaccian nr. 27, parter, ap. 1, sectorul 1, București 185,81
107 205 Apartament str. Av. Mircea Zorileanu nr. 45, parter, ap. 1, sectorul 1, București 255,72
108 207 Teren str. Șipotul Fântânilor nr. 2, et. 5, ap. 63, sectorul 1, București 8,00
109 208 Apartament str. Emanuel Porumbaru nr. 7, et. 3, ap. 3 și garaj, sectorul 1, București 20,70
110 210 Apartament str. C-tin Prezan nr. 4, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București 1.677,59
111 833 Apartament nr. 1, parter, din imobil situat în str. Prezan nr. 4, sectorul 1, București 1.268,88
112 211 Apartament str. Ardeleni nr. 1, et. 1, ap. 5, sectorul 2, București 11,50
113 336 Apartament, str. Ardeleni nr. 1, bl. 39, ap. 18, sectorul 2, București 11,51
114 212 Apartament str. Ardeleni nr. 1, et. 5, ap. 24, sectorul 2, București 11,50
115 213 Apartament str. Valeriu Braniște nr. 56, bl. 5, sc. B, ap. 1A, sectorul 3, București 36,56
116 215 Teren str. Smârdan nr. 5, sectorul 3, București 1.138,52
117 218 Teren Str. Ministerului nr. 2-4, tronson 1, intrarea 2 și tronson 2, sectorul 1, București 562,04
118 219 Teren Str. Doamnei nr. 17-19, sectorul 3, București 940,49
119 220 Teren Calea Moșilor nr. 128, sectorul 2, București 1.986,00
120 221 Apartament str. Trestiana nr. 11, bl. 14, sc. A, et. 4, ap. 19, sectorul 4, București -
121 224 Teren situat în str. Dr. Drăghiescu nr. 4, ap. 1, parter, sectorul 4, București 62,69
122 225 Teren situat în Str. Progresului nr. 13, ap. 7, etaj 3, sectorul 1, București 14,50
123 226 Teren situat în bd. Pache Protopopescu nr. 1, etaj 2, ap. 6, sectorul 2, București 20,25
124 227 Teren situat în str. dr. Lister nr. 58, parter, ap. 1, sectorul 5, București 12,00
125 228 Teren situat în str. Iulius Tetrat nr. 31, parter, ap. 1, sectorul 1, București 46,60
126 230 Teren situat în Str. Braziliei nr. 7, etaj 1, ap. 2, sectorul 1, București 50,00
127 231 Teren situat în str. Spiru Haret nr. 13, parter, ap. 3, sectorul 1, București 13,00
128 232 Teren situat în Str. Fluierului nr. 17D, parter, ap. 1, sectorul 2, București 57,00
129 233 Teren situat în str. Dr. N. Manolescu nr. 5-7, parter, ap. 2, sectorul 5, București 130,00
130 234 Teren situat în str. Amiral Bălescu nr. 29, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București 20,00
131 237 Teren aferent ap. 2 situat în str. Andrei Mureșan nr. 29, et. 1, sectorul 1, București 38,00
246 Imobil (fără ap. 39), bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, sectorul 1, București, din care: 306,13
132 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, parter, spațiu comercial sectorul 1, București
133 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 1, ap. 36, sectorul 1, București
134 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 1, ap. 37, sectorul 1, București
135 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 1, ap. 38, sectorul 1, București
136 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 2, ap. 40, sectorul 1, București
137 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 2, ap. 41, sectorul 1, București
138 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 3, ap. 42, sectorul 1, București
139 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 3, ap. 43, sectorul 1, București
140 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 3, ap. 44 sectorul 1, București
141 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 4, ap. 45, sectorul 1, București
142 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 4, ap. 47, sectorul 1, București
143 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 5, ap. 48, sectorul 1, București
144 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 6, ap. 50, sectorul 1, București
145 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 6, ap. 51, sectorul 1, București
146 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 6, ap. 52, sectorul 1, București
147 241 Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 7, ap. 54, sectorul 1, București
148 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 7, ap. 55, sectorul 1, București
149 242 Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 7, ap. 56, sectorul 1, București
150 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 8, ap. 58, sectorul 1, București
151 244 Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 8, ap. 59, sectorul 1, București
152 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 9, ap. 60, sectorul 1, București
153 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 9, ap. 61, sectorul 1, București
154 245 Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 9, ap. 62, sectorul 1, București
155 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 10, ap. 63, sectorul 1, București
156 253 Apartament str. Turda nr. 120, parter, ap. 1, sectorul 1, București 9,00
157 704 Apartament str. Turda nr. 120, bl. 38, ap. 3, sectorul 1, București 10,60
158 254 Apartament str. Turda nr. 120, et. 1, ap. 5, sectorul 1, București 8,97
159 255 Apartament str. Turda nr. 120, et. 3, ap. 14, sectorul 1, București 10,85
160 256 Apartament str. Turda nr. 120, et. 4, ap. 18, sectorul 1, București 10,85
161 275 Apartament str. Haga nr. 3, parter, ap. 1, cu terenul aferent, sectorul 1, București 103,97
162 276 Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 1, ap. 5, sectorul 2, București 11,00
163 277 Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 2, ap. 7, sectorul 2, București 10,00
164 278 Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 4, ap. 10, sectorul 2, București 10,00
165 279 Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 5, ap. 12, sectorul 2, București 10,00
166 280 Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, parter, ap. 3, sectorul 2, București 7,00
167 283 Imobil str. Traian nr. 98, bl. L112 B, parter (cotă indiviză), sectorul 3, București 55,13
168 284 Imobil str. M. Basarab nr. 71, bl. L 111A, parter (cotă indiviză), sectorul 3, București 32,89
169 285 Imobil str. M. Basarab nr. 73, bl. L113A, parter (cotă indiviză), sectorul 3, București 99,69
170 299 Teren Str. Armindenului nr. 8-10, sectorul 1, București 550,00
171 302 Imobil-parțial str. Câmpineanu nr. 20, sectorul 1, București, parțial 813,20
304 Imobil str. B. Delavrancea nr. 12 B, sectorul 1, București, din care: 685,18
172 str. B.S. Delavrancea nr. 12B, ap. 3, sectorul 1, București
173 str. B.S. Delavrancea nr. 12B, ap. 4, sectorul 1, București
174 305 Teren, str. B. Delavrancea nr. 12A, sectorul 1, București 629,40
306 Imobil - parțial fără spațiul de la etajele 2 și 3 din Calea Dorobanților nr. 87, sectorul 1, București din care: -
175 Calea Dorobanților nr. 85-87, parter, spațiu comercial, sectorul 1, București
176 Calea Dorobanților nr. 85-87, mezanin, sectorul 1, București
177 Calea Dorobanților nr. 85-87, et. 1, ap. 1, sectorul 1, București
178 Calea Dorobanților nr. 85-87, et. 4, ap. 4, sectorul 1, București
179 Calea Dorobanților nr. 85-87, et. 5, ap. 5, sectorul 1, București
180 Calea Dorobanților nr. 85-87, et. 6, ap. 6, sectorul 1, București
307 Imobil - parțial, fără ap. 1 și 6 din str. M. Eminescu nr. 102-104, sectorul 2, București, din care: 897,57
181 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, parter dreapta, spațiu comercial sectorul 2, București
182 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, parter stânga, sectorul 2, București
183 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, mezanin dreapta, sectorul 2, București
184 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, mezanin, ap. 2, sectorul 2, București
185 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 1, ap. 3, sectorul 2, București
186 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 1, ap. 4, sectorul 2, București
187 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 2, ap. 5, sectorul 2, București
188 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 3, ap. 7, sectorul 2, București
189 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 3, ap. 8, sectorul 2, București
190 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 4, ap. 9, sectorul 2, București
191 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 4, ap. 10, sectorul 2, București
192 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 5, ap. 11, sectorul 2, București
313 Imobil str. Mircea Vodă nr. 47, sectorul 3, București, din care: 480,00
193 bd. Mircea Vodă nr. 47, P, stânga + dreapta, sectorul 3, București
194 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 1, ap. 1, sectorul 3, București
195 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 1, ap. 2, sectorul 3, București
196 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 2, ap. 3 sectorul 3, București
197 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 2, ap. 4, sectorul 3, București
198 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 3, ap. 5, sectorul 3, București
199 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 3, ap. 6, sectorul 3, București
200 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 4, ap. 7, sectorul 3, București
201 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 4, ap. 8, sectorul 3, București
202 bd. Mircea Vodă nr. 47. et. 5, ap. 9, sectorul 3, București
203 bd. Mircea Vodă nr. 47. et. 5, ap. 10, sectorul 4, București
204 bd. Mircea Vodă nr. 47. et. 6, ap. 11, sectorul 5, București
205 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 6, ap. 12 sectorul 3, București
206 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 7, ap. 13, sectorul 3, București
207 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 7, ap. 14, sectorul 3, București
208 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 8, ap. 15, sectorul 3, București
209 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 8, ap. 16, sectorul 3, București
210 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 9, ap. 17, sectorul 3, București
211 320 Apartament, str. N. Bălcescu nr. 35, sc. A, et. 5, ap. 10, sectorul 1, București 9,01
212 327 Imobil și garaj, str. Școala Floreasca nr. 9-11, sectorul 1, București 1.517,38
213 328 Imobil situat în str. Cuza Vodă nr. 90, sectorul 4, București 452,56
214 332 Imobil, str. Grigore Alexandrescu nr. 86, sectorul 1, București 1.625,72
215 333 Teren, Aleea Alexandru nr. 1, sectorul 1, București 33,71
216 340 Imobil și garaj, str. Armenească nr. 35, sectorul 2, București 826,6
217 347 Apartament, str. Bălcescu nr. 16, et. 5, ap. 5, sectorul 1, București 20,35
348 Imobil, str. Bălcescu nr. 26, sectorul 1, București, din care: 602,00
218 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, p, mag. 1-5, sectorul 1, București
219 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 1, ap. 1, sectorul 1, București
220 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București
221 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București
222 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 4, sectorul 1, București
223 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 5, sectorul 1, București
224 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 6, sectorul 1, București
225 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 7, sectorul 1, București
226 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 8, sectorul 1, București
227 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 9, sectorul 1, București
228 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 10, sectorul 1, București
229 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 11 sectorul 1, București
230 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 12, sectorul 1, București
231 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 13, sectorul 1, București
232 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 14, sectorul 1, București
233 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 15, sectorul 1, București
234 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 16, sectorul 1, București
235 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 17, sectorul 1, București
236 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 18, sectorul 1, București
237 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 19, sectorul 1, București
238 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 20, sectorul 1, București
239 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 21, sectorul 1, București
240 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 22, sectorul 1, București
241 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 23, sectorul 1, București
242 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 24, sectorul 1, București
243 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 25, sectorul 1, București
244 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 26, sectorul 1, București
245 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 27, sectorul 1, București
246 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 28, sectorul 1, București
247 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 29, sectorul 1, București
248 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 6, ap. 30, sectorul 1, București
249 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 31, sectorul 1, București
250 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 32, sectorul 1, București
251 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 6, ap. 33, sectorul 1, București
252 357 Teren din str. Burghelea nr. 3, sectorul 2, București 22,00
253 358 Apartament nr. 3 situat în imobilul din Str. Călărașilor nr. 79, bl. 3, sectorul 3, București 163,65
254 362 Apartament str. Catargiu Lascăr nr. 11A, ap. 18, sectorul 1, București 87,71
255 369 Apartament str. Constantinescu Al. nr. 46-48, parter, ap. 1, sectorul 1, București 134,40
256 370 Apartament str. Constantinescu Al. nr. 46-48, parter, ap. 2, sectorul 1, București 230,85
257 371 Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, parter, ap. 3, sectorul 1, București 114,92
258 372 Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, etaj 1, ap. 4, sectorul 1, București 141,75
259 373 Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, etaj 1, ap. 5, sectorul 1, București 112,43
260 374 Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, etaj 2, ap. 8, sectorul 1, București 137,61
261 375 Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, etaj 2, ap. 9, sectorul 1, București 113,73
262 376 Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, etaj 2, ap. 11, sectorul 1, București 57,14
263 377 Teren aferent imobil, str. Constantinescu Al. nr. 59, corp A+B+C, sectorul 1, București 5,05
264 378 Imobil, str. Constantinescu Al. nr. 61, sectorul 1, București 719,00
265 382 Apartament, str. Dacia nr. 55, parter, ap. 2, sectorul 1, București 8,46
266 383 Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 1, ap. 3, sectorul 1, București 11,91
267 384 Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 1, ap. 4, sectorul 1, București 14,16
268 380 Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 2, ap. 5, sectorul 1, București 11,86
269 385 Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 2, ap. 6, sectorul 1, București 14,04
270 386 Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 3, ap. 7, sectorul 1, București 11,75
271 387 Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 3, ap. 8, sectorul 1, București 14,07
272 286 Apartament bd. Dacia nr. 55, etaj 4, ap. 9, sectorul 1, București 11,75
273 388 Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 4, ap. 10, sectorul 1, București 14,02
274 389 Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 5, ap. 11, sectorul 1, București 11,96
275 287 Apartament bd. Dacia nr. 55, etaj 5, ap. 12, sectorul 1, București 15,02
276 390 Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 6, ap. 13, sectorul 1, București 11,88
277 288 Apartament bd. Dacia nr. 55, etaj 7, ap. 15, sectorul 1, București 12,12
278 391 Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 8, ap. 17, sectorul 1, București 15,82
279 395 Imobil str. Delavrancea nr. 6 A, sectorul 1, București 8.248,00
400 Imobil str. Drobeta nr. 13, sectorul 2, București, din care: 368,20
280 str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 1, sectorul 2, București
281 str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 2, sectorul 2, București
282 str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 3, sectorul 2, București
283 str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 4, sectorul 2, București
284 str. Drobeta nr. 13, et. 1, ap. 5, sectorul 2, București
285 str. Drobeta nr. 13, et. 2, ap. 7, sectorul 3, București
286 str. Drobeta nr. 13, et. 2, ap. 8, sectorul 2, București
287 str. Drobeta nr. 13, et. 2, ap. 9, sectorul 2, București
401 Imobil, str. Drobeta nr. 4-10, sectorul 2, București, din care: 1.377,90
288 str. Drobeta nr. 4-10, P, ap. 1, sectorul 2, București
289 str. Drobeta nr. 4-10, P, ap. 2, sectorul 2, București
290 str. Drobeta nr. 4-10, P, ap. 3, sectorul 2, București
291 str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 4, sectorul 2, București
292 str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 5, sectorul 2, București
293 str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap 6, sectorul 2, București
294 str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 7, sectorul 2, București
295 str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 8, sectorul 2, București
296 str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 9, sectorul 2, București
297 str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 10, sectorul 2, București
298 str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 12, sectorul 2, București
299 str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 13, sectorul 2, București
300 str. Drobeta nr. 4-10, et. 3, ap. 14, sectorul 2, București
301 str. Drobeta nr. 4-10, et. 3, ap. 15, sectorul 2, București
302 str. Drobeta nr. 4-10, et. 3, ap. 16, sectorul 2, București
303 404 Teren, str. Dumbrava Roșie nr. 4, sectorul 2, București 24,00
304 461 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, parter, ap. 1, sectorul 1, București 72,70
305 462 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, parter, ap. 2, sectorul 1, București 76,36
306 463 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, parter, ap. 3, sectorul 1, București 83,36
307 464 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etaj 1, ap. 4, sectorul 1, București 74,36
308 465 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etaj 2, ap. 5, sectorul 1, București 82,79
309 466 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 2, ap. 6, sectorul 1, București 76,10
310 467 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 3, ap. 7, sectorul 1, București 82,74
311 468 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 3, ap. 8, sectorul 1, București 74,05
312 469 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 4, ap. 9, sectorul 1, București 84,15
313 470 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 4, ap. 10, sectorul 1, București 69,26
314 471 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 5, ap. 11, sectorul 1, București 82,16
315 472 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 5, ap. 12, sectorul 1, București 74,72
316 296 Apartament, str. M. Eminescu nr. 44-48, etajul 6, ap. 13, sectorul 2, București 88,75
317 295 Apartament, str. M. Eminescu nr. 44-48, et. 6, ap. 14, sectorul 2, București 73,81
318 473 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, ap. 15, sectorul 1, București 82,30
319 474 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, ap. 16, sectorul 1, București 75,35
320 475 Camera serviciu, str. Eminescu nr. 44-48, sectorul 1, București 6,34
321 476 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, parter, ap. 1, sectorul 1, București 67,17
322 477 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, parter, ap. 2, sectorul 1, București 72,43
323 478 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 1, ap. 3, sectorul 1, București 77,17
324 479 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 1, ap. 4, sectorul 1, București 74,73
325 480 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 2, ap. 5, sectorul 1, București 76,67
326 481 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 2, ap. 6, sectorul 1, București 76,48
327 482 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 3, ap. 7, sectorul 1, București 76,88
328 483 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 3, ap. 8, sectorul 1, București 69,44
329 297 Apartament, str. M. Eminescu nr. 50-54, etajul 4, ap. 9, sectorul 1, București 76,98
330 484 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 4, ap. 10, sectorul 1, București 74,42
331 485 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 5, ap. 11, sectorul 1, București 79,94
332 486 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 6, ap. 13, sectorul 1, București 76,05
333 487 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 6, ap. 14, sectorul 1, București 75,08
334 488 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 7, ap. 15, sectorul 1, București 75,79
335 489 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 7, ap. 16, sectorul 1, București 76,32
336 490 Apartament, str. Eminescu nr. 56, etajul 2, ap. 2, sectorul 1, București 434,28
491 Imobil (fără ap. 14, 3, 30), str. Eminescu nr. 82-88, sectorul 1, București, din care: 1.076,92
337 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, P, ap. 1, sectorul 2, București
338 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, P, ap. 2, sectorul 2, București
339 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 1, ap. 4, sectorul 2, București
340 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 2, ap. 5, sectorul 2, București
341 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 2, București
342 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 3, ap. 7, sectorul 2, București
343 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 3, ap. 8, sectorul 2, București
344 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 4, ap. 9, sectorul 2, București
345 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 4, ap. 10, sectorul 2, București
346 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 5, ap. 11, sectorul 2, București
347 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 5, ap. 12, sectorul 2, București
348 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 6, ap. 13, sectorul 2, București
349 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 7, ap. 15, sectorul 2, București
350 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 7, ap. 16, sectorul 2, București
351 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, P, ap. 17, sectorul 2, București
352 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, P, ap. 18, sectorul 2, București
353 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 1, ap. 19, sectorul 2, București
354 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 1, ap. 20, sectorul 2, București
355 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 2, ap. 21, sectorul 2, București
356 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 2, ap. 22, sectorul 2, București
357 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 3, ap. 23, sectorul 2, București
358 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 3, ap. 24, sectorul 2, București
359 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 4, ap. 25, sectorul 2, București
360 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 4, ap. 26, sectorul 2, București
361 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 5, ap. 27, sectorul 2, București
362 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 5, ap. 28, sectorul 2, București
363 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 6, ap. 29, sectorul 2, București
364 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 7, ap. 31, sectorul 2, București
365 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 7, ap. 32, sectorul 2, București
366 494 Teren, str. Gh. Manu nr. 3, ap. 1-13, sectorul 1, București 440,60
367 495 Teren, str. Gogol nr. 4, sectorul 1, București 8,29
368 498 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 1, sectorul 2, București 20,13
369 499 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 2, sectorul 2, București 17,89
370 500 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 3, sectorul 2, București 25,61
371 501 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 5, sectorul 2, București 17,89
372 502 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 6, sectorul 2, București 25,61
373 503 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 7, sectorul 2, București 20,13
374 504 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 11, sectorul 2, București 17,89
375 505 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 12, sectorul 2, București 25,61
376 247 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 5, ap. 17, sectorul 2, București 17,88
377 248 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 6, ap. 21, sectorul 2, București 25,61
378 249 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 7, ap. 22, sectorul 2, București 20,12
379 250 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 8, ap. 25, sectorul 2, București 20,12
380 251 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 10, ap. 32, sectorul 2, București 18,12
381 252 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 10, ap. 33, sectorul 2, București 25,22
382 512 Apartament, str. Kiseleff nr. 14, ap. 4, sectorul 1, București 132,87
383 Teren, str. Kiseleff nr. 18 A, sectorul 1, București 467,00
384 521 Teren, str. Kiseleff nr. 55, vila 6, sectorul 1, București 55,38
522 Imobil, str. Kiseleff nr. 55, vila 9, sectorul 1, București, din care: 1.120,93
385 șos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 55, vila 9, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București
386 șos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 55, vila 9, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București
387 524 Apartament, str. Lahovari Alex. nr. 5 A, ap. 5, sectorul 1, București 10,93
388 528 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 15, sectorul 1, București 23,79
389 530 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 18, sectorul 1, București 17,88
390 531 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 19, sectorul 1, București 21,27
391 532 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 20, sectorul 1, București 19,15
392 533 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 21, sectorul 1, București 18,70
393 534 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 22, sectorul 1, București 17,88
394 535 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 24, sectorul 1, București 19,15
395 538 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 28, sectorul 1, București 19,15
396 539 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 31, sectorul 1, București 21,27
397 540 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 33, sectorul 1, București 18,70
398 541 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 34, sectorul 1, București 17,88
399 542 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 35, sectorul 1, București 21,27
400 543 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 36, sectorul 1, București 19,15
401 544 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 37, sectorul 1, București 18,70
402 545 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 38, sectorul 1, București 17,88
403 546 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 41, sectorul 1, București 18,70
404 547 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 44, sectorul 1, București 19,15
405 548 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 46, sectorul 1, București 12,51
406 549 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 48, sectorul 1, București 19,15
407 550 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 50, sectorul 1, București 18,07
408 527 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 51, sectorul 1, București 12,32
409 556 Imobil (subsol + parter + mezanin), str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, sectorul 1, București 271,40
410 557 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 4, sectorul 1, București 27,36
411 558 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 5, sectorul 1, București 13,19
412 559 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 8, sectorul 1, București 24,41
413 560 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 9, sectorul 1, București 27,13
414 561 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 10, sectorul 1, București 13,41
415 563 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 13, sectorul 1, București 24,60
416 564 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 14, sectorul 1, București 27,12
417 565 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 15, sectorul 1, București 13,33
418 566 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 16, sectorul 1, București 29,90
419 567 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 17, sectorul 1, București 23,96
420 568 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 18, sectorul 1, București 24,49
421 569 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 20, sectorul 1, București 13,29
422 571 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 22, sectorul 1, București 24,14
423 574 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 26, sectorul 1, București 29,83
424 575 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 27, sectorul 1, București 25,64
425 577 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 30, sectorul 1, București 13,47
426 579 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 36, sectorul 1, București 22,70
427 580 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 37, sectorul 1, București 23,22
428 581 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 38, sectorul 1, București 22,60
429 582 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 39, sectorul 1, București 22,77
430 583 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 40, sectorul 1, București 23,22
431 584 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 41, sectorul 1, București 22,74
432 585 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 42, sectorul 1, București 22,42
433 586 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 43, sectorul 1, București 23,27
434 587 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 44, sectorul 1, București 22,88
435 588 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 45, sectorul 1, București 22,41
436 589 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 46, sectorul 1, București 23,22
437 590 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 47, sectorul 1, București 22,74
438 591 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 48, sectorul 1, București 22,21
439 592 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 49, sectorul 1, București 23,30
440 593 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 50, sectorul 1, București 22,76
441 594 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 51, sectorul 1, București 22,43
442 595 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 52, sectorul 1, București 23,25
443 596 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 53, sectorul 1, București 22,64
444 597 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 54, sectorul 1, București 22,48
445 598 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 55, sectorul 1, București 23,08
446 599 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 56, sectorul 1, București 22,83
603 Imobil, str. Mora Grigore nr. 17, corp A, B, C, sectorul 1, București, din care: 617,94
447 str. Mora Grigore dr. nr. 17, parter, ap. 1. sectorul 1, București
448 str. Mora Grigore dr. nr. 17, ap. 1bis, sectorul 1, București
449 str. Mora Grigore dr. nr. 17, ap. 2, sectorul 1, București
450 str. Mora Grigore dr. nr. 17, parter, ap. 3, sectorul 1, București
451 606 Imobil (45% din teren, Corp C1 și garaj), str. Olari nr. 23, sectorul 2, București 151,70
614 Imobil (fără ap. 1, 3, 4, 10), str. Paris nr. 45 A, sectorul 1, București, din care: 412,35
452 str. Paris nr. 45A, P, ap. 2, sectorul 1, București
453 str. Paris nr. 45A, et. 1, ap. 5, sectorul 1, București
454 str. Paris nr. 45A, et. 2, ap. 7, sectorul 1, București
455 str. Paris nr. 45A, et. 3, ap. 9, sectorul 1, București
456 str. Paris nr. 45A, et. 4, ap. 11, sectorul 1, București
618 Imobil, str. Pitar Moș nr. 10, sectorul 1, București, din care: 535,00
457 str. Pitar Moș nr. 10, P, ap. 1, sectorul 1, București
458 str. Pitar Moș nr. 10, P, ap. 2, sectorul 1, București
459 str. Pitar Moș nr. 10, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București
460 str. Pitar Moș nr. 10, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București
461 str. Pitar Moș nr. 10, et. 2, ap. 5, sectorul 1, București
462 str. Pitar Moș nr. 10, et. 2, ap. 6, sectorul 1, București
463 str. Pitar Moș nr. 10, et. 2, ap. 7, sectorul 1, București
464 str. Pitar Moș nr. 10, et. 3, ap. 8, sectorul 1, București
465 str. Pitar Moș nr. 10, et. 4, ap. 9, sectorul 1, București
466 str. Pitar Moș nr. 10, et. 4, ap. 10, sectorul 1, București
467 str. Pitar Moș nr. 10, et. 5, ap. 11, sectorul 1, București
468 str. Pitar Moș nr. 10, et. 5, ap. 12, sectorul 1, București
620 Imobil, str. Polonă nr. 3-5, sectorul 1, București, din care: 1.012,00
469 str. Polonă nr. 3-5, parter, ap. 1, sectorul 1, București
470 str. Polonă nr. 3-5, parter, ap. 2, sectorul 1, București
471 str. Polonă nr. 3-5, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București
472 str. Polonă nr. 3-5, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București
473 str. Polonă nr. 3-5, et. 1, ap. 5, sectorul 1, București
474 str. Polonă nr. 3-5, et. 2, ap. 6, sectorul 1, București
475 str. Polonă nr. 3-5, et. 3, ap. 7, sectorul 1, București
476 str. Polonă nr. 3-5, et. 3, ap. 8, sectorul 1, București
477 str. Polonă nr. 3-5, et. 4, ap. 9, sectorul 1, București
478 str. Polonă nr. 3-5, et. 5, ap. 11, sectorul 1, București
479 str. Polonă nr. 3-5, et. 5, ap. 12, sectorul 1, București
480 str. Polonă nr. 3-5, et. 6, ap. 13, sectorul 1, București
481 str. Polonă nr. 3-5, et. 6, ap. 14, sectorul 1, București
623 Imobil, str. Polonă nr. 35, sectorul 1, București, din care: 1.480,00
482 str. Polonă nr. 35, sc. 1, P, ap. 1, sectorul 1, București
483 str. Polonă nr. 35, sc. 1, P, ap. 2, sectorul 1, București
484 str. Polonă nr. 35, sc. 1, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București
485 str. Polonă nr. 35, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București
486 str. Polonă nr. 35, et. 2, ap. 5, sectorul 1, București
487 str. Polonă nr. 35, sc. 1, et. 3, ap. 7, sectorul 1, București
488 str. Polonă nr. 35, sc. 1, et. 3, ap. 8, sectorul 1, București
489 str. Polonă nr. 35, ap. 9, sectorul 1, București
490 str. Polonă nr. 35, sc. 2, ap. 10, sectorul 1, București
491 str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 1, ap. 11, sectorul 1, București
492 str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 1, ap. 12, sectorul 1, București
493 str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 2, ap. 13, sectorul 1, București
494 str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 2, ap. 14, sectorul 1, București
495 str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 3, ap. 15, sectorul 1, București
496 624 Imobil str. Polonă nr. 4, sectorul 1, București 2.077,00
497 str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 3, ap. 16, sectorul 1, București
498 628 Imobil și garaj, str. Praporgescu D. nr. 33, sectorul 2, București 445,00
499 629 Apartament nr. 1, str. Prezan C. nr. 2 A, ap. 1, sectorul 1, București 1.756,74
500 633 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 1, sectorul 1, București 14,21
501 634 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 2, sectorul 1, București 7,33
502 635 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 3, sectorul 1, București 7,49
503 636 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 4, sectorul 1, București 14,79
504 637 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 5, sectorul 1, București 7,46
505 638 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 6, sectorul 1, București 7,60
506 639 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 7, sectorul 1, București 17,92
507 640 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 8, sectorul 1, București 14,79
508 641 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 9, sectorul 1, București 7,46
509 642 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 10, sectorul 1, București 7,60
510 643 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 11, sectorul 1, București 17,92
511 644 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 13, sectorul 1, București 7,46
512 645 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 18, sectorul 1, București 7,60
513 646 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 21, sectorul 1, București 7,46
514 647 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 25, sectorul 1, București 7,61
515 648 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 32, sectorul 1, București 6,91
516 651 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 2, sectorul 1, București 51,55
517 652 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 3, sectorul 1, București 41,95
518 653 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 4, sectorul 1, București 53,33
519 654 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 5, sectorul 1, București 45,36
520 655 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 8, sectorul 1, București 44,77
521 656 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 10, sectorul 1, București 56,31
522 657 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 11, sectorul 1, București 46,10
523 658 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 12, sectorul 1, București 41,30
524 659 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 13, sectorul 1, București 52,64
525 660 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 14, sectorul 1, București 49,70
526 662 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 16, sectorul 1, București 52,56
527 663 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 17, sectorul 1, București 44,61
528 665 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 19, sectorul 1, București 53,95
529 666 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 21, sectorul 1, București 41,20
530 667 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 22, sectorul 1, București 51,27
531 668 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 23, sectorul 1, București 43,48
532 669 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 24, sectorul 1, București 51,32
533 670 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 25, sectorul 1, București 45,35
534 671 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 1, sectorul 1, București 26,09
535 672 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 2, sectorul 1, București 16,62
536 673 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 3, sectorul 1, București 25,96
537 674 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 5, sectorul 1, București 23,86
538 675 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 6, sectorul 1, București 21,36
539 676 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 7, sectorul 1, București 27,61
540 677 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 8, sectorul 1, București 21,45
541 678 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 9, sectorul 1, București 28,10
542 679 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 11, sectorul 1, București 27,33
543 680 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 12, sectorul 1, București 20,92
544 681 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 13, sectorul 1, București 25,18
545 682 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 14, sectorul 1, București 22,21
546 684 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 16, sectorul 1, București 22,11
690 Imobil și garaj, str. Russo Alecu nr. 13-19, sectorul 2, București (fără ap. 7), din care: 1.680,37
547 str. Russo Alecu nr. 13-19, P., ap. 1, sectorul 2, București
548 str. Russo Alecu nr. 13-19, P., ap. 1A, sectorul 2, București
549 str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 1, ap. 3, sectorul 2, București
550 str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 2, ap. 4, sectorul 2, București
551 str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 2, ap. 5, sectorul 2, București
552 str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 4, ap. 8, sectorul 2, București
553 str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, București
554 str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 5, ap. 10, sectorul 2, București
555 str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 6, ap. 12, sectorul 2, București
556 str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 6, ap. 13, sectorul 2, București
557 str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 7, ap. 14, sectorul 2, București
558 694 Imobil și garaj, str. Starostescu nr. 3, sectorul 1, București 550,07
559 699 Imobil și garaj, str. Tokio nr. 11, sectorul 1, București 215,00
560 709 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 4, sectorul 2, București 9,16
561 257 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, et. 1, ap. 6, sectorul 2, București 6,48
562 710 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 9, sectorul 2, București 8,23
563 712 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 14, sectorul 2, București 6,48
564 713 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 18, sectorul 2, București 6,48
565 714 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 19, sectorul 2, București 7,01
566 715 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 20, sectorul 2, București 6,21
567 716 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 22, sectorul 2, București 6,48
568 720 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 31, sectorul 2, București 7,01
569 722 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 47, sectorul 2, București 6,23
570 260 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 3, ap. 57, sectorul 2, București 8,23
571 261 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 4, ap. 61, sectorul 2, București 8,23
572 262 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 4, ap. 62, sectorul 2, București 6,63
573 264 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 5, ap. 67, sectorul 2, București 6,69
574 265 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 6, ap. 70, sectorul 2, București 6,63
575 266 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 6, ap. 71, sectorul 2, București 6,65
576 729 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 65, sectorul 2, București 8,23
577 732 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 81, sectorul 2, București 8,23
578 733 Imobil și garaj, str. Washington nr. 14 A, sectorul 1, București 358,00
579 741 Teren aferent ap. 2, str. Muzeul Zambaccian nr. 14, et. 1, sectorul 1, București 34,11
580 742 Cotă indiviză 48,19% din imobil situat în București, Calea Victoriei nr. 118, sectorul 1, cu teren aferent, parțial 359,96
581 746 Terenul din București, str. J.L. Calderon nr. 16, sectorul 2 150,42
582 758 Garaj cu terenul aferent din București, Str. Heleșteului nr. 22A, sectorul 1 405,07
583 760 Imobil și garaj din București, str. Ionescu Gion nr. 13, sectorul 3 235,00
584 763 Teren aferent ap. 1 din Bd. Aviatorilor nr. 70, sectorul 1, București 48,00
585 766 Apartament nr. 13 din Calea Griviței nr. 186, bl. N, et. 3, sectorul 1, București 7,86
586 773 Spațiu comercial situat în str. Câmpineanu nr. 26, bloc 8, parter, sectorul 1, București (115,00 mp) -
587 782 Imobil, str. I. Câmpineanu nr. 27, bl. 7, parter, sectorul 1, București (Su = 126,80 mp) -
588 847 Imobil, garaj cu teren aferent situat în București, actual D-tru Orbescu (fost str. Pictor Margareta Sterian) nr. 7, sectorul 2 382,40
589 Imobil-parțial cu terenul aferent din București, str. Gogol nr. 2, sectorul 1 1.334,50
590 Construcție situată în București, Calea Victoriei nr. 22-24, sectorul 3 - VIP Lipscani -
591 Imobil și garaj cu terenul aferent, din București, str. Eugen Lovinescu (fostă Emile Zolla) nr. 2A, ap. 1 și 2, sectorul 1 541,14
592 Imobil (teren și parțial clădire) din București, bd. Mircea Eliade nr. 3, sectorul 1 10.047,25
593 Imobil cu terenul aferent din București, str. Tolstoi nr. 27, ap. 1 și 2, sectorul 1 1.354,01
594 82 Imobil-parțial, bd. N. Bălcescu nr. 21, sectorul 1, București, parțial 1.148,35
595 100 Imobil-parțial, Piața Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1, București, parțial 3.957,93
596 102 Imobil parțial, bd. Regina Elisabeta nr. 3, sectorul 3, București, parțial 973,43
597 103 Imobil (62,40%), bd. Carol I nr. 12 (fost Republicii nr. 32), sectorul 3, București, parțial 1.082,89
598 115 Apartament, Bd. Aviatorilor nr. 100, parter, ap. 1, sectorul 1, București cotă indiviză din S totală de 971,78 mp
599 116 Apartament, Bd. Aviatorilor nr. 100, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București cotă indiviză din S totală de 971,78 mp
600 131 Apartament, Str. Crângului nr. 1, etaj 1, ap. 2, cu teren aferent și garaj, sectorul 1, București 226,66
601 133 Apartament, Str. Crângului nr. 11A, parter, ap. 1 și garaj, sectorul 1, București cotă indiviză din S totală de 530,76 mp
602 134 Apartament, Str. Crângului nr. 11A, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București cotă indiviză din S totală de 530,76 mp
603 137 Apartament, str. J.L. Calderon nr. 59, et. 2, ap. 10, sectorul 2, București 24,08
604 145 Imobil și garaj din str. Herăstrău nr. 37, sectorul 1, București 291,00
605 147 Imobil Intr. Eliza Zamfirescu Leonida (fost Nic. Ionescu) nr. 11, sectorul 1, București 318,39
148 Imobil str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 25 și garaj, sectorul 1, București 596,27
606 151 152 Imobil din șos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, București, din care: 3.458,00
607 152 Apartament nr. 5, et. 2 din șos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, București, Su = 217,65 mp și Boxa nr. 5 - subsol Su = 7,46 mp 97,99
608 151 Apartament nr. 4, et. 1, din șos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, București, Su = 217,73 mp și Boxa nr. 4 - subsol Su = 10,13 mp 99,33
609 153 Apartament nr. 1 și teren șos. Kiseleff nr. 22, parter, sectorul 1, București cotă indiviză din S totală de 6.672,23 mp
610 183 Apartament str. Pictor I. Negulici nr. 42, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București 53,56
611 307 Camera C1 etaj tehnic din imobilul situat în str. M. Eminescu nr. 102-104, sectorul 2, București cotă indiviza din 897,57
612 318 Teren aferent ap. 2 din București, str. Tolstoi nr. 25, sectorul 1 210,85
613 319 Teren aferent ap. 1 din București, str. Tolstoi nr. 25, sectorul 1 210,85
614 324 Cotă indiviză de 52% din imobilul Casa Presei, corpurile A, A4, B (B1: subsol, parter, et. 1, et. 2; B2: subsol, parter, et. 1, et. 2; B3: et. 1), C, D, corpurile de legătură D1-B2 și D1-C3, garaj (garaj subteran: boxa 21A, 21B, 21C, 22A, 22B, 22C), depozit și terasă - P-ța Presei Libere nr. 1, sectorul 1, București, cu teren aferent (cotă indiviză), parțial 73.892,01
615 330 Imobil, str. Alecsandri nr. 5, sectorul 1, București 184,00
616 334 Imobil, Aleea Alexandru nr. 37, sectorul 1, București 1.350,00
617 348 Imobil, str. Bălcescu nr. 26, sectorul 1, București, din care: 1. Spațiu administrativ mezanin, cota indiviză teren 5,05; 2. Spațiu administrativ etaj 1, cota indiviză teren 39,66 mp cota indiviză 5,05 cota indiviză 39,66
618 355 Imobil, șos. București-Ploiești nr. 5, sectorul 1, București 7.302,00
619 381 Apartament, str. Dacia nr. 55, parter, ap. 1, sectorul 1, București 12,89
620 393 Teren și garaj, str. Dacia nr. 79, sectorul 1, București 187,03
621 400 Apartament nr. 6 str. Drobeta nr. 13, et 1, sectorul 2, București cotă indiviză din 368,2
622 401 Apartament nr. 11, str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, sectorul 2, București cotă indiviză din 1424
623 309 Apartament, str. P.D. Kiseleff nr. 55, vila 9, parter, ap. 2, sectorul 1, București cotă indiviză din 934
624 522 Apartament nr. 1, șos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 55, vila 9, parter, sectorul 1, București cotă indiviză din 934
625 522 Apartament nr. 5, șos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 55, vila 9, et. 2, sectorul 1, București cotă indiviză din 934
626 522 Apartament nr. 6, șos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 55, vila 9, et. 2, sector 1, București cotă indiviză din 934
627 Bd. Magheru Gheorghe g-ral nr. 24, mezanin, ap. 14, sectorul 1, București teren aferent în cota indiviză din total bloc
628 555 Apartament, str. Mendeleev nr. 37, ap. 8, et. 3, sectorul 1, București 70,03
629 614 Str. Paris nr. 45A, et. 2, ap. 8, sectorul 1, București 78,31
630 690 Apartament nr. 2, str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 1, sectorul 2, București cotă indiviză din 1.559,24
631 703 Apartament, str. Turda nr. 116, bl. 36, ap. 28, sectorul 1, București 8,92
632 749 Teren în București, str. Vasile Alecsandri nr. 8, sectorul 1 925,50
633 761 Teren din București, str. Negustori nr. 3, sectorul 2 984,38
634 7663 Imobil cu garaj și terenul aferent din București, str. Gogol nr. 3, sectorul 1 602,15
635 7667 Teren situat în București, Calea Victoriei nr. 22-24, sectorul 3 21,74
636 755 Teren din București, bd. Mircea Eliade nr. 113, sectorul 1 22.855,55
637 96 Imobil-parțial str. Atena nr. 11, sectorul 1, București (parțial) 216,77
SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL TRIUMF BUCUREȘTI
638 784 Teren cu barăci de depozitare în Aleea Alexandru nr. 42, sectorul 1, București 619,00
639 785 Imobil Hotel Triumf cu terenul aferent din șos. Kiseleff nr. 12, sectorul 1, București 14.987,00
640 786 Imobil Club Floreasca cu terenul aferent din București, bd. Mircea Eliade nr. 1, sectorul 1, și anexe: C1 Club Sc = 3.457,20 mp, C2 Clădire Sc = 246,80 mp, C3 Punct control Sc = 3,40 mp, C4 Casetă tablou electric Sc = 2,10 mp, C5 Debarcader Sc = 43,40 mp 16.010,60
641 788 Sere de flori și răsaduri cu terenul aferent din Aleea Modrogan nr. 1A, sectorul 1, București 4.200,00
642 793 Teren Vila 7, Str. Lalelelor nr. 7A, comuna Snagov, județul Ilfov 133,50
643 796 Anexă Vila nr. 14 și terenul aferent din Str. Nufărului nr. 15A bis, comuna Snagov, județul Ilfov 81,35
644 802/1 Complexul "Muntenia", Aleea Nufărului nr. 1B, comuna Snagov, județul Ilfov, format din: Restaurant "Muntenia" - Hotel Muntenia și bar cu sală de jocuri și magazie, bufet, spălătorie, cu terenul aferent 11.403,91
645 803 Construcții anexe Vila nr. 23 cu teren aferent din Str. Zorelelor nr. 44A, comuna Snagov, județul Ilfov 6.615,27
646 805 Teren aferent anexă Vila nr. 24A din Intrarea Tuberozelor nr. 2A, comuna Snagov, județul Ilfov 3.181,50
647 806 Vila 28 cu anexe și teren aferent din Intrarea Lăcrămioarelor nr. 88 A, comuna Snagov, județul Ilfov 3.918,00
648 809 Anexă și teren Vila nr. 32 din Str. Zorelelor nr. 104A bis, comuna Snagov, județul Ilfov 3.894,00
649 812 Vila nr. 39 și teren aferent din str. Gorăslău nr. 50A, satul Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov 2.705,00
650 814 Teren aferent puț apă - Vila nr. 44 din Str. Merilor nr. 12A, comuna Snagov, județul Ilfov 206,00
651 815 Vila nr. 45 cu anexă și terenul aferent din Str. Narciselor nr. 2, comuna Snagov, județul Ilfov 3.972,00
652 816 Anexele nr. 49 și 50 cu terenul aferent din Str. Narciselor nr. 2A, comuna Snagov, județul Ilfov 475,00
653 826 Teren Vila nr. 76 din str. Călugăreni nr. 2, satul Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov 864,10
654 830 Anexa Vila nr. 90 și teren aferent din satul Siliștea Snagovului, comuna Gruiu, județul Ilfov 1.320,00
655 831 Teren din satul Siliștea Snagovului, comuna Gruiu, județul Ilfov 5.000,00
656 840 Club social din Parcul rezidențial Băneasa, str. Erou Iancu Nicolae nr. 12-26, CCS, orașul Voluntari 8.546,70
657 841 Vila nr. 1 din Parcul rezidențial Băneasa, str. Erou Iancu Nicolae nr. 12-26, Vila 1, orașul Voluntari 623,70
658 842 Vila nr. 18 din Parcul rezidențial Băneasa, str. Erou Iancu Nicolae nr. 12-26, Vila 18, orașul Voluntari, comuna Voluntari 494,70
659 843 Vila nr. 56 din Parcul rezidențial Băneasa, str. Erou Iancu Nicolae nr. 12-26, Vila 56, orașul Voluntari 733,80
660 845 Teren aferent Imobil Casa de oaspeți din București, str. Turgheniev nr. 18, sectorul 1 262,73
661 774 parțial Teren Complex Măgurele din comuna Măgurele, Str. Atomiștilor nr. 1, județul Ilfov 11.429,00
662 776/2 Sere incinta principală și terenul aferent din șos. Pipera nr. 79-81, sectorul 1, București 214.704,77
663 776/3 Bloc locuințe salariați și terenul aferent din Șos. Pipera nr. 79-81, sectorul 1, București 1.699,88
664 777 Bloc locuințe G6 în zona Aviației cu terenul aferent din str. Av. Alex. Șerbănescu nr. 4-6, sectorul 1, București (fără ap. 3, 4) 714,80
665 790 Teren aferent Vila nr. 3 din Str. Narciselor nr. 19, comuna Snagov, județul Ilfov 104,00
666 794 Vila nr. 12 A și teren aferent din str. Nufărului nr. 15E, comuna Snagov, județul Ilfov 5.019,00
667 797 Teren aferent Vila nr. 16 din Intrarea Socului nr. 2, comuna Snagov, județul Ilfov 200,00
668 798 Teren Vila nr. 17 din Intrarea Socului nr. 4A bis, comuna Snagov, județul Ilfov 474,00
669 801 Teren aferent Vila nr. 22, din Str. Zorelelor nr. 22A, comuna Snagov, județul Ilfov 506,37
670 808 Teren Vila nr. 31 din Intrarea Violetelor nr. 92B, comuna Snagov, județul Ilfov 889,00
671 772 Teren aferent Complex Buftea situat în orașul Buftea, str. Știrbei Vodă, nr. 36, județul Ilfov 40.199,32
672 776/1 Teren aferent sediul administrativ din șos. Pipera nr. 79-81 69.482,68
SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ȘI ÎNTREȚINEREA FONDULUI IMOBILIAR
2 Imobil și teren Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, scara 2, sectorul 3, București, din care: 248,00
1 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 1, ap. 1, sectorul 3, București
2 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 1, ap. 2, sectorul 3, București
3 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 2, ap. 3, sectorul 3, București
4 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 2, ap. 4, sectorul 3, București
5 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 3, ap. 5, sectorul 3, București
6 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 3, ap. 6, sectorul 3, București
7 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 4, ap. 7, sectorul 3, București
8 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 4, ap. 8, sectorul 3, București
9 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 5, ap. 9, sectorul 3, București
10 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 5, ap. 10, sectorul 3, București
11 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 6, ap. 11, sectorul 3, București
12 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 6, ap. 12, sectorul 3, București
13 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 7, ap. 13, sectorul 3, București
14 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 7, ap. 14, sectorul 3, București
15 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 8, ap. 15, sectorul 3, București
16 3 Apartament str. C-tin Prezan nr. 4, et. 2, ap. 3, sectorul 1, București 1.202,91
17 4 Apartament Bd. Tineretului nr. 15, bl. A4, et. 1, ap. 7, sectorul 4, București 7,38
18 5 Apartament str. Turda nr. 120, bl. 38, sc. A, et. 5, ap. 21, sectorul 1, București 8,97
19 2 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, spațiu comercial parter și mezanin, sectorul 3, București cotă indiviză din 248
SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL TRIUMF
20 8 Teren comuna Măgurele, Str. Atomiștilor, nr. 1, județul Ilfov 16.895,32
SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL NEPTUN
21 12 Teren aferent drumului de acces la activul "Sere și răsadnițe RA-APPS" din Neptun, județul Constanța 237,66
22 13 Imobil - construcții "Centrul Internațional de Conferințe Neptun" din Neptun, județul Constanța -
SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL OLĂNEȘTI
23 14 Din Vila Bujoreni din Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 267, județul Vâlcea: clădire fosta centrală termică, conductă alimentare apă și conducta alimentare gaze, terasă acoperită -

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...