Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice din 13.03.2013

Modificări (...), Referințe (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 martie 2013 până la 04 ianuarie 2017, fiind înlocuit prin Regulament 2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

CAPITOLUL I Cadrul legislativ

Art. 1. -

(1) Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu dispozițiile art. 9 alin. (1) lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, și cu prevederile art. 96 alin. (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.

(2) Activitățile de proiectare și executare a instalațiilor electrice se realizează de către electricieni autorizați și de către personal calificat având diplomă de studii sau certificat de calificare, după caz, în domeniul electric, în cadrul operatorilor economici, sub coordonarea/supravegherea electricienilor autorizați, în condițiile prezentului regulament.

(3) Pentru asigurarea calității lucrărilor de instalații electrice, verificarea proiectelor de instalații electrice sau a părții electrice din cadrul unor proiecte complexe se realizează de către verificatori de proiecte și de către experți tehnici de calitate și extrajudiciari, iar verificarea instalațiilor electrice se realizează de către responsabili tehnici cu execuția, precum și de către experți tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice, conform prevederilor prezentului regulament.

CAPITOLUL II Scop

Art. 2. -

(1) Prezentul regulament stabilește condițiile de autorizare pentru persoanele fizice care solicită obținerea calității de electrician autorizat, verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuția, precum și expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice, incluzând:

a) procedura de autorizare pentru un tip/grad de autorizare, precum și trecerea la un grad/tip superior sau diferit, pe bază de examen;

b) procedura de autorizare pentru verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuția, precum și expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice;

c) procedura de prelungire a valabilității legitimațiilor deținute de către electricienii autorizați, la același grad și tip de autorizare, emise de autoritatea competentă, a calității de verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuția, precum și de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice, fără examen;

d) competențele, drepturile și obligațiile electricienilor autorizați, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și ale experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice;

e) condițiile de retragere a autorizației, respectiv de aplicare a sancțiunilor persoanelor fizice autorizate.

(2) Persoanele fizice autorizate în condițiile prezentului regulament nu sunt exonerate de obligațiile legale ce le revin și nu își pot transfera responsabilitățile către autoritatea competentă.

CAPITOLUL III Domeniul de aplicare

Art. 3. -

(1) Prevederile prezentului regulament se aplică:

a) persoanelor fizice, române sau străine, care solicită autorizarea în vederea desfășurării, pe teritoriul României, cu respectarea actelor normative și normelor în vigoare aplicabile în domeniul energiei electrice, a activităților de proiectare, executare, verificare și de expertizare a lucrărilor de instalații electrice;

b) persoanelor fizice care, în desfășurarea activității de operare a instalațiilor electrice, execută lucrări de mentenanță/întreținere/reparații curente ale acestora, ca parte componentă a activității de operare, cu respectarea obligațiilor precizate la art. 5 alin. (1).

(2) În situația prestării de servicii transfrontaliere cu caracter ocazional/temporar, persoanele fizice stabilite în state membre pot realiza lucrări de proiectare/execuție de instalații electrice, în baza autorizării acordate în statul membru de origine, transmițând către ANRE copia autorizării respective, inclusiv o traducere informală a acesteia.

Art. 4. -

Prevederile prezentului regulament nu se aplică la autorizarea personalului care desfășoară activități de proiectare și/sau executare de echipamente electrice ori materiale destinate utilizării lor în instalațiile electroenergetice.

Art. 5. -

(1) Operarea instalațiilor electrice aferente capacităților energetice, deținute sub orice formă de către un operator economic, se realizează de personal având calificare profesională în domeniul instalațiilor electrice, sub coordonarea/supravegherea electricienilor autorizați, având gradul de autorizare corespunzător nivelului maxim de tensiune aferent capacității respective.

(2) Prevederile de personal menționate la alin. (1) sunt minimale, operatorul economic care deține sub orice formă capacități energetice putând realiza operarea instalațiilor electrice aferente acestora și prin servicii specializate la nivelul său în acest sens.

(3) În cazul în care operatorii economici prevăzuți la alin. (1) nu au electricieni autorizați angajați, operarea instalațiilor electrice aferente capacităților energetice se poate realiza în baza unor contracte de prestări de servicii încheiate cu operatori economici atestați de ANRE, corespunzător tipului de atestat care asigură competențe în domeniul operării instalațiilor electrice respective.

Art. 6. -

(1) În vederea asigurării calității proiectelor de instalații electrice sau a părții electrice din cadrul unor proiecte complexe și a lucrărilor de montaj, verificarea acestora se realizează de către un verificator de proiecte și/sau, în anumite situații prevăzute de legislația în vigoare, de către un expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice, ambii autorizați de ANRE, în condițiile prezentului regulament.

(2) În vederea asigurării calității lucrărilor de instalații electrice, verificarea instalațiilor electrice se realizează de către un responsabil tehnic cu execuția și/sau, în anumite situații prevăzute de legislația în vigoare, de către un expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice, ambii autorizați de ANRE, în condițiile prezentului regulament.

CAPITOLUL IV Definiții și abrevieri

Art. 7. -

(1) În înțelesul prezentului regulament, termenii utilizați se definesc după cum urmează:

1. Autoritatea competentă - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în București, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail anre@anre.ro, sau orice succesor al acesteia;

2. autorizare - activitatea de emitere a unui act tehnic și juridic, denumit legitimație, prin care se acordă unei persoane fizice dreptul de a desfășura, în condițiile legii, activități de proiectare, inclusiv de a oferi asistența tehnică la executarea lucrărilor, verificare și/sau de executare, respectiv de a coordona execuția lucrărilor de instalații electrice;

3. conducerea executării unei instalații electrice - activitatea de coordonare organizatorică și tehnică, de urmărire și control de către un electrician autorizat al executării unei instalații electrice, cu respectarea proiectelor și a tuturor normelor în vigoare; este o componentă a activității de executare a instalației;

4. Direcția generală - Direcția generală acces la rețea și autorizare în domeniul energiei electrice din cadrul Autorității competente;

5. Direcția de specialitate - Direcția autorizare în domeniul energiei electrice din cadrul Autorității competente;

6. electrician autorizat - persoana fizică, titulară a unei legitimații emise de Autoritatea competentă, autorizată în condițiile prezentului regulament pentru a desfășura, conform competențelor acordate, activități de proiectare/executare și verificare a instalațiilor electrice;

7. expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice - persoana fizică responsabilă pentru desfășurarea unei activități complexe (care cuprinde, după caz, verificări suplimentare, cercetări, experimentări sau încercări, studii, relevee, analize și evaluări necesare) pentru cunoașterea stării tehnice a unei instalații electrice sau care stabilește modul în care un proiect respectă cerințele prevăzute de lege, în vederea fundamentării măsurilor de intervenție;

8. operarea/exploatarea instalațiilor electrice aferente unor capacități energetice - supravegherea permanentă a funcționării instalațiilor electrice, pregătirea și coordonarea manevrelor, inclusiv mentenanța acestora, realizarea operațiilor și manevrelor în mod nemijlocit într-o instalație electrică, în vederea funcționării sigure și economice a acesteia, cu respectarea reglementărilor tehnice, de securitate și sănătate în muncă și în domeniul protecției mediului, stabilite prin legislația în vigoare;

9. instalație electrică - ansamblu de echipamente, celule și elemente legate funcțional între ele, de regulă, amplasate într-un spațiu comun și operate de aceeași formație; sunt incluse partea electrică a centralelor electrice, rețelele electrice și instalațiile electrice de utilizare; instalația electrică face parte din SEN sau dintr-un sistem electroenergetic izolat;

10. instalație electrică de utilizare a energiei electrice ansamblul de instalații electrice care aparțin unui client final și sunt situate în aval față de punctul de delimitare de cele aferente rețelei electrice aparținând unui operator de rețea a energiei electrice; instalația electrică de utilizare creează condițiile de alimentare cu energie electrică a receptoarelor;

11. instalație electrică interioară - instalație electrică de joasă tensiune pentru prize și iluminat aferentă unei construcții, realizată în interiorul acesteia;

12. instalație electrică tehnologică - instalație electrică realizată în aer liber sau în interiorul unei construcții și destinată unei activități tehnologice;

13. întreprindere familială - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, înregistrată conform prevederilor legale, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa;

14. întreprindere individuală - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică, înregistrată conform prevederilor legale;

15. mentenanță - ansamblul tuturor acțiunilor tehnice și organizatorice care se execută asupra structurilor, instalațiilor (sistemelor) și componentelor aflate în operare și care sunt efectuate pentru menținerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii funcțiilor pentru care au fost proiectate;

16. ministerul de resort - entitatea juridică responsabilă cu elaborarea strategiei energetice naționale și a politicii energetice;

17. operator economic din domeniul energiei electrice orice persoană fizică sau juridică ce desfășoară cel puțin una dintre următoarele activități: producere, transport, distribuție, furnizare ori cumpărare de energie electrică și care are atribuții comerciale, tehnice și/sau de întreținere legate de aceste activități, dar nu include clienții finali;

18. operator economic atestat - persoană juridică, titular al unui atestat valabil, acordat de către Autoritatea competentă;

19. persoană fizică autorizată - persoana fizică autorizată pentru desfășurarea de activități economice, înregistrată conform prevederilor legale, care desfășoară orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forța sa de muncă;

20. responsabil tehnic cu execuția - persoana fizică responsabilă, în condițiile legii, cu implementarea sistemului de calitate în realizarea instalațiilor electrice, care se asigură de respectarea cerințelor de personal calificat și de echipamente specifice, care să dea garanția respectării exigențelor de calitate stabilite în prevederile legale și de documentația aferentă realizării lucrărilor de montaj, verificată și aprobată;

21. retragere a autorizării - anularea calității de electrician autorizat/verificator de proiecte/responsabil tehnic cu execuția/expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice, cu publicarea pe site a listei persoanelor fizice cărora li s-a aplicat această sancțiune;

22. serviciul de specialitate - Serviciul atestate din cadrul Autorității competente;

23. stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European ori Elveția;

24. supravegherea/coordonarea executării unei instalații electrice - activitatea organizatorică și tehnică de urmărire de către un electrician autorizat a executării unei instalații electrice, cu respectarea proiectelor tehnice și a tuturor normelor în vigoare; este o componentă a activității de executare a instalației;

25. verificator de proiecte - persoană fizică responsabilă, în condițiile legii, cu verificarea conținutului documentației necesare realizării instalațiilor electrice, în conformitate cu exigențele cuprinse în prevederile legale, care îndeplinește următoarele atribuții: verificarea existenței conținutului-cadru al documentației, pe faze de proiectare, încadrarea documentației în exigențele legale, inclusiv ale normelor PSI, de securitate și sănătate în muncă, respectarea prevederilor legale cu privire la urbanism și sistematizare, verificarea legalității soluțiilor adoptate în documentații, verificarea conformității documentației de execuție a lucrărilor cu reglementările legale și tehnice specifice.

(2) Abrevierile utilizate sunt următoarele:

1. ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

2. SEN - Sistem electroenergetic național;

3. PSI - prevenirea și stingerea incendiilor;

4. CM - carnet de muncă;

5. CPA - calificare profesională acceptabilă;

6. COR - Clasificarea ocupațiilor din România.

CAPITOLUL V Tipuri de autorizări și competențele persoanelor fizice autorizate care desfășoară activități de proiectare, executare, verificare, precum și expertizare a proiectelor de instalații electrice și a execuției acestora

Art. 8. -

(1) Calitatea de electrician autorizat este dovedită prin legitimația emisă de Autoritatea competentă în conformitate cu prevederile art. 14.

(2) Calitatea de verificator de proiecte este dovedită prin legitimația emisă de Autoritatea competentă în conformitate cu prevederile art. 20.

(3) Calitatea de responsabil tehnic cu execuția este dovedită prin legitimația emisă de Autoritatea competentă în conformitate cu prevederile art. 21.

(4) Calitatea de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice este dovedită prin legitimația emisă de Autoritatea competentă în conformitate cu prevederile art. 22.

Art. 9. -

(1) Electricienii autorizați pentru proiectarea/ executarea/verificarea de instalații electrice pot avea, după caz, următoarele grade de autorizare: I, II, III și IV.

(2) Pentru fiecare dintre gradele II, III și IV sunt definite două tipuri de autorizări:

a) autorizare de tip A, pentru proiectare de instalații electrice;

b) autorizare de tip B, pentru executare de instalații electrice.

(3) În funcție de gradul și tipul/tipurile de legitimație de electrician autorizat, o persoană fizică poate deține simultan și calitățile menționate la art. 8 alin. (2), (3) și (4), în condițiile menționate în prezentul regulament.

Art. 10. -

Autorizațiile enumerate la art. 9 conferă, în funcție de tip și grad, următoarele competențe:

a) gradul I, pentru executarea unor părți din cadrul instalațiilor electrice la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;

b) gradul IIA, pentru proiectare de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;

c) gradul IIB, pentru executare de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;

d) gradul IIIA, pentru proiectare de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală maximă de 20 kV;

e) gradul IIIB, pentru executare de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală maximă de 20 kV;

f) gradul IVA, pentru proiectare de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la orice tensiune nominală standardizată;

g) gradul IVB, pentru executare de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la orice tensiune nominală standardizată.

Art. 11. -

(1) Autorizația de verificator de proiecte de instalații electrice sau de părți electrice din cadrul unor proiecte complexe, eliberată în baza procedurii menționate la art. 20, conferă titularului acesteia următoarele competențe:

a) verifică documentația tehnică de proiectare necesară obținerii autorizației de construire;

b) verifică documentațiile tehnice și detaliile de realizare a montajului instalațiilor electrice, sub formă de planșe, breviare de calcul, caiete de sarcini, memorii tehnice, necesare respectării cerințelor impuse de normativele tehnice și prescripțiile energetice în vigoare;

c) verifică tehnic proiectele întocmite în urma unor rapoarte de către experți tehnici de calitate, în vederea confirmării că proiectele respectă cerințele stabilite de lege.

(2) Proiectantul, proprietarul, investitorul sau administratorul, împreună cu executantul, răspunde, potrivit legii, pentru supunerea la verificare a întregului proiect și pentru modificările efectuate fără acceptul verificatorului tehnic, dacă prin acestea se afectează calitatea lucrărilor de montaj din instalațiile electrice.

(3) Verificatorul de proiecte autorizat în condițiile prezentului regulament are dreptul de a verifica orice proiect de instalații electrice sau părți electrice aparținând unor proiecte complexe, atât pe cele racordate/aparținând SEN, cât și pe cele racordate/aparținând unor sisteme electroenergetice izolate, de a semna și ștampila documentele scrise și desenate numai în condițiile în care documentația supusă verificării este corespunzătoare din punct de vedere al cerințelor din prevederile legale.

(4) În scopul evitării conflictului de interese, verificatorul de proiecte autorizat în condițiile prezentului regulament nu poate verifica proiectele întocmite de acesta sau la a căror elaborare a participat.

Art. 12. -

(1) Autorizația de responsabil tehnic cu execuția, eliberată în baza procedurii menționate la art. 21, conferă titularului acesteia următoarele competențe:

a) aprobă execuția lucrărilor de instalații electrice numai pe baza proiectelor și a detaliilor de execuție verificate de specialiști verificatori de proiecte autorizați în condițiile prezentului regulament;

b) verifică și avizează fișele și proiectele tehnologice de execuție a lucrărilor de instalații electrice, procedurile de realizare a acestor lucrări, planurile de verificare a execuției, inclusiv cele de control și încercări din planul de control de calitate aferent proiectului, proiectele de organizare a execuției lucrărilor, precum și programele împreună cu graficele aferente acestora;

c) verifică respectarea cerințelor de personal calificat și autorizat în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, și de echipamente specifice tipului de lucrări de instalații electrice executate.

(2) Responsabilii tehnici cu execuția, autorizați în baza procedurii menționate la art. 21, au dreptul să presteze activitățile de verificare a instalațiilor electrice pentru persoane fizice/juridice care pot avea calitatea de investitori, beneficiari sau executanți ai lucrărilor de instalații electrice.

Art. 13. -

(1) Autorizația de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice, eliberată în baza procedurii menționate la art. 22, conferă titularului acesteia următoarele competențe:

a) analizează condițiile de amplasament și de exploatare a lucrărilor de instalații electrice;

b) analizează starea lucrărilor de montaj, în perioada normată de funcționare sau în afara acesteia, care trebuie supuse expertizei tehnice de calitate;

c) analizează documentele care au stat la baza realizării lucrărilor de montaj în fazele de proiectare, execuție și exploatare;

d) analizează prevederile din reglementările tehnice care au stat la baza realizării lucrărilor de instalații electrice și cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice de calitate.

(2) Expertul tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice poate solicita beneficiarului, în cazuri justificate, măsurători sau verificări suplimentare care să permită evaluarea corectă a bunei funcționări a instalațiilor tehnologice analizate.

(3) Expertul tehnic de calitate și extrajudiciar autorizat în domeniul instalațiilor electrice elaborează raportul de expertiză tehnică de calitate, cuprinzând soluții și măsuri care se impun pentru fundamentarea tehnică și economică a deciziei de intervenție, ce se însușește de către proprietarii sau administratorii lucrărilor de instalații electrice și, după caz, de către investitor.

(4) Expertul tehnic de calitate și extrajudiciar autorizat în domeniul instalațiilor electrice semnalează situațiile în care, în urma intervenției sale, se impune verificarea proiectului și sub aspectul altor cerințe decât cele la care se referă raportul de expertiză tehnică de calitate întocmit.

(5) Expertizarea tehnică de calitate a lucrărilor de instalații electrice este o activitate complexă care se efectuează de către experți tehnici de calitate și extrajudiciari autorizați în domeniul instalațiilor electrice, atunci când un act juridic sau un organism cu atribuții de control al statului în domeniul lucrărilor de instalații electrice prevede acest lucru sau când o situație deosebită o impune pentru:

a) rezolvarea unor situații care intervin la lucrările existente:

- în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale, acțiunilor umane ori activităților tehnologice;

- în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice aferente lucrărilor de montaj pentru evaluarea capacității acestora de satisfacere a cerințelor conform legii;

b) rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execuției unor lucrări de montaj.

(6) Dacă expertul tehnic de calitate și extrajudiciar autorizat în domeniul instalațiilor electrice ajunge în mod justificat la concluzia că se impune luarea unor măsuri imediate pentru prevenirea unor accidente cu urmări grave, precum victime omenești sau pagube materiale, le va aduce la cunoștință, în scris, proprietarilor ori administratorilor lucrărilor de instalații electrice și, după caz, investitorului, care sunt obligați să le pună în aplicare.

CAPITOLUL VI Procedura de autorizare pentru proiectare, executare, verificare, precum și expertizare a proiectelor de instalații electrice și a execuției acestora

Art. 14. -

Autorizarea electricienilor care desfășoară activități de proiectare/executare/verificare a instalațiilor electrice se face:

a) pe bază de examen, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3, la obținerea legitimației inițiale pentru un tip/grad de autorizare, precum și la trecerea la un grad/tip superior sau diferit; sau

b) fără examen, pe baza unui dosar întocmit în conformitate cu prevederile art. 15, respectiv art. 17.

Art. 15. -

(1) Direcția generală din cadrul Autorității competente poate acorda autorizarea gradul IVA, fără examen, pe bază de referat, a inginerilor proiectanți principali din cadrul institutelor de proiectare din domeniul energetic, care dețin sau au deținut gradul I sau similar, conform Nomenclatorului COR, a profesorilor/conferențiarilor universitari din cadrul facultăților din domeniul energetic, precum și a cercetătorilor din cadrul institutelor/centrelor de cercetare din domeniul energetic, la cererea acestora, dacă solicitanții îndeplinesc următoarele condiții:

- calificare profesională/specializare în domeniul energetic;

- vechime de minimum 20 de ani în activitatea de proiectare/cercetare de instalații electrice de înaltă tensiune sau în activitatea didactică, în discipline de profil, în domeniul energetic.

(2) Cererea de autorizare va fi însoțită de curriculum vitae și documente (copii ale diplomelor de calificare, specializare, copia carnetului de muncă etc.) care demonstrează îndeplinirea condițiilor precizate la alin. (1).

(3) Autoritatea competentă aprobă calitatea de electrician autorizat personalului angajat al Autorității competente în direcțiile generale de reglementare în domeniul energiei electrice sau de control ori în maximum 30 de zile de la încetarea raporturilor contractuale ale acestuia cu Autoritatea competentă, la cererea acestuia, dacă solicitanții îndeplinesc condițiile de calificare și experiența profesională precizate în anexa nr. 4, pentru gradul/tipul de autorizare solicitat.

Art. 16. -

Documentele necesar a fi incluse în dosarul întocmit în vederea înscrierii la examen pentru dobândirea calității de electrician autorizat sunt:

a) cererea de autorizare însoțită de documentele Informații profesionale, Detalii privind lucrările realizate și Pagina de informații anexate cererii de autorizare, întocmite conform anexei nr. 1;

b) copie a actului de identitate;

c) copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă calificarea profesională;

d) document care atestă recunoașterea certificatelor sau diplomelor de calificare profesională pe teritoriul României, emis în conformitate cu prevederile legale privind persoanele fizice străine;

e) copia integrală a carnetului de muncă, care să ateste experiența profesională în domeniul în care se solicită autorizarea, acolo unde este cazul, și/sau, după caz, a raportului per salariat din Registrul de evidență a salariaților comunicat la inspectoratul teritorial de muncă;

f) document care atestă absolvirea unui curs de pregătire teoretică în conformitate cu obligația precizată la art. 25 și 37;

g) copia chitanței de achitare a tarifului pentru autorizare.

Art. 17. - Practică judiciară (1)

Prelungirea valabilității calității de electrician autorizat, pentru același grad/tip de autorizare, poate fi solicitată în cadrul sesiunii în care expiră valabilitatea legitimației deținute, emiterea legitimației de electrician autorizat urmând a fi procesată în cadrul sesiunii respective. În caz contrar, titularul se va regăsi pe lista persoanelor fizice ale căror legitimații au expirat, aceasta fiind publicată și actualizată periodic pe site-ul Autorității competente. Documentele care se depun în cazul acestei solicitări cuprind:

- cererea, întocmită conform modelului precizat în anexa nr. 1, din conținutul căreia trebuie să rezulte experiența profesională de lucru a solicitantului, astfel cum este definită la art. 31;

- dovada absolvirii unui curs de pregătire teoretică, având o durată de minimum 20 de ore;

- aviz corespunzător eliberat de medicul de medicină a muncii;

- copia chitanței de achitare a tarifului de autorizare, care reprezintă 50% din tariful de autorizare corespunzător legitimației de electrician autorizat gradul/tipul respectiv deținute.

Art. 18. -

(1) Titularul de legitimație se poate înscrie la un nou examen, la un grad/tip superior sau diferit, caz în care va întocmi un dosar având conținutul precizat la art. 16.

(2) Candidatul care a fost declarat "Respins" la oricare dintre examenele organizate de Autoritatea competentă se poate înscrie la un nou examen, înregistrând sau transmițând prin serviciul poștal, în vederea înregistrării, la Autoritatea competentă un dosar cuprinzând documentele prevăzute la art. 16.

Art. 19. -

(1) Calitatea de electrician autorizat este definitivă, fiind dovedită de legitimația de electrician autorizat, numai în condițiile valabilității acesteia.

(2) Legitimația de electrician autorizat acordată în condițiile prezentului regulament este valabilă pentru o perioadă de 5 ani de la data eliberării acesteia și se poate prelungi în condițiile prezentului regulament.

(3) După expirarea duratei de valabilitate a legitimației, o legitimație nouă poate fi redobândită numai în urma promovării unui nou examen pentru autorizare, în condițiile prezentului regulament.

Art. 20. -

(1) Autorizarea specialiștilor verificatori de proiecte în domeniul instalațiilor electrice este aprobată de către Comisia de autorizare și se face pe baza unui dosar, verificat în cadrul Direcției generale a ANRE.

(2) Calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice nu poate fi dobândită/exercitată decât în condițiile deținerii pe o perioadă de minimum 5 ani a legitimației de electrician autorizat gradul IIIA sau IVA, valabilă la data solicitării.

(3) Dosarul pe baza căruia solicitantul poate obține calitatea de verificator de proiecte trebuie să conțină următoarele documente:

- cererea, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

- copia legitimației de electrician autorizat;

- copia diplomei de studii din care să rezulte calificarea de subinginer, inginer licențiat și inginer diplomat în unul dintre domeniile de studii universitare prevăzute la art. 30 CPA 6-CPA 8.1;

- dovada absolvirii unui curs de pregătire teoretică, având o durată de minimum 20 de ore. Cursul se poate organiza de instituții de învățământ superior, prin facultățile din domeniul electric/energetic, sau de societăți comerciale de formare profesională autorizate conform legislației în domeniu, care au obținut aprobarea Autorității competente privind tematica și bibliografia de curs. Programa desfășurării acestor cursuri trebuie publicată pe pagina de internet a respectivelor instituții/societăți comerciale, acestea având obligația de a transmite bianual o declarație privind conformitatea desfășurării acestor cursuri cu tematica și bibliografia de curs existente pe site-ul Autorității competente;

- copia chitanței de achitare a tarifului de autorizare ca verificator de proiecte, care reprezintă 50% din tariful de autorizare corespunzător legitimației de electrician autorizat tipul A.

(4) După aprobarea autorizării ca verificator de proiecte, ANRE va emite o legitimație netransmisibilă care atestă calitatea dobândită de solicitantul care îndeplinește condițiile susmenționate, emiterea legitimației de verificator de proiecte urmând a fi procesată în cadrul sesiunii respective. Legitimația va avea înscrise datele personale de identificare ale titularului, numărul curent al acesteia, calitatea de verificator de proiecte de instalații electrice, precum și durata de valabilitate a legitimației. Aceste date vor fi înscrise și pe ștampila de verificator de proiecte, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. Pentru ca elementele de identificare ale verificatorului de proiecte să fie lizibile, ștampila va avea dimensiunile de 4x5 cm, acesta certificând activitatea prin aplicarea ștampilei și semnând fiecare pagină din documentațiile precizate la art. 11.

(5) Prelungirea valabilității calității de verificator de proiecte poate fi solicitată, de regulă, împreună cu solicitarea prelungirii valabilității legitimației de electrician autorizat gradul IIIA sau IVA, în cadrul sesiunii în care expiră valabilitatea acesteia. În caz contrar, titularul se va regăsi pe lista persoanelor fizice ale căror legitimații au expirat, aceasta fiind publicată și actualizată periodic pe site-ul Autorității competente. Documentele necesar a fi depuse în cazul acestei solicitări cuprind:

- cererea, întocmită conform modelului precizat în anexa nr. 1, din conținutul căreia trebuie să rezulte realizarea documentațiilor de proiectare pentru lucrări în domeniul supus autorizării, în corelare cu prevederile art. 31, la care se vor anexa extrase din registrul de evidență a proiectelor de instalații electrice verificate pe perioada de deținere a calității de verificator de proiecte, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 8, precum și un număr minim de 5 fișe aferente fiecărei documentații verificate din această perioadă, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- copia legitimației de electrician autorizat;

- dovada absolvirii unui curs de pregătire teoretică, având o durată de minimum 20 de ore;

- aviz corespunzător eliberat de medicul de medicină a muncii;

- copia chitanței de achitare a tarifului de autorizare ca verificator de proiecte, care reprezintă 50% din tariful de autorizare corespunzător legitimației de electrician autorizat tipul A.

(6) Solicitantul achită tariful pentru autorizare fie direct la casieria Autorității competente, fie în contul acesteia.

(7) Legitimația de verificator de proiecte emisă în condițiile prezentului regulament conferă titularului competențele prevăzute la art. 11 numai la nivelul competențelor legitimației de electrician autorizat deținute, precizate la art. 10.

Art. 21. -

(1) Autorizarea specialiștilor responsabili tehnici cu execuția lucrărilor de instalații electrice este aprobată de către Comisia de autorizare și se face pe baza unui dosar, verificat în cadrul Direcției generale a ANRE.

(2) Calitatea de responsabil tehnic cu execuția nu poate fi dobândită/exercitată decât în condițiile deținerii pe o perioadă de minimum 5 ani a legitimației de electrician autorizat gradul IIIB sau IVB, valabilă la data solicitării.

(3) Dosarul pe baza căruia solicitantul poate obține calitatea de responsabil tehnic cu execuția trebuie să conțină următoarele documente:

- cererea, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

- copia legitimației de electrician autorizat,

- copia diplomei de studii din care să rezulte calificarea de subinginer, inginer licențiat și inginer diplomat în unul dintre domeniile de studii universitare prevăzute la art. 30 CPA 6-CPA 8.1;

- dovada absolvirii unui curs de pregătire teoretică, având o durată de minimum 20 de ore. Cursul se poate organiza de instituții de învățământ superior, prin facultățile din domeniul electric/energetic, sau de societăți comerciale de formare profesională autorizate conform legislației în domeniu, care au obținut aprobarea Autorității competente privind tematica și bibliografia de curs. Programa desfășurării acestor cursuri trebuie publicată pe pagina de internet a respectivelor instituții/societăți comerciale, acestea având obligația de a transmite bianual o declarație privind conformitatea desfășurării acestor cursuri cu tematica și bibliografia de curs existente pe site-ul Autorității competente,

- copia chitanței de achitare a tarifului de autorizare ca responsabil tehnic cu execuția, care reprezintă 50% din tariful de autorizare corespunzător legitimației de electrician autorizat tipul B.

(4) După aprobarea autorizării ca responsabil tehnic cu execuția, ANRE va emite o legitimație netransmisibilă care atestă calitatea dobândită de solicitantul care îndeplinește condițiile sus-menționate, emiterea legitimației de responsabil tehnic cu execuția urmând a fi procesată în cadrul sesiunii respective. Legitimația va avea înscrise datele personale de identificare ale titularului, numărul curent al acesteia, calitatea de responsabil tehnic cu execuția lucrărilor de instalații electrice, precum și durata de valabilitate a legitimației. Aceste date vor fi înscrise și pe ștampila de responsabil tehnic cu execuția, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6. Pentru ca elementele de identificare ale responsabilului tehnic cu execuția să fie lizibile, ștampila va avea dimensiunile de 4x5 cm, acesta certificând activitatea prin aplicarea ștampilei și semnând fiecare pagină din documentațiile precizate la art. 12 lit. b).

(5) Prelungirea valabilității calității de responsabil tehnic cu execuția poate fi solicitată, de regulă, împreună cu solicitarea prelungirii valabilității legitimației de electrician autorizat gradul IIIB sau IVB, în cadrul sesiunii în care expiră valabilitatea acesteia. În caz contrar, titularul se va regăsi pe lista persoanelor fizice ale căror legitimații au expirat, aceasta fiind publicată și actualizată periodic pe site-ul Autorității competente. Documentele necesar a fi depuse în cazul acestei solicitări cuprind:

- cererea, întocmită conform modelului precizat în anexa nr. 1 din conținutul căreia trebuie să rezulte realizarea lucrărilor de instalații electrice pe care le coordonează tehnic și de care răspunde, în corelare cu prevederile art. 31, la care se vor anexa extrase din registrul de evidență a lucrărilor de instalații electrice pe care le-a coordonat tehnic pe perioada de deținere a calității de responsabil tehnic cu execuția, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 9, precum și un număr minim de 5 fișe aferente fiecărei lucrări de instalații electrice coordonate în această perioadă, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- copia legitimației de electrician autorizat;

- dovada absolvirii unui curs de pregătire teoretică, având o durată de minimum 20 de ore,

- aviz corespunzător eliberat de medicul de medicină a muncii;

- copia chitanței de achitare a tarifului de autorizare ca responsabil tehnic cu execuția, care reprezintă 50% din tariful de autorizare corespunzător legitimației de electrician autorizat tipul B.

(6) Solicitantul achită tariful pentru autorizare fie direct la casieria Autorității competente, fie în contul acesteia.

(7) Legitimația de responsabil tehnic cu execuția emisă în condițiile prezentului regulament conferă titularului competențele prevăzute la art. 12 numai la nivelul competențelor legitimației de electrician autorizat deținute, precizate la art. 10.

Art. 22. -

(1) Autorizarea specialiștilor experți tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice este aprobată de către Comisia de autorizare și se face pe baza unui dosar, verificat în cadrul Direcției generale a ANRE.

(2) Calitatea de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice nu poate fi dobândită/exercitată decât în condițiile deținerii pe o perioadă de minimum 8 ani a legitimației de electrician autorizat gradul IIIA+B sau IVA+B, valabilă la data solicitării. Acești ani pot fi cumulați și cu cei de deținere a carnetului de electrician autorizat gradul III sau IV, dobândit anterior, în baza Ordinului ministrului industriei și comerțului nr. 34/1999 privind autorizarea electricienilor.

(3) Dosarul pe baza căruia solicitantul poate obține calitatea de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice trebuie să conțină următoarele documente:

- cererea, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

- copia diplomei de studii din care să rezulte calificarea de subinginer, inginer licențiat și inginer diplomat în unul dintre domeniile de studii universitare prevăzute la art. 30 CPA 6-CPA 8.1;

- copia legitimației de electrician autorizat;

- dovada absolvirii unui curs de pregătire teoretică, având o durată de minimum 20 de ore. Cursul se poate organiza de instituții de învățământ superior, prin facultățile din domeniul electric/energetic, sau de societăți comerciale de formare profesională autorizate conform legislației în domeniu, care au obținut aprobarea Autorității competente privind tematica și bibliografia de curs. Programa desfășurării acestor cursuri trebuie publicată pe pagina de internet a respectivelor instituții/societăți comerciale, acestea având obligația de a transmite bianual o declarație privind conformitatea desfășurării acestor cursuri cu tematica și bibliografia de curs existente pe site-ul Autorității competente;

- copia chitanței de achitare a tarifului de autorizare ca expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice, care reprezintă 50% din tariful de autorizare corespunzător legitimației de electrician autorizat tipul A+B.

(4) După aprobarea autorizării ca expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice, ANRE va emite o legitimație netransmisibilă care atestă calitatea dobândită de solicitantul care îndeplinește condițiile sus-menționate, emiterea legitimației de expert tehnic de calitate și extrajudiciar urmând a fi procesată în cadrul sesiunii respective. Legitimația va avea înscrise datele personale de identificare ale titularului, numărul curent al acesteia, calitatea de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice, precum și durata de valabilitate a legitimației. Aceste date vor fi înscrise și pe ștampila de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7. Pentru ca elementele de identificare ale expertului tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice să fie lizibile, ștampila va avea dimensiunile de 4x5 cm, acesta certificând activitatea prin aplicarea ștampilei și semnând fiecare pagină din documentațiile precizate la art. 13.

(5) Prelungirea valabilității calității de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice poate fi solicitată, de regulă, împreună cu solicitarea prelungirii valabilității legitimației de electrician autorizat gradul IIIA+B sau IVA+B, în cadrul sesiunii în care expiră valabilitatea acesteia. În caz contrar, titularul se va regăsi pe lista persoanelor fizice ale căror legitimații au expirat, aceasta fiind publicată și actualizată periodic pe site-ul Autorității competente. Documentele necesar a fi depuse în cazul acestei solicitări cuprind:

- cererea, întocmită conform modelului precizat în anexa nr. 1, din conținutul căreia trebuie să rezulte verificările de proiecte și de lucrări de instalații electrice pentru care a avut responsabilități directe privind calitatea, precum și contribuții la înlăturarea unor neajunsuri ivite pe parcursul derulării lucrărilor pe care le coordonează tehnic și de care răspunde, la care se vor anexa extrase din registrul de evidență a expertizelor tehnice de calitate efectuate, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 10, precum și un număr minim de 5 fișe aferente fiecărei lucrări de expertizare din această perioadă, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- copia legitimației de electrician autorizat;

- dovada absolvirii unui curs de pregătire teoretică, având o durată de minimum 20 de ore;

- aviz corespunzător eliberat de medicul de medicină a muncii;

- copia chitanței de achitare a tarifului de autorizare ca expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice, care reprezintă 50% din tariful de autorizare corespunzător legitimației de electrician autorizat tipul A+B.

(6) Solicitantul achită tariful pentru autorizare fie direct la casieria Autorității competente, fie în contul acesteia.

(7) Legitimația de expert tehnic de calitate și extrajudiciar emisă în condițiile prezentului regulament conferă titularului competențele prevăzute la art. 13 numai la nivelul competențelor legitimației de electrician autorizat deținute, prevăzute la art. 10.

Art. 23. -

(1) Comisia de autorizare care are competențele precizate la art. 20, 21 și 22 are în componență 5 membri: un președinte, un vicepreședinte, 2 experți și un secretar; cel puțin 3 membri fac parte din cadrul Autorității competente. Ședințele Comisiei de autorizare se programează de regulă în cele două sesiuni anuale, menționate în anexa nr. 3.

(2) Din Comisia de autorizare pot face parte cadre didactice din învățământul superior din cadrul facultăților din domeniul energetic, caz în care Autoritatea competentă asigură, din fonduri proprii, cheltuielile aferente transportului, cazării și indemnizației pentru activitatea prestată.

(3) Membrii Comisiei de autorizare pot fi înlocuiți, în cazuri justificate, prin decizie a președintelui Autorității competente.

(4) Activitatea Comisiei de autorizare se desfășoară în prezența a minimum 4 membri.

SECȚIUNEA 1 Înscrierea la examen în vederea obținerii calității de electrician autorizat

Art. 24. -

(1) Etapele procesului de autorizare stabilit prin prevederile art. 14 lit. a) sunt:

a) înscrierea la examenul de autorizare, denumit în continuare examen;

b) acceptarea de către Autoritatea competentă a cererii solicitantului de a participa la examen în calitate de candidat, pe baza documentelor prezentate;

c) examinarea candidaților, care se încadrează în procedurile ANRE;

d) emiterea legitimației.

(2) Pentru înscrierea la examen, solicitantul înregistrează sau transmite prin serviciul poștal la Autoritatea competentă un dosar cuprinzând documentele precizate la art. 16.

Art. 25. -

(1) Participarea la primul examen, indiferent de gradul și tipul solicitat, este permisă numai după ce candidatul face dovada că a urmat un curs de pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice, având o durată de minimum 20 de ore.

(2) Cursul trebuie să aibă un conținut corespunzător tematicii și bibliografiei recomandate și publicate pe pagina de internet a Autorității competente; organizatorii cursurilor vor obține în prealabil aprobarea Autorității competente privind tematica și bibliografia acestora pentru verificarea conformității. Programa desfășurării acestor cursuri trebuie publicată pe pagina de internet a respectivelor instituții/societăți comerciale, acestea având obligația de a transmite bianual o declarație privind conformitatea desfășurării acestor cursuri cu tematica și bibliografia de curs existente pe site-ul Autorității competente.

(3) Cursul va fi organizat de instituții de învățământ superior, prin facultățile din domeniul electric/energetic, sau de societăți comerciale de formare profesională autorizate conform legislației în domeniu.

Art. 26. -

Solicitantul achită tariful pentru autorizare fie direct la casieria Autorității competente, fie în contul acesteia.

Art. 27. -

Operatorii economici care proiectează/execută lucrări de instalații electrice pot solicita autorizarea mai multor electricieni angajați, transmițând Autorității competente o solicitare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, lista solicitanților și câte un dosar pentru fiecare solicitant, care să cuprindă documentația precizată la art. 16.

SECȚIUNEA a 2-a Condiții de acceptare la examen

Art. 28. -

Verificarea dosarului transmis de solicitant se face de către Direcția generală din cadrul Autorității competente.

Art. 29. -

Acceptarea la examen se face numai în cazul în care sunt îndeplinite concomitent următoarele cerințe:

a) cererea de autorizare și documentele Informații profesionale, Detaliile privind lucrările realizate și Pagina de informații sunt întocmite în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 1;

b) documentația inclusă în dosar este completă;

c) candidatul demonstrează că are experiență profesională minimă în domeniul instalațiilor electrice, pentru calificarea profesională proprie, în conformitate cu prevederile art. 30, 31 și 32.

Art. 30. -

Solicitantul trebuie să dețină o diplomă de calificare care să se încadreze în una dintre următoarele calificări profesionale acceptabile (CPA):

CPA1: lucrători calificați absolvenți ai unor cursuri de calificare în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalațiilor electrice pentru construcții;

CPA2: lucrători calificați absolvenți ai școlilor profesionale cu durată de 1,5 ani, specializați în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalațiilor electrice pentru construcții;

CPA3: lucrători calificați absolvenți ai școlilor profesionale cu durată de 3 ani, specializați în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalațiilor electrice pentru construcții;

CPA4: absolvenți de licee cu profil energetic, electrotehnic, electromecanic, instalații sau industrial, având specializare de lucrător calificat energetic, electrician, electrotehnist, electromecanic sau electrician pentru construcții;

CPA5: absolvenți ai școlilor tehnice postliceale, cu diplomă în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalațiilor pentru construcții;

CPA6: subingineri, ingineri licențiați și ingineri diplomați, având diplomă în domeniul inginerie energetică, conform Nomenclatorului domeniilor, al structurilor instituțiilor de învățământ superior și al specializărilor/programelor de studii universitare și de licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu organizate de acestea:

CPA6.1: ingineri diplomați, având diplomă de licență în domeniul inginerie energetică și diplomă de master în specializarea electroenergetică;

CPA6.2: ingineri diplomați, având diplomă de licență în domeniul inginerie energetică și diplomă de master în specializarea energetică, precum și ingineri diplomați, având specializarea informatizarea proceselor energetice/informatică industrială în energetică;

CPA6.3: subingineri, ingineri licențiați, având diplomă în specializarea electroenergetică;

CPA7: subingineri, ingineri licențiați și ingineri diplomați, având diplome într-unul dintre domeniile de studii universitare stabilite conform Nomenclatorului domeniilor, al structurilor instituțiilor de învățământ superior și al specializărilor/ programelor de studii universitare și de licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu organizate de acestea: inginerie electrică/electrotehnică, inginerie electronică și telecomunicații, ingineria instalațiilor, ingineria sistemelor:

CPA7.1: subingineri, ingineri licențiați și ingineri diplomați, având diplome în domeniul inginerie electrică și una dintre specializările sisteme electrice, electrotehnică, electromecanică;

CPA7.2: subingineri, ingineri licențiați și ingineri diplomați, având diplome în domeniul inginerie electronică și telecomunicații și una dintre specializările electronică aplicată;

CPA7.3: subingineri, ingineri licențiați și ingineri diplomați, având diplome în domeniul ingineria instalațiilor, specializarea instalații pentru construcții;

CPA7.4: subingineri, ingineri licențiați și ingineri diplomați, având diplome în domeniul ingineria sistemelor, specializarea automatică;

CPA7.5: ingineri diplomați, având diplomă de licență în domeniul inginerie electrică și una dintre specializările sisteme electrice, electrotehnică, electromecanică, precum și diplomă de master în domeniul energetic/electric;

CPA8: subingineri, ingineri licențiați și ingineri diplomați, având diplome în alte domenii de studii universitare inginerești decât cele nominalizate la CPA7, conexe domeniului energetic/electric: inginerie minieră, inginerie de petrol și gaze, informatică aplicată în ingineria electrică, informatică industrială, inginerie economică în domeniile electric, electronic sau energetic, electromecanică navală sau echivalente acestora:

CPA8.1: ingineri diplomați, având diplomă de licență în domeniile/specializările nominalizate la CPA8, precum și diplomă de master într-o specializare în domeniul energetic;

CPA9: ingineri diplomați, având diplomă de licență în domeniul tehnic, precum și diplomă de master într-o specializare în domeniul energetic/electric.

Art. 31. -

Prin experiență profesională în activitățile de proiectare (EPP), executare (EPEx) sau operare (EPOp), dobândită de către candidatul la autorizare, se înțelege activitatea de proiectare, executare sau operare a instalațiilor electrice, astfel:

a) EPP: activitatea de elaborare de proiecte în domeniul instalațiilor electrice desfășurată de către solicitant ca:

- membru, vicepreședinte sau președinte al comisiilor de avizare din cadrul operatorului de rețea, titular de licență, sau al unui institut de proiectare având compartimente de proiectare în domeniul instalațiilor electrice;

- angajat al unui operator economic atestat;

- persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială;

b) EPEx: activitatea de executare de instalații electrice, care a fost efectuată de către solicitant în calitatea sa de persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau în cadrul unei întreprinderi familiale ori ca angajat al unui titular de licență, operator economic atestat ori al unui client final de energie electrică, industrial sau asimilat;

c) EPOp: activitatea de operare a instalațiilor electrice, care a fost efectuată de către solicitant, ca angajat al unui operator economic titular de licență emisă de Autoritatea competentă sau al unui operator economic având calitatea de client final de energie electrică, industrial sau asimilat.

Art. 32. -

(1) Experiența profesională minimă, respectiv numărul de ani în activități de tipul celor precizate la art. 31, pentru fiecare CPA stabilite la art. 30, necesară calificării la gradul și tipurile de autorizație de electrician solicitată, este prezentată în anexa nr. 4.

(2) Numărul de ani de experiență profesională poate fi luat în considerare numai după absolvirea studiilor corespunzătoare precizate la art. 30, ca angajat pe funcția corespunzătoare studiilor absolvite.

Art. 33. -

Candidatul care îndeplinește condițiile de calificare și experiență profesională cumulate, din punctul de vedere al numărului de ani de experiență profesională, poate fi acceptat la examen pentru două tipuri de autorizare; în aceste cazuri, pentru obținerea legitimației, candidatul susține un singur examen.

Art. 34. -

Trecerea la un grad de autorizare superior sau obținerea unui alt tip de autorizare se poate face numai prin promovarea unui nou examen.

CAPITOLUL VII Drepturile electricianului autorizat

Art. 35. -

Electricianul autorizat are dreptul să exercite activități în conformitate cu competențele aferente gradului și tipului de autorizare, astfel:

A. în calitate de persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau ca membru al unei întreprinderi familiale:

a) electricianul autorizat gradul I execută și verifică prize de pământ aferente clădirilor civile și industriale, dacă îndeplinește simultan următoarele condiții:

(i) este titular al unei legitimații de electrician autorizat emise de Autoritatea competentă, pentru gradul I;

(ii) asigură realizarea lucrărilor sus-menționate prin asocierea/împreună cu un alt electrician autorizat, care îndeplinește condițiile menționate la pct. (i), desfășurându-și activitatea, de asemenea, ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală;

(iii) ambii dețin cursuri în domeniul securității și sănătății muncii;

b) electricianul autorizat gradul IIA, IIIA sau IVA proiectează instalații electrice interioare aferente construcțiilor civile, dacă este titular al unei legitimații de electrician autorizat emise de Autoritatea competentă;

c) electricianul autorizat execută instalații electrice interioare, prize de pământ și instalații de paratrăsnet aferente construcțiilor civile, dacă îndeplinește simultan următoarele condiții:

(i) este titular al unei legitimații de electrician autorizat emise de Autoritatea competentă, pentru gradul IIB, IIIB sau IVB;

(ii) asigură realizarea lucrărilor sus-menționate prin asocierea/împreună cu un alt electrician autorizat, care îndeplinește condițiile menționate la pct. (i), desfășurându-și activitatea, de asemenea, ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală;

(iii) ambii dețin cursuri în domeniul securității și sănătății muncii;

d) electricianul autorizat proiectează instalații electrice de utilizare, dacă îndeplinește simultan următoarele condiții:

(i) este titular al unei legitimații de electrician autorizat emise de Autoritatea competentă, pentru gradul IIIA sau IVA;

(ii) asigură realizarea lucrărilor sus-menționate prin asocierea/împreună cu un alt electrician autorizat, care îndeplinește condițiile menționate la pct. (i), desfășurându-și activitatea, de asemenea, ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală;

(iii) ambii dețin cursuri în domeniul securității și sănătății muncii;

e) electricianul autorizat execută instalații electrice interioare, prize de pământ și instalații de paratrăsnet, aferente construcțiilor civile și industriale, dacă îndeplinește simultan următoarele condiții:

(i) este titular al unei legitimații de electrician autorizat emise de Autoritatea competentă, pentru gradul IIIB sau IVB;

(ii) asigură realizarea lucrărilor sus-menționate prin asocierea/împreună cu un alt electrician autorizat, care îndeplinește condițiile menționate la pct. (i), desfășurându-și activitatea, de asemenea, ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală;

(iii) ambii dețin cursuri în domeniul securității și sănătății muncii;

B. în calitate de angajat al unui operator economic care desfășoară activități în baza unor atestate emise de către Autoritatea competentă, conform prevederilor regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice din sistemul electroenergetic, astfel:

a) electricianul autorizat gradul/tipul IIA, IIIA sau IVA proiectează/coordonează elaborarea proiectului de către un colectiv de electricieni calificați/autorizați, după caz;

b) electricianul autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB execută/coordonează și/sau supraveghează executarea lucrărilor de către o echipă de electricieni calificați/autorizați, după caz;

c) electricianul autorizat gradul I poate face parte din structura minimă de personal a operatorului economic atestat și execută lucrări de instalații electrice sub coordonarea/ supravegherea electricianului autorizat gradul IIB, IIIB sau IVB;

C. în calitate de angajat al unui operator de rețea:

a) electricianul autorizat gradul I, care desfășoară activitatea de operare a instalațiilor din patrimoniul operatorului de rețea, execută, sub coordonarea/supravegherea electricianului gradul IIB, IIIB sau IVB, lucrări de întreținere/reparații ale instalațiilor electrice respective;

b) electricianul autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB, care desfășoară activitatea de operare a instalațiilor din patrimoniul operatorului de rețea, coordonează/supraveghează executarea activităților de întreținere/reparații ale instalațiilor electrice respective;

D. în calitate de angajat al unui operator economic având calitatea de producător ori client final de energie electrică, industrial sau asimilat:

a) electricianul autorizat gradul I, care desfășoară activitatea de operare a instalațiilor din patrimoniul producătorului/clientului final de energie electrică, industrial sau asimilat, execută, sub coordonarea/supravegherea electricienilor autorizați gradul IIB, IIIB sau IVB, lucrări de întreținere/reparații ale instalațiilor electrice respective;

b) electricianul autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB, care desfășoară activitatea de operare a instalațiilor electrice din patrimoniul producătorului/clientului final de energie electrică, industrial sau asimilat, coordonează/supraveghează executarea lucrărilor de întreținere/reparații ale instalațiilor electrice respective;

c) electricianul autorizat gradul/tipul IIA, IIIA sau IVA coordonează/supraveghează realizarea proiectelor de instalații electrice din patrimoniul producătorului/clientului final de energie electrică, industrial sau asimilat, în vederea dezvoltării sau retehnologizării acestora.

Art. 36. -

(1) Electricienii autorizați care își desfășoară activitatea cu respectarea prevederilor art. 35 lit. A, B și D au dreptul să întocmească documentații ale instalațiilor electrice proiectate/executate în conformitate cu competențele precizate și de a le înregistra la operatorul de rețea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) La înregistrarea dosarului instalației electrice la operatorul de rețea, electricienii autorizați vor prezenta operatorului de rețea o copie a legitimației de electrician autorizat, precum și următoarele documente, după caz:

a) pentru situația reglementată prin art. 35 lit. A: copia certificatului de înregistrare fiscală pentru persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială, emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; se atribuie codul de înregistrare fiscală în conformitate cu procedura aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.346/2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile și alte entități fără personalitate juridică, precum și a modelului unor formulare;

b) pentru situația reglementată prin art. 35 lit. B: la înregistrarea unui dosar al instalației electrice proiectate/executate de operatorul economic atestat se vor prezenta copia atestatului emis de Autoritatea competentă și copia unei adeverințe emise de operatorul economic atestat din care să rezulte că electricianul autorizat este angajatul său;

c) pentru situația reglementată prin art. 35 lit. D: la înregistrarea unui dosar al instalației de utilizare a clientului final/producătorului de energie electrică se va prezenta copia unei adeverințe din care să rezulte că electricianul autorizat este angajatul clientului final/producătorului de energie electrică.

CAPITOLUL VIII Obligații ale persoanelor fizice autorizate

Art. 37. -

Pentru pregătirea teoretică corespunzătoare a persoanelor fizice care desfășoară activități de proiectare/execuție în domeniul energiei electrice, electricienii autorizați au obligația de a urma, cel puțin o dată la 5 ani, un curs de pregătire teoretică organizat de un furnizor de formare profesională sau de o instituție de învățământ superior, conform prevederilor art. 25 alin. (2) și (3).

Art. 38. -

Electricianul autorizat are obligația de a respecta următoarele cerințe asociate legitimației de electrician autorizat:

a) de a cunoaște și a respecta prevederile prezentului regulament și ale reglementărilor emise de Autoritatea competentă aplicabile activității sale;

b) de a executa lucrări numai în limita competențelor acordate de gradul și de tipul de autorizare obținute;

c) de a executa lucrări în instalațiile electrice numai cu obținerea acordurilor sau avizelor legale necesare;

d) de a executa lucrări de instalații electrice numai pe bază de proiecte întocmite de electricieni autorizați sau operatori economici atestați;

e) de a respecta proiectul în baza căruia execută instalația electrică; în cazul constatării unor neconformități de orice natură, electricianul autorizat este obligat să sesizeze proiectantul;

f) de a nu semna documentații de orice fel pentru lucrări pe care nu le proiectează, nu le execută sau nu le supraveghează direct;

g) de a avea un comportament corect, etic și profesional în relația cu persoanele fizice sau cu operatorii economici cu care vine în contact în relația profesională;

h) în cazul în care își desfășoară activitatea ca persoană fizică autorizată, electricianul autorizat va oferi beneficiarului, la încheierea contractului, copii ale documentelor legale în baza cărora își desfășoară activitatea (legitimația de electrician autorizat, certificatul de înregistrare fiscală); pe parcursul realizării lucrării, electricianul autorizat va avea în permanență asupra sa documentele menționate și le va prezenta persoanelor abilitate, la solicitarea acestora;

i) de a participa la recepția și la punerea în funcțiune a instalației electrice de utilizare proiectată/executată, în cazul în care i se solicită acest lucru de către beneficiarul sau operatorul de rețea la care urmează a se racorda instalația electrică de utilizare;

j) de a solicita operatorului de rețea punerea sub tensiune a instalațiilor electrice executate, după recepționarea acestora și încheierea tuturor contractelor prevăzute de lege, în vederea alimentării/furnizării energiei electrice;

k) de a nu executa lucrări, manevre sau intervenții sub orice formă în instalațiile operatorilor de rețea și/sau de a nu utiliza componentele rețelelor electrice de distribuție ori transport fără contracte încheiate cu operatorul de rețea în patrimoniul căruia se află acestea;

l) de a nu utiliza componentele rețelelor electrice de distribuție sau transport în alte scopuri decât cele prevăzute prin legislația în vigoare;

m) de a prezenta Autorității competente, la solicitarea acesteia, orice date și informații necesare desfășurării propriei activități;

n) de a permite verificările, inspecțiile și controalele prevăzute prin reglementări sau dispuse de Autoritatea competentă;

o) de a aplica orice măsuri dispuse de Autoritatea competentă.

Art. 39. -

(1) Verificatorul de proiecte în domeniul instalațiilor electrice are obligația ca, în cadrul verificărilor pe care le efectuează, să urmărească:

a) respectarea cotelor privitoare la condițiile specifice de amplasament și condițiile de exploatare tehnologică;

b) respectarea reglementărilor tehnice în vigoare,

c) asigurarea exigențelor de calitate, în condițiile legii, și păstrarea confidențialității cu privire la documentația supusă verificării.

(2) Eventualele litigii dintre verificatorul de proiecte în domeniul instalațiilor electrice autorizat și proiectant pot fi rezolvate de către un expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice, angajat de investitor. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele părți, iar răspunderea revine acestuia.

(3) Verificatorul de proiecte autorizat în condițiile prezentului regulament va întocmi și va ține la zi un registru de evidență a proiectelor de instalații electrice verificate, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.

Art. 40. -

(1) Responsabilul tehnic cu execuția lucrărilor de instalații electrice are obligația ca, în cadrul verificărilor pe care le efectuează:

a) să admită execuția lucrărilor de instalații electrice numai pe baza proiectelor și a detaliilor de execuție verificate de specialiști verificatori de proiecte atestați;

b) să verifice și să avizeze fișele și proiectele tehnologice de execuție a lucrărilor de montaj, procedurile de realizare a acestor lucrări, planurile de verificare a execuției, proiectele de organizare a execuției lucrărilor, precum și programele împreună cu graficele aferente lucrărilor de instalații electrice;

c) să pună la dispoziția organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prezentului regulament.

(2) Responsabilul tehnic cu execuția are obligația să oprească execuția lucrărilor de instalații electrice în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuție a montajului și să permită reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora.

(3) Responsabilul tehnic cu execuția are obligația să întocmească și să țină la zi un registru de evidență a lucrărilor de instalații electrice pe care le coordonează tehnic și de care răspunde, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.

Art. 41. -

Expertul tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice are următoarele obligații:

a) să întocmească raportul de expertiză tehnică de calitate privind modul de respectare a prevederilor legale;

b) să nu extragă și să nu transmită pentru a fi folosite în alte scopuri elemente ale proiectului și detalii de execuție verificate în cadrul expertizei tehnice de calitate și considerate de proiectant drept de autor;

c) să întocmească și să țină la zi un registru de evidență a expertizelor tehnice de calitate efectuate, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 10;

d) să respecte atribuțiile și competențele care îi revin prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL IX Răspunderi și sancțiuni

Art. 42. -

(1) Constatarea și sancționarea contravențiilor se fac în condițiile legii.

(2) Sancțiunile contravenționale pot fi asociate cu retragerea autorizării, cu drept de prezentare la o nouă examinare, în condițiile prevăzute la art. 14 lit. a).

Art. 43. -

Decizia Autorității competente de aplicare a măsurilor precizate la art. 42 va ține seama de tipul și efectele încălcării cerințelor prevăzute de prezentul regulament, precum și de modul în care decizia Autorității competente influențează alimentarea cu energie electrică a clientului final de energie electrică.

Art. 44. -

Persoana fizică autorizată sancționată în contextul prezentului regulament are dreptul de a contesta, conform prevederilor legale în vigoare, sancțiunile/măsurile aplicate de Autoritatea competentă.

Art. 45. -

Sancțiunile contravenționale, precum și măsurile aplicate de Autoritatea competentă se consemnează într-un registru de evidență întocmit de Autoritatea competentă și:

a) se comunică persoanelor fizice autorizate sancționate și, după caz, angajatorului acestora și operatorului de rețea;

b) se publică pe pagina de internet a Autorității competente; titularii de licențe și atestate emise de Autoritatea competentă au obligația să se informeze cu privire la sancțiunile aplicate de Autoritatea competentă.

Art. 46. -

În termen de cel mult 48 de ore de la primirea comunicării privind aplicarea sancțiunii de retragere a autorizării, cel sancționat va preda legitimația/legitimațiile la registratura Autorității competente.

CAPITOLUL X Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 47. -

Tarifele pentru autorizarea electricienilor care proiectează și execută instalații electrice se stabilesc și se actualizează anual, prin ordin al președintelui Autorității competente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 48. -

(1) În cazul în care persoanele fizice, electricieni autorizați, dețin certificate de atestare ca verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuția, precum și experți tehnici de calitate și extrajudiciari, emise de către alte entități publice, valabile la data intrării în vigoare a prezentului regulament, pot solicita prelungirea calității de verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuția, precum și experți tehnici de calitate și extrajudiciari, în condițiile valabilității legitimației de electrician autorizat, în cadrul sesiunilor de autorizare menționate în anexa nr. 3.

(2) Persoanele fizice care dețin certificate de atestare ca verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuția, precum și experți tehnici de calitate și extrajudiciari, emise de către alte entități publice, valabile la data intrării în vigoare a prezentului regulament, pot solicita prelungirea calității de verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuția, precum și experți tehnici de calitate și extrajudiciari, în condițiile obținerii legitimației de electrician autorizat în gradul corespunzător calităților enumerate anterior și precizate în prezentul regulament.

(3) Certificatele de atestare ca verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuția, precum și experți tehnici de calitate și extrajudiciari, emise de către alte entități publice, valabile la data intrării în vigoare a prezentului regulament, își păstrează valabilitatea până la data expirării acestora.

(4) Prin derogare de la prevederile prezentului regulament, calitatea de verificator de proiecte, respectiv expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice aferente construcțiilor poate fi obținută și prin prezentarea, ca dovadă a pregătirii teoretice în dosarul întocmit în conformitate cu prevederile art. 20 și 22, a cursului de pregătire teoretică organizat de către facultățile de instalații din cadrul universităților tehnice de construcții sau de către organizațiile profesionale din cadrul acestora.

Art. 49. -

Operatorii de rețea au obligația, conform prevederilor legale în vigoare, de a asigura punerea sub tensiune a instalațiilor electrice de utilizare doar dacă documentațiile acestora, depuse la operatorul de rețea, sunt întocmite de operatori economici atestați, titulari de atestate emise pentru activități corespunzătoare tipului de instalație electrică de utilizare, sau de către electricieni autorizați, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile art. 35.

Art. 50. -

(1) Cererea de autorizare/prelungire a valabilității calității de electrician autorizat, verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuția de instalații electrice, expert tehnic de calitate și extrajudiciar a unui solicitant nu este procesată în cazul în care acesta sau operatorul economic din partea căruia este înregistrată cererea are debite către Autoritatea competentă.

(2) Candidatul care nu poate participa la examenul la care a fost acceptat poate solicita Autorității competente, în scris, cu cel puțin 3 zile anterior datei de desfășurare a examenului, reprogramarea participării la examen într-un alt centru de examinare, în cadrul aceleiași sesiuni sau în următoarea sesiune de examinare organizată de Autoritatea competentă, o singură dată.

(3) Candidatul poate solicita retragerea cererii de autorizare până la data publicării listei tuturor candidaților (solicitanții care îndeplinesc/nu îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul regulament pentru a participa la examen), prevăzută la pct. 3.1.1 subpct. 7 din anexa nr. 3.

(4) Sumele încasate de Autoritatea competentă nu se restituie:

a) candidatului care nu se prezintă la examenul la care a fost acceptat;

b) candidatului care nu promovează examenul de autorizare;

c) candidatului care a fost acceptat pentru a susține examenul la un grad/tip de autorizare diferit de cel solicitat prin cererea înregistrată la Autoritatea competentă;

d) solicitantului care nu îndeplinește condițiile de participare la examen, fiind declarat neadmis, inclus în lista întocmită după transmiterea completărilor și clarificărilor solicitate de Autoritatea competentă.

Art. 51. -

(1) Legitimația/Legitimațiile de electrician autorizat, verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuția de instalații electrice, expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice pierdută/pierdute se declară nulă/nule într-un ziar local, aceștia putând solicita Autorității competente emiterea unui/unor duplicat/duplicate, după caz.

(2) Tariful de emitere a duplicatului se aprobă, anual, prin ordin al președintelui Autorității competente.

Art. 52. -

Legitimațiile de electrician autorizat emise de Autoritatea competentă în urma examenelor organizate în baza Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică și exploatează instalații electrice din sistemul electroenergetic și Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică și exploatează instalații electrice din sistemul electroenergetic, cu modificările și completările ulterioare, rămân valabile până la expirarea acestora; titularii legitimațiilor beneficiază de drepturile și sunt ținuți de obligațiile prevăzute în prezentul regulament.

Art. 53. -

Examenele programate în prima sesiune a anului 2013 se susțin după cel puțin 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Art. 54. -

Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

Modelul cererii de autorizare

Această cerere va fi transmisă, împreună cu paginile: Informații profesionale, Detalii privind lucrările realizate, precum și copii ale documentelor prevăzute la art. 16, 20, 21 și 22 din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013 (Regulament), către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, București, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2.

A. Cerere pentru înscrierea la examenul de autorizare/obținerea/prelungirea valabilității calității, după caz, a: electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice 

. . . . . . . . . .

Cod numeric personal:

. . . . . . . . . .

Nume: . . . . . . . . . . Prenume: . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Adresa de domiciliu: localitatea, strada, nr., bl., sc., et., ap., județul (sectorul), cod poștal

. . . . . . . . . .

Telefon: . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Gradul și tipul de autorizare solicitat:

. . . . . . . . . .

Declar pe propria răspundere că sunt de acord ca ANRE să prelucreze datele mele cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Declar pe propria răspundere că am luat cunoștință de prevederile Regulamentului, conform cărora nu îmi vor fi returnate sumele achitate, în următoarele cazuri:

a) dacă nu mă prezint la examen, cu excepțiile prevăzute în Regulament;

b) dacă nu promovez examenul;

c) dacă nu îndeplinesc condițiile de calificare și experiență profesională necesare gradului/tipului de autorizare solicitat, fiind acceptat pentru examinare pentru alt grad sau tip de autorizare;

d) dacă nu îndeplinesc condițiile de participare la examen, fiind declarat neadmis, inclus în lista întocmită după transmiterea completărilor și clarificărilor solicitate de Autoritatea competentă.

Sumele achitate îmi vor fi returnate doar dacă îmi retrag cererea de autorizare înainte de a fi analizată de ANRE, respectiv înainte de publicarea listei tuturor candidaților (solicitanți care îndeplinesc/nu îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament pentru a participa la examen), listă întocmită conform prevederilor pct. 3.1.1 subpct. 7 din anexa nr. 3 la Regulament.

NOTĂ: cererea este comună, după caz, pentru toate tipurile de autorizare/reautorizare a persoanelor fizice

. . . . . . . . . .

Data: . . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . .

B. Informații profesionale

Numele și prenumele . . . . . . . . . .

Codul numeric personal . . . . . . . . . .

Formare profesională

Forme de învățământ absolvite (de exemplu: școli profesionale/licee/școli postliceale/ institute de învățământ superior) Calificare profesională obținută (profil/specializare) Pagina
Cursuri de perfecționare

Experiență profesională

Numele angajatorului Funcția în care a fost angajat Perioada de angajare Pagina
Semnătura

C. Detalii privind lucrările realizate

Numele și prenumele . . . . . . . . . .

Codul numeric personal . . . . . . . . . .

Nr. crt. Denumirea lucrării sau activității desfășurate/Obiective ale lucrării Tipul lucrării/activității
Precizați:
P - proiectare
Ex. - executare
Op. - operare
Tensiunea (kV) Angajator (conform CM)
1.
2.
3.
4.
5.
...
Semnătura

D. Pagină de informații anexată cererii de autorizare

Numele și prenumele . . . . . . . . . .

Codul numeric personal . . . . . . . . . .

Formare profesională: se vor anexa copii ale diplomei/diplomelor de calificare profesională, cum ar fi: curs de calificare, școală profesională, liceu, școală postliceală, universitate, după caz, în domeniul electrotehnic/energetic sau altele asemenea în domeniul electric.

Experiență profesională: se va anexa copia carnetului de muncă și se va completa documentul "C. Detalii privind lucrările realizate".

Act de identitate: se va anexa copia actului de identitate.

Verificarea dosarului: întrebările următoare vă ajută să vă verificați completitudinea dosarului dumneavoastră, înainte de a-l transmite la ANRE. Vă rugăm marcați fiecare căsuță din stânga, în cazul în care răspunsul la întrebare este "Da":

[] Ați precizat în cerere toate informațiile personale?

[] Ați indicat în cerere corect gradul/gradele și tipul/tipurile de autorizații solicitate?

[] Ați inclus în dosar o copie a actului de identitate (buletin sau carte de identitate)?

[] Ați inclus în dosar documentul de absolvire a unui curs de pregătire teoretică organizat conform prevederilor Regulamentului?

[] Ați inclus în dosar copii ale tuturor diplomelor precizate în documentul "B. Informații profesionale"?

[] Ați inclus în dosar copia integrală a carnetului de muncă/raportului per salariat din Registrul de evidență a salariaților comunicat la inspectoratul teritorial de muncă, după caz?

[] Ați completat documentul "C. Detalii privind lucrările realizate"?

[] Ați numerotat paginile dosarului dumneavoastră?

[] Ați precizat în documentul "B. Informații profesionale" numărul paginii unde se află fiecare document în dosarul dumneavoastră?

[] Ați inclus, după caz, copia legitimației de electrician autorizat pe care o dețineți?

[] Ați semnat toate cele 3 documente (cererea propriu-zisă, Informații profesionale și Detalii privind lucrările realizate)?

ANEXA Nr. 2 la regulament

Model de solicitare de către un operator economic a autorizării angajaților cu calificare de electrician

Către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

București, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2

Domnule Președinte,

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . . (administrator/director general/etc.) al operatorului economic . . . . . . . . . ., cu sediul social în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., cod poștal , solicit înscrierea la examenul de autorizare a electricienilor a unora dintre angajații proprii.

Menționez că operatorul economic pe care îl reprezint: 

• este înregistrat la oficiul registrului comerțului sub nr. J//;
• are codul fiscal (codul unic de înregistrare, CUI) ..; și
• contul nr. . . . . . . . . . ., deschis la Banca . . . . . . . . . . Sucursala . . . . . . . . . . (denumirea/localizarea sucursalei băncii unde este deschis contul)

În scopul comunicării cu Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, vă aduc la cunoștință că pot fi contactat la sediul operatorului economic, precum și la nr. telefon fix .., nr. de fax ., nr. telefon mobil .. .

Cererea este însoțită de:

- lista solicitanților;

- o copie a documentului prin care s-a achitat tariful de autorizare;

- câte un dosar pentru fiecare solicitant, care cuprinde cererea de autorizare individuală și documentația precizată la art. 16 din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013.

Semnătura + ștampila

ANEXA Nr. 3 la regulament

3.1. Procedura de autorizare a electricienilor

3.1.1. Procedura de înscriere la examen

1. Examenul se organizează, de regulă, în sesiuni de autorizare, de două ori pe an: sesiune de primăvară și, respectiv, sesiune de toamnă.

2. Prin decizie a președintelui Autorității competente se pot organiza, în mod excepțional, examene și în sesiuni extraordinare de autorizare, denumite în continuare "extrasesiuni".

3. Examenul constă în susținerea unei probe scrise cu două subiecte, cu excepția gradului I, pentru care examenul constă într-o probă scrisă cu un singur subiect, aceasta având ca scop verificarea cunoștințelor candidaților în domeniul pentru care se solicită autorizarea.

4. Lista cuprinzând tematica și elementele bibliografice minimale pentru susținerea examenului se publică pe pagina de internet a Autorității competente.

5. Anunțul privind organizarea și desfășurarea examenului se publică pe pagina de internet a Autorității competente, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data la care încep înscrierile. Termenul final de înregistrare a cererilor de autorizare este, de regulă, cu 30 de zile înainte de data fixată pentru începerea perioadei de desfășurare a examenului. Pentru buna desfășurare a examenului, Autoritatea competentă poate limita numărul cererilor înregistrate în fiecare sesiune.

6. În funcție de numărul candidaților și de locul în care aceștia își au domiciliul sau își desfășoară activitatea, Autoritatea competentă decide numărul și localizarea, pe teritoriul țării, a centrelor în care urmează să se organizeze examen; anunțul privind nominalizarea centrelor în care se organizează examen se publică pe pagina de internet a Autorității competente, de regulă, în cel mult 15 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de înscriere la examen.

7. De regulă, cu cel puțin 15 zile înainte de perioada stabilită pentru desfășurarea examenului, pe pagina de internet a Autorității competente se publică listele candidaților, cuprinzând informații privind solicitanții care îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013 (Regulament) pentru a participa la examen, precum și informații privind solicitanții care nu îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament pentru a participa la examen, cu indicarea motivelor de neîndeplinire; listele precizează, pentru fiecare solicitant admis la examen, centrul de examinare în care urmează să susțină examenul.

8. Solicitanții care nu îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament pentru a participa la examen din cauza lipsei unor documente sau a unor neclarități legate de acestea pot transmite completările sau clarificările solicitate de Autoritatea competentă, în termenul stabilit, însă nu cu mai puțin de 5 zile lucrătoare înainte de perioada de desfășurare a examenului.

9. Candidații sunt examinați de comisii de examinare numite prin decizie a președintelui Autorității competente, la propunerea Direcției generale. Comisia de examinare are următoarele atribuții:

- asigurarea organizării și desfășurării examenului;

- preluarea și verificarea lucrărilor;

- întocmirea și publicarea listelor cu rezultatele examenului;

- emiterea legitimațiilor;

- transmiterea documentelor de examen la Autoritatea competentă pentru evidență și arhivare.

10. Comisia de examinare are în componență 5 membri: un președinte, un vicepreședinte, 2 experți și un secretar; cel puțin 3 membri fac parte din cadrul Autorității competente. Din Comisia de examinare pot face parte cadre didactice din învățământul superior din cadrul facultăților din domeniul energetică, caz în care Autoritatea competentă asigură, din fonduri proprii, cheltuielile aferente transportului, cazării și indemnizației pentru activitatea prestată. Membrii Comisiei de examinare pot fi înlocuiți, în cazuri justificate, prin decizie a președintelui Autorității competente. Activitatea Comisiei de examinare se desfășoară în prezența a minimum 4 membri.

11. Subiectele de examen, denumite în continuare subiecte, sunt propuse de membrii Comisiei de examinare cu 10 zile înainte de susținerea examenului și sunt aprobate de Direcția generală.

12. Examenul constă într-o probă scrisă în limba română, având unul sau două subiecte: un chestionar tip grilă, denumit în continuare chestionar, conținând 30 de întrebări, cu câte 3 variante de răspuns pentru fiecare întrebare și, după caz, o aplicație numerică, denumită în continuare aplicație numerică:

- subiectul pentru gradul I constă într-un chestionar;

- subiectele pentru gradul II constau într-un chestionar și o aplicație numerică;

- subiectele pentru gradele III și IV constau într-un chestionar și o aplicație numerică, diferite pentru tipurile de autorizare.

13. Pentru examen, Comisia de examinare elaborează mai multe variante de chestionare și de aplicații numerice:

a) chestionarul pentru gradele I și II conține întrebări având câte un singur răspuns corect;

b) chestionarul pentru gradele III și IV conține întrebări care pot avea unul sau două răspunsuri corecte.

14. Chestionarului și aplicației numerice li se atribuie un cod format dintr-un număr de identificare și din indicativul corespunzător gradului de autorizare pentru care s-au întocmit.

15. După aprobare, chestionarele și aplicațiile numerice se multiplică corespunzător numărului de candidați înscriși pentru susținerea examenului pentru fiecare grad/tip de autorizare, după caz; documentele se introduc în plicuri, care se sigilează.

3.1.2. Procedura de desfășurare a examenului

1. În data și la ora programată candidații sunt acceptați în sălile de examen, pe baza listelor întocmite de serviciul de specialitate, cu următoarele precizări:

a) acceptarea în sală se realizează, de regulă, în ordine alfabetică, în baza actului de identitate;

b) candidații sunt fotografiați, în vederea emiterii legitimației de electrician autorizat.

2. Neîndeplinirea oricăreia dintre cerințele menționate la subpct. 1 de către un candidat atrage dreptul Comisiei de examinare de a-l declara absent pe acel candidat, acesta trebuind să părăsească sala de examen.

3. Fiecare candidat primește, în funcție de gradul/tipul de autorizare, după caz, următoarele documente: chestionar, aplicație numerică și formular de înscriere a răspunsurilor la chestionar, denumit în continuare formular. Formularul și aplicația numerică conțin o zonă în care fiecare candidat își înscrie datele personale; zona se pliază, se sigilează și se ștampilează de către membrii comisiei. Conținutul formularelor este prevăzut în prezenta anexă.

4. După rezolvarea subiectelor, candidatul predă supraveghetorului toate documentele primite; candidatul semnează pentru predarea lucrării în listele utilizate la accesul în sală.

5. Durata alocată rezolvării subiectelor este diferită în funcție de gradul/tipul de autorizare pentru care se organizează examenul:

- la gradele I și II, examenul durează o oră;

- la gradul III, examenul durează două ore;

- la gradul IV, examenul durează 3 ore.

6. Nu se admit asupra candidatului materiale pe care acesta le-ar putea consulta în vederea soluționării subiectelor de examen, precum și comunicarea cu exteriorul sălii de examen prin mijloace informatice sau orice alte mijloace; orice încercare de fraudă din partea unui candidat în timpul desfășurării examenului se sancționează cu eliminarea candidatului din examen, cu înscrierea în toate documentele de examen (chestionar, formular și, după caz, aplicația numerică) referitoare la acest candidat a mențiunii "Eliminat din examen". Eliminarea din examen se face numai în prezența și cu acordul președintelui sau vicepreședintelui Comisiei de examinare.

7. Comisia de examinare procedează la verificarea lucrărilor, notând cu culoare roșie, în rubrica "Rezultatul verificării" a fiecărui formular, punctajul acordat la fiecare subiect. La notarea chestionarului și a aplicației numerice se aplică următoarele reguli:

a) se acordă 1 punct în cazul în care au fost marcate numai variantele/varianta corecte/corectă de răspuns;

b) se acordă 0,5 puncte în cazul în care chestionarul este de tipul menționat la pct. 3.1.1 subpct. 13 lit. b) și întrebarea are două variante corecte de răspuns, iar candidatul a marcat doar una dintre acestea;

c) se acordă 0 puncte, în cazurile contrare celor menționate la lit. a) și b) de mai sus;

d) notarea aplicației numerice se realizează cu un punctaj maxim de 5 puncte, stabilit după următoarele criterii:

a) precizarea formulelor de calcul;

b) înlocuirea datelor în formulele de calcul;

c) efectuarea calculelor;

d) precizarea unităților de măsură pentru variabilele utilizate în formulele de calcul;

e) stabilirea rezultatului final, pe baza calculelor efectuate.

8. După verificarea tuturor lucrărilor, în prezența membrilor Comisiei de examinare, se procedează la desigilarea lucrărilor (desfacerea zonei din formular și aplicația numerică pe care sunt înscrise datele personale ale fiecărui candidat) și întocmirea listelor cu rezultatele examenului.

9. Se consideră că au promovat examenul candidații la gradul I care au obținut minimum 24 de puncte la chestionar și candidații la gradele II, III și IV care au obținut minimum 24 de puncte la chestionar și minimum 3 puncte la aplicația numerică.

10. În listele cu rezultatele examenului se înscrie calificativul "Admis", dacă s-au obținut punctajele minime precizate la subpct. 9, sau "Respins", dacă cel puțin unul dintre punctajele obținute este sub valoarea precizată la subpct. 9.

11. Rezultatele examenului se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de către membrii Comisiei de examinare și la care se anexează listele cu rezultatele examenului publicate în centrul de examinare; procesul-verbal, precum și documentele de examen ale candidaților se arhivează la sediul Autorității competente.

12. Listele cu rezultatele examenului se publică și pe pagina de internet a Autorității competente, în termen de maximum 15 zile de la data încheierii perioadei de desfășurare a examenelor.

13. Eventualele contestații cu privire la desfășurarea și rezultatele examenului se înregistrează la Autoritatea competentă în termen de 5 zile de la data publicării rezultatelor pe pagina de internet a Autorității competente.

14. Reverificarea lucrărilor ale căror rezultate sunt contestate se face de către o comisie de soluționare a contestațiilor, numită prin decizie a președintelui Autorității competente, având în componență alți membri decât cei nominalizați în Comisia de examinare.

15. Analizarea contestațiilor se face în cel mult 20 de zile de la expirarea termenului de înregistrare a acestora; rezultatele analizei contestațiilor se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de toți membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor și se arhivează.

3.1.3. Emiterea legitimației de electrician autorizat

1. Candidatul declarat "Admis" în urma examenului dobândește calitatea de electrician autorizat, atestată prin legitimația eliberată de către Autoritatea competentă. Legitimația este nominală și netransmisibilă; formatul legitimației este prevăzut în prezenta anexă.

2. Legitimațiile se înregistrează, în ordinea emiterii, într-un registru electronic de evidență; numărul de legitimație este numărul de ordine din registru, care poate fi consultat la sediul Autorității competente după obținerea unui acord din partea Direcției generale din cadrul Autorității competente.

3. Legitimațiile se emit și se eliberează candidaților declarați "Admis", de regulă, în ziua și la locul de desfășurare a examenului.

4. Pentru fiecare candidat la examen se vor păstra, pe durata de valabilitate a legitimației, la sediul Autorității competente, documentele examenului.

Modelul legitimației de electrician autorizat

Față:

ANRE Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
LEGITIMAȚIE Nr. . . . . . . . . ./. . . . . . . . .
ELECTRICIAN AUTORIZAT

Loc pentru fotografie
Gradul/Tipul
Numele . . . . . . . . . .
Prenumele . . . . . . . . . .
CNP . . . . . . . . . .
Valabilitate . . . . . . . . . .

Verso:

Titularul acestei legitimații are competența să proiecteze și/sau să execute lucrări de instalații electrice în conformitate cu gradul și tipul de autorizație.
Calitatea de electrician autorizat impune titularului respectarea obligațiilor prevăzute în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.
Semnătura autorizată,
Ștampila ANRE

3.1.4. Modelul formularului de înscriere a răspunsurilor la chestionar pentru gradele I și II

(pagina 1)

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei Numele . . . . . . . . . .
Examen de electrician autorizat Prenumele . . . . . . . . . .
CNP . . . . . . . . . .

FORMULAR DE ÎNSCRIERE A RĂSPUNSURILOR

Instrucțiuni de completare a formularului

a) Se citește cu atenție fiecare subiect și se apreciază care este varianta corectă de răspuns; la fiecare întrebare există o singură variantă corectă de răspuns.

b) Se marchează numai cu pix albastru spațiile corespunzătoare variantei corecte de răspuns din dreptul întrebării respective. De exemplu, dacă la întrebarea 2 se consideră corectă varianta b, iar la întrebarea 3 se consideră corectă varianta c, formularul se completează astfel:

Întrebarea nr. Varianta a Varianta b Varianta c
1. O O O
2. O O
3. O O
4. O O O
....... O O O

c) Nu se notează subiectele în dreptul cărora candidații au făcut corecturi sau ștersături în formularul de înscriere a răspunsurilor.

(continuare)

(pagina 2)

Întrebarea nr. Varianta a Varianta b Varianta c Punctaj
1.  O O O
2.  O O O
3.  O O O
4.  O O O
5.  O O O
6.  O O O
7.  O O O
8.  O O O
9.  O O O
10.  O O O
11.  O O O
12.  O O O
13.  O O O
14.  O O O
15.  O O O
16.  O O O
17.  O O O
18.  O O O
19.  O O O
20.  O O O
21.  O O O
22.  O O O
23.  O O O
24.  O O O
25.  O O O
26.  O O O
27.  O O O
28.  O O O
29.  O O O
30.  O O O
Punctaj total
Semnături (membrii Comisiei de examinare)
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

3.1.5. Modelul formularului de înscriere a răspunsurilor la chestionar pentru gradele III și IV

(pagina 1)

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei Numele . . . . . . . . . .
Examen de electrician autorizat Prenumele . . . . . . . . . .
CNP . . . . . . . . . .

FORMULAR DE ÎNSCRIERE A RĂSPUNSURILOR

Instrucțiuni de completare a formularului

a) Se citește cu atenție fiecare subiect și se apreciază care este varianta corectă de răspuns; la fiecare întrebare pot exista una sau două variante corecte de răspuns.

b) Se marchează numai cu pix albastru spațiile corespunzătoare variantei sau variantelor corecte de răspuns din dreptul întrebării respective. De exemplu, dacă la întrebarea 1 se consideră corecte variantele a și b, iar la întrebarea 2 se consideră corectă numai varianta c, formularul se completează astfel:

Întrebarea nr. Varianta a Varianta b Varianta c
1. O
2. O O
3. O O O
. . . . . O O O

c) Nu se notează subiectele în dreptul cărora candidații au făcut corecturi sau ștersături în formularul de înscriere a răspunsurilor.

(continuare)

(pagina 2)

Întrebarea nr. Varianta a Varianta b Varianta c Punctaj
1.  O O O
2.  O O O
3.  O O O
4.  O O O
5.  O O O
6.  O O O
7.  O O O
8.  O O O
9.  O O O
10.  O O O
11.  O O O
12.  O O O
13.  O O O
14.  O O O
15.  O O O
16.  O O O
17.  O O O
18.  O O O
19.  O O O
20.  O O O
21.  O O O
22.  O O O
23.  O O O
24.  O O O
25.  O O O
26.  O O O
27.  O O O
28.  O O O
29.  O O O
30.  O O O
Punctaj total
Semnături (membrii Comisiei de examinare)
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

3.2. Procedura de autorizare a verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari

3.2.1. Procedura de înscriere

1. Autorizarea specialiștilor verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuția și experți tehnici de calitate și extrajudiciari se organizează, de regulă, în sesiuni de autorizare, de două ori pe an: sesiune de primăvară și, respectiv, sesiune de toamnă.

2. Prin decizie a președintelui Autorității competente, în mod excepțional, se pot organiza autorizări și în sesiuni extraordinare de autorizare, denumite în continuare extrasesiuni.

3. Autorizarea se poate obține prin înregistrarea la Autoritatea competentă a unui dosar cuprinzând documentele menționate în Regulament.

4. Anunțul privind organizarea și desfășurarea sesiunii de autorizare se publică pe pagina de internet a Autorității competente, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data la care încep înscrierile. Termenul final de înregistrare a cererilor de autorizare este, de regulă, cu 30 de zile înainte de data fixată pentru începerea perioadei de desfășurare a examenului de autorizare a electricienilor. Pentru buna desfășurare a sesiunii, Autoritatea competentă poate limita numărul cererilor înregistrate în fiecare sesiune.

5. În funcție de numărul candidaților și de locul în care aceștia își au domiciliul sau își desfășoară activitatea, Autoritatea competentă decide numărul și localizarea, pe teritoriul țării, a centrelor în care urmează să se organizeze autorizarea; anunțul privind nominalizarea centrelor în care se organizează autorizarea se publică pe pagina de internet a Autorității competente, de regulă, în cel mult 15 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de înscriere. Centrele de autorizare vor fi aceleași cu cele de examinare.

6. De regulă, cu cel puțin 15 zile înainte de perioada stabilită pentru autorizare, pe pagina de internet a Autorității competente se publică listele candidaților, cuprinzând informații privind solicitanții care îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament pentru a fi admiși, precum și informații privind solicitanții care nu îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament pentru a fi admiși, cu indicarea motivelor de neîndeplinire; listele precizează, pentru fiecare solicitant admis, centrul de autorizare în care urmează să îi fie eliberată autorizația.

7. Solicitanții care nu îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament pentru a fi autorizați, din cauza lipsei unor documente sau a unor neclarități legate de acestea, pot transmite completările sau clarificările solicitate de Autoritatea competentă, în termenul stabilit, însă nu cu mai puțin de 5 zile lucrătoare înainte de perioada de desfășurare a examenului de autorizare a electricienilor.

8. Analiza documentelor anexate cererii de obținere a calității de verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuția și expert tehnic de calitate și extrajudiciar se realizează de către serviciul de specialitate din cadrul Autorității competente.

9. Aprobarea autorizării specialiștilor verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuția și experți tehnici de calitate și extrajudiciari se face de către o comisie de autorizare, numită prin decizie a președintelui Autorității competente, pe baza unui proces-verbal semnat de către membrii Comisiei de autorizare. Ședințele Comisiei de autorizare se programează de regulă în cele două sesiuni anuale.

10. Listele cu specialiștii ale căror dosare au fost acceptate în vederea obținerii calității solicitate se publică și pe pagina de internet a Autorității competente, în termen de maximum 15 zile de la data încheierii perioadei de desfășurare a sesiunii.

11. Eventualele contestații cu privire la rezultatele analizei dosarelor în vederea obținerii calității de verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuția și expert tehnic de calitate și extrajudiciar se înregistrează la Autoritatea competentă în termen de 5 zile de la data publicării listelor menționate la subpct. 10 pe pagina de internet a Autorității competente.

12. Reverificarea dosarelor a căror analiză este contestată se face de către o comisie de soluționare a contestațiilor, numită prin decizie a președintelui Autorității competente, având în componență alți membri decât cei nominalizați în Comisia de autorizare.

13. Analizarea contestațiilor se face în cel mult 20 de zile de la expirarea termenului de înregistrare a acestora; rezultatele analizei contestațiilor se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de toți membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor și se arhivează.

3.2.2. Procedura de desfășurare a autorizării

1. În data și la ora programată candidații sunt acceptați în săli, pe baza listelor întocmite de serviciul de specialitate, cu următoarele precizări:

a) acceptarea în sală se realizează, de regulă, în ordine alfabetică, în baza actului de identitate;

b) candidații sunt fotografiați, în vederea emiterii autorizației.

2. Neîndeplinirea oricăreia dintre cerințele menționate la subpct. 1 de către un candidat atrage dreptul comisiei de a-l declara absent pe acel candidat, acesta trebuind să vină la sediul Autorității competente pentru a fi fotografiat și a-i fi eliberată autorizația corespunzătoare.

3.2.3. Emiterea autorizației

1. Candidatul declarat "Admis" în urma procesului-verbal al Comisiei de autorizare dobândește calitatea de verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuția și expert tehnic de calitate și extrajudiciar, atestată prin legitimația eliberată de către Autoritatea competentă. Legitimația este nominală și netransmisibilă; formatul legitimației este prezentat în anexele nr. 5, 6 și 7 la regulament.

2. Legitimațiile se înregistrează, în ordinea emiterii, într-un registru electronic de evidență; numărul de legitimație este numărul de ordine din registru, care poate fi consultat la sediul Autorității competente după obținerea unui acord din partea Direcției generale din cadrul Autorității competente.

3. Legitimațiile se emit și se eliberează candidaților declarați "Admiși", de regulă, în ziua și la locul de desfășurare a autorizării.

4. Pentru fiecare candidat se vor păstra, pe durata de valabilitate a legitimației, la sediul Autorității competente, documentele acestuia.

ANEXA Nr. 4 la regulament

Experiența profesională minimă de tip EPP; EPEx sau EPOp pentru fiecare CPA

I IIA IIB IIIA IIIB IVA IVB
CPA1 3 ani EPEx X X X X X X
CPA2 2 ani EPEx sau EPOp X X X X X X
CPA3 1 an EPEx sau EPOp X X X X X X
CPA4 1 an EPEx sau EPOp X 3 ani EPEx sau EPOpl X X X X
CPA5 Fără EP 2 ani EPP 2 ani EPEx sau EPOp X 4 ani EPEx instalații MT X X
CPA6 Fără EP Fără EP Fără EP 2 ani EPP sau EPEx instalații electrice MT 2 ani EPEx sau EPOp instalații MT X X
CPA6.1 Fără EP Fără EP Fără EP 2 ani EPP sau EPEx instalații electrice MT 2 ani EPEx sau EPOp instalații MT 3 ani EPP instalații electrice IT 3 ani EPEx sau EPOp, instalații electrice IT
CPA6.2 Fără EP Fără EP Fără EP 2 ani EPP sau EPEx instalații electrice MT 2 ani EPEx sau EPOp instalații MT 4 ani EPP instalații electrice IT 4 ani EPEx sau EPOp, instalații electrice IT
CPA6.3 Fără EP Fără EP Fără EP 2 ani EPP sau EPEx instalații electrice MT 2 ani EPEx sau EPOp instalații MT 4 ani EPP instalații electrice IT 4 ani EPEx sau EPOp, instalații electrice IT
CPA7 Fără EP Fără EP Fără EP X X X X
CPA7.1 Fără EP Fără EP Fără EP 3 ani EPP sau EPEx instalații electrice MT 3 ani EPEx sau EPOp instalații MT X X
CPA7.2 Fără EP Fără EP Fără EP 3 ani EPP sau EPEx instalații electrice MT 3 ani EPEx sau EPOp instalații MT X X
CPA7.3 Fără EP Fără EP Fără EP 3 ani EPP sau EPEx instalații electrice MT 3 ani EPEx sau EPOp instalații MT X X
CPA7.4 Fără EP Fără EP Fără EP 3 ani EPP sau EPEx instalații electrice MT 3 ani EPEx sau EPOp instalații MT X X
CPA7.5 Fără EP Fără EP Fără EP 3 ani EPP sau EPEx instalații electrice MT 3 ani EPEx sau EPOp instalații MT 4 ani EPP instalații electrice IT 4 ani EPEx sau EPOp, instalații electrice IT
CPA8 Fără EP 1 an EPP 1 an EPEx sau EPOp X X X X
CPA 8.1 Fără EP 1 an EPP 1 an EPEx sau EPOp 4 ani EPP instalații electrice MT 4 ani EPEx sau EPOp instalații MT X X
CPA 9 Fără EP 2 an EPP 2 an EPEx sau EPOp X X X X

ANEXA Nr. 5 la regulament

5.1. Model de legitimație personalizată de verificator de proiecte autorizat ANRE

Față

ANRE Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Loc pentru fotografie LEGITIMAȚIE Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .
VERIFICATOR DE PROIECTE AUTORIZAT
Numele . . . . . . . . . .
Prenumele . . . . . . . . . .
CNP . . . . . . . . . .
Valabilitate . . . . . . . . . .

Verso

Titularul acestei legitimații are competența să verifice proiectele de instalații electrice sau părți electrice din cadrul unor proiecte complexe numai la nivelul competențelor legitimației de electrician autorizat deținute, în conformitate cu prevederile menționate în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.
Calitatea de verificator de proiecte autorizat impune titularului respectarea obligațiilor prevăzute în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.
Semnătura autorizată,
Ștampila ANRE

5.2. Model de ștampilă personalizată de verificator de proiecte autorizat ANRE

Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei
Numele și prenumele,
CNP
Verificator de proiecte de instalații electrice
Autorizația nr. XXX/YY.ZZ.20XX
Valabilă până la data de: ZZ.YY.20XX

ANEXA Nr. 6 la regulament

6.1. Model de legitimație personalizată de responsabil tehnic cu execuția autorizat ANRE

Față

ANRE Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Loc pentru fotografie LEGITIMAȚIE Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .
RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUȚIA AUTORIZAT
Numele . . . . . . . . . .
Prenumele . . . . . . . . . .
CNP . . . . . . . . . .
Valabilitate . . . . . . . . . .

Verso

Titularul acestei legitimații are competența să verifice lucrările de instalații electrice numai la nivelul competențelor legitimației de electrician autorizat deținute, în conformitate cu prevederile menționate în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.
Calitatea de responsabil tehnic cu execuția autorizat impune titularului respectarea obligațiilor prevăzute în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.
Semnătura autorizată,
Ștampila ANRE

6.2. Model de ștampilă personalizată de responsabil tehnic cu execuția autorizat ANRE

Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei
Numele și prenumele
CNP
Responsabil tehnic cu execuția
Autorizația nr. XXX/YY.ZZ.20XX
Valabilă până la data de: ZZ.YY.20XX

ANEXA Nr. 7 la regulament

7.1. Model de legitimație personalizată de expert tehnic de calitate și extrajudiciar autorizat ANRE

Față

ANRE Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Loc pentru fotografie
LEGITIMAȚIE Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .
EXPERT TEHNIC DE CALITATE ȘI EXTRAJUDICIAR AUTORIZAT
Numele . . . . . . . . . .
Prenumele . . . . . . . . . .
CNP . . . . . . . . . .
Valabilitate . . . . . . . . . .

Verso

Titularul acestei legitimații are competența să expertizeze proiectele de instalații electrice și execuția acestora numai la nivelul competențelor legitimației de electrician autorizat deținute, în conformitate cu prevederile menționate în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.
Calitatea de expert tehnic de calitate și extrajudiciar autorizat impune titularului respectarea obligațiilor prevăzute în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.
Semnătura autorizată,
Ștampila ANRE

7.2. Model de ștampilă personalizată de expert tehnic de calitate și extrajudiciar autorizat ANRE

Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei
Numele și prenumele
CNP
Expert tehnic de calitate și extrajudiciar
Autorizația nr. XXX/YY. ZZ.20XX
Valabilă până la data de: ZZ. YY.20XX

ANEXA Nr. 8 la regulament

Registrul de evidență a proiectelor de instalații electrice verificate

Numele și prenumele verificatorului . . . . . . . . . .,

Nr. legitimației de verificator de proiecte . . . . . . . . . .

Nr. crt. Data Denumirea proiectului (nr. contractului pentru verificarea documentației) Domeniul după clasificarea CAEN Proiectantul Beneficiarul Faza de proiectare Observații la proiectul verificat
0 1 2 3 4 5 6 7

ANEXA Nr. 9 la regulament

Registrul de evidență a lucrărilor de instalații electrice executate sub coordonarea responsabililor tehnici cu execuția

Numele și prenumele responsabilului tehnic cu execuția . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. legitimației de responsabil tehnic cu execuția . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Nr. crt. Data Denumirea proiectului (nr. contract) Domeniul după clasificarea CAEN Executantul Beneficiarul Proiectantul Data și nr. procesului-verbal de recepție Evenimente semnificative pe parcursul execuției
0 1 2 3 4 5 6 7 8

ANEXA Nr. 10 la regulament

Registrul de evidență a expertizelor tehnice de calitate

Numele și prenumele expertului tehnic și extrajudiciar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Nr. legitimației de expert tehnic de calitate și extrajudiciar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. crt. Data Denumirea lucrării expertizate:
- beneficiarul
- nr. contractului
Domeniul după clasificarea CAEN Datele lucrării:
- proiectant, data
- executant, data
- comisii de recepție
- valoarea totală a lucrării
Obiectul expertizării:
- cine a solicitat expertizarea
- motivul expertizării
- data finalizării expertizării
Raportul de expertiză:
- întrebările la care s-a răspuns
- soluțiile date de expert
0 1 2 3 4 5 6

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...