Ministerul Economiei - ME

Ordinul nr. 465/2013 privind instituirea procedurii de administrare specială și de supraveghere financiară la Societatea Națională a Huilei - S.A.

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 martie 2013 până la 25 iulie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile Legii nr. 308/2008 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbție cu Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie și în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea și funcționarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul Certificatului de înregistrare seria B nr. 2.680.512 eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, la data de 18 decembrie 2012, privind înființarea Societății Naționale a Huilei - S.A. Petroșani,

în vederea stabilirii modului de administrare și gestionare a Societății Naționale a Huilei - S.A., precum și a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare,

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 180-188 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea si funcționarea Ministerului Economiei,

ministrul economiei emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se instituie procedura de administrare specială și de supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea Națională a Huilei - S.A., denumită în continuare societatea națională, având sediul în localitatea Petroșani, str. Timișoara nr. 2, jud. Hunedoara, înmatriculată la oficiul registrului comerțului sub nr. J20/1130/18.12.2012, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. -

(1) Pe durata administrării speciale în perioada de privatizare, administratorul special are atribuțiile stabilite prin mandatul special acordat prin ordin de către ministrul economiei.

(2) Conținutul mandatului special prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, atribuțiile prevăzute în cuprinsul prezentului ordin.

(3) În funcție de concluziile privind situația economico-financiară a societății, în mandat se vor specifica și măsurile excepționale care trebuie luate la societatea comercială, cu referire la:

a) divizări, fuziuni, vânzări de active;

b) aplicarea unor programe de restructurare cu/sau fără reducere de personal;

c) externalizări/transferuri de activități și/sau active cu caracter social;

d) conversia în acțiuni a unor creanțe certe, lichide și exigibile;

e) respectarea disciplinei economico-financiare și a graficelor de reeșalonare a datoriilor restante către furnizorii de servicii;

f) orice alte măsuri care să ducă la eficientizarea activității societății/sporirea atractivității societăților comerciale la privatizare.

(4) Mandatul va cuprinde, fără a se limita la acestea, următoarele măsuri și acțiuni necesar a fi întreprinse:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare și supraveghere financiară a societății comerciale, cu prioritate asupra următoarelor:

- situația îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari și de performanță;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societății comerciale, precum și a plăților restante, în structura lor;

- inventarierea creanțelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoașterea situației litigiilor care grevează asupra societății comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în vederea neînceperii/suspendării de către aceștia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societății comerciale, în conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare;

c) solicitarea către autoritățile administrației publice centrale și autoritățile administrației publice locale de a elibera certificatele de obligații bugetare necesare acordării facilităților prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare;

d) solicitarea către furnizorii de utilități privind reeșalonarea datoriilor restante, întocmirea de grafice de reeșalonare a datoriilor restante, adoptarea măsurilor necesare pentru respectarea acestora și efectuarea plăților facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare, prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. -

La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie și procedura de supraveghere financiară a societății comerciale, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Procedura de administrare specială și de supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea Națională a Huilei - S.A. încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor, în situația privatizării societății comerciale, sau la data stabilită prin ordin al ministrului economiei, în situația fuziunii prin absorbție cu Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

Ministrul economiei, Ministrul delegat pentru energie,
Varujan Vosganian Constantin Niță

București, 7 martie 2013.

Nr. 465.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...