Guvernul României

Hotărârea nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica - S.A. București

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 martie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 41 și art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, al art. 4 lit. b1), art. 51 alin. (1) și art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se aprobă strategia de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București. Modificări (1)

(2) Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București vinde prin oferta publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat un pachet de acțiuni nou-emise, în următoarele etape: Modificări (1)

a) majorarea capitalului social al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București cu un pachet de acțiuni nou-emise reprezentând 105% comparativ cu capitalul social existent;

b) inițierea unei oferte publice primare de vânzare de acțiuni, prin oferirea spre subscriere, prin metode specifice pieței de capital, a întregului pachet de acțiuni nou-emise. Modificări (1)

Art. 2. -

(1) Oferta publică primară de acțiuni se derulează printr-un intermediar autorizat, angajat de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București, să presteze servicii și activități de investiții, astfel cum sunt acestea definite de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, selectat potrivit prevederilor legale.

(2) Intermediarul va asigura realizarea serviciilor necesare punerii în aplicare a prevederilor strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 și a admiterii la tranzacționare a acțiunilor societății comerciale și va efectua, dar fără a se limita la: Modificări (1)

a) analiza diagnostic preliminară necesară identificării problemelor legale, economico-financiare, tehnice și de mediu, propuneri de modalități de soluționare, în scopul reglementării și/sau implementării unor măsuri speciale menite să asigure derularea corespunzătoare a procesului de privatizare potrivit strategiei prevăzute la art. 1 și admiterea acțiunilor societății la tranzacționare; Modificări (2)

b) evaluarea Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București pentru a fi avută în vedere la recomandarea unui preț de ofertă, a unui mecanism de determinare a prețului de vânzare a acțiunilor și/sau a unui preț de referință utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a prețului de vânzare a acestora prevăzut la art. 5 alin. (1).

Art. 3. -

(1) Ministerul Economiei, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, în calitate de instituție publică implicată, este mandatat să coordoneze și să monitorizeze întregul proces pentru îndeplinirea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 și să ia măsurile necesare pregătirii și realizării acesteia. Modificări (1)

(2) Ducerea la îndeplinire a strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 de către Ministerul Economiei, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, se face prin acordarea de mandate speciale reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București, pentru a propune și aproba următoarele acțiuni: Modificări (1)

a) declanșarea procesului de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București;

b) majorarea capitalului social și emiterea unui număr de acțiuni reprezentând 105% comparativ cu capitalul social existent al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București;

c) efectuarea de către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București a demersurilor necesare în vederea admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată administrată de Bursa de Valori București a acțiunilor acesteia și aprobarea modificării actului constitutiv, cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare; Modificări (1)

d) întreprinderea oricăror altor demersuri prevăzute de legislația în vigoare necesare pentru îndeplinirea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1, precum și pentru îndeplinirea formalităților necesare admiterii acțiunilor societății la tranzacționare pentru a aproba:

(i) prospectul de ofertă publică, anterior depunerii acestuia la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) lit. d) și orice alte documente necesare pentru îndeplinirea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1;

(ii) prețul de ofertă, mecanismul de determinare a prețului de vânzare, prețul de referință utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a prețului de vânzare și/sau prețul de vânzare, după caz, al acțiunilor nou-emise ca urmare a majorării capitalului social prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), cu respectarea prevederilor art. 5 și, ulterior, derulării acțiunilor prevăzute la art. 6 alin. (4) lit. e). Modificări (1)

(3) În toate cazurile, Ministerul Economiei, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, este mandatat să acorde mandate speciale reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București pentru a propune și aproba un preț de vânzare al acțiunilor nou-emise ca urmare a majorării capitalului social prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), care nu va fi mai mic decât valoarea nominală a acțiunilor nou-emise. Modificări (1)

Art. 4. -

(1) Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București angajează, potrivit prevederilor legale, servicii și activități de investiții prestate de un intermediar autorizat.

(2) Cheltuielile pentru ducerea la îndeplinire a strategiei de privatizare prevăzute la art. 1, precum și orice alte cheltuieli necesare pentru pregătirea și realizarea acesteia, inclusiv cheltuielile angajate în acest scop, de către Ministerul Economiei, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, precum și cele pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății vor fi suportate de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București. Modificări (1)

(3) Plata onorariilor pentru consultanții independenți angajați de către Ministerul Economiei, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, în vederea pregătirii și realizării strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 se va efectua de către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București în baza confirmării de către Ministerul Economiei, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, a îndeplinirii obligațiilor asumate prin contractele încheiate cu aceștia. Modificări (1)

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Prețul de vânzare al acțiunilor nou-emise va fi cel puțin egal cu prețul de ofertă sau cu prețul de referință utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a prețului de ofertă, mecanism aprobat de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în condițiile legii, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (3).

(2) Prețul de ofertă, mecanismul de determinare a prețului de vânzare, prețul de referință utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a prețului de vânzare și/sau prețul de vânzare, după caz, al acțiunilor nou-emise ca urmare a majorării capitalului social, precum și celelalte elemente ale vânzării se aprobă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor sau, după caz, de către consiliul de administrație al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București.

(3) Durata ofertei publice primare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) va fi stabilită, prin derogare de la prevederile art. 17 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și cu reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și va fi înscrisă în prospectul de ofertă publică.

Art. 6. -

(1) În vederea implementării strategiei de privatizare prevăzute la art. 1, se constituie o comisie pentru coordonarea procesului de privatizare, precum și o comisie de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare, formate din membri, titulari și supleanți, și secretariatele tehnice aferente acestora.

(2) Comisia pentru coordonarea procesului de privatizare are următoarea componență:

a) ministrul delegat pentru energie din cadrul Ministerului Economiei sau un secretar de stat, numit prin ordin al ministrului economiei -președinte;

b) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, desemnat prin ordin al ministrului;

c) un reprezentant din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, numit de prim-ministru;

d) șeful Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie sau un reprezentant desemnat prin decizie a șefului acestei instituții; Modificări (1)

e) un reprezentant al Ministerului Economiei, desemnat prin ordin al ministrului economiei;

f) directorul general al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București.

(3) Pentru fiecare membru titular, instituțiile și societatea comercială reprezentate în comisia pentru coordonarea procesului de privatizare își vor desemna câte un supleant.

(4) Comisia pentru coordonarea procesului de privatizare are următoarele atribuții:

a) coordonează activitatea comisiei de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare;

b) avizează documentele de intermediere ce urmează a fi încheiate cu intermediarul autorizat selectat, care sunt supuse aprobării adunării generale a acționarilor sau consiliului de administrație al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București, după caz;

c) analizează informările și rapoartele primite din partea comisiei de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare cu privire la stadiul procesului și aprobă sau propune măsuri concrete de derulare a procesului de privatizare;

d) aprobă prospectul de ofertă publică primară, care este supus aprobării adunării generale a acționarilor sau consiliului de administrație al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București, după caz;

e) avizează prețul de ofertă, mecanismul de determinare a prețului de vânzare sau prețul de referință utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a prețului de vânzare al acțiunilor nou-emise, pe baza recomandărilor intermediarului, care este aprobat de Guvern; Modificări (1)

f) ia măsurile care se impun pe parcursul derulării procesului de privatizare.

(5) Din comisia de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare vor face parte reprezentanți ai Ministerului Economiei, ai Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, precum și ai Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București.

(6) Numărul membrilor, nominalizarea acestora, drepturile și atribuțiile membrilor comisiei de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare și ale secretariatelor tehnice ale comisiilor prevăzute la alin. (1), precum și drepturile membrilor comisiei pentru coordonarea procesului de privatizare se stabilesc prin ordin al ministrului economiei, la propunerea șefului Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie.

(7) Activitatea comisiilor prevăzute la alin. (1) și ale secretariatelor tehnice aferente acestora încetează la data:

a) emiterii, în acest sens, a ordinului ministrului economiei, în cazul suspendării și/sau sistării procesului de privatizare potrivit strategiei prevăzute la art. 1, sau

b) finalizării procesului de privatizare potrivit strategiei prevăzute la art. 1, certificată prin confirmarea încasării sumelor reprezentând prețul acțiunilor potrivit contractului încheiat cu intermediarul autorizat.

Art. 7. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 252/2012 pentru aprobarea strategiei de privatizare a societăților comerciale filiale de distribuție a energiei electrice "Electrica Distribuție Transilvania Sud" - S.A., "Electrica Distribuție Transilvania Nord" - S.A. și "Electrica Distribuție Muntenia Nord" - S.A. prin metode specifice pieței de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 4 aprilie 2012 se abrogă.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul economiei,
Varujan Vosganian
Ministrul delegat pentru energie,
Constantin Niță
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

București, 6 martie 2013.

Nr. 85.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...