Parlamentul României

Legea nr. 51/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz

Modificări (...), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 146 din 19 martie 2013.

În vigoare de la 19 iunie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Ordonanța Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: Jurisprudență

"

(4) Autorizația tehnică de funcționare diferențiază operatorii economici pe clase, în funcție de tipul și complexitatea activității pe care o execută, fără a nominaliza și marca de autovehicule."

2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Conformitatea activităților prevăzute la art. 1, executate, se verifică prin inspecție cu dispozitive, echipamente și tehnologii specifice, care să garanteze că vehiculul supus acestor activități corespunde condițiilor și reglementărilor legale privind admiterea și menținerea în circulație a vehiculelor rutiere. Jurisprudență

(2) Operatorul economic asigură posibilitatea ca beneficiarul să asiste vizual, într-un spațiu special amenajat, în condiții de siguranță, separat de spațiul de lucru, în mod direct sau prin intermediul unui sistem video, la modul în care sunt executate activitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), în care sunt utilizate piesele, ansamblele și materialele și în care este efectuată manopera.

(3) La cererea beneficiarului, operatorul economic asigură accesul acestuia la facilitatea prevăzută la alin. (2).

(4) Operatorii economici sunt obligați să înregistreze rezultatele verificărilor executate conform alin. (1), să mențină dovezi care să demonstreze conformitatea activităților executate cu condițiile tehnice și de calitate impuse și să asigure respectarea prevederilor alin. (1)-(3).

(5) Nerespectarea condițiilor prevăzute la alin. (2)-(4) de către operatorii economici dă dreptul beneficiarului să refuze motivat în scris semnarea recepției respectivelor activități, prevăzute în devizul de lucrări, și inclusiv plata acestora, până în momentul în care acesta nu mai are obiecțiuni în ce privește realitatea și calitatea lucrărilor.

(6) Refuzul motivat în scris al semnării recepției de către beneficiar reprezintă o contestație, care se înregistrează în registrul contestațiilor al operatorului economic.

(7) Dacă refuzul beneficiarului se menține, acesta sau operatorul economic poate formula o contestație la reprezentanța R.A.R. și poate solicita prezența unui reprezentant al reprezentanței R.A.R., care, în termen de maximum 7 zile lucrătoare, analizează contestația și dispune aplicarea măsurilor legale.

(8) Dacă măsurile dispuse de R.A.R., conform prevederilor alin. (7), nu conduc la rezolvarea contestației, beneficiarul poate depune, după caz, plângere la instanța competentă, conform prevederilor legale, informând în acest sens și reprezentanța R.A.R.

(9) R.A.R. înființează, la nivelul fiecărei reprezentanțe teritoriale, un registru, denumit Registrul contestațiilor și plângerilor în justiție, în care sunt înregistrate toate contestațiile și plângerile primite conform alin. (7) și (8).

(10) R.A.R., în baza acestor contestații și plângeri, consemnate în Registrul contestațiilor și plângerilor în justiție, va efectua la operatorul economic respectiv, la cumularea a minimum 5 contestații consecutive confirmate, un audit de supraveghere, suplimentar față de auditul anual planificat, ale cărui costuri vor fi suportate de operatorul economic. Realizarea a două audituri de supraveghere suplimentare în decurs de 12 luni, în urma cărora se constată abateri de la prevederile legale, vor atrage în mod obligatoriu suspendarea autorizației tehnice de funcționare a operatorului pentru 30 de zile."

3. La articolul 61 alineatul (1), literele a)-d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) efectuarea activităților prevăzute la art. 1 alin. (2) fără autorizația tehnică de funcționare, cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei;

b) efectuarea activităților prevăzute la art. 1 alin. (2), pentru care autorizația tehnică de funcționare a fost suspendată total sau parțial, ori fără menținerea condițiilor inițiale de autorizare, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 3 și 4, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 5, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei;".

4. La articolul 61, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din amenda stabilită de agentul constatator, acesta făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal."

Art. II. -

Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum acesta a fost modificat prin prezenta lege, ale cărui prevederi intră în vigoare la 18 luni de la data publicării prezentei legi.

Art. III. -

În termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, Ministerul Transporturilor va modifica și completa Reglementările privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de întreținere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.131/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 și 1.160 bis din 21 decembrie 2005, în mod corespunzător modificărilor și completărilor dispuse de prezenta lege.

Art. IV. -

De la data intrării în vigoare a prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum acestea au fost modificate prin prezenta lege, în cazul operatorilor economici care nu îndeplinesc condițiile respective, se suspendă de drept autorizațiile tehnice de funcționare emise de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", până la data constatării de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român" a îndeplinirii acestora.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, PREȘEDINTELE SENATULUI
VIOREL HREBENCIUC GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

București, 14 martie 2013.

Nr. 51.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...