Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 82/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăți directe și pentru măsuri de piață în agricultură din 13.03.2013

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 martie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare M.A.D.R., gestionează sumele alocate temporar din vărsăminte din privatizare potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 82/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăți directe și pentru măsuri de piață în agricultură, prin contul de disponibil deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București: 54.04.03.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanțare și fonduri în cazul indisponibilităților temporare F.E.G.A.", cod IBAN RO51TREZ70054040331XXXXX, CUI 4221187.

(2) M.A.D.R. virează sumele încasate potrivit prevederilor alin. (1) în contul 54.04.03.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanțare și fonduri în cazul indisponibilităților temporare F.E.G.A.", cod IBAN RO51TREZ70054040331XXXXX, CUI 16517187, deschis pe numele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A., la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București. Din sumele astfel încasate A.P.I.A. efectuează plățile corespunzătoare în conturile beneficiarilor schemelor de plată și a măsurilor de piață în agricultură, exclusiv măsurile de intervenție pe piață.

Art. 2. -

(1) A.P.I.A., ca autoritate responsabilă pentru implementarea schemelor de plăți directe pentru agricultură, a ajutoarelor specifice și a măsurilor de piață și intervenție în agricultură, având ca sursă de finanțare Fondul European de Garantare Agricolă, centralizează cererile de plată depuse de beneficiari, iar după verificarea și certificarea acestora solicită M.A.D.R. sumele necesare efectuării plăților, conform anexei nr. 1 și transmite solicitarea, spre știință, Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală de trezorerie și datorie publică.

(2) M.A.D.R. centralizează la începutul fiecărei zile cererile de plată transmise de către A.P.I.A. în ziua anterioară și solicită Ministerului Finanțelor Publice, denumit în continuare M.F.P., o singură dată pe zi virarea sumelor alocate din vărsămintele obținute din privatizare pentru asigurarea fondurilor necesare efectuării cheltuielilor aferente schemelor de plată directă pe suprafață și măsurilor de piață în agricultură, exclusiv măsurile de intervenție pe piață.

(3) M.F.P. virează sumele în termen de 5 zile lucrătoare de la data fiecărei solicitări a M.A.D.R., până la concurența sumei 2.700.000 mii lei, în contul M.A.D.R. prevăzut la art. 1 alin. (1).

(4) M.A.D.R., prin Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene, virează sumele în contul A.P.I.A., prevăzut la art. 1 alin. (2), în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora de la M.F.P.

(5) Reîntregirea vărsămintelor obținute din privatizare utilizate se va efectua de către M.A.D.R. in termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării sumelor de la Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. 82/2013.

(6) În cazul în care sumele restituite de Comisia Europeană, reprezentând cheltuielile efectuate pe seama vărsămintelor obținute din privatizare, sunt diminuate cu sumele prevăzute la art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 82/2013, reconstituirea vărsămintelor obținute din privatizare se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul M.A.D.R., prin achitarea în lei a sumei rămase de restituit în contul 65.01.01 "Decontări în contul trezoreriei centrale - operațiuni proprii", cod IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX, deschis pe numele M.F.P. la Trezoreria Operativă Centrală, CUI 8609468.

(7) M.A.D.R. transmite lunar M.F.P. - Direcția generală de trezorerie și datorie publică, în termen de 10 zile calendaristice de la sfârșitul fiecărei luni calendaristice, modul de utilizare a sumelor alocate, conform anexei nr. 2.

Art. 3. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ

Nr. . . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . .

Ref: Solicitare de fonduri conform Hotărârii Guvernului nr. 82/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăți directe și pentru măsuri de piață în agricultură

Vă transmitem alăturat situația centralizatoare în vederea virării sumelor necesare efectuării cheltuielilor aferente schemelor de plată implicate în derularea F.E.G.A., conform Hotărârii Guvernului nr. 82/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăți directe și pentru măsuri de piață în agricultură, în sumă totală de . . . . . . . . . . . . . . . . . lei.

- lei -
Nr. crt. Denumirea schemei de plată Suma
1. Schema de plată directă unică pe suprafață
2. Schema de plată separată pentru zahăr
3. Ajutoare specifice
4. Măsuri de piață și intervenție
TOTAL:
Directorul general al A.P.I.A.,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura și ștampila)

În atenția domnului director general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene

Nr. . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . .

Ref: Situația utilizării sumelor alocate conform Hotărârii Guvernului nr. 82/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăți directe și pentru măsuri de piață în agricultură, pentru luna . . . . . . . . . . . . 2013

- lei -
Nr. crt. Denumirea schemei de plată Sume alocate Sume plătite Sume neutilizate
1. Schema de plată directă unică pe suprafață
2. Schema de plată separată pentru zahăr
3. Ajutoare specifice
4. Măsuri de piață și intervenție
TOTAL:
Directorul general,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura și ștampila)

În atenția domnului director general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Direcția generală de trezorerie și datorie publică

;
se încarcă...