Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 13/2013 privind serviciile poștale

Modificări (4), Puneri în aplicare (6), Referințe (5), Reviste (4), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 139 din 15 martie 2013.

În vigoare de la 25 martie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității și îmbunătățirea calității serviciului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, modificată și completată prin Directiva 2002/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iunie 2002 de modificare a Directivei 97/67/CE privind continuarea deschiderii spre concurență a serviciilor poștale ale Comunității,

având în vedere modificările survenite asupra textului Directivei 97/67/CE ca urmare a adoptării Directivei 2008/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 februarie 2008 de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea integrală a pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității,

ținând cont de faptul că obligația României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a asigura transpunerea Directivei 2008/6/CE în legislația națională până cel târziu la data de 31 decembrie 2012 nu a fost dusă la îndeplinire,

întrucât, ca urmare a nerespectării termenului de transpunere a Directivei 2008/6/CE, Comisia Europeană a declanșat proceduri prealabile acțiunii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor în temeiul art. 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, România primind din partea Comisiei Europene în data de 31 ianuarie 2013 Notificarea de punere în întârziere în cauza nr. 2013/0069,

având în vedere că o întârziere suplimentară în ceea ce privește respectarea acestei obligații poate atrage emiterea de către Comisia Europeană a avizului motivat de încălcare a obligațiilor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene și, ulterior, sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene în temeiul art. 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

ținând seama de faptul că Directiva 2008/6/CE a prevăzut drepturi în favoarea utilizatorilor într-un mod suficient de concret și de detaliat, astfel încât, prin neasigurarea efectivității unor astfel de drepturi, consecință a netranspunerii în termen a directivei indicate, se afectează îndeosebi în mod direct interesele utilizatorilor serviciilor poștale,

ținând cont de faptul că, potrivit art. 260 alin. (2) și (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, răspunderea României pentru încălcarea obligațiilor de a transpune Directiva 2008/6/CE se poate concretiza în plata atât a unei sume forfetare, cât și a unor penalități cu titlu cominatoriu,

având în vedere faptul că, prin Comunicarea Comisiei Europene SEC (2012) 6.106 din 31 august 2012, a fost stabilită pentru România suma minimă forfetară la 1.740.000 euro, iar valoarea factorului național "n" pentru calcularea penalităților cominatorii este de 3,28, penalitățile putând fi cuprinse între, aproximativ, 2.000 și 125.000 euro/zi de întârziere, ceea ce, în funcție de durata întârzierii transpunerii Directivei 2008/6/CE, ar putea avea un impact important asupra bugetului de stat,

luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul public, constituind situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta ordonanță de urgență are ca scop:

a) stabilirea condițiilor de furnizare a serviciilor poștale și asigurarea accesului la serviciul universal, în vederea stimulării unui cadru concurențial și promovării intereselor utilizatorilor;

b) reglementarea mecanismelor de finanțare a serviciului universal în condiții care să garanteze furnizarea permanentă a acestui serviciu;

c) stabilirea principiilor de tarifare, cu respectarea transparenței, pentru serviciile din sfera serviciului universal;

d) stabilirea unor cerințe minime de calitate pentru furnizarea serviciului universal și instituirea unui sistem care să asigure respectarea acestora.

Art. 2. -

În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:

1. servicii poștale - serviciile ce constau în colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale;

2. furnizor de servicii poștale - orice persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau orice persoană juridică a cărei activitate constă, în tot ori în parte, în furnizarea unuia sau a mai multor servicii poștale;

3. rețea poștală - sistemul de organizare și resursele de orice fel utilizate de furnizorii de servicii poștale, în principal, pentru:

a) colectarea trimiterilor poștale;

b) transportul și manipularea trimiterilor poștale de la punctele de acces până la centrele de distribuire;

c) distribuirea trimiterilor poștale la adresele indicate;

4. rețea poștală publică - rețeaua poștală utilizată de furnizorul de serviciu universal, desemnat de autoritatea de reglementare;

5. puncte de acces - instalațiile fizice, inclusiv cutiile poștale, puse la dispoziția publicului, prin intermediul cărora trimiterile poștale pot fi introduse în rețeaua poștală;

6. puncte de contact - ansamblul instalațiilor fizice prin intermediul cărora trimiterile poștale pot fi livrate destinatarilor;

7. colectare - operațiunea de preluare a trimiterilor poștale realizată fie prin intermediul punctelor de acces, fie de la o adresă indicată de expeditor;

8. livrare - operațiunea de predare de către furnizorul de servicii poștale a trimiterilor poștale;

9. distribuire - procesul care începe cu sortarea trimiterilor poștale și se încheie cu livrarea acestora la destinatari;

10. data depunerii trimiterii poștale - data la care trimiterea poștală a fost colectată. Dispozițiile art. 183 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile;

11. trimitere de corespondență - comunicare în formă scrisă pe orice fel de suport fizic, care urmează să fie transportată și livrată la adresa indicată de expeditor chiar pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia. Cărțile, cataloagele, ziarele, periodicele nu sunt considerate trimiteri de corespondență;

12. trimitere poștală înregistrată - trimitere poștală care face obiectul unui serviciu ce are drept particularitate eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care atestă data depunerii, precum și, de regulă, plata tarifului; Modificări (1)

13. trimitere poștală - bun adresat, aflat în forma finală în care urmează să fie transportat și livrat la adresa indicată de expeditor. Pe lângă trimiterile de corespondență, în această categorie sunt incluse, de exemplu, cărțile, cataloagele, ziarele, periodicele, coletele poștale care conțin bunuri cu sau fără valoare comercială și mandatele poștale pe suport hârtie; Modificări (2)

14. trimitere poștală internațională - trimitere poștală expediată de pe teritoriul României către o adresă care nu se află pe acest teritoriu sau expediată din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și trimiterea poștală expediată din afara teritoriului României către o adresă care nu se află pe acest teritoriu, dar aflată în tranzit pe teritoriul României;

15. trimitere poștală intracomunitară - trimiterea poștală internațională expediată de pe teritoriul României către o adresă de pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau expediată de la o adresă de pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene către o adresă de pe teritoriul României și trimiterea poștală expediată de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene către o adresă de pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, dar aflată în tranzit pe teritoriul României;

16. colet poștal - trimitere poștală cu greutatea maximă de 50 kg ce conține bunuri cu sau fără valoare comercială, altele decât trimiterile de corespondență; Modificări (1)

17. publicitate prin poștă - trimiterile poștale interne sau internaționale care urmează să fie transportate și livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, constând exclusiv în materiale de reclamă, marketing sau publicitate, ce conțin mesaje identice, cu excepția numelui, adresei și numărului de identificare a destinatarului, precum și a altor modificări care nu alterează natura mesajului, dacă aceste trimiteri sunt expediate unui număr semnificativ de destinatari, stabilit de autoritatea de reglementare. Nu constituie publicitate prin poștă:

a) chitanțele, facturile, situațiile financiare și alte mesaje având un conținut diferit;

b) trimiterile poștale care conțin, în afară de publicitate prin poștă, și alte trimiteri în același ambalaj;

18. serviciu de trimitere recomandată - serviciul poștal ale cărui particularități constau în oferirea unei garanții forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parțială ori deteriorare a trimiterii poștale înregistrate și în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta; Modificări (1), Reviste (2)

19. serviciu de trimitere cu valoare declarată - serviciul poștal a cărui particularitate constă în asigurarea unei trimiteri poștale înregistrate împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parțiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăși valoarea declarată de către expeditor, și în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale; Modificări (2), Reviste (2)

20. serviciu de trimitere contra ramburs - serviciul poștal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul rețelei poștale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poștale înregistrate;

21. serviciu confirmare de primire - serviciul poștal a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poștale înregistrate, confirmată în scris de destinatar;

22. mandat poștal pe suport hârtie - serviciul poștal a cărui particularitate constă în completarea unui formular în formă fizică pe baza căruia se execută, conform indicațiilor expeditorului, transferul și remiterea unei sume de bani, fără nicio deducere, destinatarului;

23. cecograme - trimiteri poștale în greutate de până la 7 kg, precum trimiterile poștale cecografice prezentate deschise, clișeele care poartă însemne ale cecografiei, înregistrările sonore și pe hârtie specială destinate numai pentru folosința nevăzătorilor, dacă sunt expediate de sau către un institut pentru nevăzători; Modificări (1)

24. furnizor de serviciu universal - furnizorul de servicii poștale care prestează unul sau mai multe servicii poștale din sfera serviciului universal, desemnat în acest sens de autoritatea de reglementare;

25. tarife terminale - remunerarea furnizorului de serviciu universal pentru distribuirea pe teritoriul României a trimiterilor poștale expediate din afara teritoriului României;

26. expeditor - persoana fizică sau juridică ce inițiază trimiterea poștală și, personal sau prin intermediul unui terț, o introduce în rețeaua poștală;

27. destinatar - persoana căreia îi este adresată trimiterea poștală;

28. utilizator - orice persoană fizică sau juridică ce beneficiază de furnizarea unui serviciu poștal în calitate de expeditor sau destinatar; Jurisprudență

29. integrator - orice persoană fizică sau juridică ce acționează pe bază contractuală ca intermediar între unul sau mai mulți expeditori și furnizorul de servicii poștale, a cărei activitate constă, în tot sau în parte, în generarea și prelucrarea trimiterilor poștale și introducerea acestora în rețeaua poștală a unui furnizor de servicii poștale, în vederea livrării la adresa indicată de expeditor; aceste servicii prestate de integrator nu sunt servicii poștale;

30. timbru poștal - hârtie de valoare emisă și pusă în circulație exclusiv sub autoritatea statului, ca atribut al suveranității acestuia, constituind dovada francării corespunzătoare valorii sale intrinseci, atunci când este aplicat pe o trimitere poștală în conformitate cu actele Uniunii Poștale Universale;

31. francare - modalitate de atestare a plății anticipate a tarifelor poștale prin utilizarea timbrelor poștale, a etichetelor autoadezive sau a impresiunilor obținute prin tipărire sau ștampilare;

32. efecte poștale - plicuri, aerograme, cărți poștale și orice alte întreguri poștale cu timbru imprimat care atestă plata anticipată a serviciului poștal;

33. tarif special - tarif redus, practicat de furnizorul de serviciu universal pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care acesta are obligația să le presteze, stabilit cu respectarea principiilor transparenței și nediscriminării;

34. cerințe esențiale - condițiile generale, fără caracter economic, prin care se impun cerințe pentru furnizarea serviciilor poștale, constând în: confidențialitatea corespondenței, asigurarea securității rețelei poștale în cazul transportului de bunuri periculoase, respectarea condițiilor de angajare, a sistemelor de securitate socială prevăzute de actele cu putere de lege sau de dispozițiile administrative și de reglementare și/sau de contractul colectiv negociat între partenerii sociali naționali, în conformitate cu legislația națională și a Uniunii Europene, și, după caz, protecția datelor, a mediului și normele de planificare a teritoriului. Protecția datelor include protecția datelor cu caracter personal, confidențialitatea informațiilor transmise sau stocate și protecția dreptului la viața privată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. - Modificări (1)

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu sunt aplicabile următoarelor servicii:

a) transportul și livrarea trimiterilor proprii personal de către expeditorul acestora;

b) transportul și livrarea trimiterilor proprii ale expeditorului prin intermediul unui sediu secundar al acestuia, în cazul în care trimiterile în cauză se referă la activitatea expeditorului și urmăresc în mod nemijlocit satisfacerea unui interes al acestuia, legat de activitatea în cauză;

c) transportul și livrarea trimiterilor efectuate cu titlu gratuit și în mod nemijlocit de către o persoană împuternicită de expeditor în acest scop;

d) colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale în cadrul unui serviciu organizat pentru uzul exclusiv al autorităților publice, în temeiul unor dispoziții legale speciale;

e) transportul și livrarea cu titlu gratuit a înscrisurilor care însoțesc bunurile transportate și livrate împreună cu acestea;

f) transportul și livrarea trimiterilor neadresate.

Art. 4. -

(1) Secretul trimiterilor poștale este inviolabil.

(2) Reținerea, deschiderea sau divulgarea conținutului trimiterilor poștale este permisă numai în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

CAPITOLUL II Regimul de autorizare generală a furnizorilor de servicii poștale Puneri în aplicare (1)

Art. 5. -

(1) Furnizarea serviciilor poștale se realizează în condițiile regimului de autorizare generală prevăzut de prezentul capitol.

(2) Regimul de autorizare generală este regimul juridic adoptat de autoritatea de reglementare, care stabilește drepturile și obligațiile furnizorilor de servicii poștale, permițând furnizarea de servicii poștale fără obținerea unei decizii explicite din partea autorității de reglementare, prin notificarea intenției de a presta activități de furnizare a serviciilor poștale.

(3) Regimul de autorizare generală stabilește obligații privind furnizarea serviciilor poștale, în scopul și în măsura necesare pentru garantarea respectării cerințelor esențiale.

(4) Regimul de autorizare generală poate stabili obligații specifice privind furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal, în scopul și în măsura necesare pentru asigurarea dreptului de acces la serviciul universal.

(5) Obligațiile prevăzute la alin. (3) și (4) pot privi, printre altele:

a) furnizarea unor servicii din sfera serviciului universal;

b) calitatea, disponibilitatea și modul de prestare a serviciilor furnizate;

c) eventualele contribuții datorate de furnizorul de servicii poștale în temeiul unui mecanism de compensare a costurilor implicate de furnizarea serviciilor poștale din sfera serviciului universal, în cazul în care furnizarea serviciului universal atrage un cost net, care poate reprezenta o sarcină injustă pentru furnizorii de serviciu universal;

d) obligația de a asigura securitatea rețelei și a trimiterilor poștale.

(6) Obligația prevăzută la alin. (5) lit. a) poate fi impusă numai furnizorilor de servicii poștale desemnați ca furnizori de serviciu universal.

(7) Furnizarea serviciilor poștale având ca obiect trimiteri poștale internaționale se realizează cu respectarea obligațiilor prevăzute de legislația vamală în vigoare.

Art. 6. - Modificări (1)

Furnizorii de servicii poștale incluse în sfera serviciului universal beneficiază de dreptul de a instala, a întreține, a înlocui și a muta cutii poștale pe imobilele aflate în proprietatea publică a statului sau a unităților administrativteritoriale, în următoarele condiții:

a) cu titlu gratuit, pe imobilele aflate în proprietatea publică a statului;

b) cu titlu gratuit și cu acordul unităților administrativteritoriale, pe imobilele aflate în proprietatea publică a acestora.

Art. 7. -

(1) În scopul realizării unei evidențe oficiale a furnizorilor, orice persoană care intenționează să furnizeze servicii poștale transmite autorității de reglementare o notificare. Notificarea se va realiza în mod obligatoriu prin completarea formularului-tip stabilit și actualizat de autoritatea de reglementare. Jurisprudență

(2) Persoanele care asigură doar sortarea sau transportul trimiterilor poștale nu au obligația transmiterii notificării prevăzute la alin. (1). Modificări (1)

(3) Pe baza notificărilor realizate, autoritatea de reglementare întocmește, actualizează și publică Registrul public al furnizorilor de servicii poștale.

(4) Autoritatea de reglementare stabilește condițiile și procedura de obținere, modificare, suspendare și retragere a dreptului de a furniza servicii poștale în condițiile regimului de autorizare generală, cu respectarea principiilor transparenței, nediscriminării, proporționalității și obiectivității. Modificări (1)

(5) Persoana care a transmis notificarea cu respectarea dispozițiilor legale este autorizată să furnizeze serviciile poștale pe care le-a indicat în notificare, aplicându-i-se în mod corespunzător regimul de autorizare generală.

(6) La cerere sau din oficiu, autoritatea de reglementare va elibera în cel mult 7 zile persoanei care a transmis notificarea cu respectarea dispozițiilor legale un certificat-tip prin care se atestă dreptul de a furniza servicii poștale. Modificări (1), Referințe (1)

CAPITOLUL III Serviciul universal

Art. 8. -

(1) Dreptul de acces la serviciul universal reprezintă dreptul de a beneficia de furnizarea permanentă a serviciilor poștale incluse în sfera serviciului universal, la un anumit nivel de calitate, în orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor.

(2) Orice persoană are dreptul de acces la serviciul universal.

(3) Serviciile incluse în sfera serviciului universal sunt:

a) colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale, în greutate de până la două kg; Modificări (1)

b) colectarea, sortarea, transportul și livrarea coletelor poștale interne și internaționale, în greutate de până la 10 kg; Modificări (1)

c) distribuirea coletelor poștale în greutate de până la 20 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia; Modificări (1)

d) serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiteri poștale din categoria prevăzută la lit. a);

e) serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect trimiteri poștale din categoriile prevăzute la lit. a)-c);

f) colectarea, sortarea, transportul și livrarea cecogramelor interne și internaționale;

g) orice alte servicii poștale stabilite prin lege, dacă răspund unor necesități de ordin social sau economic ale utilizatorilor, care nu pot fi asigurate în mod satisfăcător în condițiile unei piețe concurențiale.

(4) Autoritatea de reglementare poate mări limita de greutate prevăzută la alin. (3) lit. b) până la cel mult 20 kg.

(5) Dimensiunile minime și maxime ale trimiterilor poștale care fac obiectul serviciilor poștale pentru a căror furnizare a fost desemnat furnizorul de serviciu universal sunt cele stabilite de prevederile actelor adoptate de Uniunea Poștală Universală.

(6) Nu sunt incluse în sfera serviciului universal:

a) mandatul poștal pe suport hârtie;

b) serviciile de publicitate prin poștă;

c) serviciile poștale stabilite de autoritatea de reglementare, care prezintă caracteristici suplimentare față de cele prevăzute de prezenta ordonanța de urgență pentru serviciile incluse în sfera serviciului universal.

Art. 9. - Puneri în aplicare (1)

(1) Ministerul pentru Societatea Informațională, denumit în continuare MSI, stabilește politica și strategia privind serviciile poștale, respectiv serviciul universal, cu respectarea principiilor transparenței, obiectivității, proporționalității și nediscriminării.

(2) MSI va monitoriza, va evalua și va coordona politicile în domeniul serviciilor poștale, respectiv serviciul universal.

(3) Pe baza politicii și strategiei stabilite potrivit alin. (1), autoritatea de reglementare stabilește și publică condițiile și procedura pe care le aplică pentru a desemna unul sau mai mulți furnizori de servicii poștale ca furnizori de serviciu universal, precum și obligațiile și condițiile speciale pe care trebuie să le respecte aceștia și drepturile de care beneficiază în furnizarea serviciului universal. În stabilirea acestei proceduri, autoritatea de reglementare acționează în vederea limitării posibilelor efecte negative asupra concurenței, determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, precum și a asigurării protecției interesului public. Puneri în aplicare (1)

(4) Condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal se stabilesc de către autoritatea de reglementare, cu respectarea principiilor eficienței, obiectivității, transparenței, proporționalității și nediscriminării, asigurându-se, în același timp, eficiența costurilor pentru furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal.

(5) Orice furnizor de servicii poștale care asigură condițiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență pentru prestarea serviciilor poștale din sfera serviciului universal poate fi desemnat ca furnizor de serviciu universal pentru prestarea unuia sau mai multor servicii din sfera serviciului universal, pe întreg teritoriul național sau doar pe o parte a acestuia, astfel încât să se asigure acoperirea întregului teritoriu, pentru o perioadă suficientă care să asigure viabilitatea economică a serviciilor furnizate, cel mult 10 ani. Modificări (1)

(6) În cazul în care autoritatea de reglementare desemnează mai mulți furnizori de serviciu universal care concurează pe aceleași piețe din domeniul serviciilor poștale, stabilind totodată o anumită zonă în care fiecare dintre aceștia urmează să presteze respectivele servicii, condițiile în care se face desemnarea trebuie astfel stabilite încât să nu creeze niciunuia dintre furnizori un dezavantaj concurențial, respectându-se principiul păstrării unui echilibru din punctul de vedere al rentabilității prestării serviciilor poștale între zona respectivă și zona sau zonele ce au fost stabilite pentru ceilalți furnizori de serviciu universal concurenți și luând în considerare avantajele de ordin competitiv de care beneficiază fiecare dintre furnizorii de serviciu universal.

(7) Autoritatea de reglementare informează Comisia Europeană cu privire la măsurile luate privind asigurarea dreptului de acces la serviciul universal și asupra identității furnizorilor de serviciu universal desemnați.

Art. 10. -

(1) Autoritatea de reglementare stabilește condițiile de amplasare a punctelor de acces și a punctelor de contact din rețeaua poștală publică, astfel încât densitatea acestora să țină seama de nevoile utilizatorilor, precum și de cerințele minime de calitate impuse furnizorului de serviciu universal pentru serviciile poștale din sfera serviciului universal pe care are obligația să le presteze.

(2) Furnizorul de serviciu universal trebuie să asigure, în fiecare localitate în care prestează serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligația să le furnizeze, cel puțin o colectare de la fiecare punct de acces și cel puțin o livrare la adresa indicată, în fiecare zi lucrătoare, dar nu mai puțin de 5 zile pe săptămână, cu excepția cazurilor sau a condițiilor geografice considerate excepționale aprobate de autoritatea de reglementare.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), autoritatea de reglementare poate stabili ca livrarea să se facă la anumite instalații corespunzătoare, în condiții determinate.

(4) Autoritatea de reglementare informează Comisia Europeană și celelalte autorități naționale de reglementare din statele membre ale Uniunii Europene cu privire la situațiile de excepție determinate potrivit alin. (2) și (3).

(5) Condițiile specifice de livrare a trimiterilor poștale care fac obiectul unui serviciu inclus în sfera serviciului universal se stabilesc de autoritatea de reglementare.

Art. 11. -

În îndeplinirea obligațiilor de asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal, furnizorul de serviciu universal trebuie să respecte în mod cumulativ următoarele condiții generale:

a) să garanteze respectarea cerințelor esențiale, inclusiv a normelor privind securitatea rețelei poștale publice pe care o operează;

b) să ofere servicii identice utilizatorilor care se află în condiții comparabile;

c) să ofere servicii disponibile pentru toți utilizatorii, fără niciun fel de discriminare, în special din rațiuni de ordin politic, religios sau ideologic;

d) să ofere servicii în mod neîntrerupt, cu excepția cazurilor de forță majoră;

e) să asigure o evoluție continuă a serviciilor în funcție de cerințele tehnice, economice și sociale, precum și să urmărească adaptarea serviciilor la cerințele utilizatorilor;

f) să asigure accesul persoanelor cu dizabilități la serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligația să le presteze în condiții echivalente celor de care beneficiază ceilalți utilizatori, cu respectarea normelor adoptate de autoritatea de reglementare.

Art. 12. -

(1) Furnizorul de serviciu universal are obligația să pună la dispoziția utilizatorilor, integratorilor și a furnizorilor de servicii poștale, în mod regulat, informații detaliate și actualizate cu privire la caracteristicile serviciilor din sfera serviciului universal pe care le furnizează, în special informații referitoare la condițiile generale de acces la aceste servicii, precum și la tarifele și cerințele minime de calitate pentru aceste servicii.

(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) se publică pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal, în condițiile stabilite de autoritatea de reglementare.

(3) Autoritatea de reglementare informează Comisia Europeană cu privire la modalitățile de punere la dispoziția utilizatorilor, integratorilor și a furnizorilor de servicii poștale a informațiilor prevăzute la alin. (1).

(4) Furnizorul de serviciu universal are obligația de a asigura accesul utilizatorilor, integratorilor și furnizorilor de servicii poștale la rețeaua poștală publică pe care o operează, în condiții de transparență, obiectivitate și nediscriminare.

(5) În măsura necesară promovării eficienței economice și a concurenței efective pe piața serviciilor poștale, precum și în vederea maximizării beneficiilor utilizatorilor, autoritatea de reglementare poate stabili, cu respectarea principiilor transparenței, obiectivității și nediscriminării, condițiile tehnice și economice, inclusiv de preț, în care se realizează accesul utilizatorilor, integratorilor sau al furnizorilor de servicii poștale la rețeaua poștală publică a furnizorului de serviciu universal.

(6) În cazul în care au fost desemnați 2 sau mai mulți furnizori de serviciu universal, autoritatea de reglementare poate stabili condițiile în care furnizorul desemnat are acces la rețeaua poștală publică deținută de un alt furnizor de serviciu universal desemnat.

Art. 13. -

(1) Furnizorul de serviciu universal are obligația să asigure accesul altor furnizori de servicii poștale la serviciile poștale care intră în sfera serviciului universal pe care are obligația să le presteze și la elementele de infrastructură a rețelei poștale publice pe care o operează, în măsura necesară furnizării propriilor servicii poștale, în condiții transparente, proporționale și nediscriminatorii.

(2) Elementele de infrastructură a rețelei poștale publice prevăzute la alin. (1) includ:

a) elemente de infrastructură nonfizice, cum ar fi: sistemul de coduri poștale, informațiile privind modificarea adreselor, baza de date cuprinzând adresele la care pot fi livrate trimiterile poștale;

b) elemente de infrastructură fizice, cum ar fi: cutiile poștale de livrare, căsuțele poștale.

(3) Furnizorul de serviciu universal desemnat poate refuza accesul altor furnizori de servicii poștale la elementele de infrastructură a rețelei poștale publice, numai în măsura în care accesul solicitat afectează în mod substanțial capacitatea furnizorului de serviciu universal de a furniza propriile servicii.

(4) Condițiile tehnice și economice în care se realizează accesul se stabilesc pe baza unui contract civil, care va include și un preț reprezentând contraprestația echitabilă pentru serviciile prestate în condițiile alin. (1) sau pentru folosința elementelor de infrastructură a rețelei poștale publice.

(5) În cazul în care nu se ajunge la un acord privind condițiile de acces prevăzute la alin. (4), în termen de 45 de zile de la data primirii solicitării de acces, oricare dintre părți poate notifica autoritatea de reglementare, în vederea stabilirii condițiilor prevăzute la alin. (4). Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM, stabilește, cu respectarea principiilor transparenței, obiectivității și nediscriminării, condițiile în care furnizorul de serviciu universal asigură accesul potrivit alin. (1).

(6) Autoritatea de reglementare poate stabili, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, condițiile minime care trebuie respectate la încheierea oricărui contract privind accesul la serviciile poștale care intră în sfera serviciului universal pe care are obligația să le presteze sau la elementele de infrastructură a rețelei poștale publice.

(7) Dispozițiile prezentului articol nu condiționează dreptul niciuneia dintre părți de a se adresa instanțelor judecătorești competente, în condițiile legii.

Art. 14. - Modificări (1)

În vederea asigurării serviciului universal, furnizorul de serviciu universal beneficiază de următoarele drepturi:

a) dreptul de a acționa în relațiile internaționale în calitate de furnizor de serviciu universal și de a încheia acorduri operaționale în această calitate;

b) dreptul de a utiliza formularele internaționale specifice, prevăzute în acordurile internaționale la care România este parte.

CAPITOLUL IV Tarifare și contabilitate

Art. 15. -

Tarifele percepute pentru prestarea serviciilor poștale din sfera serviciului universal pe care furnizorul de serviciu universal are obligația să le presteze se stabilesc avându-se în vedere eficiența economică, asigurarea dreptului de acces la serviciul universal și dezvoltarea rețelei poștale publice.

Art. 16. - Modificări (1)

(1) Tarifele practicate de furnizorul de serviciu universal pentru fiecare dintre serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligația să le presteze trebuie să fie accesibile, indiferent de localizarea geografică, transparente, nediscriminatorii și fundamentate în funcție de costuri și să stimuleze furnizarea unui serviciu universal eficient.

(2) Furnizorul de serviciu universal are obligația de a supune spre aprobare autorității de reglementare tarifele percepute pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligația să le presteze și de a le aduce la cunoștința publicului cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care acestea intră în vigoare, în condițiile stabilite de autoritatea de reglementare.

(3) Modificarea tarifelor prevăzute la alin. (2) este supusă aprobării autorității de reglementare, în condițiile stabilite de aceasta.

(4) În vederea asigurării respectării principiilor prevăzute la alin. (1), autoritatea de reglementare poate impune modalitățile de stabilire sau de modificare a unor tarife pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care furnizorul de serviciu universal are obligația să le presteze, ținând seama și de caracteristicile specifice ale acestor servicii.

Art. 17. -

(1) Furnizorul de serviciu universal poate aplica tarife speciale pentru toți utilizatorii și integratorii, respectând principiile transparenței și nediscriminării atât cu privire la tarifele propriu-zise, cât și cu privire la condițiile asociate acestora.

(2) Stabilirea și practicarea tarifelor speciale prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte următoarele condiții cumulative:

a) tarifele speciale și condițiile asociate acestora sunt practicate în mod nediscriminatoriu atât între toți utilizatorii și integratorii care folosesc servicii poștale în condiții similare, cât și între aceste terțe părți și propriile servicii oferite de furnizorii de serviciu universal;

b) tarifele speciale sunt disponibile atât utilizatorilor persoane fizice, cât și utilizatorilor - persoane juridice, care introduc trimiteri în rețeaua poștală publică în condiții similare;

c) tarifele speciale sunt făcute publice în condițiile stabilite de autoritatea de reglementare și pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal.

(3) În vederea asigurării respectării dispozițiilor alin. (2), furnizorul de serviciu universal supune aprobării autorității de reglementare criteriile și condițiile pe baza cărora acordă tarife speciale, precum și orice modificări sau completări aduse acestora.

Art. 18. -

Autoritatea de reglementare poate stabili în sarcina furnizorului de serviciu universal obligația practicării, pe întregul teritoriu național, a unui nivel uniform al tarifelor percepute pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care este obligat să le presteze, fără a aduce atingere posibilității furnizorului de serviciu universal de a încheia acorduri tarifare individuale cu utilizatorii și integratorii, cu respectarea art. 17.

Art. 19. -

(1) La încheierea acordurilor privind tarifele terminale pentru trimiterile poștale intracomunitare expediate de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene către o adresă aflată pe teritoriul României, furnizorul de serviciu universal trebuie să respecte următoarele principii:

a) tarifele terminale să fie stabilite în funcție de costurile prelucrării și livrării trimiterilor poștale internaționale;

b) nivelul tarifelor terminale să fie corespunzător calității serviciului;

c) tarifele terminale să fie transparente și nediscriminatorii.

(2) În cazul în care nu există asemenea acorduri, furnizorul de serviciu universal aplică prevederile acordurilor internaționale în domeniu la care România este parte.

Art. 20. -

(1) Nu sunt supuse tarifării de către furnizorul de serviciu universal cecogramele și alte categorii de trimiteri poștale a căror gratuitate este prevăzută în acordurile internaționale la care România este parte.

(2) Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili și alte gratuități, precum și modalitățile de compensare financiară a furnizorului de serviciu universal pentru asigurarea furnizării acestor servicii.

CAPITOLUL V Finanțarea serviciului universal

Art. 21. -

De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență nu mai pot fi stabilite alte drepturi speciale sau exclusive privind furnizarea de servicii poștale.

Art. 22. -

(1) În cazul în care estimează că din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, în condițiile art. 8-12, rezultă un cost net care constituie o sarcină injustă pentru furnizorii de serviciu universal, autoritatea de reglementare va decide să compenseze costul net prin intermediul unui mecanism de partajare a acestui cost între furnizorii de servicii poștale și/sau utilizatori. Modificări (2), Referințe (1)

(2) Costul net al obligațiilor de serviciu universal se calculează ca diferență între costul net suportat de un furnizor de serviciu universal ca urmare a îndeplinirii obligațiilor de serviciu universal și costul net al aceluiași furnizor de servicii poștale, în cazul în care și-ar desfășura activitatea fără a avea obligațiile de serviciu universal.

(3) Calculul costului net va lua în considerare toți factorii relevanți, inclusiv beneficiile intangibile și avantajele comerciale de care furnizorul de servicii poștale se bucură ca urmare a desemnării ca furnizor de serviciu universal, existența unei marje rezonabile de profit și stimularea eficienței costurilor.

(4) Determinarea costului net se bazează pe următoarele:

a) elemente ale serviciilor din sfera serviciului universal care pot fi furnizate doar în pierdere sau în afara condițiilor comerciale normale;

b) costuri determinate de anumiți utilizatori sau grupuri de utilizatori cărora, având în vedere costurile de furnizare a unui anumit serviciu, veniturile generate și tarifele practicate de furnizorul de serviciu universal, nu le poate fi asigurat accesul la serviciile din sfera serviciului universal decât în pierdere sau în alte condiții decât practicile comerciale normale.

(5) Autoritatea de reglementare stabilește prin decizia de desemnare a furnizorului de serviciu universal modalitatea de calcul al costului net generat de îndeplinirea obligațiilor de furnizare a serviciilor din sfera serviciului universal, cu respectarea principiilor prevăzute la alin. (2) - (4).

(6) Informațiile contabile și orice alte informații utilizate pentru calcularea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal se verifică de un auditor independent, în condițiile stabilite de autoritatea de reglementare. Rezultatele verificării vor fi puse la dispoziția publicului de către autoritatea de reglementare.

Art. 23. - Modificări (2), Referințe (1)

(1) În vederea aplicării prevederilor art. 22 alin. (1), autoritatea de reglementare determină, cu respectarea principiilor transparenței, al minimei atingeri aduse concurenței, al nediscriminării și al proporționalității, un mecanism de compensare care va fi bazat pe contribuții ale furnizorilor de servicii poștale și/sau ale utilizatorilor și care va fi administrat de autoritatea de reglementare, în condițiile stabilite de aceasta. În acest scop, autoritatea de reglementare stabilește prin decizie cu caracter normativ:

a) criteriile de determinare a furnizorilor de servicii poștale și/sau a utilizatorilor care au obligația să contribuie la fondul de compensare;

b) modalitatea de stabilire a cuantumului contribuțiilor datorate;

c) baza de calcul al contribuțiilor datorate de furnizorii de servicii poștale astfel încât să se evite dubla impunere a anumitor categorii de venituri;

d) modalitatea și termenul de plată a contribuțiilor;

e) orice alte elemente necesare în vederea funcționării mecanismului de compensare.

(2) Contribuțiile datorate de furnizorii de servicii poștale sau sumele colectate de furnizorii de servicii poștale de la utilizatori pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, în temeiul prezentului articol, constituie creanțe bugetare administrate de autoritatea de reglementare, fiind aplicabile în mod corespunzător dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În cazul în care s-a realizat compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, autoritatea de reglementare publică un raport anual privind acest cost și contribuțiile efectuate de către furnizorii de servicii poștale și/sau utilizatori la mecanismul de compensare.

Art. 24. -

(1) Furnizorul de serviciu universal ține o evidență contabilă separată în cadrul contabilității interne de gestiune, prin aplicarea, în mod unitar, a principiilor privind elaborarea sistemului de evidență contabilă separată și a cerințelor privind întocmirea și transmiterea situațiilor financiare separate stabilite de autoritatea de reglementare.

(2) În cadrul contabilității interne de gestiune vor fi evidențiate distinct fiecare dintre serviciile incluse în sfera serviciului universal, pe de o parte, de cele neincluse în sfera serviciului universal, pe de altă parte.

(3) Sistemul de evidență contabilă separată asigură alocarea costurilor în următoarele categorii:

a) costuri directe care includ costurile ce pot fi repartizate în mod direct unui anumit serviciu sau produs;

b) costuri comune care includ costurile ce nu pot fi repartizate direct unui anumit serviciu sau produs.

(4) Alocarea costurilor prevăzute la alin. (3) lit. b) se realizează astfel:

a) atunci când este posibil, pe baza unei analize directe a originii lor;

b) atunci când analiza directă a originii nu este posibilă, costurile comune sunt alocate pe baza unei legături indirecte cu alte categorii de costuri sau cu un grup de categorii de costuri pentru care o alocare sau o reprezentare directă este posibilă; legătura indirectă se va baza pe structuri de cost comparabile;

c) atunci când nu există modalități de alocare directă sau indirectă, categoria de cost este alocată pe baza unei ponderi calculate prin raportarea tuturor cheltuielilor atribuite sau repartizate, direct sau indirect, pe fiecare serviciu din sfera serviciului universal, pe de o parte, și pe alte categorii de servicii poștale, pe de altă parte;

d) costurile comune care sunt necesare atât pentru furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal pe care are obligația să le presteze, cât și pentru furnizarea altor categorii de servicii poștale vor fi alocate în mod corespunzător; aceleași chei de repartizare se utilizează atât pentru serviciile din sfera serviciului universal, cât și pentru alte categorii de servicii poștale.

(5) Furnizorul de serviciu universal poate utiliza alte sisteme de evidență contabilă separată dacă acestea respectă dispozițiile alin. (3) și (4), numai cu aprobarea prealabilă a autorității de reglementare și cu informarea Comisiei Europene.

(6) Verificarea conformității sistemului de evidență contabilă separată cu principiile și cerințele stabilite potrivit prezentului articol se realizează de un auditor independent, în condițiile stabilite de autoritatea de reglementare. Furnizorul de serviciu universal are obligația de a publica anual declarația acestui organism privind respectarea acestor principii și cerințe.

Art. 25. -

(1) Autoritatea de reglementare transmite Comisiei Europene, la cerere, informații detaliate cu privire la sistemul de evidență contabilă separată elaborat de furnizorul de serviciu universal în procesul de implementare a obligației prevăzute la art. 24.

(2) La solicitarea scrisă a autorității de reglementare sau a Comisiei Europene, furnizorul de serviciu universal transmite acestora informații contabile detaliate rezultate din sistemul de evidență contabilă separată, acestea având obligația respectării confidențialității informațiilor transmise.

Art. 26. - Modificări (1)

În cazul în care autoritatea de reglementare decide că nu se justifică stabilirea mecanismului prevăzut la art. 23 pentru compensarea costurilor ocazionate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, iar furnizorul de serviciu universal nu beneficiază direct sau indirect de măsuri de natura ajutorului de stat sau cu efecte similare, asigurându-se astfel existența unei concurențe efective, autoritatea de reglementare poate decide să nu impună obligația de a ține evidența contabilă separată.

Art. 27. -

(1) Subvenționarea încrucișată de către furnizorul de serviciu universal între serviciile din sfera serviciului universal se poate realiza numai în măsura în care nu se restrânge, nu se împiedică sau nu se denaturează concurența.

(2) În cazul în care subvenționarea încrucișată restrânge, împiedică sau denaturează concurența, autoritatea de reglementare adoptă, prin decizie cu caracter individual, măsurile necesare în vederea asigurării respectării dispozițiilor alin. (1), conform atribuțiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

Art. 28. -

Autoritatea de reglementare poate impune furnizorilor de servicii poștale care au obligația de a contribui la mecanismul de compensare sau de a colecta contribuțiile utilizatorilor la mecanismul de compensare, conform dispozițiilor art. 23, introducerea unui sistem adecvat de evidență contabilă separată pentru a asigura funcționarea acestui mecanism.

CAPITOLUL VI Protecția utilizatorilor

Art. 29. -

(1) Furnizorul de serviciu universal are obligația de a respecta, în relațiile cu utilizatorii, regulile stabilite potrivit prezentului articol.

(2) Furnizorul de serviciu universal stabilește și supune spre aprobare autorității de reglementare, într-un termen stabilit de aceasta, regulile aplicabile serviciilor poștale din sfera serviciului universal pe care are obligația să le presteze.

(3) Autoritatea de reglementare analizează regulile aplicabile serviciilor poștale din sfera serviciului universal transmise de furnizorul de serviciu universal, în termen de 60 de zile de la data transmiterii acestora.

(4) În cazul în care apreciază că regulile propuse sunt nesatisfăcătoare din punct de vedere tehnic sau al protecției utilizatorilor ori contravin prevederilor legale, acordurilor internaționale la care România este parte sau regulilor minime obligatorii stabilite potrivit alin. (5), autoritatea de reglementare poate solicita modificarea corespunzătoare a acestor reguli, iar furnizorul de serviciu universal este obligat să opereze modificările cerute.

(5) Autoritatea de reglementare poate stabili reguli minime obligatorii aplicabile serviciilor poștale din sfera serviciului universal, cu respectarea prevederilor cuprinse în prezenta ordonanță de urgență, în celelalte acte normative și în acordurile internaționale la care România este parte.

Art. 30. -

(1) Furnizorul de serviciu universal are obligația de a respecta cerințele minime de calitate pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligația să le presteze. Modificări (1)

(2) Furnizorul de serviciu universal are obligația de a respecta cumulativ următoarele condiții: Modificări (1)

a) de a asigura livrarea la destinatari, în 3 zile lucrătoare de la data depunerii trimiterilor poștale intracomunitare din sfera serviciului universal din cea mai rapidă categorie standard la punctele de acces, a 85% din aceste trimiteri poștale;

b) de a asigura livrarea la destinatari, în 5 zile lucrătoare de la data depunerii trimiterilor poștale intracomunitare din sfera serviciului universal din cea mai rapidă categorie standard la punctele de acces, a 97% din aceste trimiteri poștale.

(3) Cerințele minime de calitate privind normele de distribuire pentru trimiterile poștale interne din sfera serviciului universal, precum și alte cerințe de calitate pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care furnizorul de serviciu universal are obligația să le presteze se stabilesc de autoritatea de reglementare. Modificări (1)

(4) Cerințele minime de calitate privind normele de distribuire a trimiterilor poștale interne din sfera serviciului universal din cea mai rapidă categorie standard se stabilesc astfel încât să se asigure respectarea cerințelor de calitate privind normele de distribuire pentru serviciile poștale ce au ca obiect trimiteri poștale intracomunitare, prevăzute la alin. (2), și se comunică de către autoritatea de reglementare Comisiei Europene. Modificări (1)

(5) În cazuri excepționale, determinate de infrastructura rețelei poștale publice sau de situații geografice speciale, autoritatea de reglementare poate stabili derogări de la cerințele minime de calitate prevăzute la alin. (2), informând în acest sens, de îndată, Comisia Europeană.

(6) În sensul prezentului articol, data depunerii este data la care trimiterea poștală a fost colectată prin intermediul punctelor de acces, dacă aceasta a fost colectată înainte de ultima operațiune de ridicare a trimiterilor poștale stabilită pentru respectivul punct de acces. În cazul în care colectarea are loc după acest moment-limită, se consideră că data depunerii trimiterii este data următoarei zile lucrătoare celei la care trimiterea poștală este colectată prin intermediul punctelor de acces.

Art. 31. -

(1) Respectarea cerințelor minime de calitate privind normele de distribuire pentru trimiterile poștale interne din sfera serviciului universal face anual obiectul evaluării de către un organism independent, în condițiile stabilite de autoritatea de reglementare. Raportul de evaluare întocmit se publică anual pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal. Modificări (1)

(2) Furnizorul de serviciu universal realizează un raport anual cu privire la respectarea altor cerințe minime de calitate, stabilite potrivit art. 30 alin. (3), care se transmite autorității de reglementare.

(3) Autoritatea de reglementare ia toate măsurile necesare pentru asigurarea realizării evaluării privind respectarea cerințelor minime de calitate stabilite potrivit art. 30, verificarea acestora și publicarea rapoartelor prevăzute la alin. (1) și (2).

(4) Evaluarea respectării cerințelor minime de calitate privind normele de distribuire pentru trimiterile poștale intracomunitare din sfera serviciului universal din cea mai rapidă categorie standard și publicarea raportului de evaluare se realizează în condițiile stabilite de Comisia Europeană. Modificări (1)

(5) Autoritatea de reglementare poate dispune, din oficiu ori la primirea unei plângeri sau sesizări, obligarea furnizorului de serviciu universal de a lua măsurile necesare în vederea asigurării respectării cerințelor minime de calitate.

(6) Cerințele minime de calitate prevăzute la art. 30 alin. (1) se publică pe paginile de internet ale furnizorului de serviciu universal și autorității de reglementare.

Art. 32. -

(1) Trimiterile poștale distribuite de un furnizor de servicii poștale trebuie să fie marcate corespunzător cu denumirea sau marca comercială a furnizorului respectiv.

(2) Publicitatea prin poștă trebuie să conțină un marcaj distinctiv, care să asigure identificarea acesteia ca atare, pe ambalajul trimiterii sau pe trimiterea în sine, în condiții stabilite de autoritatea de reglementare.

(3) Furnizorul de servicii poștale are obligația să asigure elemente de identificare proprii pentru personalul însărcinat cu colectarea și distribuirea trimiterilor poștale și să marcheze toate instalațiile fizice care fac parte din rețeaua poștală pe care o operează, inclusiv cutiile poștale, cu un semn distinctiv care să asigure identificarea furnizorului în cauză.

(4) Prin punctele de acces utilizate de un furnizor de servicii poștale se asigură și informarea utilizatorilor privind zilele și orele la care furnizorul ridică trimiterile poștale de la respectivul punct de acces.

(5) Autoritatea de reglementare poate stabili condițiile în care furnizorii de servicii poștale trebuie să își îndeplinească obligațiile prevăzute la alin. (1), (3) și (4).

Art. 33. -

(1) Furnizorii de servicii poștale au obligația să pună la dispoziția utilizatorilor condițiile generale privind furnizarea serviciilor poștale. Acestea vor conține cel puțin următoarele:

a) condițiile de acceptare a trimiterilor poștale;

b) condițiile de calitate pe care urmează să le îndeplinească serviciile poștale prestate;

c) răspunderea furnizorului de servicii poștale;

d) un mecanism simplu, transparent și accesibil de soluționare a reclamațiilor primite de la utilizatori, în special în ceea ce privește pierderea, furtul, distrugerea parțială ori totală sau deteriorarea trimiterilor poștale, precum și nerespectarea condițiilor de calitate a serviciilor.

(2) La momentul acceptării unei trimiteri poștale în rețeaua poștală, între furnizorul de servicii poștale și expeditor se consideră încheiat un contract individual, în condițiile generale prevăzute la alin. (1). Orice alte clauze pot fi stabilite prin acordul părților, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) Mecanismul de soluționare a reclamațiilor prevăzut la alin. (1) lit. d) trebuie să prevadă:

a) proceduri pentru determinarea furnizorului de servicii poștale căruia îi revine răspunderea, în cazul în care sunt implicați 2 sau mai mulți asemenea furnizori;

b) proceduri care să permită soluționarea echitabilă și promptă a reclamațiilor, precum și un sistem adecvat de rambursare sau compensare.

(4) Informațiile privind statistica reclamațiilor adresate furnizorului de serviciu universal, precum și modul în care acestea au fost soluționate se publică odată cu raportul de evaluare prevăzut la art. 31 alin. (1).

CAPITOLUL VII Condițiile de acceptare a trimiterilor poștale

Art. 34. -

Furnizorul de servicii poștale are obligația de a presta serviciile pentru care este autorizat, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, atât timp cât sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a) sunt întrunite atât condițiile de acceptare a trimiterilor poștale prevăzute în prezentul capitol și, după caz, în regulile stabilite potrivit art. 29, cât și, pentru trimiterile poștale internaționale, condițiile prevăzute în acordurile internaționale la care România este parte și condițiile de acceptare stabilite de țările de destinație;

b) colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale sunt posibile cu personalul și cu mijloacele obișnuite de care dispune furnizorul respectiv;

c) colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale nu sunt împiedicate de împrejurări de forță majoră, caz fortuit ori ca urmare a faptei expeditorului sau a unei terțe persoane pentru care furnizorul de servicii poștale nu este chemat, potrivit legii, să răspundă.

Art. 35. -

(1) Sunt excluse de la colectare, sortare, transport și livrare:

a) trimiterile poștale constând în bunuri al căror transport este interzis prin dispoziții legale, fie chiar și numai pe o porțiune din parcurs;

b) trimiterile poștale al căror ambalaj prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum și trimiterile poștale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate; Modificări (1)

c) trimiterile poștale care prezintă etichete sau inscripții vechi neîndepărtate.

(2) Următoarele categorii de trimiteri poștale sunt admise la colectare, sortare, transport și livrare numai dacă, pe lângă condițiile generale, sunt îndeplinite și condițiile speciale prevăzute pentru transportul acestor mărfuri, astfel: Modificări (1)

a) trimiterile poștale constând în bunuri pentru care sunt stabilite condiții speciale de transport, prin dispoziții legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare și altele similare, în condițiile prevăzute prin aceste dispoziții;

b) trimiterile poștale constând în bunuri al căror transport, încărcare, descărcare sau transbordare prezintă greutăți privind manipularea față de mijloacele sau instalațiile furnizorului de servicii poștale, în condițiile tehnice și de exploatare convenite de furnizor cu expeditorul, pentru fiecare caz.

Art. 36. -

(1) Atunci când natura bunului care face obiectul unei trimiteri poștale cere ca acesta să fie ambalat, furnizorul de servicii poștale trebuie să protejeze această trimitere poștală conform standardelor și normelor tehnice în vigoare. Pe toată durata operațiunilor de colectare, sortare, transport și livrare, furnizorul de servicii poștale răspunde pentru pierderea totală sau parțială a bunului expediat, precum și pentru pagubele pricinuite persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate sau celorlalte bunuri.

(2) Furnizorul de servicii poștale este obligat să accepte bunul ambalat de către expeditor atunci când ambalajul folosit corespunde standardelor și normelor tehnice în vigoare. În această situație responsabilitatea pierderii totale sau parțiale, deteriorării, pagubelor pricinuite persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate ori celorlalte bunuri, provocate de vicii ascunse prin ambalare, revine expeditorului.

(3) Dacă pentru anumite trimiteri poștale sunt necesare măsuri speciale de manipulare și depozitare, în funcție de natura lor, furnizorul de servicii poștale trebuie să aplice etichete sugestive care să indice modul de manipulare și depozitare. Furnizorul de servicii poștale poate pune la dispoziția expeditorului etichete tipizate. Furnizorul de servicii poștale este obligat să recunoască și să folosească inscripționările și etichetele aplicate de expeditor, atunci când acestea corespund standardelor și normelor tehnice în vigoare.

CAPITOLUL VIII Răspunderea pentru furnizarea serviciilor poștale

Art. 37. - Reviste (1)

(1) Răspunderea față de utilizatori pentru prestarea serviciilor poștale se stabilește potrivit contractelor încheiate cu utilizatorii, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și de celelalte dispoziții legale în vigoare.

(2) Furnizorul de serviciu universal are obligația de a respecta, în raporturile cu utilizatorii, clauzele contractului-cadru cu privire la furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal pe care acesta are obligația să le presteze.

(3) Contractul-cadru prevăzut la alin. (2) se aprobă de autoritatea de reglementare și se publică pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal. Condițiile de publicare a contractului-cadru se stabilesc de autoritatea de reglementare.

(4) Răspunderea față de utilizatori pentru serviciile poștale incluse în sfera serviciului universal pe care furnizorul de serviciu universal are obligația să le presteze se stabilește, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și a celorlalte dispoziții legale în vigoare, prin clauzele contractuluicadru prevăzut la alin. (2). Jurisprudență

Art. 38. -

(1) În cazul pierderii totale sau parțiale, distrugerii totale sau parțiale ori al deteriorării trimiterii poștale, furnizorul de servicii poștale răspunde pentru paguba pricinuită, dacă aceste împrejurări au survenit între momentul depunerii trimiterii și momentul livrării la destinatar.

(2) Utilizatorul care se consideră prejudiciat, în condițiile alin. (1), prin prestarea necorespunzătoare a serviciului de către furnizorul de servicii poștale poate adresa acestuia o reclamație prealabilă. Reclamația prealabilă poate fi adresată de către expeditor sau de către destinatar. Jurisprudență

(3) Termenul de introducere a reclamației prealabile adresate furnizorului de servicii poștale este de 6 luni și se calculează de la data depunerii trimiterii poștale.

(4) Furnizorul de servicii poștale are obligația de a soluționa reclamația prealabilă în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

(5) Termenul de păstrare a trimiterilor poștale în alte cazuri decât cel prevăzut la art. 40 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește prin contractul încheiat de furnizorul de servicii poștale cu utilizatorii, fără a putea fi mai mic de 6 luni de la data depunerii trimiterii poștale. Modificări (1)

Art. 39. -

(1) În cazul în care reclamația adresată conform art. 38 alin. (2) furnizorului de servicii poștale nu a fost soluționată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut la art. 38 alin. (4), utilizatorul în cauză poate înainta o plângere autorității de reglementare.

(2) Plângerea înaintată autorității de reglementare va fi însoțită de dovada îndeplinirii procedurii reclamației prealabile.

(3) Dispozițiile prezentului capitol nu condiționează dreptul niciuneia dintre părți de a se adresa instanțelor judecătorești competente, în condițiile legii.

Art. 40 -

(1) În toate cazurile, termenul pentru înaintarea plângerii sau pentru introducerea cererii de chemare în judecată este de un an.

(2) Termenul de prescripție prevăzut la alin. (1) curge de la data depunerii trimiterii poștale.

(3) Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având același obiect a fost înaintată sau nu autorității de reglementare.

Art. 41. - Referințe (1), Reviste (1)

(1) Expeditorul are dreptul la o despăgubire corespunzătoare pentru prejudiciul cauzat prin pierderea, furtul, distrugerea totală sau parțială ori prin deteriorarea trimiterii, despăgubire prevăzută la art. 42. Modificări (1)

(2) Expeditorul poate renunța la dreptul său de despăgubire în favoarea destinatarului.

Art. 42. - Reviste (1)

(1) Furnizorii de servicii poștale răspund pentru trimiterile poștale interne după cum urmează: Modificări (1)

a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală: Modificări (1), Referințe (1)

1. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

2. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, până în momentul livrării la destinatar;

3. cu întreaga valoare a rambursului, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, după livrarea acesteia destinatarului, când furnizorul de servicii poștale a omis încasarea rambursului de la destinatar;

4. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

b) în caz de pierdere ori distrugere parțială sau deteriorare:

1. cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile poștale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

2. cu cota-parte corespunzătoare greutății lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poștale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

3. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parțială, distrugere parțială sau deteriorare a trimiterilor poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

(2) La sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamației prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul. Referințe (1)

(3) Pierderea completă a conținutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poștale.

(4) În situația în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

(5) În afara despăgubirilor prevăzute la alin. (1) lit. a), se restituie și tarifele încasate la depunerea trimiterii poștale. Referințe (1)

(6) În cazul neefectuării prestațiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poștale, nominalizate de expeditor prin indicații speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar față de tariful aplicabil pentru serviciul poștal standard.

(7) În cazul pierderii dovezii privind predarea trimiterii poștale înregistrate, confirmată în scris de către destinatar, furnizorul de serviciu poștal are obligația întocmirii și punerii la dispoziția expeditorului a unui duplicat al dovezii de predare.

Art. 43. -

Furnizorul de servicii poștale este exonerat de răspundere în următoarele situații:

a) paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

b) utilizatorul nu are instalată o cutie poștală care să permită predarea trimiterii poștale sau aceasta nu asigură securitatea trimiterilor poștale ori, după caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poștale;

c) trimiterea a fost primită fără obiecții de către destinatar, cu excepția reclamațiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parțială a conținutului trimiterii poștale;

d) paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forță majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepția tarifului de asigurare.

Art. 44. -

(1) Pentru serviciul de mandat poștal pe suport hârtie, furnizorul de servicii poștale răspunde cu întreaga sumă depusă la punctul de acces.

(2) Furnizorii de servicii poștale sunt răspunzători de sumele transmise prin intermediul serviciului de mandat poștal pe suport hârtie până în momentul în care acestea au fost plătite.

(3) Dispozițiile art. 42 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 45. -

Trimiterile poștale rămân proprietatea expeditorului până când sunt livrate destinatarului.

Art. 46. - Modificări (1)

Furnizorul de servicii poștale răspunde pentru trimiterile poștale internaționale în conformitate cu prevederile acordurilor internaționale la care România este parte. În situația în care nu există acorduri internaționale se aplică prevederile prezentului capitol.

Art. 47. -

Părțile pot stabili prin contract clauzele de agravare a răspunderii furnizorului de servicii poștale prevăzute de prezentul capitol.

CAPITOLUL IX Autoritatea de reglementare

Art. 48. -

(1) Pentru scopurile aplicării prezentei ordonanțe de urgență, atribuțiile autorității de reglementare sunt îndeplinite de ANCOM. Modificări (1)

(2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, ANCOM urmărește, în principal, realizarea următoarelor obiective:

a) asigurarea dreptului de acces la serviciul universal;

b) promovarea intereselor utilizatorilor, în special ale celor cu handicap, boli cronice, cu vârstă înaintată, cu venituri mici sau care locuiesc în zone izolate, în zone din perimetrul rural sau în zone cu densitate demografică redusă;

c) promovarea eficienței economice a furnizorilor de servicii poștale;

d) asigurarea sustenabilității economice a activităților efectuate de furnizorii de servicii poștale.

(3) ANCOM este, de asemenea, împuternicită: Modificări (1)

a) să adopte reglementările și să impună obligațiile și condițiile necesare în vederea organizării aplicării prezentei ordonanțe de urgență;

b) să asigure supravegherea respectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, a măsurilor luate în aplicarea acesteia, precum și a drepturilor și obligațiilor furnizorilor de servicii poștale.

Art. 49. -

(1) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 48 alin. (3) lit. (a), ANCOM are obligația de a respecta procedura de consultare stabilită prin prezentul articol ori de câte ori măsurile pe care intenționează să le adopte sunt de natură să producă un impact semnificativ pe piața serviciilor poștale.

(2) ANCOM are obligația de a publica textul supus consultării pe pagina de internet proprie, precizând totodată și: data publicării documentului, data la care expiră termenul de depunere a observațiilor și data estimativă la care intenționează să adopte măsura care face obiectul consultării. Toate persoanele interesate care au solicitat înscrierea adresei lor de poștă electronică pe lista de corespondență special constituită a ANCOM vor fi informate cu privire la lansarea consultării cel mai târziu la data publicării documentului.

(3) De la data la care textul supus consultării este publicat pe pagina de internet, ANCOM va acorda un termen de cel puțin 30 de zile pentru depunerea de observații, în scris, de către orice persoană interesată. În situațiile în care este necesară adoptarea unor măsuri în regim de urgență, ANCOM va acorda pentru depunerea de observații un termen de 10 până la 30 de zile.

(4) Cel mai târziu la data publicării pe pagina de internet a proiectului deciziei prin care se adoptă măsura, ANCOM are obligația de a publica și un material de sinteză a observațiilor primite, în care va preciza și poziția sa față de aceste observații.

Art. 50. -

(1) ANCOM poate solicita în scris furnizorilor de servicii poștale sau altor persoane care desfășoară activități în domenii conexe pieței serviciilor poștale orice informații necesare în vederea exercitării atribuțiilor stabilite de prezenta ordonanță de urgență, inclusiv informații financiare ori informații care vizează furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, respectând, dacă este cazul, caracterul confidențial al informațiilor primite. Modificări (2)

(2) Informațiile se solicită motivat, iar cantitatea și natura acestora trebuie să fie proporționale cu scopul pentru care au fost solicitate.

(3) ANCOM poate impune furnizorilor de servicii poștale obligația de a transmite periodic anumite categorii de informații, în vederea realizării unor rapoarte statistice cu privire la furnizarea de servicii poștale sau unor servicii conexe. Puneri în aplicare (1)

(4) Informațiile solicitate potrivit alin. (1) sau stabilite potrivit alin. (3) vor fi furnizate în termenele și la nivelul de detaliu stabilite de ANCOM.

(5) ANCOM furnizează Comisiei Europene, la cererea motivată a acesteia, toate informațiile necesare în vederea exercitării atribuțiilor sale. Natura și cantitatea informațiilor vor fi proporționale cu scopul pentru care au fost solicitate.

(6) ANCOM transmite autorităților naționale de reglementare din domeniul serviciilor poștale din alte state membre ale Uniunii Europene informațiile solicitate motivat de acestea, în vederea îndeplinirii atribuțiilor acestora prevăzute de legislația Uniunii Europene.

(7) Dacă informațiile transmise potrivit prevederilor alin. (5) sau (6) sunt considerate confidențiale, în sensul legislației naționale și a Uniunii Europene privind confidențialitatea, ANCOM va înștiința Comisia Europeană și autoritățile naționale de reglementare cu privire la caracterul confidențial al informațiilor transmise, în vederea respectării acestuia.

(8) ANCOM asigură respectarea caracterului confidențial al informațiilor primite de la autoritățile naționale de reglementare din alte state membre ale Uniunii Europene, în situația în care este sesizată asupra caracterului confidențial al acestora.

Art. 51. - Modificări (1)

ANCOM cooperează cu autorități de reglementare în domeniul serviciilor poștale din străinătate, inclusiv pe baza unor acorduri de colaborare și schimb de informații, în vederea îndeplinirii atribuțiilor care îi revin în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, precum și pentru a facilita exercitarea de către aceste autorități a atribuțiilor ce le revin în temeiul legislației naționale aplicabile.

CAPITOLUL X Regim sancționator și dispoziții procedurale

Art. 52. -

(1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni:

1. depunerea următoarelor categorii de trimiteri poștale:

a) trimiteri poștale constând în bunuri care, prin natura lor sau prin modul cum sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate sau celorlalte bunuri;

b) trimiteri poștale al căror ambalaj prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum și trimiteri poștale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate; Modificări (1)

c) trimiteri poștale constând în bunuri al căror transport este interzis prin dispoziții legale, fie chiar și numai pe o porțiune din parcurs;

d) trimiteri poștale constând în bunuri pentru care sunt stabilite condiții speciale de transport, prin dispoziții legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare și altele similare, cu încălcarea condițiilor obligatorii prevăzute prin aceste dispoziții;

2. introducerea în trimiterile poștale cu tarif inferior a unor trimiteri poștale pentru care sunt stabilite tarife superioare sau tarife care prin însumare depășesc tariful trimiterii în care au fost introduse;

3. francarea trimiterilor poștale cu timbre decupate din efecte poștale întrebuințate sau prin oricare alt mijloc fraudulos;

4. împiedicarea instalării cutiilor poștale sau a instalațiilor fizice care constituie puncte de contact; Modificări (1)

5. deschiderea neautorizată a cutiilor poștale sau a instalațiilor fizice care constituie puncte de contact; Modificări (1)

6. amplasarea în vecinătatea sau pe suprafața unui obiect a oricăror semne, inscripții, mărci, embleme sau alte mijloace de identificare care pot genera riscul de confuzie cu cutiile poștale sau cu instalațiile fizice care constituie puncte de contact; Modificări (1)

7. introducerea în cutiile poștale sau în instalațiile fizice care constituie puncte de contact a unor bunuri care pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate sau celorlalte bunuri; Modificări (1)

8. utilizarea de semne, inscripții, mărci, embleme, ștampile sau orice alte mijloace de identificare care pot genera riscul de confuzie cu cele utilizate de un alt furnizor de servicii poștale.

(2) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni:

1. încălcarea de către furnizorii de servicii poștale a drepturilor acordate furnizorului de serviciu universal în temeiul prevederilor art. 14;

2. nerespectarea de către furnizorul de serviciu universal a condițiilor de amplasare a punctelor de acces și a punctelor de contact din rețeaua poștală publică stabilite de către ANCOM potrivit art. 10 alin. (1) sau încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 10 alin. (2); Modificări (1)

3. încălcarea de către furnizorul de serviciu universal a obligațiilor prevăzute la art. 11, art. 12 alin. (1), (2) și (4) sau art. 13 alin. (1) și (3), precum și nerespectarea principiilor și condițiilor stabilite de către ANCOM potrivit art. 12 alin. (5) și (6) și art. 13 alin. (5) și (6);

4. prestarea sau oferirea de servicii poștale de către persoane care nu sunt autorizate să furnizeze servicii poștale în sensul prezentei ordonanțe de urgență; Modificări (2)

5. prestarea sau oferirea de către furnizorii de servicii poștale a altor servicii poștale decât cele pentru care au obținut dreptul de furnizare;

6. nerespectarea de către furnizorii de servicii poștale a obligațiilor care le incumbă, potrivit regimului de autorizare generală;

7. încălcarea de către furnizorul de serviciu universal a obligațiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) - (3), precum și nerespectarea modalităților stabilite de către ANCOM potrivit art. 16 alin. (4); Modificări (1)

8. practicarea de către furnizorul de serviciu universal a unor tarife speciale, cu nerespectarea dispozițiilor art. 17;

9. nerespectarea de către furnizorul de serviciu universal a obligației stabilite în conformitate cu art. 18;

10. practicarea de către furnizorul de serviciu universal a unor tarife terminale cu nerespectarea prevederilor art. 19;

11. tarifarea de către furnizorul de serviciu universal a trimiterilor poștale pentru care trebuie să asigure gratuitatea, potrivit prevederilor art. 20;

12. nerespectarea de către furnizorul de serviciu universal a obligației de a ține o evidență contabilă separată, în condițiile prevăzute de art. 24;

13. încălcarea de către furnizorul de serviciu universal a prevederilor art. 27 alin. (1) sau a măsurilor dispuse de autoritatea de reglementare în temeiul art. 27 alin. (2);

14. nerespectarea de către furnizorii de servicii poștale a obligației impuse în conformitate cu dispozițiile art. 28;

15. nerespectarea de către furnizorul de serviciu universal a regulilor aplicabile serviciilor poștale din sfera serviciului universal stabilite potrivit art. 29;

16. nerespectarea de către furnizorul de serviciu universal a cerințelor minime de calitate stabilite potrivit art. 30 alin. (1) - (3); Modificări (1)

17. nerespectarea de către furnizorul de serviciu universal a obligațiilor impuse potrivit art. 31;

18. nerespectarea de către furnizorii de servicii poștale a obligațiilor prevăzute de art. 32 alin. (1) - (4), art. 33 alin. (1), (3) și (4) sau art. 34, precum și nerespectarea condițiilor stabilite de către ANCOM potrivit art. 32 alin. (5);

19. nerespectarea de către furnizorul de serviciu universal a clauzelor contractului-cadru prevăzut la art. 37 alin. (2);

20. nerespectarea de către furnizorii de servicii poștale a termenului de soluționare a reclamației prealabile stabilit potrivit art. 38 alin. (4);

21. nerespectarea de către furnizorii de servicii poștale a termenului minim de păstrare a trimiterilor stabilit în condițiile art. 38 alin. (5); Modificări (1)

22. nerespectarea de către furnizorul de servicii poștale a obligației prevăzute de dispozițiile art. 42 alin. ( 7).

Art. 53. - Reviste (1)

(1) Contravențiile prevăzute la art. 52 se sancționează astfel:

1. în cazul persoanelor fizice:

a) cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 52 alin. (1);

b) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru săvârșirea contravenției prevăzute la art. 52 alin. (2) pct. 4.

2. în cazul persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale:

a) cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei, pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 52 alin. (1) și art. 52 alin. (2) pct. 18 și 20-22;

b) cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 52 alin. (2) pct. 3, 11, 15 și 19; Modificări (1)

c) cu amendă de la 5.000 lei până la 2% din cifra de afaceri, pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 52 alin. (2) pct. 1, 2, 4-10, 12-14, 16 și 17. Modificări (2)

(2) Cifra de afaceri este cea prevăzută în ultima situație financiară anuală raportată de operatorul economic.

(3) Pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cifrei de afaceri prevăzute la alin. (1) pct. 2 lit. c) îi corespunde totalitatea veniturilor brute realizate de respectivii operatori economici.

Art. 54. -

(1) Controlul respectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență revine ANCOM, care acționează prin personalul de specialitate împuternicit în acest scop, denumit în continuare personal de control sau, după caz, Ministerului Afacerilor Interne, care acționează prin ofițerii sau agenții de poliție, ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române, precum și prin polițiștii de frontieră, pentru faptele constatate în zona specifică de competență. Modificări (1)

(2) În exercitarea atribuțiilor specifice, personalul de control poate să efectueze acțiuni de control, inclusiv inopinate, în condițiile legii, în cadrul cărora poate să solicite și să primească, de la persoanele care dețin sau au obligația să dețină, la fața locului sau la termenul stabilit, orice informații sau documente necesare pentru efectuarea controlului, menționând temeiul legal și scopul solicitării, să ridice copii de pe orice registre, acte financiar-contabile și comerciale ori alte acte sau documente, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) Rezultatul acțiunilor de control efectuate de către personalul de control va fi consemnat într-o notă de control, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 55.

(4) La solicitarea ANCOM, în ipoteza în care poate exista o opoziție la desfășurarea acțiunii de control, în vederea identificării persoanelor fizice, organele de poliție sunt obligate să însoțească și să asigure sprijinul necesar personalului de control pentru exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor de control prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.

Art. 55. -

(1) Constatarea și aplicarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 52 alin. (1) se realizează de către personalul de control sau, după caz, de către personalul din cadrul Ministerului Afacerilor Interne prevăzut la art. 54 alin. (1), prin procesul-verbal de constatare a contravenției și aplicare a sancțiunii.

(2) Contravențiile prevăzute la art. 52 alin. (2) se constată de către personalul de control prin procesul-verbal de constatare a contravenției și aplicare a sancțiunii, iar sancțiunea se aplică de către președintele ANCOM, prin rezoluție scrisă pe procesul-verbal de constatare a contravenției și aplicare a sancțiunii. Modificări (1)

Art. 56. -

(1) În cazul constatării unei contravenții în conformitate cu art. 55, ANCOM va dispune măsurile necesare pentru a asigura încetarea încălcării și remedierea situației produse. Măsurile vor fi adecvate și proporționale cu încălcarea săvârșită și vor prevedea un termen în care furnizorul trebuie să se conformeze acestora. Modificări (1)

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se dispun odată cu aplicarea sancțiunii, astfel:

a) pentru contravențiile constatate în conformitate cu art. 55 alin. (1) teza I, de către personalul de control prin procesul-verbal de constatare a contravenției și aplicare a sancțiunii;

b) pentru contravențiile constatate în conformitate cu art. 55 alin. (2), de către președintele ANCOM - prin rezoluție scrisă pe procesul-verbal de constatare a contravenției și aplicare a sancțiunii.

Art. 57. -

(1) ANCOM poate obliga furnizorii de servicii poștale sau alte persoane fizice sau juridice care desfășoară activități în domenii conexe pieței serviciilor poștale la plata unor amenzi administrative de la 100 lei la 15.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, pentru a-i determina: Modificări (1)

a) să furnizeze în mod corect și complet informațiile care le-au fost solicitate conform prevederilor art. 25 alin. (2), art. 50 alin. (1) sau art. 54 alin. (2), precum și informațiile stabilite în conformitate cu art. 50 alin. (3);

b) să se supună controlului prevăzut la art. 54 alin. (1) și (2);

(2) Sancțiunea prevăzută la alin. (1) se aplică prin decizie a președintelui ANCOM și produce efecte de la data comunicării.

(3) Sumelor rezultate din încasarea amenzilor administrative stabilite la alin. (1) li se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 58. - Modificări (1)

(1) În cazul săvârșirii contravenției prevăzute la art. 52 alin. (2) pct. 5, furnizorului de servicii poștale i se aplică sancțiunea contravențională complementară de retragere a dreptului de a furniza servicii poștale pe baza regimului de autorizare generală, nemaiputând beneficia de dreptul de a furniza servicii poștale pe o perioadă de 3 ani de la aplicarea sancțiunii. Modificări (1)

(2) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate numai în condițiile legii.

Art. 59. -

Dispozițiile prevăzute la art. 52 referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL XI Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 60. -

(1) MSI este organul administrației publice centrale care are sarcina de a organiza și de a supraveghea îndeplinirea obligațiilor ce rezultă pentru România din actele Uniunii Poștale Universale și din alte instrumente juridice internaționale în domeniul poștal la care România este parte.

(2) MSI reprezintă administrația poștală română în relațiile cu toate organizațiile internaționale.

(3) MSI poate delega îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) și (2) altor persoane juridice.

(4) MSI este organul administrației publice centrale care elaborează politica în domeniul timbrelor și efectelor poștale.

Art. 61. -

Drepturile exclusive stabilite în favoarea furnizorului de serviciu universal desemnat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență încetează la data expirării perioadei de desemnare.

Art. 62. - Modificări (1)

Ordonanța Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poștale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

"

Ordonanța Guvernului privind unele măsuri pentru emiterea și comercializarea timbrelor și efectelor poștale"

2. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

"

Art. 34. -

Planurile emisiunilor filatelice, condițiile de emitere, tipărire, punere în circulație, retragere din circulație și de comercializare a timbrelor și efectelor poștale se stabilesc de autoritatea de reglementare, în conformitate cu politica în domeniul timbrelor și efectelor poștale elaborată de Ministerul pentru Societatea Informațională."

3. Articolul 1 se abrogă.

4. La articolul 2, partea introductivă și literele a)-m) și o)-v) se abrogă.

5. Articolele 3-10 se abrogă.

6. La articolul 11, partea introductivă și literele c)-g) se abrogă.

7. Articolele 12-14, 15, 16 și 18 se abrogă.

8. La articolul 22, alineatele (1), (2) și (4)-(6) se abrogă.

9. Articolele 23, 24, 25-32 și 37-39 se abrogă.

10. La articolul 40, alineatele (1)-(5) și (8) se abrogă.

11. Articolul 41 se abrogă.

12. La articolul 42 alineatul (1), teza întâi se abrogă.

13. La articolul 42, alineatul (2) se abrogă.

14. La articolul 43 alineatul (1), partea introductivă și litera a) punctele 1-3 și 5 și litera b) se abrogă.

15. La articolul 43, alineatele (2) și (4)-(7) se abrogă.

16. Articolul 44, articolele 47-50, 52 și 53 se abrogă.

17. La articolul 54, alineatul (1) se abrogă.

18. Articolele 55-57 se abrogă.

19. La articolul 58, punctele 1-19 se abrogă.

20. La articolul 59 alineatul (1), litera a) se abrogă.

21. Articolul 60 se abrogă.

22. La articolul 61, alineatele (3) și (6) se abrogă.

23. Articolele 62, 65 și 67-69 se abrogă.

Art. 63. -

Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezenta ordonanță de urgență transpune prevederile:

- Directivei 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității și îmbunătățirea calității serviciului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L nr. 15 din 21 ianuarie 1998, modificată și completată prin:

- Directiva 2002/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iunie 2002 de modificare a Directivei 97/67/CE privind continuarea deschiderii spre concurență a serviciilor poștale ale Comunității, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L nr. 176 din 5 iulie 2002;

- Directiva 2008/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 februarie 2008 de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea integrală a pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 52 din 27 februarie 2008.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul pentru societatea informațională,
Dan Nica
p. Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
Cristin-Nicolae Popa
Ministrul culturii,
Daniel-Constantin Barbu
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlățean

București, 6 martie 2013.

Nr. 13.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Serviciile poștale " pierderi și despăgubiri
Despre citarea părților într-un proces civil
Decizia nr. 303 din 8 mai 2018
Achitarea contravențiilor: plata a numai jumătate din amendă în cel mult 15 zile
;
se încarcă...