Guvernul României

Normele meodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule din 13.03.2013

Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Admiteri hotărâri prealabile (1), Referințe (1), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 137 din 14 martie 2013.

În vigoare de la 14 martie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Sfera de aplicare a timbrului de mediu pentru autovehicule

Art. 1. -

(1) Timbrul de mediu, denumit în continuare timbru, reglementat de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, denumită în continuare ordonanța de urgență, se aplică, potrivit prevederilor art. 4 din ordonanța de urgență, autovehiculelor din categoriile M1, M2, M3 și N1, N2, N3, autovehicule în cazul cărora în rubrica 1 "Categoria" din cartea de identitate a vehiculului este înscris unul dintre codurile: M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1, N1G, N2, N 2G, N3 sau N3G.

(2) Pentru autovehiculele înmatriculate în România după data de 1 ianuarie 2007, pentru care se solicită transcrierea dreptului de proprietate, timbrul se achită și în cazul în care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Timbrul se achită și în situația transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul după încetarea unei exceptări sau scutiri în baza căreia s-a realizat înmatricularea, potrivit reglementărilor în vigoare la momentul înmatriculării.

(4) Timbrul se achită și în situația autovehiculelor pentru care s-a dispus de către instanțe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat.

CAPITOLUL II Exceptarea de la plata taxei

Art. 2. -

(1) Exceptările de la plata taxei, prevăzute la art. 3 alin. (1) din ordonanță, se acordă pe baza mențiunilor speciale înscrise în cartea de identitate a vehiculului.

(2) Pentru exceptarea prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b) din ordonanța de urgență, în cazul autovehiculelor special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum și în scopul preluării și transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat, Regia Autonomă "Registrul Auto Român" menționează la rubrica "Modificări ce nu afectează performanțele și caracteristicile de folosință ale vehiculului" din cartea de identitate a vehiculului tipul dispozitivului cu care este echipat autovehiculul, în conformitate cu prevederile RNTR-7, numai dacă dispozitivul este certificat și numai după verificarea modului de fixare și funcționare a acestuia. În sensul art. 3 alin. (5) din ordonanța de urgență, echiparea autovehiculului cu o cutie de viteze care poate funcționa în regim automat nu constituie o modificare specială a acestuia și nu determină singură exceptarea de la plata timbrului. În cazul autovehiculelor special construite/modificate în scopul preluării și transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat în scaune rulante, Regia Autonomă "Registrul Auto Român" înscrie în cartea de identitate a vehiculului următoarele: la rubrica 1 "Categoria" - "Autovehicul special M1" și la rubrica 2 "Caroseria" - "SH vehicul accesibil scaunelor rulante".

(3) Pentru exceptările prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d) din ordonanța de urgență, mențiunile speciale înscrise de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în cartea de identitate a vehiculului sunt, după caz:

a) la rubrica 1 "Categoria" este înscris textul "Autovehicul special", iar la rubrica 2 "Caroseria" este înscris textul "SC ambulanță";

b) la rubrica 1 "Categoria" este înscris textul "Autovehicul special", la rubrica 2 "Caroseria" este înscris textul "SG alte activități" sau "SG 99 alte activități", iar la rubrica "Modificări ce nu afectează performanțele și caracteristicile de folosință ale vehiculului" este înscris textul "Echipament servicii de medicină";

c) la rubrica 1 "Categoria" este înscris textul "Autovehicul special", la rubrica 2 "Caroseria" este înscris textul "SG alte activități" sau "SG 99 alte activități", iar la rubrica "Modificări ce nu afectează performanțele și caracteristicile de folosință ale vehiculului" este înscris textul "Echipament ajutor de urgență";

d) la rubrica 1 "Categoria" este înscris textul "Autovehicul special", la rubrica 2 "Caroseria" este înscris textul "SG alte activități" sau "SG 99 alte activități", iar la rubrica "Modificări ce nu afectează performanțele și caracteristicile de folosință ale vehiculului" este înscris textul "Echipament descarcerare";

e) la rubrica 1 "Categoria" este înscris textul "Autovehicul special", la rubrica 2 "Caroseria" este înscris fie textul "SG pompieră" sau "SG 31 pompieră", fie textul "SG alte activități" sau "SG 99 alte activități", iar în acest caz la rubrica "Modificări ce nu afectează performanțele și caracteristicile de folosință ale vehiculului" este înscris textul "Echipament de stingere a incendiilor".

CAPITOLUL III Autoritatea competentă pentru calculul timbrului

Art. 3. -

(1) Timbrul se calculează de organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care reprezintă:

a) în cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii liberale - organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe;

b) în cazul persoanelor fizice - organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică își are domiciliul fiscal.

(2) În vederea calculării timbrului de către autoritatea fiscală, persoana fizică sau persoana juridică în numele căreia se efectuează una dintre operațiunile prevăzute la art. 4 din ordonanța de urgență, denumită în continuare contribuabil, trebuie să prezinte, în copie și în original, următoarele documente:

a) cartea de identitate a vehiculului;

b) documente care atestă dobândirea dreptului de proprietate asupra autovehiculului pentru care se solicită plata timbrului de către contribuabil;

c) în cazul autovehiculelor rulate achiziționate din alte state, un document din care să rezulte data primei înmatriculări a acestora și, după caz, declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 6 alin. (5), precum și rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" ori rezultatul evaluării individuale efectuate potrivit art. 6 alin. (20).

(3) Procedura de stabilire a timbrului se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice. Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, în locul cărții de identitate a vehiculului, prevăzută la alin. (2) lit. a), va fi prezentat un document care să conțină elementele necesare calculului timbrului de către organul fiscal, al cărui model va fi stabilit în ordinul prevăzut la alin. (3).

(5) Timbrul se achită în lei de contribuabili, prin virament sau în numerar, la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care aceștia sunt înregistrați ca plătitori de impozite și taxe sau își au domiciliul fiscal, în contul 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală a contribuabililor persoane fizice sau juridice.

(6) În ultima zi lucrătoare a lunii, unitățile Trezoreriei Statului transferă în contul 74.16.10.09 "Veniturile Fondului pentru mediu Timbrul de mediu pentru autovehicule", deschis la Trezoreria Statului Sector 6, codificat cu codul de identificare fiscală al Administrației Fondului pentru Mediu, sumele colectate în contul prevăzut la alin. (5).

(7) Transferul sumelor se efectuează din contul 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), la nivelul soldului creditor al contului.

(8) Concomitent cu efectuarea operațiunilor de transfer prevăzute la alin. (6), unitățile Trezoreriei Statului transmit în sistem electronic Administrației Fondului pentru Mediu un fișier conținând toate operațiunile efectuate prin contul 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule".

Art. 4. -

(1) În cazul în care se solicită transcrierea dreptului de proprietate pentru un autovehicul înmatriculat după 1 ianuarie 2007, iar proprietarului plătitor al taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, al taxei pe poluare pentru autovehicule, al taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau al timbrului de mediu pentru autovehicule nu i s-a restituit cuantumul acesteia sau valoarea reziduală prevăzută la art. 7 alin. (1) din ordonanța de urgență, organul fiscal competent eliberează un document care evidențiază această situație. Jurisprudență

(2) Documentul prevăzut la alin. (1) se prezintă la serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculări vehicule odată cu solicitarea transcrierii dreptului de proprietate.

(3) Procedura de întocmire și eliberare a documentului prevăzut la alin. (1), precum și forma acestuia se aprobă prin ordinul prevăzut la art. 10 alin. (2).

(4) Verificarea achitării timbrului se realizează cu ajutorul sistemului informatic prevăzut la art. 14 din ordonanța de urgență de către personalul din cadrul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculări vehicule.

CAPITOLUL IV Calculul timbrului

Art. 5. -

Timbrul se stabilește în baza unei formule care cuprinde elementele de mai jos:

a) norma de poluare Euro se regăsește codificată în cartea de identitate a vehiculului la rubrica 5 "Numărul de omologare", prin ultimele două caractere din numărul de omologare, după cum urmează: Jurisprudență

Norma de poluare Euro Codificare
Non-Euro E0 sau R0
Euro 1/Euro I E1/R1
Euro 2/Euro II E2/R2
Euro 3/Euro III E3/R3
Euro 4/Euro IV E4/R4
Euro 5/Euro V E5/R5 sau RE
Euro 6/Euro VI E6/R6

1. în cazul autovehiculelor electrice, codificarea este EE. Autovehiculele hibride au înscris în cartea de identitate a vehiculului, la rubrica 10 "Motorul - Sursa de energie", un text care include cuvântul "hibrid";

2. autovehiculelor speciale a căror deplasare pe drumurile publice este în general limitată numai la și de la locul de muncă, ale căror motoare respectă normele privind poluarea chimică și care, conform legii, sunt încadrate în categoria N3, având număr de omologare înscris în cartea de identitate a vehiculului H0, H1, H2, H3, H4 și H5, le corespund normele de poluare după cum urmează:

Codul specific autovehiculelor cu motoare care respectă normele de poluare chimică aplicabile mașinilor mobile nerutiere Norma Euro de echivalare
H0 Non-Euro
H1 Euro II
H2 Euro III
H3 Euro IV
H4 Euro V
H5 Euro VI

b) nivelul emisiilor de CO2 , exprimat în g/km, este valoarea înscrisă în cartea de identitate a vehiculului la rubrica "Modificări ce nu afectează performanțele și caracteristicile de folosință ale vehiculului", pentru categoria "M1 " sau "M1 G", încadrat în norma de poluare Euro 3/III, Euro 4/IV, Euro 5/V sau Euro 6/VI.

Pentru autovehiculele din categoria "M1 " sau "M1G" a căror normă de poluare menționată în cartea de identitate a vehiculului este Euro 3/III, Euro 4/IV, Euro 5/V sau Euro 6/VI și care nu au fost omologate CE de tip sau CEE-ONU de tip în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon (CO2 ), Regia Autonomă "Registrul Auto Român" determină emisiile combinate de dioxid de carbon (CO2 ) prin echivalare:

1. cu valorile disponibile pentru tipuri de autovehicule similare din punct de vedere constructiv și tehnic care au fost omologate CE de tip sau CEE-ONU de tip în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon (CO2 ); ori

2. cu valorile disponibile pentru tipuri de autovehicule similare din punct de vedere constructiv și tehnic pentru care sunt accesibile rapoartele de încercări efectuate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la autovehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor sau ale Regulamentului CEE-ONU nr. 101, după caz.

În cazul în care echivalarea nu este posibilă, emisiile combinate de dioxid de carbon (CO2 ) se determină utilizând formulele specifice indicate în regulamentele UE.

La cererea solicitantului, dacă acesta consideră că valoarea emisiilor combinate de dioxid de carbon (CO2 ), determinate în conformitate cu prevederile de mai sus, nu reflectă performanțele autovehiculului în cauză, această valoare se măsoară, prin efectuarea încercărilor specifice, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 715/2007, după caz, dacă această măsurare este posibilă din punct de vedere tehnic. În această situație, valoarea obținută prin măsurare este valoarea care va fi menționată în cartea de identitate a vehiculului.

La determinarea sau măsurarea emisiilor combinate de dioxid de carbon (CO2 ), Regia Autonomă "Registrul Auto Român" aplică tarifele stabilite de consiliul său de administrație;

c) cilindree/capacitatea cilindrică, exprimată în cm3, se regăsește înscrisă în cartea de identitate a vehiculului la rubrica "10. Motorul - Cilindree";

d) vechimea autovehiculului, calculată ca diferență între data la care se efectuează calculul și data primei înmatriculări.

În cazul autovehiculelor rulate care se înmatriculează pentru prima dată în România, data primei înmatriculări utilizată la calculul timbrului este data înscrisă la rubrica corespunzătoare a documentului de înmatriculare străin, iar în cazul autovehiculelor rulate care se transcriu, data primei înmatriculări se regăsește înscrisă în cartea de identitate a vehiculului la rubrica 19 "Data primei înmatriculări/Numărul de înmatriculare". În cazul în care din documentele de mai sus nu reiese data exactă a primei înmatriculări, se va considera dată de referință prima zi a anului de fabricație;

e) autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie sunt cele pentru care se regăsește înscris în cartea de identitate a vehiculului la rubrica "10. Motorul - Sursa de energie" unul dintre următoarele texte: "benzină", "GPL", "GNC", "benz/GPL", "benz/GNC", "benz-E85", "etanol", iar autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin comprimare sunt cele pentru care se regăsește înscris în cartea de identitate a vehiculului la rubrica "10. Motorul - Sursa de energie" textul "motorină".

CAPITOLUL V Determinarea deprecierii reale a unui autovehicul rulat.
Reducerea suplimentară a timbrului

Art. 6. -

(1) Suma reprezentând timbru ce urmează a fi plătită, calculată potrivit prevederilor art. 6 din ordonanța de urgență, poate fi ajustată atunci când autovehiculul pentru care se solicită una dintre operațiunile prevăzute la art. 4 din ordonanța de urgență nu se încadrează în parametrii de referință ai unui autovehicul considerat standard și care sunt:

a) rulajul mediu anual standard:

- M1 - 15.000 km:

- N1 - 30.000 km;

- M2 și N2 - 60.000 km;

- M3 și N3 - 100.000 km;

b) starea generală standard, specifică unui autovehicul care îndeplinește toate condițiile tehnice impuse la omologare și la inspecția tehnică periodică, conform legislației în vigoare, iar caroseria nu prezintă semne de coroziune și deteriorare, autovehiculul nu a fost revopsit, tapițeria este curată și fără deteriorări, iar componentele de bord sunt în stare bună;

c) dotările standard: aer condiționat, ABS și airbag;

d) vechimea autovehiculului.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) , ajustarea se face pe baza declarației pe propria răspundere a persoanei care solicită una dintre operațiunile prevăzute la art. 4 din ordonanța de urgență, că rulajul mediu anual real al autovehiculului în cauză este mai mare decât rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectivă de autovehicule.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), calculul timbrului se face pe baza cotei de reducere rezultate din cota prevăzută în anexa nr. 3 la ordonanța de urgență, majorată cu reducerea suplimentară prevăzută în anexa nr. 6 din același act normativ. Atunci când noua cotă de reducere este mai mare de 90%, se aplică cota de reducere de 90%.

(4) Rulajul mediu anual real se calculează prin raportarea rulajului afișat de totalizatorul de parcurs al autovehiculului la vechimea calculată în funcție de data primei înmatriculări.

(5) Declarația pe propria răspundere se întocmește de persoana în cauză potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 și se depune la organul fiscal competent.

(6) Suma reprezentând timbru ce urmează a fi plătită, calculată potrivit prevederilor art. 6 din ordonanța de urgență, poate fi ajustată și atunci când persoana care solicită una dintre operațiunile prevăzute la art. 4 din ordonanța de urgență pentru un autovehicul rulat face dovada, pe baza expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", că deprecierea autovehiculului rulat este mai mare decât cea indicată de grila fixă prevăzută în anexa nr. 3 la ordonanța de urgență.

(7) În cazul prevăzut la alin. (6), deprecierea unui autovehicul în raport cu un autovehicul considerat "standard" se calculează după formula:

D = (d1 x 0,30) + (d2 x 0,30) + (d3 x 0,40),

unde:

D - deprecierea totală;

d1 - deprecierea stabilită în funcție de vechime;

d2 - deprecierea stabilită în funcție de starea generala;

d3 - deprecierea stabilită în funcție de nivelul de dotare.

(8) Contribuabilul poate solicita ajustarea timbrului pe baza oricărui element dintre cele 3 elemente prevăzute la alin. (7), după caz. În această situație, valoarea deprecierii neajustate (d1, d2 sau d3) este egală cu 1.

(9) Deprecierea stabilită în funcție de vechime (d1) se aplică pentru autovehiculele în cazul cărora există diferențe mai mari de un an între data primei înmatriculări, stabilită conform prevederilor art. 5 lit. d), și anul de fabricație înscris în cartea de identitate a vehiculului la rubrica 5 "Anul fabricației", după cum urmează:

Diferență de vechime (ani) Coeficient d1
> 1-2 1,01
> 2-3 1,02
> 3-4 1,03
> 4 1,04

(10) În cazul în care persoana care solicită una dintre operațiunile prevăzute la art. 4 din ordonanța de urgență nu poate face dovada primei înmatriculări a autovehiculului, se aplică prevederile art. 6 alin. (9) din ordonanța de urgență, luându-se în calcul ca dată de referință prima zi a anului de fabricație, coeficientul de depreciere d1 fiind 1.

(11) Deprecierea stabilită în funcție de starea generală (d2) are în vedere alte aspecte decât cele care fac obiectul omologării și inspecției tehnice periodice, și anume aspectul exterior și cel interior al autovehiculului, ținându-se cont de starea caroseriei, revopsirea autovehiculului, starea tapițeriei și a componentelor de bord.

(12) Deprecierea stabilită în funcție de starea generală (d2) se determină ca produs al valorilor din tabelul de mai jos:

Aspectul/Starea generală Coeficient d2
Standard Inferioară
Aspect exterior 1,0 1,05
Aspect interior 1,0 1,05

(13) Deprecierea stabilită în funcție de nivelul de dotare (d3), respectiv pe baza dotărilor considerate drept opționale în raport cu cerințele standard impuse prin legislația privind omologarea și inspecția tehnică a autovehiculelor se determină ca produs al valorilor din tabelul de mai jos:

Dotarea Coeficient d3
Fără aer condiționat 1,05
Fără ABS 1,05
Fără airbag 1,05

(14) Coeficientul deprecierii totale (D), calculat conform formulei prevăzute la alin. (7), se înmulțește cu cota de reducere a taxei prevăzută în anexa nr. 3 la ordonanța de urgență, stabilită inițial, rezultând noua cotă de reducere pentru calculul timbrului. Atunci când noua cotă de reducere este mai mare de 90%, se aplică cota de reducere de 90%.

(15) Tariful pentru efectuarea expertizei tehnice, care nu poate depăși costul operațiunilor de expertiză, se stabilește prin decizie a Consiliului de administrație al Regiei Autonome "Registrul Auto Român" și se publică pe site-ul acesteia, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentelor norme metodologice.

(16) Rezultatul expertizei tehnice se consemnează într-un document eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", care cuprinde valorile deprecierilor d1, d2 si d3, după caz, și valoarea deprecierii totale D.

(17) Contribuabilul care urmează să efectueze una dintre operațiunile prevăzute la art. 4 din ordonanța de urgență pentru un autovehicul rulat poate solicita ajustarea timbrului atât pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), cât și pentru cazul prevăzut la alin. (6). În această situație, la calculul timbrului se ia în considerare cota de reducere rezultată din înmulțirea coeficientului de depreciere determinat potrivit alin. (7) cu suma dintre cota de reducere prevăzută în anexa nr. 3 la ordonanța de urgență și reducerea suplimentară prevăzută în anexa nr. 6 din același act normativ. Atunci când noua cotă de reducere este mai mare de 90%, se aplică cota de reducere de 90%.

(18) Atunci când contribuabilul a plătit timbrul calculat potrivit prevederilor art. 6 din ordonanța de urgență, acesta poate solicita recalcularea sumei plătite pe baza rezultatului expertizei tehnice efectuate potrivit prevederilor alin. (6).

(19) În baza cererii și a rezultatului expertizei tehnice eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", autoritatea fiscală Dotarea Coeficient d3 Fără aer condiționat 1,05 Fără ABS 1,05 Fără airbag 1,05 competentă procedează la recalcularea sumei reprezentând timbrul.

(20) În situația în care contribuabilul consideră că deprecierea autovehiculului său este mai mare decât deprecierea rezultată pe baza cotei inițiale de reducere și/sau a cotei suplimentare de reducere a timbrului, acesta poate contesta timbrul în baza rezultatului unei expertize privind evaluarea individuală a autovehiculului în cauză. În acest sens, contribuabilul va solicita efectuarea expertizei de către un expert al Corpului experților tehnici, care, în raportul de expertiză privind evaluarea individuală a autovehiculului, va înscrie și cota reală de reducere a taxei corespunzătoare acelui autovehicul.

(21) Pe baza cotei reale de reducere, stabilită potrivit alin. (20), autoritatea fiscală competentă va proceda la calcularea timbrului.

CAPITOLUL VI Restituirea sumelor reprezentând diferențe de sume plătite și a valorii reziduale a timbrului

SECȚIUNEA 1 Restituirea sumelor rezultate ca diferență între taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu

Art. 7. -

(1) Sumele prevăzute la art. 12 din ordonanța de urgență se restituie, la cererea contribuabilului, persoană fizică sau juridică, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care nu s-a dispus de către instanțe restituirea acestora.

(2) Pentru restituirea sumelor prevăzute la alin. (1), contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent, prevăzut la art. 3 alin. (1) . Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) La cererea de restituire se anexează, în original sau în copie, documentul doveditor al plății taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, respectiv chitanța fiscală/ordinul de plată și extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plății acesteia, precum și copia cărții de identitate a vehiculului și a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora.

(4) În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexează, în copii conforme cu originalul, pe baza declarației proprii, documentul doveditor al plății taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum și cartea de identitate a vehiculului și certificatul de înmatriculare.

(5) Restituirea sumelor prevăzute la alin. (1) se face de către organul fiscal competent, de la bugetul Fondului pentru mediu sau bugetul de stat, după caz, din contul de venituri bugetare în care a fost încasată suma în contul bancar indicat de către solicitant prin cererea sa de restituire.

SECȚIUNEA a 2-a Restituirea sumelor reprezentând valoarea reziduală a taxei plătite

Art. 8. -

(1) În situația în care un autovehicul pentru care s-a plătit în România taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul prevăzut de ordonanța de urgență și pentru care nu s-a dispus de către instanțe restituirea acestora, este scos ulterior din parcul auto național, ultimul proprietar poate solicita restituirea valorii reziduale a timbrului, prevăzută la art. 7 alin. (2) din ordonanța de urgență.

(2) În situația în care un autovehicul este reintrodus în parcul auto național fără plata timbrului, deoarece nu s-a solicitat restituirea valorii reziduale a taxei/timbrului, ultimul proprietar al autovehiculului în România nu mai are dreptul de a solicita restituirea valorii reziduale a timbrului.

(3) Suma prevăzută la alin. (1) se restituie, la cererea ultimului proprietar, persoană fizică sau juridică, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Pentru restituirea sumei prevăzute la alin. (1), ultimul proprietar va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent, prevăzut la art. 3 alin. (1). Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 2.

(5) În sensul art. 7 alin. (3) din ordonanța de urgență, la cererea de restituire se anexează următoarele documente: Modificări (1)

a) copia cărții de identitate a vehiculului, certificată de lucrătorul serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, cu mențiunea radierii pentru export;

b) certificat de radiere pentru export emis de serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculări a vehiculelor, în original și copie;

c) documentul care atestă faptul că autovehiculul a fost transferat în alt stat, respectiv factura/contractul de vânzarecumpărare sau declarația vamală de export, după caz, în original și copie.

(6) Cererea de restituire se soluționează de organul fiscal competent, în termenul legal de soluționare, potrivit legii, iar restituirea sumelor reprezentând valoarea reziduală a timbrului se face din bugetul Fondului pentru mediu.

(7) Suma reprezentând valoarea reziduală a timbrului se restituie de unitățile Trezoreriei Statului din contul 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor persoane fizice sau juridice, cu încadrarea în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule".

(8) În cazul în care suma prevăzută la alin. (7) nu se încadrează în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", unitățile Trezoreriei Statului vor solicita în scris Trezoreriei Statului Sector 6, pe baza unei adrese aprobate de conducătorul unității, transferarea în contul 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), a sumei necesare efectuării restituirii. Trezoreria Statului Sector 6 va vira suma astfel solicitată din contul 74.16.10.09 "Veniturile Fondului pentru mediu - Timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală al Administrației Fondului pentru Mediu, în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea adresei de la unitatea Trezoreriei Statului, cu încadrarea în disponibilitățile bugetului Fondului pentru mediu. Trezoreria Statului Sector 6 anexează la extrasul contului 74.16.10.09 "Veniturile Fondului pentru mediu -Timbrul de mediu pentru autovehicule" care se eliberează Administrației Fondului pentru Mediu copii ale cererilor primite de la unitățile Trezoreriei Statului și copii ale ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care s-a efectuat viramentul în contul 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468).

(9) Documentele originale prevăzute la alin. (5) lit. b) și c) se restituie după verificarea acestora.

SECȚIUNEA a 3-a Restituirea sumelor reprezentând diferențele de timbru rezultate în urma contestării acestuia

Art. 9. -

(1) În cazul contestării timbrului plătit, contribuabilul poate solicita restituirea diferenței de timbru față de cel plătit.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se restituie, la cererea contribuabilului, persoană fizică sau juridică, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pentru restituirea sumelor reprezentând diferență de timbru, contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent, prevăzut la art. 3 alin. (1). Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 2.

(4) La cererea de restituire se anexează, în original și în copie, în vederea verificării acestora, următoarele documente:

a) dovada plății timbrului;

b) documentul eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" privind rezultatul expertizei tehnice sau documentul eliberat de Corpul experților tehnici privind rezultatul evaluării individuale a autovehiculului.

(5) Cererea de restituire se soluționează de organul fiscal competent în termenul legal, iar restituirea sumelor reprezentând diferență de timbru se face din bugetul Fondului pentru mediu.

(6) Suma reprezentând diferența de timbru se restituie de unitățile Trezoreriei Statului din contul 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală a contribuabililor persoane fizice sau juridice, cu încadrarea în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule".

(7) În cazul în care suma prevăzută la alin. (6) nu se încadrează în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", unitățile Trezoreriei Statului vor solicita în scris Trezoreriei Statului Sector 6, pe baza unei adrese aprobate de conducătorul unității, transferarea în contul 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), a sumei necesare efectuării restituirii. Trezoreria Statului Sector 6 va vira suma astfel solicitată din contul 74.16.10.09 "Veniturile Fondului pentru mediu - Timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală al Administrației Fondului pentru Mediu, în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea adresei de la unitatea Trezoreriei Statului, cu încadrarea în disponibilitățile bugetului Fondului pentru mediu. Trezoreria Statului Sector 6 anexează la extrasul contului 74.16.10.09 "Veniturile Fondului pentru mediu - Timbrul de mediu pentru autovehicule" care se eliberează Administrației Fondului pentru Mediu copii ale cererilor primite de la unitățile Trezoreriei Statului și copii ale ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care s-a efectuat viramentul în contul 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468).

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 10. -

(1) Modelul "Declarației pe propria răspundere" prevăzute la art. 6 alin. (5) și procedura de restituire a sumelor prevăzute la cap. VI, împreună cu formularele utilizate în acest scop, se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului finanțelor publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.

(2) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

DECLARAȚIE
pe propria răspundere

Subsemnatul, ................................., reprezentant al Societății Comerciale........................................, cu domiciliul/sediul în județul............................., municipiul/orașul/comuna............................, satul........................, sectorul........, codul poștal............, str............................ nr....., bl...... sc......., et........, ap........, telefon/fax..........., e-mail............., posesor al (BI/CI)........ seria........ nr.........................., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că autovehiculul marca............................., tipul/varianta..............., numărul de identificare........................, culoarea......................., are un rulaj mediu anual, la data la care intervine una din situațiile prevăzute la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, în România de.............. km, calculat potrivit prevederilor art. 5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013.

Dau prezenta declarație în vederea calculului timbrului de mediu pentru autovehicule.

Data Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

CERERE DE RESTITUIRE

Către
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (organul fiscal competent)

Subsemnatul/Subscrisa, ............................................................................................................. (numele și prenumele persoanei fizice/denumirea contribuabilului), cu domiciliul/sediul în localitatea................................., str..................................... nr......., bl........., sc......, ap........, județul/sectorul..........................., având C.N.P./C.U.I........................., în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, coroborate cu prevederile art. 117 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicit/solicităm restituirea sumei reprezentând1 ) :

___________

1) Se bifează situația în cauză.

1. () diferența între suma achitată anterior, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme și autovehicule, și cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind timbrul de mediu pentru autovehicule;

2. () diferența între suma achitată anterior, cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule, și cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind timbrul de mediu pentru autovehicule;

3. () diferența între suma achitată anterior, cu titlu de taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, și cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind timbrul de mediu pentru autovehicule;

4. () valoarea reziduală a timbrului, pentru autovehiculul care a fost scos din parcul auto național și pentru care s-a plătit taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule;

5. () diferențele calculate în urma contestării timbrului de mediu pentru autovehicule.

Declar/Declarăm că suma achitată inițial, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme și autovehicule/taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prin chitanța/ordinul de plată la Trezoreria Statului nr....../......, în cuantum de............. lei* ), a fost achitată ca urmare a intervenirii uneia dintre situațiile prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011, sau art. 4 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare, în cazul înmatriculării autoturismului/autovehiculului marca................ tipul/varianta................., fabricat în anul......., având numărul de înmatriculare................., numărul de identificare..................., seria cărții de identitate.....................2 ).

___________

*) În situația în care se solicită restituirea valorii reziduale a timbrului, nu este necesară completarea câmpului cu numărul și data documentului de plată a taxei/timbrului ori a cuantumului acesteia/acestuia.

2) Nu se completează în situația în care se solicită valoarea reziduală a timbrului.

Față de acestea, vă rog/rugăm să procedați la calcularea diferenței/valorii reziduale, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013, cu mențiunea că am luat cunoștință de faptul că pentru suma de restituit se aplică prevederile art. 117 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze 3):

___________

3) Se indică modalitatea agreată pentru restituire.

() în contul bancar nr. . . . . . . . . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . . . . . . . . .;

() în numerar, la ghișeul unității Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea.

Solicitantul/Reprezentantul legal al contribuabilului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele și prenumele)
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
L.S.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Data
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Timbrul de mediu pentru autovehicule: interpretări de la ÎCCJ
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 13/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: "dacă dispozițiile art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, și ale art. 1 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013, se interpretează în sensul că timbrul de mediu se datorează și în situația transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat provenit de pe piața internă a cărui primă înmatriculare a fost anterioară datei de 1 ianuarie 2007"
;
se încarcă...