Guvernul României

Hotărârea nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar

Modificări (6), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 martie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 104 alin. (2) - (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 9 alin. (1) și (3) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unități de învățământ. Modificări (1)

(2) Finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și a contribuțiilor aferente acestora pentru unitățile de învățământ se face pe baza costului standard per elev/preșcolar. Nu sunt incluse în această categorie de cheltuieli cheltuielile pentru alocații pentru transportul la și de la locul de muncă, precum și cheltuielile salariale în natură, acestea nefăcând parte din finanțarea de bază.

(3) Costul standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile prevăzute la alin. (2) se determină pentru fiecare nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcție de numărul de elevi/preșcolari, de limba de predare, de alți indicatori specifici de învățământ și de mediul urban/rural.

(4) Finanțarea cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii" se face pe baza costului standard per elev/preșcolar.

(5) Costul standard per elev/preșcolar se determină pentru fiecare nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcție de mărimea și tipul unităților de învățământ, mediul urban/rural și coeficienții de temperatură pe zone geografice, după caz, pentru cheltuielile prevăzute la alin. (4).

(6) Cheltuielile cu pregătirea profesională includ și cheltuielile legate de formarea continuă și evaluarea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Art. 2. -

(1) Costul standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru coeficientul 1, corespunzător costului standard per elev din învățământul gimnazial din mediul urban, este calculat potrivit metodologiei prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Pentru anul 2013, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 2420 lei. Modificări (5)

(3) Costul standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora pentru unitățile de învățământ, pentru anul 2013, sunt prevăzute în anexa nr. 2. Modificări (5)

(4) Costul standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora pentru unitățile de învățământ sunt determinate prin aplicarea coeficienților de diferențiere, prevăzuți în anexa nr. 3, la valoarea costului standard per elev corespunzător coeficientului 1.

(5) Unităților de învățământ care au în componență și clase cu elevi ce studiază în limba maternă a minorităților li se alocă suplimentar sume aferente coeficienților prevăzuți în anexa nr. 3.

(6) Costul standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru activitatea de cămine-cantine, se calculează în funcție de numărul de elevi cazați din învățământul gimnazial, liceal, postliceal și profesional. Sumele se alocă unităților de învățământ cu personalitate juridică în a căror administrare se află căminele-cantinele, indiferent de unitatea de învățământ preuniversitar de stat la care studiază elevii.

Art. 3. -

(1) Costul standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii" este calculat potrivit metodologiei prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Pentru anul 2013, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 301 lei. Modificări (5)

(3) Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii", pentru anul 2013, sunt prevăzute în anexa nr. 5. Modificări (5)

(4) Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii" sunt determinate prin aplicarea coeficienților de diferențiere, prevăzuți în anexa nr. 6, la valoarea costului standard corespunzător coeficientului 1.

CAPITOLUL II Modalitatea de alocare a finanțării de bază

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Unitățile de învățământ cu personalitate juridică transmit, până la data de 20 noiembrie a fiecărui an calendaristic, ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale de care aparțin și inspectoratelor școlare numărul de elevi/preșcolari pe nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru întreaga unitate cu personalitate juridică, pe structura prevăzută în anexele nr. 2 și 5. Directorii unităților de învățământ cu personalitate juridică răspund de corectitudinea datelor transmise. Pentru anul 2013, datele se transmit în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale transmit direcției generale a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, până la data de 10 decembrie, datele primite de la unitățile de învățământ potrivit alin. (1), pe structura prevăzută în anexele nr. 2 și 5, atât pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, cât și pentru fiecare unitate de învățământ cu personalitate juridică, în vederea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată. Pentru anul 2013, datele se transmit în termen de 6 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, pe comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București se face prin decizie a directorului direcției generale a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului școlar.

(4) Stabilirea nivelului sumelor aferente unei unități administrativ-teritoriale se face prin înmulțirea numărului de elevi/preșcolari cu costurile standard prevăzute în anexele nr. 2 și 5.

(5) Pentru unitățile de învățământ din zonele izolate în care, din cauze obiective, numărul de elevi este redus, pot fi alocate sume suplimentare.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de repartizarea sumelor pe unități de învățământ, pe baza numărului de elevi/preșcolari și a costurilor standard prevăzute în anexele nr. 2 și 5, și le supun aprobării autorităților deliberative.

(2) Ordonatorul principal de credite și directorul unității de învățământ cu personalitate juridică, în calitate de ordonator de credite, răspund de încadrarea în bugetul aprobat pe baza costurilor standard per elev/preșcolar.

(3) Plata cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și a contribuțiilor aferente acestora se face pe baza statelor de plată ale unităților de învățământ, verificate și validate de către inspectoratele școlare județene/al municipiului București, potrivit precizărilor aprobate prin ordin comun al ministrului educației naționale, al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice.

Art. 6. -

Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 1, autoritățile administrației publice locale pot aloca, pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, și sume din bugetele proprii ale acestora.

Art. 7. -

Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru învățământul special și centrele de resurse și asistență educațională, finanțarea acestora realizându-se în conformitate cu prevederile art. 110 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie
Ministrul delegat pentru învățământ superior,
cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea

București, 27 februarie 2013.

Nr. 72.

ANEXA Nr. 1

METODOLOGIA DE CALCUL
pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar, pentru coeficientul 1, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora

CAPITOLUL I Costul standard per elev/preșcolar, pentru coeficientul 1, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora

Art. 1. -

(1) Prin cost standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora se înțelege suma medie necesară acoperirii cheltuielilor de bază cu pregătirea unui elev/preșcolar pe parcursul unui an calendaristic.

(2) Costul standard per elev/preșcolar se calculează anual. Atunci când nu sunt modificări de la un an la altul ale elementelor care au stat la baza costului standard per elev/preșcolar se poate menține costul standard din anul precedent.

(3) Modelul de referință pentru calcularea costului standard per elev/preșcolar îl reprezintă elevul din nivelul de învățământ gimnazial din mediul urban.

Art. 2. -

Costul standard per elev/preșcolar se calculează prin însumarea tuturor componentelor care intră în cadrul cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, în cuantum corespunzător pentru un elev/preșcolar care urmează un proces didactic conform standardelor de calitate specificate prin lege.

Art. 3. -

Costul standard per elev/preșcolar se obține ca sumă între costul standard pentru personalul didactic de predare și costul standard pentru alte categorii de personal, respectiv directorii și directorii adjuncți de unități de învățământ, pentru activitatea degrevată, de conducere, îndrumare și control, precum și personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic.

CAPITOLUL II Costul standard per elev/preșcolar pentru personalul didactic de predare

Art. 4. -

Principala componentă a costului standard o reprezintă cheltuielile cu personalul de predare, respectiv costul standard pentru personalul didactic de predare per elev/preșcolar, și reprezintă cheltuielile salariale medii anuale pentru un cadru didactic raportate la numărul mediu de elevi pe cadru didactic.

Art. 5. -

(1) Costul standard pentru personalul didactic de predare se determină potrivit formulei: cost standard pentru personalul didactic de predare = cheltuielile salariale medii anuale pentru un cadru didactic raportate la numărul de elevi pe cadru didactic.

(2) Salariul mediu anual reprezintă salariul de încadrare la care se adaugă sporurile și indemnizațiile, precum și contribuțiile angajatorului către bugete.

(3) Cheltuielile salariale medii anuale pentru un cadru didactic se determină ca medie ponderată a cheltuielilor cu fiecare categorie de cadre didactice, ponderate cu procentul existent al membrilor din categoria respectivă în sistemul actual din învățământul românesc gimnazial.

(4) Valoarea cheltuielilor salariale pentru fiecare categorie este determinată pe baza reglementărilor legale în vigoare. În cadrul cheltuielilor salariale brute sunt incluse toate tipurile de cheltuieli: salarii, sporuri, sume compensatorii, contribuții și alte drepturi salariale în bani care fac obiectul finanțării de bază, potrivit dispozițiilor art. 104 alin. (2) lit. a) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

(1) Raportul elevi-cadre didactice, respectiv numărul mediu de elevi pe cadru didactic, se determină potrivit formulei: elevi pe cadru didactic = medie elevi (clasa) x ore pe săptămână (cadru didactic)/ore pe săptămână (elev), prin multiplicarea numărului mediu de elevi pe clasă cu norma didactică, raportând rezultatul la numărul mediu de ore ale unui elev pe săptămână, stabilit conform prevederilor planurilorcadru.

(2) Pentru numărul de elevi pe clasă se folosesc valorile medii stabilite prin lege, diminuate, după caz, pentru mediul rural.

(3) Numărul de ore pentru un cadru didactic pe săptămână, respectiv norma didactică, reprezintă numărul de ore pe săptămână pe care trebuie să le predea la o clasă un cadru didactic pentru o normă întreagă. Norma didactică este considerată cea standard, excepțiile fiind integrate prin creșterea proporțională a cheltuielilor salariale. Pentru numărul de ore este utilizată valoarea specificată de planurile-cadru.

CAPITOLUL III Costul standard pentru alte categorii de personal

Art. 7. -

Personalul, altul decât cadrele didactice de predare, ale cărui salarii trebuie incluse în costul standard per elev/preșcolar este format din:

a) directori de unități de învățământ;

b) directori adjuncți de unități de învățământ;

c) personalul didactic auxiliar;

d) personalul nedidactic.

Art. 8. -

Metodologia de repartizare a finanțării de bază are în vedere aplicarea standardelor de calitate pentru învățământul preuniversitar, actele normative care reglementează salarizarea personalului didactic și nedidactic, reglementările privind volumul și structura personalului nedidactic, precum și schimbările curriculare cu impact asupra procesului didactic.

Art. 9. -

(1) Informațiile specifice, precum numărul și structura elevilor fizici pentru fiecare nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, sunt transmise de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat, până la data de 20 noiembrie a fiecărui an, pentru fundamentarea bugetului pe anul calendaristic următor.

(2) Repartizarea alocației bugetare pentru finanțarea de bază a învățământului preuniversitar pe entități, respectiv județe, autorități locale, școli cu personalitate juridică, se face pe baza cuantumului total al sumei alocate și a informațiilor specifice, prevăzute la alin. (1).

Art. 10. -

(1) Repartizarea sumelor se realizează luându-se în calcul numărul de elevi fizici pe diferite niveluri de învățământ, medii de învățământ, respectiv urban/rural, filieră, profil, limba de predare, cu o eventuală ajustare în funcție de densitatea populației școlare și/sau a elevilor în clasă, pe baza coeficienților de diferențiere a costurilor per elev/preșcolar.

(2) Coeficienții de diferențiere prevăzuți la alin. (1) se calculează pentru fiecare nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu și mediu de învățământ, respectiv urban/rural.

ANEXA Nr. 2 Modificări (5)

Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru anul 2013

Nr. crt. Nivel/filieră/profil Forma de învățământ Număr mediu de elevi pe clasă Standarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri
-lei-
Standarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri (pentru învățământul în limbile minorităților) -lei-
Urban Rural Urban Rural Urban Rural
1 Învățământ preșcolar cu program normal Zi 20 18 1605 1755 1605 1755
2 Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânal Zi 20 20 2943 2943 2943 2943
3 Învățământ primar Zi 24 18 1847 2200 2259 2612
3.1 Învățământ primar - integrat* Zi 3139 3139 3551 3551
4 Învățământ primar "step-by-step" Zi 24 24 2943 2943 3355 3355
5 Învățământ primar "A doua șansă" - 15 12 1423 1714 1835 2126
6 Învățământ primar vocațional (altul decât specializarea muzică) Zi 24 20 2324 2779 2683 3138
7 Învățământ primar cu specializarea muzică Zi 24 24 4114 4114 4356 4356
7.1 Învățământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentar Zi 2026 2026 2026 2026
8 Învățământ gimnazial Zi 25 20 2420 2783 2767 3130
8.1 Învățământ gimnazial - integrat* Zi 4114 4114 4461 4461
9 Învățământ gimnazial "A doua șansă" - 18 15 1612 1936 1959 2283
10 Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică) Zi 25 20 2904 3316 3219 3631
10.1 Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică) în regim suplimentar Zi 484 484 484 484
11 Învățământ gimnazial cu specializarea muzică Zi 25 25 5082 5082 5324 5324
11.1 Învățământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentar Zi 2420 2420 2420 2420
12 Învățământ gimnazial Fr 25 22 981 1162 1328 1509
13 Învățământ liceal teoretic Zi 28 28 2420 2420 2711 2711
14 Învățământ liceal teoretic Seral 28 28 1794 1794 2085 2085
15 Învățământ liceal tehnologic, militar, pedagogic și teologic Zi 28 28 2503 2503 2794 2794
16 Învățământ liceal tehnologic Seral 28 28 1951 1951 2242 2242
17 Învățământ liceal de arte plastice și vizuale, coreografie, teatru, arhitectură și sportiv Zi 28 28 3195 3195 3486 3486
18 Învățământ liceal cu specializarea muzică Zi 28 28 6776 6776 7067 7067
19 Învățământ liceal Fr 28 28 944 944 1235 1235
20 Învățământ profesional (inclusiv an de completare) Zi 28 28 2650 2650 2892 2892
21 Învățământ postliceal/maiștri Zi 28 28 2650 2650 2650 2650
22 Cantine-cămine (elevi cazați) 959 959 959 959

* Standardele de cost se aplică numai elevilor cu cerințe educative speciale integrați în unități de învățământ de masă.

ANEXA Nr. 3 Modificări (4)

Coeficienții de diferențiere pentru costurile standard per elev/preșcolar și coeficienții de corecție pentru învățământul în limbile minorităților naționale, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora

Nr. crt. Nivel/filieră/profil Forma de învățământ Coeficienți de diferențiere ai standardelor de cost pe medii și pe niveluri, față de coeficientul 1 (urban gimnazial) Coeficienți de corecție pentru învățământul în limbile minorităților
Urban Rural Urban Rural
1 Învățământ preșcolar cu program normal Zi 0,663 0,725 0,000 0,000
2 Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânal Zi 1,216 1,216 0,000 0,000
3 Învățământ primar Zi 0,763 0,909 0,170 0,170
3.1 Învățământ primar - integrat* Zi 1,297 1,297 0,170 0,170
4 Învățământ primar "step-by-step" Zi 1,216 1,216 0,170 0,170
5 Învățământ primar "A doua șansă" - 0,588 0,708 0,170 0,170
6 Învățământ primar vocațional (altul decât specializarea muzică) Zi 0,960 1,148 0,148 0,148
7 Învățământ primar cu specializarea muzică Zi 1,700 1,700 0,100 0,100
7.1 Învățământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentar Zi 0,837 0,837 0,000 0,000
8 Învățământ gimnazial Zi 1,000 1,150 0,143 0,143
8.1 Învățământ gimnazial - integrat* Zi 1,700 1,700 0,143 0,143
9 Învățământ gimnazial "A doua șansă" - 0,666 0,800 0,143 0,143
10 Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică) Zi 1,200 1,370 0,130 0,130
10.1 Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică) în regim suplimentar Zi 0,200 0,200 0,000 0,000
11 Învățământ gimnazial cu specializarea muzică Zi 2,100 2,100 0,100 0,100
11.1 Învățământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentar Zi 1,000 1,000 0,000 0,000
12 Învățământ gimnazial Fr 0,405 0,480 0,143 0,143
13 Învățământ liceal teoretic Zi 1,000 1,000 0,120 0,120
14 Învățământ liceal teoretic Seral 0,741 0,741 0,120 0,120
15 Învățământ liceal tehnologic, militar, pedagogic și teologic Zi 1,034 1,034 0,120 0,120
16 Învățământ liceal tehnologic Seral 0,806 0,806 0,120 0,120
17 Învățământ liceal de arte plastice și vizuale, coreografie, teatru, arhitectură și sportiv Zi 1,320 1,320 0,120 0,120
18 Învățământ liceal cu specializarea muzică Zi 2,800 2,800 0,120 0,120
19 Învățământ liceal Fr 0,390 0,390 0,120 0,120
20 Învățământ profesional (inclusiv an de completare) Zi 1,095 1,095 0,100 0,100
21 Învățământ postliceal/maiștri Zi 1,095 1,095 0,000 0,000
22 Cantine-cămine (elevi cazați) 0,396 0,396 0,000 0,000

* Coeficienții de diferențiere se aplică numai elevilor cu cerințe educative speciale integrați în unități de învățământ de masă.

ANEXA Nr. 4

FUNDAMENTAREA
costului standard per elev/preșcolar, pentru coeficientul 1, pentru cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii"

ARTICOLUL 1 Termeni și definiții

(1) Criteriul de calcul reprezintă mulțimea elementelor de aceeași natură care influențează variația cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii", în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, la nivel național.

(2) Criteriile de calcul reprezentative sunt acele criterii de calcul considerate a influența în mod direct variația cheltuielilor cu pregătirea profesională, cu evaluarea periodică a elevilor și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii", la nivel național.

(3) Criteriile de calcul suplimentare sunt acele criterii de calcul necesare determinării cu acuratețe sporită a costului standard per elev/preșcolar, considerate a influența în mod indirect variația cheltuielilor materiale, generând coeficienți specifici de corecție.

(4) Criteriile de calcul reprezentative sunt folosite la determinarea costului standard pentru cheltuielile prevăzute la alin. (1), pentru coeficientul 1.

(5) Criteriile de calcul reprezentative sunt folosite la determinarea coeficienților de corecție aferenți costului standard pentru cheltuielile prevăzute la alin. (1).

ARTICOLUL 2 Criterii de calcul

Criteriile de calcul utilizate, care generează variația cheltuielilor materiale la nivel național, sunt:

a) criteriul de calcul 1: praguri numerice de elevi/preșcolari cumulat, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din România;

b) criteriul de calcul 2: tipurile de unități de învățământ preuniversitar de stat din România;

c) criteriul de calcul 3: mediul administrativ-teritorial în care este localizată unitatea de învățământ;

d) criteriul de calcul 4: zona de temperatură în care este încadrat județul unde este situată unitatea de învățământ preuniversitar de stat, conform hărții de temperaturi medii multianuale elaborate de către Administrația Națională de Meteorologie. Criteriul de calcul 4 generează coeficienți de corecție specifici prezentați în anexa nr. 5 la hotărâre.

ARTICOLUL 3

Sunt considerate trei criterii de calcul reprezentative, criteriile 1-3, și un criteriu de calcul suplimentar, respectiv criteriul 4.

ARTICOLUL 4

(1) Criteriul de calcul 1 stabilește intervalul în care se încadrează unitatea de învățământ preuniversitar de stat în funcție de numărul de elevi/preșcolari.

Criteriul de calcul 1
1 - 300 elevi/preșcolari
301 - 800 elevi/preșcolari
peste 800 elevi/preșcolari

(2) Criteriul de calcul 2 stabilește tipurile de unități de învățământ preuniversitar de stat.

Criteriul de calcul 2*)
Grădiniță
Școală gimnazială
Liceu tehnologic
Liceu
Colegiu
Școală postliceală
Școală profesională

*) Pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au în componența lor mai multe tipuri de învățământ, conform clasificației de la criteriul de calcul 2, se va lua în calcul nivelul cel mai înalt de învățământ. Unitățile de învățământ care școlarizează elevi în învățământul primar sunt incluse la categoria școli gimnaziale.

(3) Criteriul de calcul 3 stabilește mediul administrativteritorial în care este localizată unitatea de învățământ, respectiv mediul urban și mediul rural.

(4) Criteriul de calcul 4 stabilește zona de temperatură în care este încadrat județul unde este situată unitatea de învățământ preuniversitar de stat, conform hărții temperaturilor medii multianuale elaborate de Administrația Națională de Meteorologie.

Criteriul de calcul 4*)
Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș
Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui
Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea
Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea
Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava

*) Clasificația zonelor de temperatură conform hărții temperaturilor medii multianuale elaborate de Administrația Națională de Meteorologie.

ARTICOLUL 5

Coeficienții de corecție sunt determinați utilizându-se o metodologie unică de calcul pe baza criteriilor de calcul reprezentative stabilite la art. 3. Coeficienții de corecție sunt prezentați în anexa nr. 5 la hotărâre.

ARTICOLUL 6 Procedura de calcul al costului standard pentru cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii", pentru coeficientul 1

(1) Etapele de calcul al valorilor cheltuielii medii pentru fiecare element al criteriilor de calcul sunt următoarele:

Etapa 1: se utilizează datele privind cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (1), referitoare la un exercițiu bugetar finalizat.

Etapa 2: se iau în calcul cheltuielile, conform clasificației bugetare, prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b), c) și d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Etapa 3: se utilizează succesiv criteriile de calcul 1, 2, 3, respectiv elementele acestora, definite la art. 4.

Etapa 4: se determină numărul unităților de învățământ atât la nivel național, cât și la nivel județean, iar în interiorul județelor în funcție de mediul unității administrativ-teritoriale, respectiv urban și rural, corespunzător fiecărui element al criteriilor de calcul reprezentative.

Etapa 5: se determină cheltuielile aferente unităților de învățământ stabilite la etapa 4, atât la nivel național, cât și la nivel județean, iar în interiorul județelor cuantificate pe mediul unității administrativ-teritoriale, respectiv urban și rural, corespunzător fiecărui element al criteriilor de calcul reprezentative.

Etapa 6: se determină numărul total de elevi/preșcolari, corespunzător numărului unităților de învățământ determinate la etapa 4, atât la nivel național, cât și la nivel județean, iar în interiorul județelor în funcție de mediul unității administrativteritoriale, respectiv urban și rural, corespunzător fiecărui element al criteriilor de calcul reprezentative.

Etapa 7: se determină cheltuiala medie per elev/preșcolar pentru fiecare criteriu de calcul reprezentativ, respectiv pentru fiecare element al criteriului de calcul reprezentativ utilizat.

(2) Agregarea rezultatelor obținute în vederea calculării costului standard per elev/preșcolar privind "cheltuielile materiale" - coeficientul 1

Etapa 1: pentru fiecare criteriu de calcul, pe baza rezultatelor obținute utilizând metodologia de calcul descrisă la alin. (1), se determină media valorilor obținute la nivel național pentru fiecare element al criteriului.

Etapa 2: pentru fiecare criteriu de calcul, pe baza rezultatelor obținute utilizând metodologia de calcul descrisă la alin. (1), se determină media valorilor obținute la nivel județean pentru fiecare element al criteriului.

Etapa 3: pentru fiecare criteriu de calcul, pe baza rezultatelor obținute utilizând metodologia de calcul descrisă la alin. (1), se determină media valorilor obținute la nivel județean - mediul urban, pentru fiecare element al criteriului.

Etapa 4: pentru fiecare criteriu de calcul, pe baza rezultatelor obținute utilizând metodologia de calcul descrisă la alin. (1), se determină media valorilor obținute la nivel județean - mediul rural, pentru fiecare element al criteriului.

Etapa 5: utilizând cele 4 valori medii obținute pentru fiecare criteriu de calcul, reprezentând cheltuielile medii per elev/preșcolar, pe cele 4 paliere analizate, respectiv național, județean, județean urban și județean rural, se calculează o medie, obținând astfel câte un cost mediu per elev/preșcolar specific fiecărui criteriu.

Etapa 6: pentru a obține costul standard pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru coeficientul 1, se realizează media dintre costurile medii specifice fiecărui criteriu.

ANEXA Nr. 5 Modificări (5)

Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii", pentru anul 2013

- lei -
Criteriul 1: Praguri numerice Criteriul 2: Tipuri de unități Criteriul 3: Mediu urban/rural Cost standard per elev/preșcolar/an, conform zonei de temperatură
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6
1-300 Grădiniță Urban 323 326 333 342 352 362
Rural 277 280 286 294 302 311
Școală gimnazială Urban 310 313 319 328 337 347
Rural 264 267 272 280 288 296
Liceu tehnologic Urban 319 322 329 338 348 357
Rural 274 276 282 290 298 306
Liceu Urban 343 347 353 364 374 384
Rural 298 301 307 316 325 333
Colegiu Urban 351 355 362 373 383 394
Rural 306 309 315 324 334 343
Școală postliceală Urban 241 244 248 256 263 270
Rural 196 198 202 207 213 219
Școală profesională Urban 296 299 305 314 323 332
Rural 251 253 258 266 273 281
301-800 Grădiniță Urban 324 328 334 344 354 363
Rural 279 282 287 296 304 312
Școală gimnazială Urban 311 314 320 330 339 348
Rural 266 268 274 282 290 298
Liceu tehnologic Urban 321 324 330 340 349 359
Rural 275 278 283 292 300 308
Liceu Urban 345 348 355 365 376 386
Rural 299 302 308 317 326 335
Colegiu Urban 353 357 364 374 385 395
Rural 308 311 317 326 335 344
Școală postliceală Urban 243 245 250 257 264 272
Rural 197 199 203 209 215 221
Școală profesională Urban 298 301 307 315 324 333
Rural 252 255 260 267 275 282
peste 800 Grădiniță Urban 328 331 338 347 357 367
Rural 282 285 291 299 308 316
Școală gimnazială Urban 314 318 324 333 343 352
Rural 269 272 277 285 293 301
Liceu tehnologic Urban 324 327 334 343 353 363
Rural 278 281 287 295 303 312
Liceu Urban 348 352 358 369 379 390
Rural 303 306 312 321 330 339
Colegiu Urban 356 360 367 378 388 399
Rural 311 314 320 330 339 348
Școală postliceală Urban 246 248 253 261 268 275
Rural 201 203 207 213 219 225
Școală profesională Urban 301 304 310 319 328 337
Rural 256 258 263 271 278 286
Zone de temperatură:
Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș
Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui
Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea
Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea
Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava

ANEXA Nr. 6 Modificări (4)

Coeficienții de diferențiere pentru costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii"

Criteriul 1: Praguri numerice Criteriul 2: Tipuri de unități Criteriul 3: Mediu urban/rural Coeficient final, conform zonei de temperatură
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6
1-300 Grădiniță Urban 1,0710 1,0817 1,1031 1,1352 1,1674 1,1995
Rural 0,9201 0,9293 0,9477 0,9753 1,0029 1,0305
Școală gimnazială Urban 1,0270 1,0373 1,0578 1,0886 1,1194 1,1502
Rural 0,8761 0,8849 0,9024 0,9287 0,9550 0,9813
Liceu tehnologic Urban 1,0582 1,0688 1,0899 1,1217 1,1534 1,1851
Rural 0,9073 0,9164 0,9345 0,9617 0,9889 1,0162
Liceu Urban 1,1386 1,1500 1,1727 1,2069 1,2411 1,2752
Rural 0,9877 0,9976 1,0173 1,0470 1,0766 1,1062
Colegiu Urban 1,1661 1,1778 1,2011 1,2361 1,2711 1,3061
Rural 1,0152 1,0254 1,0457 1,0762 1,1066 1,1371
Școală postliceală Urban 0,7995 0,8075 0,8235 0,8474 0,8714 0,8954
Rural 0,6486 0,6551 0,6681 0,6875 0,7070 0,7264
Școală profesională Urban 0,9821 0,9919 1,0115 1,0410 1,0705 1,0999
Rural 0,8312 0,8395 0,8561 0,8811 0,9060 0,9310
301-800 Grădiniță Urban 1,0760 1,0868 1,1083 1,1406 1,1728 1,2051
Rural 0,9251 0,9344 0,9529 0,9806 1,0084 1,0361
Școală gimnazială Urban 1,0320 1,0423 1,0630 1,0939 1,1249 1,1559
Rural 0,8811 0,8900 0,9076 0,9340 0,9604 0,9869
Liceu tehnologic Urban 1,0632 1,0738 1,0951 1,1270 1,1589 1,1908
Rural 0,9123 0,9214 0,9397 0,9670 0,9944 1,0218
Liceu Urban 1,1436 1,1550 1,1779 1,2122 1,2465 1,2808
Rural 0,9927 1,0026 1,0225 1,0523 1,0821 1,1118
Colegiu Urban 1,1711 1,1829 1,2063 1,2414 1,2765 1,3117
Rural 1,0203 1,0305 1,0509 1,0815 1,1121 1,1427
Școală postliceală Urban 0,8045 0,8125 0,8286 0,8528 0,8769 0,9010
Rural 0,6536 0,6602 0,6732 0,6928 0,7124 0,7320
Școală profesională Urban 0,9871 0,9970 1,0167 1,0463 1,0759 1,1056
Rural 0,8362 0,8446 0,8613 0,8864 0,9115 0,9366
peste 800 Grădiniță Urban 1,0870 1,0979 1,1197 1,1523 1,1849 1,2175
Rural 0,9362 0,9455 0,9643 0,9923 1,0204 1,0485
Școală gimnazială Urban 1,0431 1,0535 1,0744 1,1057 1,1370 1,1682
Rural 0,8922 0,9011 0,9190 0,9457 0,9725 0,9993
Liceu tehnologic Urban 1,0742 1,0850 1,1065 1,1387 1,1709 1,2032
Rural 0,9234 0,9326 0,9511 0,9788 1,0065 1,0342
Liceu Urban 1,1547 1,1662 1,1893 1,2239 1,2586 1,2932
Rural 1,0038 1,0138 1,0339 1,0640 1,0941 1,1242
Colegiu Urban 1,1822 1,1940 1,2177 1,2531 1,2886 1,3241
Rural 1,0313 1,0416 1,0623 1,0932 1,1241 1,1551
Școală postliceală Urban 0,8155 0,8237 0,8400 0,8645 0,8889 0,9134
Rural 0,6647 0,6713 0,6846 0,7045 0,7245 0,7444
Școală profesională Urban 0,9982 1,0081 1,0281 1,0580 1,0880 1,1179
Rural 0,8473 0,8558 0,8727 0,8981 0,9235 0,9490
Zone de temperatură:
Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș
Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui
Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea
Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea
Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...