Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Norma nr. 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguraților

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 octombrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. b) și ale art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților,

în baza prevederilor art. 173 alin. (1) lit. t) și ale art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 9 octombrie 2019,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

CAPITOLUL I Constituirea, destinația și utilizarea Fondului de garantare a asiguraților

Art. 1. -

Prezenta normă reglementează procedurile de constituire a Fondului de garantare a asiguraților prevăzut la art. 1 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, de administrare și de utilizare a resurselor financiare ale acestuia, precum și procedura și condițiile de efectuare a plăților din disponibilitățile acestuia.

Art. 2. -

(1) Resursele financiare ale Fondului de garantare a asiguraților, denumit în continuare Fond, sunt:

a) contribuții ale asigurătorilor la Fond;

b) dobânzi și penalități de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuției legale;

c) sume din recuperarea creanțelor Fondului;

d) sume din fructificarea disponibilităților Fondului;

e) sume provenite din alte surse, stabilite conform legii;

f) împrumuturi de la instituțiile de credit sau împrumuturi obligatare, prin emisiune de titluri de valoare ale Fondului.

(2) Resursele financiare ale Fondului sunt utilizate pentru plata:

a) despăgubirilor/indemnizațiilor rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorii, încheiate cu asigurătorul aflat în procedură de faliment;

b) sumelor cuvenite creditorilor de asigurări a fi plătite de către Fond, în situația încetării contractelor de asigurare;

c) sumelor aferente constatării, instrumentării și lichidării dosarelor de daună;

d) sumelor aferente înființării, organizării, administrării și funcționării Fondului pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege.

Art. 3. -

(1) Pentru stabilirea contribuției datorate de asigurători Fondului, cotele stabilite potrivit legii se aplică asupra primelor brute încasate din activitatea de asigurări directe, pe baza evidențelor contabile lunare ale acestora, separat pe cele două categorii de asigurări, respectiv asigurări generale și asigurări de viață.

(2) Indicatorul prime brute încasate are înțelesul prevăzut în Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat.

Art. 4. -

(1) Contribuția datorată de asigurători Fondului se virează lunar, în moneda națională - leu, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, în contul acestuia.

(2) Pentru neachitarea la termen a contribuțiilor datorate Fondului, asigurătorii sunt obligați să plătească dobânzi și/sau penalități de întârziere, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Legea nr. 213/2015.

(3) În situația în care prin ordinul de plată asigurătorul virează o sumă cumulată, compusă din contribuția datorată și din dobânzi și/sau penalități de întârziere, la explicații evidențiază distinct cele două sume.

Art. 5. -

Asigurătorii pot efectua operațiuni de regularizare și/sau de compensare a sumelor virate la Fond, acestea fiind evidențiate în raportările prevăzute în anexa nr. 1 și/sau în anexa nr. 2.

Art. 6. -

(1) Asigurătorii sunt obligați să întocmească și să transmită lunar Fondului, până în ultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna expirată, raportările privind contribuția datorată și virată la Fond, distinct pentru cele două categorii de asigurări, respectiv asigurări generale și asigurări de viață, conform anexei nr. 1.

(2) În cazul transmiterii unei situații rectificative, aceasta se va face în forma prevăzută în anexa nr. 2; pentru o perioadă de raportare este admisă o singură situație rectificativă, transmisă până la termenul de depunere a următoarei raportări, cu excepția raportării pentru luna decembrie, pentru care se acceptă transmiterea situațiilor rectificative până la data depunerii situațiilor financiare anuale ale asigurătorilor.

(3) Odată cu transmiterea raportărilor, asigurătorii anexează în mod obligatoriu și o declarație pe propria răspundere, dată sub semnătura reprezentantului legal al acestora, sub sancțiunile prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul penal, pentru infracțiunile de înșelăciune și/sau de fals în declarații, prin care se atestă că datele și/sau informațiile transmise sunt reale, corecte și complete.

Art. 7. -

(1) În vederea recuperării sumelor datorate de asigurători Fondului, directorul general al Fondului emite actul prin care se stabilește și se individualizează obligația de plată a unui asigurător.

(2) Actul prin care se stabilește și se individualizează obligația de plată a unui asigurător constituie titlu de creanță; titlul de creanță se va comunica asigurătorului și va cuprinde suma restantă datorată de asigurător și modalitatea de calcul al sumei datorate.

(3) În termen de 10 zile, calculat de la data comunicării către asigurător a actului prin care s-a stabilit și s-a individualizat obligația de plată, asigurătorul poate să își plătească de bunăvoie obligațiile datorate.

(4) Dacă la data scadenței datoria restantă prevăzută în titlul de creanță nu a fost plătită, titlul de creanță devine titlu executoriu, în baza căruia Fondul va declanșa procedura de executare silită a creanțelor, prevăzută de lege.

Art. 8. -

(1) Fondul are ca destinație plata indemnizațiilor/despăgubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorii încheiate, în condițiile legii, cu societatea de asigurare față de care s-a dispus deschiderea procedurii de faliment, potrivit condițiilor de asigurare și în limita plafonului de garantare stabilit de Legea nr. 213/2015.

(2) Fondul nu preia funcțiile unui asigurător și nu are obligația de a confirma valabilitatea polițelor de asigurare emise de asigurători și nici de a elibera certificat privind daunele înregistrate.

Art. 9. -

(1) Prin acordurile de cooperare prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 213/2015, Fondul poate mandata scheme de garantare din domeniul asigurărilor sau entități interesate în protecția deținătorilor de polițe de asigurare din alte state, pentru a facilita demersurile întreprinse de creditorii de asigurări care au reședința obișnuită, domiciliul sau sediul principal pe teritoriul unui stat, altul decât România, în vederea obținerii despăgubirii/indemnizației cuvenite.

(2) Mandatul acordat potrivit alin. (1) poate viza gestionarea de către mandatar, în nume propriu, dar pe seama și în contul Fondului, a solicitărilor formulate de creditorii de asigurări care au reședința obișnuită, domiciliul sau sediul principal pe teritoriul unui stat membru, altul decât România.

(3) Obiectul și limitele mandatului sunt stabilite prin acordurile de cooperare prevăzute la alin. (1) și, fără a se limita la acestea, pot privi împuternicirea mandatarului de a:

a) transmite informațiile privind demersurile necesare pentru obținerea despăgubirilor cuvenite de la Fond;

b) primi și înregistra cererile de deschidere a dosarelor de daună și constatare a daunelor, precum și cererile de plată formulate de orice persoană care pretinde un drept de creanță de asigurări împotriva societății de asigurare în faliment;

c) primi și înregistra petițiile, sesizările, reclamațiile formulate de petenți și să formuleze un răspuns în termenul și forma agreate în prealabil cu Fondul;

d) verifica îndeplinirea condițiilor pentru angajarea răspunderii civile contractuale a societății de asigurare în faliment;

e) constata prejudiciul și de a evalua cuantumul despăgubirilor;

f) solicita completarea documentației depuse în justificarea sumelor pretinse.

CAPITOLUL II Bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului

Art. 10. -

(1) Bugetul de venituri și cheltuieli se elaborează de către Fond, se aprobă de Consiliul de administrație al Fondului și se verifică în execuție conform practicilor și procedurilor interne; execuția bugetară se verifică și se aprobă de către directorul general al Fondului și se transmite trimestrial Consiliului de administrație al Fondului spre informare, precum și, în conformitate cu art. 12 alin. (5) lit. a), Autorității de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.

(2) Organizarea și conducerea evidenței contabile a Fondului se fac potrivit dispozițiilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a reglementărilor contabile emise de A.S.F., potrivit legii.

Art. 11. -

(1) Bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului cuprinde:

a) la partea de venituri: resursele financiare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) -e) din Legea nr. 213/2015;

b) la partea de cheltuieli:

1. cheltuielile privind plata indemnizațiilor/despăgubirilor cuvenite creditorilor de asigurări, inclusiv, dar nu limitativ, cheltuielile generate de constatarea, instrumentarea și lichidarea dosarelor de daună, precum și sumele cuvenite creditorilor de asigurări ca urmare a încetării contractelor de asigurare;

2. cheltuielile cu organizarea, administrarea și funcționarea Fondului pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege.

(2) În vederea derulării activității Fondului, acesta își poate deschide conturi la instituțiile de credit.

CAPITOLUL III Obligații de raportare și transparență ale Fondului

Art. 12. -

(1) Fondul întocmește și transmite A.S.F. situațiile și rapoartele periodice prevăzute la alin. (2) - (6); acestea sunt transmise pe suport hârtie, iar cele prevăzute la alin. (5) și (6) se transmit și în format electronic în aplicația A.S.F.-EWS.

(2) Situațiile financiare anuale transmise A.S.F. conform art. 24 lit. a) pct. (vii) din Legea nr. 213/2015 și reglementărilor emise de A.S.F. privind încheierea exercițiului financiar sunt însoțite de:

a) raportul auditorului financiar împreună cu opinia acestuia;

b) raportul administratorilor Fondului;

c) raportul anual de activitate.

(3) Suplimentar raportărilor menționate la alin. (2), anual, Fondul transmite A.S.F.:

a) raportul privind misiunile de audit intern, cuprinzând constatările și recomandările acestuia pentru soluționarea deficiențelor, situația privind implementarea măsurilor dispuse în cadrul rapoartelor de audit anterioare;

b) planul de audit intern pentru anul în curs;

c) raportul privind acțiunile de control intern din anul anterior, cuprinzând constatările rezultate în urma procesului de control și monitorizare și măsurile de acțiune propuse;

d) bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului în curs, aprobat de Consiliul de administrație al Fondului.

(4) Raportările prevăzute la alin. (3) lit. b) și d) se transmit până la data de 31 ianuarie a anului în curs, iar rapoartele menționate la alin. (3) lit. a) și c) se transmit până la sfârșitul lunii martie a anului următor celui pentru care se face raportarea.

(5) Trimestrial, Fondul transmite A.S.F. următoarele rapoarte:

a) execuția bugetului de venituri și cheltuieli, în forma prevăzută în anexa nr. 3, până la sfârșitul lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea;

b) situația contribuțiilor datorate și virate la Fond de către asigurători, distinct pentru asigurările generale și pentru asigurările de viață, în forma prevăzută în anexa nr. 4, în termen de 45 de zile de la sfârșitul trimestrului pentru care se face raportarea.

(6) Lunar, cel târziu până în data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, Fondul transmite A.S.F.:

a) situația privind plata indemnizațiilor/despăgubirilor efectuate de către Fond creditorilor de asigurări ai asigurătorului aflat în faliment, în forma prezentată în anexa nr. 5;

b) situația resurselor financiare ale Fondului, în forma prezentată în anexa nr. 6.

Art. 13. -

Fondul transmite A.S.F. rapoarte în legătură cu orice eveniment de natură a afecta funcționarea acestuia.

CAPITOLUL IV Procedura deschiderii și instrumentării dosarelor de daună

Art. 14. -

Între data închiderii procedurii de redresare financiară și data denunțării contractelor de asigurare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, orice persoană care invocă vreun drept de creanță împotriva asigurătorului ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o poliță de asigurare valabilă poate solicita deschiderea dosarului de daună prin completarea unei cereri după modelul prevăzut în anexa nr. 7 și transmiterea acesteia Fondului; modelul prevăzut în anexa nr. 7 este orientativ și poate fi adaptat.

Art. 15. -

(1) Cererea prevăzută la art. 14, completată și semnată de către petent, se poate transmite:

a) direct Fondului;

b) societăților cu care Fondul are încheiate convenții privind servicii de constatare a daunelor și regularizare a cererilor de despăgubire;

c) schemelor de garantare în domeniul asigurărilor sau birourilor naționale auto din țara în care petentul are reședința obișnuită, domiciliul sau sediul principal, în măsura în care sunt încheiate acorduri de cooperare conform prevederilor art. 9, pentru evenimentele asigurate produse în străinătate, în baza asigurării RCA ori a documentului Carte verde definite conform prevederilor Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie.

(2) Fondul aduce la cunoștința petenților informații în legătură cu datele de contact ale entităților menționate la alin. (1).

Art. 16. -

Deschiderea dosarului de daună și constatarea prejudiciilor se efectuează după cum urmează:

a) în urma înregistrării cererii prevăzute la art. 14, Fondul, direct sau prin mandatarii săi, contactează petentul în cel mai scurt timp, în vederea efectuării constatării prejudiciilor și evaluării daunelor;

b) petentul declară în scris producerea evenimentului asigurat, prin completarea declarației privind evenimentul, conform anexei nr. 8;

c) procesul-verbal de constatare a daunelor se întocmește de către specialistul constatare daune din cadrul Fondului sau prin mandatarii acestuia, în cazul unor convenții/acorduri de cooperare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în cazul asigurărilor obligatorii, sau a condițiilor de asigurare aferente contractului în baza căruia a fost avizat evenimentul, în cazul asigurărilor facultative;

d) constatarea daunelor se efectuează în baza documentelor care atestă producerea evenimentului asigurat, emise de autoritățile publice competente, cum ar fi organele de poliție, unitățile de pompieri sau alte organe abilitate potrivit legii ori alte documente din care să reiasă cauzele și împrejurările evenimentului, cum ar fi constatarea amiabilă de accident, declarația asiguratului sau alte documente similare, potrivit legii;

e) Fondul sau mandatarii acestuia, în cazul unor convenții/acorduri de cooperare, solicită petentului depunerea la dosarul de daună a poliței/contractului de asigurare, a documentelor prevăzute la lit. d), a documentelor din care să reiasă întinderea daunei, acte privind interesul patrimonial, documente justificative privind cuantumul despăgubirii și, după caz, alte documente relevante pentru analizarea dosarului;

f) actele și documentele justificative se depun în limba română, iar în cazul în care sunt redactate într-o limbă străină, acestea se depun însoțite de traducerea autorizată conform legii;

g) procesul-verbal de constatare a pagubelor se transmite petentului și este anexat la dosarul de daună;

h) la cererea petentului sau a unității reparatoare, Fondul sau mandatarii acestuia, în cazul unor convenții/acorduri de cooperare, efectuează constatări suplimentare ale avariilor a căror depistare nu a fost posibilă la constatarea inițială.

Art. 17. -

Stabilirea și evaluarea despăgubirilor se efectuează după cum urmează:

a) evaluarea despăgubirilor se efectuează de către Fond, direct sau prin mandatarii acestuia, în baza documentelor existente la dosarul de daună și în conformitate cu prevederile legii și ale condițiilor de asigurare;

b) dacă din analizarea dosarului de daună rezultă necesitatea completării acestuia cu documente suplimentare, Fondul transmite o solicitare scrisă petentului în acest sens;

c) după analizarea și instrumentarea dosarului de daună, direcția tehnică de specialitate întocmește referatul de plată a despăgubirii care va fi analizat de către celelalte direcții de specialitate din cadrul Fondului în vederea avizării, conform prevederilor legale;

d) după avizarea dosarului de daună de către direcțiile de specialitate din cadrul Fondului, acesta se înaintează comisiei speciale prevăzute la art. 13 alin. (4) din Legea nr. 213/2015.

CAPITOLUL V Procedura și condițiile de efectuare a plăților din disponibilitățile Fondului. Modalități de recuperare a sumelor plătite de la Fond

Art. 18. -

(1) După data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, pronunțate împotriva unei societăți de asigurare aflate în stare de insolvență, Fondul este în drept să efectueze plăți din disponibilitățile sale, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, în condițiile Legii nr. 213/2015, ale Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare și ale prezentei norme.

(2) Informațiile pe care Fondul le publică conform prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 213/2015 cuprind următoarele date: date generale referitoare la Fond, cadrul legal aplicabil, condițiile și modalitățile de efectuare a plăților, date referitoare la documentele, condițiile și formalitățile ce trebuie îndeplinite pentru încasarea despăgubirii/indemnizației.

Art. 19. -

(1) După data publicării deciziei privind închiderea procedurii de redresare financiară și constatarea indiciilor stării de insolvență a asigurătorului de către A.S.F., în termenul prevăzut de art. 23 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, Fondul va prelua de la asigurător evidența contractelor de asigurare în vigoare la data închiderii procedurii de redresare financiară, evidența completă a dosarelor de daună, precum și evidențele tehnico-operative și contabile aferente acestor contracte și dosare.

(2) Asigurătorul are obligația de a preda evidențele prevăzute la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, în termenul prevăzut de lege, atât în format letric, cât și, dacă există, în format electronic/digital; asigurătorul predă toate contractele de asigurare în vigoare, dosarele de daună, bazele de date, registrele, corespondența, orice document referitor la dosare/contracte în vigoare, precum și orice alte evidențe deținute de asigurător în legătură cu acestea.

(3) Răspunderea asupra datelor înscrise în evidențele preluate de Fond revine membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/conducerii executive/directoratului asigurătorului, după caz, care vor declara prin procesul-verbal încheiat menționat la alin. (4) că evidențele menționate la alin. (1) sunt reale, complete și corecte în măsura necesară pentru o administrare și gestionare corespunzătoare a acestora de către Fond.

(4) Preluarea de către Fond a evidențelor și documentelor, în format letric și/sau pe suport digital/electronic, menționate la alin. (1), se face pe baza unui proces-verbal încheiat cu reprezentanții legali ai asigurătorului.

(5) Fondul verifică datele prezentate în evidențele preluate, inclusiv corelațiile dintre aceste date, dosarele de daună și contractele de asigurare în vigoare; eventualele erori vor fi aduse la cunoștință asigurătorului și lichidatorului judiciar, după desemnarea acestuia.

(6) În urma analizării de către direcțiile de specialitate ale Fondului a evidențelor preluate, Fondul publică pe site-ul propriu lista potențialilor creditori de asigurări care pot beneficia de despăgubiri/indemnizații din disponibilitățile Fondului.

Art. 20. -

(1) Pentru încasarea de la Fond a indemnizațiilor/despăgubirilor, orice persoană care pretinde un drept de creanță de asigurări completează o cerere de plată motivată în acest sens, pe baza modelului prevăzut în anexa nr. 9 pentru restituirile de primă, respectiv în anexa nr. 10 pentru cererile de plată a despăgubirilor; cererea de plată se poate depune începând cu data publicării deciziei A.S.F. de închidere a procedurii de redresare financiară, în temeiul art. 22 din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, și în maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment.

(2) Pentru creanțele de asigurări născute ulterior rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de deschidere a procedurii de faliment, cererea de plată poate fi depusă în maximum 90 de zile de la data nașterii dreptului de creanță al creditorului de asigurări.

(3) Cererea de plată se adresează Fondului și se depune la sediul acestuia, direct sau prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin poșta electronică ori prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia; cererea de plată se poate depune și la mandatarii desemnați de către Fond în acest scop.

(4) La cererea de plată se anexează copii ale documentelor de identificare ale petenților/creditorilor de asigurare, precum și, în copie legalizată, actele/înscrisurile doveditoare ale sumelor pretinse cu titlu de creanțe de asigurări; în cazul imposibilității de prezentare a actelor/înscrisurilor doveditoare în copie legalizată, petentul poate să prezinte copii ale acestora sau poate include în cuprinsul cererii de plată o declarație pe propria răspundere, în sensul susținerii acestor documente justificative; în cuprinsul cererii de plată se va preciza motivul imposibilității de depunere a înscrisurilor justificative.

(5) În cuprinsul cererii de plată, petentul declară pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, dacă suma pretinsă de la Fond a fost încasată în cadrul procedurii de faliment și/sau în urma exercitării altor acțiuni de recuperare a sumelor cuvenite, îndreptate împotriva asigurătorului debitor față de care s-a stabilit starea de insolvență.

(6) Fondul solicită informații și documente suplimentare lichidatorului judiciar desemnat în dosarul de faliment al asigurătorului, atunci când din analiza cererii de plată rezultă necesitatea acestora.

(7) Listele creditorilor de asigurări ale căror creanțe certe, lichide și exigibile urmează a fi plătite din disponibilitățile Fondului se întocmesc pe măsura înregistrării și analizării cererilor de plată și a documentației justificative aferente, după verificarea și avizarea dosarelor de daună de către direcțiile de specialitate ale Fondului, precum și după verificarea și analizarea informațiilor și documentelor prevăzute la art. 19, primite de la asigurător, și, după caz, a celor prevăzute la alin. (6) și art. 25 dacă acestea au fost primite de la lichidatorul judiciar.

(8) Listele prevăzute la alin. (7) se transmit comisiei speciale în vederea aprobării; aceasta poate verifica, prin sondaj, cererile de plată și documentația aferentă și, în toate cazurile în care consideră că este necesar, poate dispune reverificarea cererilor de plată și a documentației justificative.

(9) De la data publicării deciziei de închidere a procedurii de redresare financiară, comisia specială poate aproba despăgubirile/indemnizațiile creditorilor de asigurări, urmând ca plata acestora să se facă după rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment împotriva asigurătorului.

Art. 21. -

(1) Fondul asigură plata despăgubirilor/indemnizațiilor către creditorii de asigurări ai asigurătorilor aflați în faliment, în limitele plafonului de garantare și în condițiile prevăzute de Legea nr. 213/2015 și de prezenta normă.

(2) Indemnizațiile/Despăgubirile se plătesc creditorilor de asigurări potrivit condițiilor prevăzute în contractele de asigurare încheiate cu societatea de asigurare în faliment, în conformitate cu prevederile legale și ale prezentei norme.

Art. 22. -

Plățile către o altă persoană decât creditorul de asigurări pot fi efectuate conform solicitării creditorului de asigurare, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile în cauză.

Art. 23. -

(1) Plata se face în moneda națională - leu, iar, în cazul creanțelor în valută, plata se va efectua la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României din ziua efectuării plății.

(2) Indemnizațiile/Despăgubirile cuvenite creditorilor de asigurări se pot plăti de către Fond prin poștă până la nivelul sumei de 5.000 lei și/sau prin instituții de credit autorizate de Banca Națională a României, inclusiv online.

Art. 24. -

(1) Toate despăgubirile/indemnizațiile plătite din disponibilitățile Fondului, împreună cu dovada plății acestora, se înregistrează cu titlu de creanțe de asigurări la dosarul de faliment înregistrat pe rolul instanței judecătorești competente; recuperarea creanțelor Fondului se face prin valorificarea bunurilor și/sau a drepturilor și veniturilor societății de asigurare debitoare, în condițiile Legii nr. 213/2015, ale Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Fondul este îndreptățit să înregistreze la masa credală, în tot cursul procedurii de faliment, orice sume achitate creditorilor de asigurări, precum și orice dobânzi și/sau cheltuieli efectuate din disponibilitățile Fondului cu titlu de creanțe de asigurări, conform art. 18 din Legea nr. 213/2015.

(3) Dacă petentul a urmat procedura de faliment a asigurătorului anterior solicitării adresate Fondului, în cuprinsul cererii de plată va preciza suma solicitată la masa credală, iar în situația în care, la momentul depunerii cererii de plată la Fond, petentului i se distribuise o sumă în cadrul procedurii de faliment, acesta va preciza în cuprinsul cererii de plată și cuantumul sumei încasate; dacă, ulterior depunerii cererii de plată la Fond, petentul se înscrie la masa credală a asigurătorului în faliment, acesta va notifica Fondul.

(4) Fondul poate proceda la compensarea creanțelor sale cu cele ale societății de asigurare debitoare cu avizul A.S.F. și cu aprobarea judecătorului-sindic, conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare; Fondul poate adjudeca în contul creanței sale constituite din sumele prevăzute la alin. (2), în calitate de creditor privilegiat, activele societății de asigurare debitoare, în condițiile prevăzute la art. 850 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VI Dispoziții specifice procedurii de faliment a societății de asigurare

Art. 25. -

(1) În temeiul art. 258 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, lichidatorul judiciar desemnat în dosarul de faliment transmite Fondului raportul prevăzut la art. 258 alin. (1) lit. a) din aceeași lege, precum și un raport amănunțit asupra situației bunurilor/veniturilor societății de asigurare debitoare și asupra stadiului procedurii de lichidare.

(2) Raportul lichidatorului judiciar prevăzut la alin. (1) va cuprinde și următoarele:

a) situația creanțelor de asigurări înregistrate la dosarul de faliment, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, cu precizarea numelui/denumirii creditorilor de asigurări, a cuantumului creanțelor admise și înregistrate la masa credală a asigurătorului, precum și a ordinii de prioritate/a privilegiului/a garanției legale de care se bucură aceste creanțe;

b) situația creanțelor de asigurări înregistrate la dosarul de faliment, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, cu precizarea creditorilor de asigurări ale căror creanțe nu au fost admise de lichidatorul judiciar în cuantumul solicitat de aceștia ori, după caz, ale căror creanțe au fost respinse la plată; prevederile lit. a) referitoare la elementele privind creditorii și creanțele de asigurări se aplică în mod corespunzător;

c) situația creanțelor de asigurări aferente dosarelor de daună existente în evidențele societății de asigurare debitoare, aprobate la plată de către aceasta, dar neînregistrate la dosarul de faliment în condițiile Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare;

d) situația creanțelor de asigurări aferente dosarelor de daună existente în evidențele societății de asigurare debitoare, neaprobate la plată de către aceasta și neînregistrate la dosarul de faliment în condițiile Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare;

e) situația creanțelor de asigurări care au făcut/fac obiectul unor operațiuni de compensare ori al unor concordate sau, după caz, al unor litigii aflate spre soluționare pe rolul instanțelor judecătorești competente la data întocmirii raportului; lichidatorul judiciar va preciza elementele de identificare a creditorilor de asigurări și a creanțelor acestora, corespunzător prevederilor lit. a);

f) propunerile lichidatorului judiciar privind modalitățile concrete de lichidare a bunurilor și/sau a drepturilor din patrimoniul societății de asigurare debitoare, prevăzute la art. 258 alin. (1) lit. q) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și/sau măsurile întreprinse de acesta.

(3) Odată cu transmiterea raportului întocmit conform alin. (1) și (2), lichidatorul judiciar pune la dispoziție Fondului dosarele de daună și toate înscrisurile/documentațiile aferente înregistrate în evidențele sale, precum și, după caz, un exemplar al tabelului definitiv al creanțelor întocmit în cadrul procedurii de faliment.

Art. 26. -

În urma înregistrării și analizării raportului și a situațiilor transmise de lichidatorul judiciar conform art. 25, Fondul poate proceda la refacerea listelor creditorilor de asigurări menționate la art. 20 alin. (7).

Art. 27. -

(1) Titlul executoriu care constată creanțe de asigurări nevalorificat în cadrul procedurii de faliment sau în cadrul altor proceduri de executare silită prevăzute de lege se transmite Fondului, în vederea verificării lui și, după caz, a valorificării acestuia, prin plata sumelor cuvenite de la Fond, în condițiile prezentei norme și ale prevederilor legale incidente.

(2) Titlul executoriu este însoțit de cererea de plată formulată de petent, cu respectarea termenului prevăzut de art. 14 alin. (1) din Legea nr. 213/2015.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 28. -

(1) Verificarea modului de constituire de către asigurători a contribuției datorate Fondului și de virare la termen a acesteia, precum și verificarea datelor cuprinse în raportările lunare se fac de organele de specialitate ale Autorității de Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 213/2015, precum și ale normelor date în aplicarea acestor acte normative.

(2) Nerespectarea prevederilor prezentei norme se constată și se sancționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/2015 și ale Legii nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 29. -

În cazul constatării existenței unor indicii cu privire la săvârșirea unor infracțiuni, Fondul sesizează organele competente.

Art. 30. -

Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 31. -

Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării acesteia.

Art. 32. -

La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 2 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Leonardo Badea

București, 9 octombrie 2019.

Nr. 24.

ANEXA Nr. 1

RAPORTARE
privind contribuția datorată și virată la Fondul de garantare a asiguraților pentru luna . . . . . . . . . .

Denumirea societății: . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . .,

sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . .

Persoana de contact . . . . . . . . . .

Telefon . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .

- lei -
Nr. crt. Specificații Total cumulat de la începutul anului*) Din care pentru luna de raportare**) Numărul și data documentului de plată***)
0 1 2 3 4
1. Prime brute încasate din asigurări directe:
- asigurări generale X
- asigurări de viață
2. Cota procentuală stabilită de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru: X X
- asigurări generale
- asigurări de viață
3. Contribuție datorată la Fondul de garantare a asiguraților pentru: X
- asigurări generale X
- asigurări de viață X
4. Dobânzi și penalități de întârziere datorate X
5. Suma virată - total, din care:
6. - aferentă contribuției datorate la Fondul de garantare a asiguraților:
- asigurări generale
- asigurări de viață
7. - aferentă dobânzilor și penalităților de întârziere datorate

Subsemnatul,.........., în calitate de.......... (conducător executiv), cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că toate informațiile și documentele sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoștință Fondului de garantare a asiguraților.

Numele și prenumele . . . . . . . . . . (cu majuscule)

Semnătura . . . . . . . . . .

Ștampila societății

*) În coloana 2 se înscriu primele brute încasate, cumulate de la începutul anului, inclusiv cele aferente lunii pentru care se face raportarea.

**) În coloana 3 se înscriu primele brute încasate aferente lunii pentru care se face raportarea.

***) Ori de câte ori se efectuează viramente se va transmite și copia documentului de plată, cu următoarele specificații: suma totală virată, din care: aferentă contribuției datorate la Fondul de garantare a asiguraților, aferentă dobânzilor și penalităților de întârziere datorate și luna pentru care se efectuează viramentul.

ANEXA Nr. 2

SITUAȚIA RECTIFICATIVĂ
privind contribuția datorată și virată la Fondul de garantare a asiguraților pentru luna . . . . . . . . . .

Denumirea societății: . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . .,

sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . .

Persoana de contact . . . . . . . . . .

Telefon . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .

- lei -
Nr. crt. Specificații Suma raportată inițial*) Suma rectificată**) Diferența +/- Numărul și data documentului de plată***)
0 1 2 3 4 (3-2) 5
1. Prime brute încasate din asigurări directe: X
- asigurări generale
- asigurări de viață
2. Cota procentuală stabilită de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru: X X
- asigurări generale
- asigurări de viață
3. Contribuția datorată Fondului de garantare a asiguraților pentru: X
- asigurări generale
- asigurări de viață
4. Dobânzi și penalități de întârziere datorate X
5. Suma virată - total, din care:
6. - aferentă contribuției datorate la Fondul de garantare a asiguraților pentru:
- asigurări generale
- asigurări de viață
7. - aferentă dobânzilor și penalităților de întârziere datorate

Subsemnatul,.........., în calitate de.........., (conducător executiv) cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că toate informațiile și documentele sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoștință Fondului de garantare a asiguraților.

Numele și prenumele . . . . . . . . . . (cu majuscule)

Semnătura . . . . . . . . . .

Ștampila societății

*) În coloana 2 se înscrie valoarea inițială declarată a primei brute încasate, aferentă lunii pentru care se face rectificarea.

**) În coloana 3 se înscrie valoarea rectificată a primei brute încasate aferentă lunii pentru care se face rectificarea.

***) Ori de câte ori se efectuează viramente se va transmite și copia documentului de plată, cu următoarele specificații: suma totală virată, din care: aferentă contribuției datorate la Fondul de garantare a asiguraților, aferentă dobânzilor și penalităților de întârziere datorate și luna pentru care se efectuează viramentul.

ANEXA Nr. 3

SITUAȚIA
privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli la data . . . . . . . . . .

Fondul de garantare a asiguraților, denumit în continuare Fond

DENUMIRE INDICATORI Estimat Realizat
1 2 3
I. VENITURI (1 + 2 + 3 + 4 + 5)
1. Venituri specifice Fondului în legătură cu contribuțiile (1.1 + 1.2)
1.1. Venituri din contribuții, din care:
- Asigurări generale
- Asigurări de viață
1.2. Venituri din dobânzi și penalități neachitate, din care:
- Asigurări generale
- Asigurări de viață
2. Veniturile aferente creanțelor recuperate la masa credală
3. Alte venituri specifice Fondului
4. Venituri financiare
5. Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere de valoare
II. CHELTUIELI (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)
1. Cheltuielile specifice Fondului (1.1 + 1.2)
1.1. Cheltuieli cu plata indemnizațiilor/despăgubirilor pentru:
- Asigurări generale
- Asigurări de viață
1.2. Cheltuieli cu constatarea, instrumentarea și lichidarea dosarelor de daună
2. Cheltuieli de personal (2.1 + 2.2 + 2.3)
2.1. Salariile personalului și indemnizațiile de conducere
2.2. Cheltuieli salariale în natură
2.3. Contribuții
3. Cheltuieli cu bunuri și servicii (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.7 + 3.8 + 3.9 + 3.10 + 3.11 + 3.12 + 3.13 +
3.14 + 3.15)
3.1. Materiale consumabile
3.2. Bunuri de natura obiectelor de inventar
3.3. Energia și apa
3.4. Întreținerea și reparațiile
3.5. Redevențe și chirii
3.6. Prime de asigurare
3.7. Pregătirea personalului
3.8. Comisioane și onorarii
3.9. Protocol, reclamă și publicitate
3.10. Transport
3.11. Deplasări, detașări, transferări
3.12. Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet
3.13. Servicii bancare și asimilate
3.14. Alte servicii executate de terți
3.15. Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate
4. Alte cheltuieli de exploatare
5. Cheltuieli financiare
6. Cheltuieli cu amortizarea, provizioanele și ajustări pentru depreciere (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)
6.1. Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor
6.2. Cheltuieli cu provizioanele constituite pe seama cheltuielilor
6.3. Cheltuieli privind ajustările pentru depreciere a creanțelor
6.4. Cheltuieli cu provizioanele specifice
III. REZULTATUL EXERCIȚIULUI CURENT (I-II)
Director general,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4

SITUAȚIA*)
contribuțiilor datorate și virate la Fondul de garantare a asiguraților de către asigurători**) la data . . . . . . . . . .

- lei -
Nr. crt. Denumirea asigurătorului Prime brute încasate din asigurări directe Contribuția datorată la Fond Contribuția virată la Fond Dobânzi și penalități de întârziere datorate Dobânzi și penalități de întârziere încasate
Asigurări generale Asigurări de viață Asigurări generale Asigurări de viață Asigurări generale Asigurări de viață

*) Se raportează cumulat de la începutul anului până la data raportării.

**) Astfel cum rezultă din raportările transmise, în conformitate cu prevederile legale.

ANEXA Nr. 5

SITUAȚIA
privind plata indemnizațiilor/despăgubirilor efectuate de către Fondul de garantare a asiguraților creditorilor de asigurări ai asigurătorului aflat în faliment la data . . . . . . . . . .

Numele asigurătorului*) Indicator Asigurări generale Asigurări de viață Total
Număr total de dosare de daună, din care (buc.):
a) preluate de la asigurător (buc.)
b) deschise de către Fond, până la sfârșitul perioadei de raportare (buc.)
Număr de cereri aprobate în totalitate pentru plată de către comisia specială, până la sfârșitul perioadei de raportare, din care (buc.):
a) aferente dosarelor de daună (buc.)
b) aferente restituirilor de prime (buc.)
Valoarea aferentă cererilor aprobate în totalitate pentru plată de către comisia specială, până la sfârșitul perioadei de raportare, din care (lei):
a) aferentă dosarelor de daună (lei)
b) aferentă restituirilor de prime (lei)
Numărul cererilor de plată plătite în perioada de raportare, din care (buc.):
a) aferente dosarelor de daună (buc.)
b) aferente restituirilor de prime (buc.)
Valoarea plăților efectuate în perioada de raportare, din care:
a) aferente dosarelor de daună (lei)
b) aferente restituirilor de prime (lei)
Numărul cererilor de plată plătite, până la sfârșitul perioadei de raportare, din care (buc.):
a) aferente dosarelor de daună (buc.)
b) aferente restituirilor de prime (buc.)
Valoarea plăților efectuate, până la sfârșitul perioadei de raportare, din care (lei):
a) aferente dosarelor de daună (lei)
b) aferente restituirilor de prime (lei)
Număr de cereri de plată înregistrate, până la sfârșitul perioadei de raportare, din care (buc.):
a) aferente dosarelor de daună (buc.)
b) aferente restituirilor de prime (buc.)
Număr de cereri de plată respinse în totalitate de către comisia specială, până la sfârșitul perioadei de raportare, din care (buc.):
a) aferente dosarelor de daună (buc.)
b) aferente restituirilor de prime (buc.)
Valoarea aferentă cererilor de plată respinse în totalitate de către comisia specială, până la sfârșitul perioadei de raportare, din care:
a) aferente dosarelor de daună (lei)
b) aferente restituirilor de prime (lei)

Nume: . . . . . . . . . .

Funcție: . . . . . . . . . .

Semnătura: . . . . . . . . . .

Data: . . . . . . . . . .

*) Această raportare se completează pentru fiecare asigurător aflat în procedură de faliment.

ANEXA Nr. 6

SITUAȚIA
resurselor financiare ale Fondului de garantare a asiguraților la data . . . . . . . . . .

Nr. crt. Denumirea activelor Valoarea activelor conform evidențelor contabile (lei)
1 2
1 Titluri de stat
2 Titluri emise de autorități ale administrației publice locale
3 Depozite la instituții de credit
4 Disponibilități în conturi curente și casierie
5 Alte instrumente ale pieței monetare*)
6 Alte plasamente*)
TOTAL

*) Se va detalia în funcție de tipul instrumentului.

Nume: . . . . . . . . . .

Funcție: . . . . . . . . . .

Semnătura: . . . . . . . . . .

Data întocmirii: . . . . . . . . . .

1. Titluri de stat la data . . . . . . . . . .

Simbol/ISIN Denumirea emitentului Moneda în care a fost emis titlul Denumirea instituției de credit custode Data emiterii (DD/MM/YYYY) Data maturității (DD/MM/YYYY) Valoarea în moneda în care a fost emis titlul Valoarea conform evidențelor contabile (lei) Valoarea nominală (principal)*) Rată cupon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL X X X X X X 0 0 X

*) Se introduce principalul rămas de încasat la data raportării.

Nume: . . . . . . . . . .

Funcție: . . . . . . . . . .

Semnătura: . . . . . . . . . .

Data întocmirii: . . . . . . . . . .

2. Titluri emise de autorități ale administrației publice locale la data . . . . . . . . . .

Simbol/ISIN Denumirea instituției emitente Moneda în care a fost emis titlul Denumirea autorității administrației publice locale Data emiterii (DD/MM/YYYY) Data maturității (DD/MM/YYYY) Valoarea în moneda în care a fost emis titlul Valoarea conform evidențelor contabile (lei) Valoarea nominală (principal)*) Rată cupon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL X X X X X X 0 0 X

*) Se introduce principalul rămas de încasat la data raportării.

Nume: . . . . . . . . . .

Funcție: . . . . . . . . . .

Semnătura: . . . . . . . . . .

Data întocmirii: . . . . . . . . . .

3. Depozite la instituții de credit

Instituția de credit Moneda în care a fost constituit depozitul Valoarea în moneda în care a fost constituit depozitul Valoarea depozitelor*) la data raportării (lei) Data constituirii depozitelor Data scadenței depozitelor Dobânzi de încasat la scadență (în moneda în care a fost constituit depozitul) Dobânzi de încasat la scadență (lei)
1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL X 0 X 0

*) Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României și valabil la data pentru care se face raportarea.

Nume: . . . . . . . . . .

Funcție: . . . . . . . . . .

Semnătura: . . . . . . . . . .

Data întocmirii: . . . . . . . . . .

4. Disponibilități în conturi curente și casierie la data . . . . . . . . . .

Instituția de credit Moneda în care este deschis contul Disponibil în conturi curente în valută Disponibil în conturi curente în lei Disponibil în casierie în valută Disponibil în casierie în lei Total disponibil (lei) (7 = 3 + 4 + 5 + 6)
1 2 3 4 5 6 7
TOTAL X

Nume: . . . . . . . . . .

Funcție: . . . . . . . . . .

Semnătura: . . . . . . . . . .

Data întocmirii: . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 7

CERERE
pentru deschiderea dosarului de daună (model)

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., legitimat(ă) cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .

(în cazul persoanelor juridice/deținerii unei procuri/cesiuni de creanță)

reprezentant al

Societății/Dlui(Dnei) . . . . . . . . . ., cu sediul/domiciliul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., CUI/CNP . . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . . .,

în baza Contractului de asigurare obligatorie (auto vinovat)/facultativă seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., încheiat cu societatea de asigurare . . . . . . . . . ., cu valabilitate de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . .; solicit deschiderea dosarului de daună ca urmare a producerii riscului asigurat (□ avarie auto, □ vătămare corporală, □ daună locuință, □ daună bunuri, □ garanții de bună execuție, □ aviație, □ maritime, . . . . . . . . . .) în data de . . . . . . . . . . .

Solicit constatarea daunelor în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . .

Date de contact: (telefon/e-mail) . . . . . . . . . .

În cazul daunelor auto se precizează dacă autovehiculul este deplasabil: DA/NU

Atașez prezentei (dacă există):

□ copie împuternicire/procură/cesiune;

□ copie act identitate;

□ copie constatare amiabilă/proces-verbal întocmit de organele abilitate;

□ copie contract de asigurare.

Data . . . . . . . . . . Petent,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele)
. . . . . . . . . .
(semnătura/stampila)

ANEXA Nr. 8

Avarii existente . . . . . . . . . .

Data și ora prezentării . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . ora . . . . . . . . . .

Obținerea din asigurare de foloase materiale necuvenite se pedepsește conform Codului penal.

Inspector de specialitate daune, . . . . . . . . . .

Petent, . . . . . . . . . .

DECLARAȚIE
privind evenimentul

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., fiul (fiica) lui . . . . . . . . . . și al/a . . . . . . . . . ., născut(ă) la data de . . . . . . . . . . în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., legitimat(ă) . . . . . . . . . . cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . . ., adresă de e-mail . . . . . . . . . ., în baza Contractului de asigurare obligatorie/facultativă seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., cu valabilitate de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . ., declar pe propria răspundere următoarele aspecte privind cauzele și consecințele producerii evenimentului asigurat (avarie auto, furt, inundație, incendiu etc.).

Descrierea evenimentului:

La data de . . . . . . . . . ., în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., în jurul orei . . . . . . . . . .

Consecințe ale evenimentului asigurat: . . . . . . . . . .

Data: . . ./. . ./. . .

Semnătura: . . . . . . . . . .

NOTĂ:

În mod obligatoriu se vor completa corect toate spațiile punctate din conținutul declarației.

Următoarele declarații se vor completa doar în cazul daunelor auto.

Declar pe propria răspundere că în urma evenimentului rutier ☐ nu au ☐ au suferit vătămări corporale următoarele persoane (Se vor menționa numele, prenumele, adresa și vătămările corporale) și ☐ sau ☐ nu s-au produs pagube altor persoane: . . . . . . . . . .

Autovehiculul este asigurat CASCO/RCA cu Contractul nr. . . . . . . . . . ., emis de Societatea . . . . . . . . . ., valabil de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . . .

Detalii privind evenimentul

Condiții de luminozitate: - lumina zilei ☐ - luminozitate redusă ☐ - întuneric ☐

Starea carosabilului: - uscat ☐ - altele (umed, înghețat etc.) ☐

Categoria vehiculului (înscrisă în documentul internațional de asigurare):

- categoria "A" autoturism ☐

- categoria "B" motociclu ☐

- categoria "C" autocamion sau tractor ☐

- categoria "D" bicicletă cu motor ☐

- categoria "E" autobuz sau autocar ☐

- categoria "F" remorcă ☐

Prezentarea schematică a avariilor:

 

Prezentarea schematică a accidentului/evenimentului: . . . . . . . . . . Evenimentul a fost anunțat și la Poliția din . . . . . . . . . ., care a încheiat Procesul-verbal seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., Autorizația de reparație seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., din data de . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . .

Vinovat de producerea evenimentului este . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., telefonul . . . . . . . . . ., care a condus autovehiculul cu nr. de înmatriculare . . . . . . . . . ., asigurat RCA la Societatea . . . . . . . . . ., cu Polița seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., valabilă de la . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . . .

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, că nu am depus formularul Constatare amiabilă de accident, o copie a acestuia și nici vreun alt document de avizare/înștiințare/cerere/notificare la niciun alt asigurător, în vederea obținerii de despăgubiri.

Data: . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 9

CERERE DE PLATĂ privind acordarea restituirii de primă

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., legitimat(ă) cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., e-mail: . . . . . . . . . .

(în cazul persoanelor juridice/deținerii unei procuri)

reprezentant al

Societății/Dlui(Dnei) . . . . . . . . . ., cu sediul/domiciliul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., CUI/CNP . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .,

în urma denunțării/rezilierii Contractului de asigurare obligatorie/facultativă seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., încheiat cu Societatea de Asigurare . . . . . . . . . ., cu valabilitate de la data de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . .,

vă rog să aprobați plata restituirii primei de asigurare, în cuantum de . . . . . . . . . . lei.

• Solicit ca plata să se efectueze:

□ în contul nr. . . . . . . . . . ., deschis la Banca . . . . . . . . . ., pe numele . . . . . . . . . .;

□ prin poștă, la adresa . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . .

Anexez prezentei:

□ împuternicire/procură, dacă este cazul;

□ copie act identitate;

□ copie poliță de asigurare;

□ copie dovada plății primelor de asigurare;

□ dovada denunțării contractului de asigurare înregistrată/transmisă la asigurător;

□ certificat constatator actualizat eliberat de oficiul registrul comerțului (în cazul persoanelor juridice);

□ alte documente în susținerea cererii: . . . . . . . . . . .

Pe propria răspundere în susținerea documentelor justificative, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar că toate informațiile/documentele anexate cererii privind acordarea restituirii de primă corespund realității.

Precizez faptul că în perioada de valabilitate a contractului de asigurare nr. . . . . . . . . . . au fost/nu au fost avizate dosare de daună.

Menționez faptul că nu există/există vreun privilegiu ori garanție reală în ceea ce privește creanța (privilegii speciale, ipotecă imobiliară, ipotecă mobiliară, gaj, dreptul la retenție), și anume . . . . . . . . . . .

Declar pe propria răspundere că am/nu am încheiat un contract pentru acest tip de asigurare cu altă societate de asigurare și am/nu am primit indemnizația/despăgubirea aferentă obiectului contractului menționat mai sus.

Declar pe propria răspundere că la data depunerii prezentei cereri de plată nu am urmat/am urmat procedura de faliment a asigurătorului și nu am încasat/am încasat de la masa credală/în urma altor acțiuni de recuperare exercitate împotriva asigurătorului o sumă în cuantum de . . . . . . . . . . .

Declar pe propria răspundere că mă aflu în imposibilitatea de a prezenta următoarele înscrisuri justificative în copie, copie legalizată: . . . . . . . . . . deoarece . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . .
Semnătură/ștampilă . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 10

CERERE DE PLATĂ
privind acordarea despăgubirilor/indemnizațiilor

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., legitimat(ă) cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., e-mail: . . . . . . . . . .

(în cazul persoanelor juridice/deținerii unei procuri/cesiuni de creanță)

reprezentant al

Societății/Dlui(Dnei) . . . . . . . . . ., cu sediul/domiciliul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., CUI/CNP . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .,

în urma producerii riscului asigurat din data de . . . . . . . . . ., în baza Contractului de asigurare obligatorie (auto vinovat)/facultativă seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., încheiat cu Societatea de Asigurare . . . . . . . . . ., cu valabilitate de la data de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . .,

pentru care există dosar de daună nr. . . . . . . . . . . deschis de societatea . . . . . . . . . .

* în urma răscumpărării Contractului de asigurare de viață seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .

vă rog să aprobați plata indemnizației/despăgubirii, în cuantum de . . . . . . . . . .lei.

Solicit ca plata să se efectueze:

□ în contul nr. . . . . . . . . . ., deschis la Banca . . . . . . . . . ., pe numele . . . . . . . . . .;

□ prin poștă, la adresa . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . . .

Anexez prezentei:

□ împuternicire/procură/cesiune de creanță, dacă este cazul;

□ copie act de identitate;

□ copie poliță de asigurare;

□ copie certificate de înmatriculare/act de proprietate al bunului avariat;

□ în original constatarea amiabilă/proces-verbal întocmit de organe abilitate;

□ în original deviz de reparație;

□ în original Factura nr. . . . . . . . . . .;

□ certificat constatator actualizat eliberat de oficiul registrul comerțului (în cazul persoanelor juridice);

□ alte documente în susținerea cererii: . . . . . . . . . . .

Pe propria răspundere în susținerea documentelor justificative, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar că toate informațiile/documentele anexate cererii de plată a indemnizației/despăgubirii corespund realității.

Menționez faptul că nu există/există vreun privilegiu ori garanție reală în ceea ce privește creanța (privilegii speciale, ipotecă imobiliară, ipotecă mobiliară, gaj, dreptul la retenție), și anume . . . . . . . . . .

Declar pe propria răspundere că am/nu am încheiat un contract pentru acest tip de asigurare cu altă societate de asigurare și am/nu am primit indemnizația/despăgubirea aferentă obiectului contractului menționat mai sus.

Declar pe propria răspundere că la data depunerii prezentei cereri de plată nu am urmat/am urmat procedura de faliment a asigurătorului și nu am încasat/am încasat de la masa credală/în urma altor acțiuni de recuperare exercitate împotriva asigurătorului o sumă în cuantum de . . . . . . . . . . .

Declar pe propria răspundere că mă aflu în imposibilitatea de a prezenta următoarele înscrisuri justificative în copie, copie legalizată: . . . . . . . . . . deoarece . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . .
Semnătură/stampilă . . . . . . . . . .

* Se completează după caz.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...