Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Memorandumul de înțelegere între Comisia Europeană și România din 22.06.2012

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 martie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Prezentul memorandum de înțelegere suplimentar actualizează criteriile specifice de politică economică cuprinse în memorandumul inițial de înțelegere semnat în luna iunie 2011, cu amendamentele din primul Memorandum suplimentar de înțelegere semnat la data de 27 decembrie 2011.

Memorandumul de înțelegere poate fi amendat în urma acordului reciproc al părților sub forma unei actualizări. Actualizarea va intra în vigoare după parcurgerea procedurilor interne prevăzute de legile române.

Încheiat la București la data de 22 iunie 2012 și la Bruxelles la data de 29 iunie 2012, în 5 exemplare originale în limba engleză.

ROMÂNIA UNIUNEA EUROPEANĂ
reprezentată de reprezentată de
Victor-Viorel Ponta, Comisia Europeană
prim-ministru
Florin Georgescu, Olli Rehn,
viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice vicepreședinte al Comisiei Europene
Mugur Constantin Isărescu,
guvernatorul Băncii Naționale a României

ANEXĂ

ROMÂNIA

MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE
privind condiționalitățile specifice de politică economică
(al doilea memorandum suplimentar)
iunie 2012

Ținând seama de Decizia Consiliului (UE) 2011/289/UE din data de 12 mai 2011 prin care se acordă asistență reciprocă României, această primă actualizare a Memorandumului de înțelegere privind condiționalitățile de politică economică (MÎ) prezintă în detaliu condițiile generale de politică economică cuprinse în Decizia de implementare a Consiliului (UE) 2011/288/UE din data de 12 mai 2011 prin care se acordă asistență financiară de tip preventiv pe termen mediu României.

Acest al doilea memorandum suplimentar de înțelegere actualizează criteriile specifice de politică economică cuprinse în anexa 1 la memorandumul de înțelegere inițial, amendat prin primul memorandum suplimentar din data de 27 decembrie 20111.

___________

1 Memorandumul de înțelegere dintre Uniunea Europeană și România a fost semnat la data de 29 iunie 2011.

Pe durata programului de asistență financiară al UE/FMI, autoritățile române vor adopta toate măsurile care se impun pentru a asigura implementarea cu succes a programului. În mod special, acestea se angajează să:

- se consulte cu Comisia Europeană și cu FMI privind adoptarea unor politici ce nu sunt incluse în acest memorandum, dar ar putea avea un impact substanțial asupra îndeplinirii obiectivelor programului.

Pentru a facilita monitorizarea programului, autoritățile vor furniza Comisiei Europene și FMI:

- toate informațiile necesare pentru a monitoriza progresele înregistrate pe parcursul implementării programului și pentru a urmări situația economică și financiară.

ANEXA Nr. 1

Criterii specifice de politică economică

A. Consolidare fiscală

Nr. Măsuri
1 Înregistrarea de progrese din punctul de vedere al consolidării fiscale în vederea atingerii unui deficit de sub 3% din PIB în 2012 în termeni ESA.
2 În actualizarea 2012-2015 a Strategiei fiscale pe termen mediu asigurarea finanțării necesare pentru reducerea treptată a întârzierilor la plată în sectorul sănătate de la 210 zile la 60 de zile, conform prevederilor art. 4(4) din Directiva UE privind întârzierea la plată (Directiva 2011/7/UE).
3 Înregistrarea de noi progrese în reducerea arieratelor la plată ale Guvernului, atât la nivelul autorităților centrale, cât și la nivelul autorităților locale, după cum este specificat prin țintele cantitative ale programului.
4 Introducerea unui sistem îmbunătățit de raportare pentru întreprinderile de stat care sunt incluse în definiția ESA a bugetului general consolidat. Sistemul va trebui să impună acestor companii raportarea tuturor datelor necesare pentru calculul impactului probabil asupra deficitului bugetului general consolidat. Datele vor fi raportate lunar și în termeni de numerar și vor include, printre altele, o monitorizare lunară a arieratelor, subvențiilor și transferurilor și a pierderilor.
5 Prevenirea acumulării de noi arierate și pierderi pentru companiile care au fost reclasificate de către Eurostat ca făcând parte din bugetul general consolidat.
6 Continuarea monitorizării cheltuielilor cu salariile în sectorul public și întreprinderea în timp util a acțiunilor necesare, în cazul în care Ministerul Finanțelor Publice (MFP) sau experții Comisiei estimează că aceste cheltuieli vor depăși limitele relevante stabilite în Strategia fiscală pe termen mediu. Cheltuielile cu salariile în sectorul public vor rămâne sustenabile în perioada 2012-2014.
7 Aprobarea, până la mijlocul lunii iunie 2012, a legislației prin care se modifică sistemul de coplată a serviciilor medicale, în cooperare cu Banca Mondială.
8 În cazul demarării proiectului Nabucco, fapt ce ar impune emiterea unei garanții de stat de către România, plafonul garanțiilor de stat definit în Strategia fiscală pe termen mediu va fi temporar ajustat în consecință. În cazul solicitării de executare a acestei garanții sau a oricăror altor garanții, vor fi adoptate măsuri compensatorii - în măsura în care tratamentul ESA al acestor executări ale garanțiilor impune acest lucru - pentru menținerea deficitului fiscal în țintele (ESA) stabilite.

B. Guvernanța fiscală și reforma structurală în domeniul fiscal

Nr. Măsuri
9 MFP va primi informațiile privind bugetele spitalelor de la nivelul administrației centrale de la Ministerul Sănătății în mod operativ. Odată aprobată noua lege a sănătății, MFP va primi și informațiile privind bugetele spitalelor de la nivelul administrației locale de la Ministerul Sănătății. MFP va verifica dacă valorile agregate ale bugetelor spitalelor corespund cheltuielilor planificate prin bugetul general consolidat și, în caz de necesitate, va adopta în cooperare cu Ministerul Sănătății măsurile necesare pentru a se evita reacumularea de arierate la plată ca rezultat al unor angajamente de cheltuieli bazate pe venituri supraestimate.
10 Îmbunătățirea procesului de elaborare a bugetelor de investiții de capital prin stabilirea unei liste de proiecte prioritare de investiții pentru care să se asigure finanțarea în următorii 3-5 ani. Lista de proiecte prioritare se va baza pe studii de fezabilitate detaliate și va ține seama de criterii precum analiza cost-beneficiu, ponderea estimată a finalizării, modul în care a fost administrată implementarea proiectului de către minister până la momentul respectiv, corespondența dintre acestea și prioritățile strategice ale Guvernului, precum și de analize elaborate de unitatea de monitorizare a investițiilor de capital din cadrul MFP. Îmbunătățirea monitorizării și evaluării proiectelor de investiții la nivelul autorităților centrale, în special, prin perfecționarea bazei de date privind investițiile de capital, gestionată de MFP, care va conține și informații privind stadiul proiectelor, cum ar fi întârzierile în implementare sau depășirile de costuri. Dezvoltarea bazei de date va respecta același calendar ca și cel al proiectului IT implementat cu asistența FMI privind integrarea sistemului de raportare contabilă cu sistemul de plăți al Trezoreriei din MFP. Continuarea îmbunătățirii experienței la nivelul unității de monitorizare a investițiilor publice din cadrul MFP. Pe mai departe, unitatea de monitorizare a investițiilor publice din MFP va transmite Guvernului rapoarte trimestriale privind stadiul proiectelor de investiții în derulare și al proiectelor programate. Guvernul va discuta aceste rapoarte și, dacă este cazul, va întreprinde acțiuni operative pentru a elimina potențialele derapaje fiscale sau orice alte probleme legate de execuția bugetului.
11 Reorientarea cheltuielilor publice de capital în vederea realizării unei treceri treptate de la investițiile finanțate integral din surse naționale la investiții cofinanțate din fonduri UE; asigurarea faptului că ponderea (% din PIB) cheltuielilor de capital ce corespund investițiilor cofinanțate din fonduri UE, inclusiv din împrumuturi externe, se va situa în 2012 în jurul valorii de 4,0% din PIB și că aceasta se va menține ulterior peste ponderea investițiilor ce nu beneficiază de cofinanțare, în concordanță cu Strategia fiscală pe termen mediu; și asigurarea congruenței cu prioritățile UE.
12 Întărirea capacităților și expertizei statistice ale Institutului Național de Statistică din România (INSSE) în domeniul statisticilor privind finanțele guvernamentale (SFG). INSSE va transmite semestrial rapoarte privind progresele înregistrate.
13 Transmiterea către serviciile Comisiei a celui de-al doilea raport privind implementarea de metode convenționale pentru soluționarea fraudei TVA, până în iunie 2012, și a celui de-al treilea raport, până în decembrie 2012.
Managementul datoriei
14 Analiza (și, în acest context, agrearea împreună cu personalul Comisiei), actualizarea și publicarea anuală a strategiei de management al datoriei, respectiv, în contextul prezentului program, până în trimestrul al doilea al anului 2012 și până la finele lunii decembrie 2012.

C. Reglementarea și supravegherea sistemului financiar

Nr. Măsuri
15 Pe baza memorandumului de înțelegere dintre Banca Națională a României (BNR) și Fondul de Garantare a Depozitelor (FGD), cele două instituții vor conveni până la finele lunii mai 2012 setul de informații financiare relevante, precum și aranjamentele interne necesare pentru a transmite aceste informații FGD.
16 Pentru a promova dezvoltarea pieței activelor cu probleme și a atenua riscurile asociate deteriorării continue a calității activelor, autoritățile se vor asigura până la finele lunii iunie 2012 că regimul fiscal aplicabil creanțelor bancare vândute de către bănci companiilor de recuperare a activelor înmatriculate în România este unul neutru.
17 Adoptarea amendamentelor necesare la Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare, cu modificările ulterioare, pentru a asigura, printre altele: (i) corelarea cu Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, și cu legea generală privind insolvența; (ii) extinderea sferei de aplicare a acestei legi și la companiile de reasigurări; (iii) introducerea de prevederi privind dizolvarea și lichidarea voluntară. Autoritățile vor asigura promulgarea legii prin care se amendează Legea nr. 503/2004 până la finele lunii octombrie 2012.
18 Pentru a continua să asigure stabilitatea financiară, BNR se va asigura că orice proces viitor de consolidare în sectorul bancar va avea ca rezultat apariția unor instituții de credit bine capitalizate, susținute de o bază solidă de acționari din mediul privat.
19 Pe baza datelor disponibile, BNR va realiza o analiză a experienței existente în aplicarea filtrelor prudențiale provizioanelor pentru pierderile din împrumuturi, solvabilitate și rezerve, precum și a propunerilor de aranjamente permanente (inclusiv posibilele ajustări) ce se vor aplica în anul 2013. Acestea vor fi transmise echipelor FMI și CE și oferite spre consultare comunității bancare până cel târziu la finele lunii iulie 2012. Pentru a-și dezvolta capacitatea de a supraveghea în mod eficient sectorul bancar, BNR va continua să își îmbogățească experiența în Standardele internaționale de raportare financiară, inclusiv prin consultări cu experți internaționali.
20 Pentru a evita rostogolirea portofoliilor de credite (politica de ever-greening), acordând în același timp băncilor o oarecare flexibilitate în restructurarea împrumuturilor, BNR va continua să supravegheze îndeaproape practicile bancare pentru a se asigura că provizionarea pentru pierderile din împrumuturi și evaluarea riscului de credit al împrumuturilor restructurate continuă să se mențină prudente și în concordanță cu cele mai bune practici internaționale.
21 Autoritățile vor amenda, până la finele lunii octombrie 2012, Ordonanța Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit, pentru a asigura astfel că tratamentul debitelor subordonate în masa creditorilor este determinat de termenii contractuali, și nu de plafoane referitoare la participarea la capitalul instituțiilor de credit.
22 Imediat ce vor exista date suficiente, BNR va evalua, până la finele lunii octombrie 2012 cel târziu, impactul măsurilor referitoare la acordarea de împrumuturi în valută populației, introduse de curând, și va comunica cele constatate echipelor FMI și CE.
23 Deoarece păstrarea disciplinei în domeniul creditării și evitarea hazardului moral în rândul debitorilor contribuie în mod semnificativ la îmbunătățirea stabilității financiare, ne vom abține în continuare de la adoptarea unor inițiative legislative (cum ar fi proiectul de lege privind insolvența persoanelor fizice sau propuneri privind legea de colectare a debitelor), care ar putea afecta negativ disciplina în domeniul creditării.

D. Reforme structurale

Nr. Măsuri
24 Implementarea planurilor de acțiune adoptate ca răspuns la constatările analizelor funcționale. Raportarea trimestrială a progresului înregistrat.
25 Modernizarea și raționalizarea relațiilor dintre diferitele niveluri ale administrației și dintre administrație și cetățeni și firme, printr-o mai mare utilizare a schimbului electronic de date și a interfețelor online.
Piețele de produse
26 Notificarea legilor relevante pentru transpunerea directivelor UE 2009/72/CE și 2009/73/CE (parte din cel de-al treilea pachet pe energie) privind piețele energiei electrice și gazelor cât se poate de repede. Legile trebuie să asigure o transpunere integrală și corectă a directivelor 2009/72/CE și 2009/73/CE și trebuie să reflecte, printre altele, angajamentele asumate de România prin MÎ. Legile vor include calendarul final pentru dereglementarea prețurilor la electricitate și gaze, dereglementare ce ar trebui realizată cât se poate de repede, dar cel târziu până la finele anului 2013 (pentru consumatorii industriali) și până la finele anului 2017 (pentru consumatorii casnici) la electricitate, iar la gaze, de îndată ce prețul gazelor din producția internă va ajunge la nivelul prețului mediu european al gazelor, dar cel târziu până în 2014, cu condiția ca între prețul mediu european și prețul de import să nu rămână o diferență mare (ce ar putea pune în pericol stabilitatea pieței), caz în care ajustarea va continua până la finele anului 2015 (consumatorii industriali). Pentru consumatorii casnici, prețurile reglementate la gazele naturale se vor majora începând din luna iulie 2013 și vor ajunge la nivelul prețurilor internaționale la gaze până cel târziu în luna decembrie 2018.
27 Eliminarea treptată a prețurilor reglementate la electricitate: în conformitate cu foaia de parcurs pentru electricitate, aprobată în martie 2012 prin memorandum de Guvern, implementarea acțiunilor până la termenele stabilite și transmiterea de rapoarte de progres trimestriale începând de la 1 octombrie 2012. Publicarea foii de parcurs adoptate pentru electricitate anterior datei de 1 iunie 2012.
Eliminarea treptată a prețurilor reglementate la gaze: adoptarea unei foi de parcurs detaliate a procesului de eliminare treptată a prețurilor reglementate la gaze pentru consumatorii industriali și casnici printr-un memorandum guvernamental până la mijlocul lunii iunie 2012. Proiectul de foaie de parcurs va fi agreat între Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Guvernul României, Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, înainte de a fi adoptat de Guvernul român. Foaia de parcurs trebuie să precizeze: (i) calendarul final al dereglementării ce ar trebui să înceapă la 1 decembrie 2012 pentru consumatorii industriali și la 1 iulie 2013 pentru consumatorii casnici și ar trebui realizată până la termenele prevăzute în paragraful 26; (ii) principalii pași intermediari ai procesului de dereglementare, ce trebuie să aibă la bază o metodă clară și transparentă de majorare treptată a tarifelor, într-o manieră în general liniară, prin care să se asigure că, pe perioada eliminării treptate, prețurile de piață și tarifele reglementate nu vor fi foarte divergente, metodele de evitare a subvențiilor încrucișate între segmentele de consumatori, precum și criterii clare și transparente pentru consumatorii pentru care acestea se vor elimina treptat; și (iii) un cadru de reglementare adecvat care să conțină mecanisme care să asigure concurența pe piața gazelor naturale, prin implicarea Consiliului Concurenței și prin asigurarea dezvoltării unei platforme de tranzacționare, mai ales pentru contractele de gaze, un astfel de loc neexistând în prezent. Publicarea foii de parcurs adoptate pentru gaze până la data de 30 iunie 2012.
28 Definirea explicită a consumatorilor vulnerabili în legile privind electricitatea și gazele și elaborarea de către MFP și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale a mecanismelor de protecție a acestora.
29 Eliminarea barierelor legislative, de reglementare și fizice impuse comerțului transfrontalier cu energie electrică și gaze: (i) eliminarea barierelor legislative și de reglementare impuse exportului de gaze, cât se poate de repede; (ii) prezentarea unei foi de parcurs pentru fluxurile bidirecționale de gaze la granița cu Ungaria până la finele lunii iunie 2012; (iii) îmbunătățirea licitațiilor coordonate la granițele cu Ungaria și Bulgaria și stabilirea unei piețe intraday (cu decontarea în decursul aceleiași zile) pentru energia electrică până la finele lunii august 2012; și (iv) adoptarea de către Guvern a tuturor acțiunilor ce se impun pentru a se asigura crearea unui flux bidirecțional de gaze la granița cu Ungaria până la finele anului 2012.
30 Asigurarea unei separări efective a rețelelor de transport al energiei electrice și gazelor și funcționarea acestora într-un mod transparent și nediscriminatoriu; (i) finalizarea negocierilor cu Federația Rusă în vederea modificării vechilor acorduri interguvernamentale referitoare la conductele de "tranzit al gazelor" pe teritoriul României, cât se poate de curând; (ii) asigurarea separării totale și certificate a rețelelor de transmisie de energie electrică și gaze cât se poate de repede, dar nu mai târziu de finele anului 2012.
31 Instituirea cadrului legal prin transpunerea corectă a directivelor UE 2009/72/CE și 2009/73/CE, care să asigure funcționarea în mod independent și eficient a autorității de reglementare în domeniul energiei și dotarea acesteia cu mijloacele necesare îndeplinirii atribuțiilor și responsabilităților sale, conform prevederilor celui de-al treilea pachet privind sectorul energetic.
32 Reforma căilor ferate - Infrastructură: (i) identificarea și închiderea sau închirierea segmentelor de cale ferată cu cel mai mic grad de recuperare a costurilor; (ii) asigurarea că legea și, în mod special, Hotărârea Guvernului privind contractele multianuale a) lasă în sarcina administratorului infrastructurii determinarea sau adoptarea tarifelor de utilizare a infrastructurii și că autoritatea de reglementare dispune de competențe suficiente pentru a solicita date și a lua decizii independente privind tarifele de utilizare a infrastructurii; b) stabilește sursele de finanțare pe baze anuale, pentru toată durata contractului, și coincid cu planul de afaceri al CFR; și c) asigură că în contract sunt cuprinse suficiente stimulente pentru ca managerul sistemului de infrastructură să reducă tarifele și costurile pe unitate de măsură. Dacă este necesar, se va amenda Hotărârea în acest sens; (iii) completarea de către CFR Infrastructură a actualului plan de afaceri cu informații orientate spre piață (inclusiv segmente de piață și politici de facturare) și asigurarea concordanței surselor de finanțare dintre planul de afaceri și contractul multianual.
33 Reforma căilor ferate - transportul de pasageri: (i) transmiterea până în decembrie 2012 a unui studiu comandat de Guvern privind promovarea licitării competitive a contractelor de servicii publice; și (ii) încurajarea CFR Călători în vederea implementării unor scheme de performanță în cooperare cu CFR Infrastructură, în conformitate cu legislația UE, respectiv să modifice schemele de tarifare, aducându-le în concordanță cu responsabilitățile aferente întreruperii serviciilor.
34 Reforma căilor ferate - transportul de marfă: încurajarea CFR Marfă în vederea implementării unor scheme de performanță în conformitate cu legislația UE.
35 Parteneriate public-privat (PPP): autoritățile implicate în supravegherea PPP-urilor (ANRMAP și UCPPP) se angajează să raporteze împreună până în luna decembrie 2012 asupra funcționării relațiilor de lucru (inclusiv fluxurile de informații și accesul la documentele relevante pentru ambele autorități).
36 Înființarea unui punct unic de contact (PUC) operațional, prevăzut în Directiva europeană privind serviciile, care să ajute mediul de afaceri în parcurgerea tuturor formalităților administrative pentru înființarea unei companii în România sau pentru prestarea de servicii transfrontaliere. PUC va oferi toate informațiile privind condițiile și obligațiile în vigoare pentru toate sectoarele de servicii acoperite de Directiva privind serviciile, atât pentru înființarea, cât și pentru prestarea temporară de servicii transfrontaliere, precum și pentru parcurgerea online a procedurilor administrative relevante (de exemplu, obținerea autorizațiilor, depunerea declarațiilor etc.).
Până la finele lunii iunie 2012 vor fi întreprinse următoarele acțiuni: (i) desemnarea unei autorități care să răspundă de coordonarea înființării PUC, monitorizarea funcționării PUC și raportarea progreselor înregistrate la Comisie; (ii) acordarea prerogativelor, competențelor și resurselor necesare acestei autorități și stabilirea obligațiilor complementare ce revin tuturor autorităților competente, pentru a asigura cooperarea acestora la îndeplinirea acestui proiect.
Până la finele lunii august 2012, autoritatea desemnată: (i) va comunica Comisiei Europene un plan de activitate și un calendar de implementare a PUC; și (ii) va transmite o listă de sectoare prioritare și de proceduri orizontale care să fie acoperite în prima etapă de procedurile din cadrul PUC.
Până în luna octombrie 2012, PUC: (i) va pune la dispoziție online informațiile privind procedurile administrative acoperite de Directiva privind serviciile; și (ii) va pune la dispoziție parcurgerea online a procedurilor relevante pentru sectoarele prioritare și pentru aspectele orizontale identificate anterior.
Până la finele lunii decembrie 2012, PUC va fi integral operațional și va fi posibilă parcurgerea electronică a procedurilor pentru toate sectoarele de servicii acoperite de Directiva privind serviciile.
37 Eliminarea restricțiilor privind înființarea de magazine de vânzare cu amănuntul. Guvernul trebuie să elimine prevederile legislative care impun efectuarea unui test privind necesitățile economice și implicarea concurenților în procedura de autorizare pentru deschiderea unor magazine de vânzare cu amănuntul cu o suprafață mare, până la finele lunii mai 2012, aducând legislația corespunzătoare în conformitate cu prevederile Directivei privind serviciile (Directiva 2006/123/CE din 12 decembrie 2006), în general, și cu prevederile art. 14 al acesteia, în particular.
Piețele muncii
38 Implementarea de reforme ale sistemelor de stabilire a salariilor care să permită reflectarea mai bună a evoluției productivității pe termen mediu, respectând în același timp autonomia partenerilor sociali, tradițiile și practicile naționale.
39 Diversificarea situațiilor în care sunt folosite contracte de muncă pe durată determinată (până la finele lunii octombrie 2012), asigurându-se în același timp că nu se sporește segmentarea pieței muncii. În paralel, legislația de protecție a ocupării va fi îmbunătățită și se va adapta la principiile flexicurității.
40 Creșterea perioadei în care orele suplimentare pot fi compensate cu zile libere plătite la 3 luni (până la finele lunii octombrie 2012).
Pensii
41 Asigurarea sustenabilității pe termen lung a sistemului de pensii.
Absorbția fondurilor UE
42 Contribuția fondurilor UE la cheltuielile eligibile totale certificate Comisiei până la datele indicate este cel puțin egală cu 8.000 milioane euro la data de 31 decembrie 2012.
Plățile în avans nu sunt considerate parte a cheltuielilor certificate. Valorile-țintă sunt calculate pe bază cumulativă cu începere din 2007.
Pe perioada implementării programului de asistență financiară se va monitoriza performanța în următoarele domenii:
Stabilitatea prețurilor și gestionarea rezervelor
43 Politica monetară va continua să se canalizeze pe asigurarea stabilității prețurilor și pe atingerea țintei de inflație stabilite de BNR (3,0% ±1 punct procentual la finele anului 2012).
44 Experții Comisiei vor fi informați cu promptitudine în cazul în care pierderile de rezerve depășesc 2 miliarde de euro în cursul oricărei perioade de 30 de zile pe parcursul programului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...