Criterii specifice de politică economică | Memorandum

Acesta este un fragment din Memorandumul de înțelegere între Uniunea Europeană și România din 14.12.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE privind condiționalitățile specifice de politică economică (primul memorandum suplimentar) 14 decembrie 2011 - ANEXA Nr 1 -
Criterii specifice de politică economică

A. Consolidare fiscală

Nr. Măsuri
1 Înregistrarea de progrese din punctul de vedere al consolidării fiscale în vederea atingerii unui deficit de 4,4% din PIB în 2011 în termeni de numerar (sub 5% din PIB în termeni ESA) și a unui deficit de sub 3% din PIB în 2012 în termeni ESA.
2 Asigurarea de rezerve suficiente pe partea de cheltuieli în bugetul anului 2011, pentru a se putea compensa orice nerealizare pe partea de venituri, astfel încât să se îndeplinească ținta de deficit de 4,4% din PIB (sub 5% în termeni ESA).
3 Înregistrarea de noi progrese în reducerea arieratelor la plată ale Guvernului, atât la nivelul autorităților centrale, cât și la nivelul autorităților locale, după cum este specificat prin țintele cantitative ale programului.
4 Introducerea unui sistem îmbunătățit de raportare pentru întreprinderile de stat care sunt deja incluse în definiția ESA a bugetului general consolidat și de asemenea pentru cele pentru care există posibilitatea să fie reclasificate și incluse în bugetul general consolidat de către Eurostat în 2011 și 2012. Sistemul va trebui să impună acestor companii raportarea tuturor datelor necesare pentru calculul impactului probabil asupra deficitului bugetului general consolidat. Datele vor fi raportate lunar și în termeni de numerar și vor include, printre altele, o monitorizare lunară a arieratelor, subvențiilor și transferurilor și a pierderilor. Raportarea acestor date va începe de la data de 1 decembrie 2011.
5 Prevenirea acumulării de noi arierate și pierderi pentru companiile care au fost reclasificate de către Eurostat ca făcând parte din bugetul general consolidat și pentru acelea pentru care există posibilitatea să fie reclasificate în 2011 și 2012.
6 Continuarea monitorizării cheltuielilor cu salariile în sectorul public și întreprinderea în timp util a acțiunilor necesare, în cazul în care Ministerul Finanțelor Publice sau experții Comisiei estimează că aceste cheltuieli vor depăși limita de 39 de miliarde de RON în 2011 (nu include suma de 1.574 de milioane RON reprezentând contribuții la asigurările sociale pentru militari rezultate în urma aplicării noii legi a pensiilor), astfel încât să se asigure respectarea acestui plafon. Cheltuielile cu salariile în sectorul public vor rămâne sustenabile în perioada 2012-2014 și vor respecta limitele relevante stabilite prin Strategia fiscală pe termen mediu.
7 Aprobarea legislației de introducere a unui sistem de coplată condiționat de mijloacele materiale pentru serviciile medicale, elaborat în cooperare cu Banca Mondială.
8 În cazul demarării proiectului Nabucco, fapt ce ar impune emiterea unei garanții de stat de către România, plafonul garanțiilor de stat definit în Strategia fiscală pe termen mediu va fi temporar ajustat în consecință. În cazul solicitării de executare a acestei garanții sau a oricăror altor garanții, vor fi adoptate măsuri compensatorii - în măsura în care tratamentul ESA al acestor executări ale garanțiilor impune acest lucru - pentru menținerea deficitului fiscal în țintele (ESA) stabilite.

B. Guvernanța fiscală și reforma structurală în domeniul fiscal

Nr. Măsuri
9 Ministerul Finanțelor Publice va primi informațiile privind bugetele spitalelor de la Ministerul Sănătății în mod operativ. Ministerul Finanțelor Publice va verifica dacă valorile agregate ale bugetelor spitalelor corespund cheltuielilor planificate prin bugetul general consolidat și, în caz de necesitate, va adopta în cooperare cu Ministerul Sănătății măsurile necesare pentru a se evita reacumularea de arierate la plată ca rezultat al unor angajamente de cheltuieli bazate pe venituri supraestimate.
10 Îmbunătățirea procesului de elaborare a bugetelor de investiții de capital prin stabilirea unei liste de proiecte prioritare de investiții pentru care să se asigure finanțarea în următorii 3-5 ani. Lista de proiecte prioritare se va baza pe studii de fezabilitate detaliate și va ține seama de criterii precum analiza cost-beneficiu, ponderea estimată a finalizării, modul în care a fost administrată implementarea proiectului de către minister până la momentul respectiv, corespondența dintre acestea și prioritățile strategice ale Guvernului, precum și de analize elaborate de unitatea de monitorizare a investițiilor de capital din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Îmbunătățirea monitorizării și evaluării proiectelor de investiții la nivelul autorităților centrale, în special, prin perfecționarea bazei de date privind investițiile de capital, gestionată de Ministerul Finanțelor Publice, care va conține și informații privind stadiul proiectelor, cum ar fi întârzierile în implementare sau depășirile de costuri. Dezvoltarea bazei de date va respecta același calendar ca și cel al proiectului IT implementat cu asistența FMI privind integrarea sistemului de raportare contabilă cu sistemul de plăți al Trezoreriei din Ministerul Finanțelor Publice. Continuarea îmbunătățirii experienței la nivelul unității de monitorizare a investițiilor publice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Pe mai departe, unitatea de monitorizare a investițiilor publice va transmite Guvernului rapoarte trimestriale privind stadiul proiectelor de investiții în derulare și al proiectelor programate. Guvernul va discuta aceste rapoarte și, dacă este cazul, va întreprinde acțiuni operative pentru a elimina potențialele derapaje fiscale sau orice alte probleme legate de execuția bugetului.
11 Reorientarea cheltuielilor publice de capital în vederea realizării unei treceri treptate de la investițiile finanțate integral din surse naționale la investiții cofinanțate din fonduri UE; asigurarea faptului că ponderea (% din PIB) cheltuielilor de capital ce corespund investițiilor cofinanțate din fonduri UE, inclusiv din împrumuturi externe, se va situa în 2012 în jurul valorii de 4,0% din PIB și că aceasta se va menține ulterior peste ponderea investițiilor ce nu beneficiază de cofinanțare, în concordanță cu Strategia fiscală pe termen mediu; și asigurarea congruenței cu prioritățile UE.
12 Întărirea capacităților și expertizei statistice ale Institutului Național de Statistică din România (INSSE) în domeniul statisticilor privind finanțele guvernamentale (SFG). INSSE va transmite semestrial rapoarte privind progresele înregistrate.
13 Transmiterea către serviciile Comisiei a primului raport privind implementarea de metode convenționale pentru soluționarea fraudei TVA, până la data de 10 decembrie 2011.
Managementul datoriei
14 Analiza (și, în acest context, agrearea împreună cu personalul Comisiei), actualizarea și publicarea strategiei de management al datoriei în mod anual, respectiv, în contextul prezentului program, până în trimestrul întâi al anului 2012 și, respectiv, până la finele lunii decembrie 2012.

C. Reglementarea și supravegherea sistemului financiar

Nr. Măsuri
15 Adoptarea până la finele lunii noiembrie 2011 a amendamentelor la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind măsurile de stabilizare, inclusiv competențe în materie de bridge bank. Totodată, pentru a asigura implementarea acestor măsuri și întărirea mecanismelor de siguranță financiară până la finele anului, autoritățile vor adopta următoarele măsuri: (i) Fondul de Garantare a Depozitelor (FGD) va adera la Comitetul Național pentru Stabilitate Financiară în calitate de membru cu drepturi depline; (ii) Banca Națională a României (BNR) și FGD vor semna un memorandum de înțelegere ce va include procedurile corespunzătoare pentru îmbunătățirea schimbului de informații, asigurarea identificării timpurii a instituțiilor de credit cu probleme și elaborarea planurilor de rezervă pentru situații neprevăzute prin care se stabilește cum vor fi tratate aceste instituții; (iii) Sub îndrumarea direcției de supraveghere, BNR va crea un grup de lucru comun BNR-FGD ce își va propune, printre altele, să elaboreze planurile de rezervă pentru situații neprevăzute și să finalizeze procedurile operaționale intra- și interinstituționale.
Pentru a consolida în continuare capacitatea FGD de a finanța măsurile de restructurare a băncilor, inclusiv competențele în materie de bridge bank, autoritățile se vor asigura că FGD are acces la finanțare suficientă pentru a îndeplini aceste atribuții. Așadar, va fi eliminat plafonul prin care se limitează finanțarea publică a FGD la resursele acumulate în contul de privatizare. Autoritățile vor realiza, până la finele lunii noiembrie 2011, amendamentele legislative care se impun pentru a se asigura că fondurile suplimentare necesare pentru ca FGD să își îndeplinească obligațiile sunt puse la dispoziție prin operațiuni de trezorerie ale Ministerului Finanțelor Publice (MFP). Împrumuturile către FGD vor fi puse la dispoziție de MFP în termen de 5 zile lucrătoare, în termenii și condițiile agreate de acesta din urmă.
16 Adoptarea tuturor modificărilor legislative necesare Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare, cu modificările ulterioare, pentru a garanta, printre altele: (i) corelarea cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile legii generale privind falimentul; (ii) extinderea domeniului de aplicabilitate al acestei legi asupra societăților de reasigurare; (iii) introducerea unor prevederi privind dizolvarea și lichidarea voluntară. Autoritățile se vor asigura că legea de modificare a Legii nr. 503/2004 va fi transmisă Parlamentului până la finele anului. Ulterior, aceasta va fi adoptată până la finalul lunii aprilie 2012.
17 Pentru a continua să asigure stabilitatea financiară, BNR va urmări ca orice proces viitor de consolidare în sectorul bancar să aibă ca rezultat apariția unor instituții de credit bine capitalizate și susținute de o bază solidă de acționari din mediul privat.
18 Pentru a introduce Standardele internaționale de raportare financiară (SIRF) în sectorul bancar la începutul anului 2012, BNR se va asigura că, în cazul în care provizioanele prudențiale depășesc provizioanele SIRF, calibrarea filtrelor prudențiale pentru provizioane și solvabilitate va păstra în mod substanțial abordarea curentă și nu va conduce la o reducere a indicatorilor de solvabilitate ai băncilor comparativ cu regimul actual de provizionare. BNR va finaliza consultările cu comunitatea bancară pentru a ajunge la o înțelegere comună privind aspectele legate de calibrare până la finele lunii noiembrie 2011. Sumele nete care vor apărea la începutul anului 2012 din reluarea provizioanelor ca urmare a noului tratament contabil și care sunt tratate ca rezultat reportat din provizioanele specifice pentru susținerea capitalului de reglementare nu vor fi impozitate atât timp cât ele sunt menținute în contul de rezultat reportat. Autoritățile se vor asigura că, pe o bază continuă, provizioanele SIRF, precum și orice alte filtre prudențiale suplimentare aplicate de BNR sunt deductibile în scopuri fiscale atunci când sunt constituite și sunt supuse impozitării atunci când sunt reluate. Pentru a-și menține capacitatea actuală de supraveghere eficientă a sectorului bancar, BNR își va consolida expertiza în domeniul SIRF, inclusiv prin consultarea cu experți internaționali.
19 Deoarece păstrarea disciplinei în domeniul creditării și evitarea hazardului moral în rândul debitorilor contribuie în mod semnificativ la îmbunătățirea stabilității financiare, ne vom abține în continuare de la adoptarea unor inițiative legislative (cum ar fi proiectul de lege privind insolvența persoanelor fizice sau propuneri privind legea privind colectarea debitelor), care ar putea afecta negativ disciplina în domeniul creditării.

D. Reforme structurale

Nr. Măsuri
20 Implementarea planurilor de acțiune adoptate ca răspuns la constatările analizelor funcționale. Raport trimestrial de progres începând din ianuarie 2012.
21 Modernizarea și raționalizarea relațiilor dintre diferitele niveluri ale administrației și dintre administrație și cetățeni și companii, printr-o mai mare utilizare a schimbului electronic de date și a interfețelor online.
Piețele de produse
22 Notificarea legilor relevante pentru transpunerea directivelor UE 2009/72/CE și 2009/73/CE (parte din cel de-al treilea pachet pe energie) privind piețele energiei electrice și gazelor cât se poate de repede. Legile trebuie să asigure o transpunere integrală și corectă a directivelor 2009/72/CE și 2009/73/CE și trebuie să reflecte, printre altele, angajamentele asumate de România prin MÎ. Legile vor include calendarul final pentru dereglementarea prețurilor la electricitate și gaze, dereglementare ce ar trebui realizată cât se poate de repede, dar cel târziu până la finele anului 2013 (pentru consumatorii industriali) și până la finele anului 2015 (pentru consumatorii casnici) la electricitate și gaze.
23 Eliminarea treptată a prețurilor reglementate la electricitate și gaze: (i) adoptarea unei foi de parcurs detaliate a procesului de eliminare treptată a prețurilor reglementate la electricitate și gaze pentru consumatorii industriali și casnici printr-un memorandum guvernamental până la finele lunii ianuarie 2012, pentru a fi înaintată Parlamentului în același timp, urmând a fi ulterior adoptată prin legislația națională cât se poate de repede. Proiectul de foaie de parcurs va fi transmis partenerilor din cadrul programului până la începutul lunii ianuarie 2012, spre a fi agreat până la finele lunii ianuarie 2012 între Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Guvernul României, Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional. Foaia de parcurs trebuie să precizeze: (i) calendarul final al dereglementării ce trebuie realizată cât se poate de curând, dar nu mai târziu de finele anului 2013 (pentru consumatorii industriali) și de finele anului 2015 (pentru consumatorii casnici) la electricitate și gaze; (ii) principalii pași intermediari ai procesului de dereglementare pentru electricitate și gaze, ce trebuie să aibă la bază o metodă clară și transparentă de majorare treptată a tarifelor, prin care să se asigure că, pe perioada eliminării treptate, prețurile de piață și tarifele reglementate nu vor fi foarte divergente, și metode de evitare a subvențiilor încrucișate între segmentele de consumatori, precum și criterii clare și transparente pentru consumatorii pentru care acestea se vor elimina treptat; și (iii) un cadru de reglementare adecvat care să conțină mecanisme care să asigure concurența pe piața energetică, în mod special pe piața gazelor, prin implicarea Consiliului Concurenței și prin asigurarea dezvoltării unui loc de practicare a schimburilor (o bursă), mai ales pentru contractele de gaze, un astfel de loc neexistând în prezent. Autoritățile române vor pune la dispoziția partenerilor din program toate lucrările pregătitoare, precum studiile ce sunt efectuate în prezent, de îndată ce acestea devin disponibile.
24 Definirea explicită a consumatorilor vulnerabili în legile privind electricitatea și gazele și elaborarea de către Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale a mecanismelor de protecție a acestora.
25 Eliminarea barierelor legislative, de reglementare și fizice impuse comerțului transfrontalier cu energie electrică și gaze: (i) eliminarea barierelor legislative și de reglementare impuse exportului de gaze până în luna decembrie 2011; (ii) prezentarea unui plan pentru fluxurile bidirecționale de gaze la granița cu Ungaria până la data de 15 decembrie 2011; (iii) îmbunătățirea licitațiilor coordonate la granițele cu Ungaria și Bulgaria și stabilirea unei piețe intraday (cu decontarea în decursul aceleiași zile) pentru energia electrică până în luna decembrie 2011; și (iv) adoptarea de către Guvern a tuturor acțiunilor ce se impun pentru a se asigura crearea unui flux bidirecțional de gaze la granița cu Ungaria până la finele anului 2012.
26 Asigurarea unei separări efective a rețelelor de transport al energiei electrice și gazelor și funcționarea acestora într-un mod transparent și nediscriminatoriu; (i) inițierea negocierilor cu Federația Rusă în vederea modificării vechilor acorduri interguvernamentale referitoare la conductele de "tranzit al gazelor" pe teritoriul României, cât se poate de curând; (ii) asigurarea separării totale și certificate a rețelelor de transport al energiei electrice și gazelor până în luna februarie 2012.
27 Crearea, prin legile privind electricitatea și gazele, prin care se transpun directivele UE 2009/72/CE și 2009/73/CE, a condițiilor de funcționare pentru o autoritate puternică și independentă de reglementare în domeniul energiei, prin adoptarea unui cadru legislativ care să asigure independența autorității de reglementare în domeniul energiei și dotarea acesteia cu mijloacele necesare îndeplinirii atribuțiilor și responsabilităților sale, conform prevederilor celui de-al treilea pachet privind sectorul energetic.
28 Reforma căilor ferate - Infrastructură: (i) identificarea și închiderea sau închirierea segmentelor de cale ferată cu cel mai mic grad de recuperare a costurilor; (ii) în vederea asigurării viabilității economice și financiare a CFR Infrastructură, negocierea, până în decembrie 2011 cu CFR Infrastructură, a unui nou contract multianual de cel puțin 5 ani. Contractul ar trebui să stabilească sursele de finanțare pe baze anuale, pentru toată durata contractului, și ar trebui să coincidă cu planul de afaceri al CFR. Contractul ar trebui, de asemenea, să cuprindă suficiente stimulente pentru managerul sistemului de infrastructură pentru a reduce costurile și suficiente resurse financiare; și (iii) elaborarea de către CFR Infrastructură a unui plan de afaceri realist până în aprilie 2012, ținând cont de cerințele UE.
29 Reforma căilor ferate - transportul de pasageri: (i) continuarea licitațiilor competitive pentru contractele de servicii publice; și (ii) încurajarea CFR Călători în vederea implementării unor scheme de performanță în cooperare cu CFR Infrastructură, în conformitate cu legislația UE, respectiv să modifice schemele de tarifare, aducându-le în concordanță cu responsabilitățile aferente întreruperii serviciilor.
30 Reforma căilor ferate - transportul de marfă: încurajarea CFR Marfă în vederea implementării unor scheme de performanță în conformitate cu legislația UE.
31 Parteneriatul Public-Privat (PPP) - autoritățile implicate în supravegherea PPP-urilor (ANRMAP și UCPPP) se angajează să raporteze împreună până la mijlocul lunii aprilie 2012 asupra funcționării relațiilor de lucru (inclusiv fluxurile de informații și accesul la documentele relevante pentru ambele autorități).
32 Înființarea unui punct unic de contact (PUC) operațional, prevăzut în Directiva europeană privind serviciile, care să ajute mediul de afaceri în parcurgerea tuturor formalităților administrative pentru înființarea unei companii în România sau pentru prestarea de servicii transfrontaliere. PUC va oferi toate informațiile privind condițiile și obligațiile în vigoare pentru toate sectoarele de servicii acoperite de Directiva privind serviciile, atât pentru înființarea, cât și pentru prestarea temporară de servicii transfrontaliere, precum și pentru parcurgerea online a procedurilor administrative relevante (de exemplu, obținerea autorizațiilor, depunerea declarațiilor etc.).
Până la finele lunii noiembrie 2011 vor fi întreprinse următoarele acțiuni: (i) desemnarea unei autorități care să răspundă de coordonarea înființării PUC, monitorizarea funcționării PUC și raportarea progreselor înregistrare la Comisie; (ii) acordarea prerogativelor, competențelor și resurselor necesare acestei autorități și stabilirea obligațiilor complementare ce revin tuturor autorităților competente, pentru a asigura cooperarea acestora la îndeplinirea acestui proiect; și (iii) asigurarea cooperării dintre această autoritate și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale și Centrul Național Digital România, în ceea ce privește dezvoltarea tehnică a PUC, și Ministerul Afacerilor Europene, în ceea ce privește respectarea legislației UE.
Până la finele lunii decembrie 2011 autoritatea desemnată: (i) va comunica Comisiei Europene un plan de activitate și un calendar de implementare a PUC; și (ii) va transmite o listă de sectoare prioritare și de proceduri orizontale care să fie acoperite în prima etapă de procedurile din cadrul PUC.
Până în luna martie 2012, PUC: (i) va pune la dispoziție online informațiile privind procedurile administrative acoperite de Directiva privind serviciile; și (ii) va pune la dispoziție parcurgerea online a procedurilor relevante pentru sectoarele prioritare și pentru aspectele orizontale identificate anterior.
Până la finele lunii iunie 2012, PUC va fi integral operațional și va fi posibilă parcurgerea electronică a procedurilor pentru toate sectoarele de servicii acoperite de Directiva privind serviciile.
33 Eliminarea restricțiilor privind înființarea de magazine de vânzare cu amănuntul. Guvernul trebuie să elimine prevederile legislative care impun efectuarea unui test privind necesitățile economice și implicarea concurenților în procedura de autorizare pentru deschiderea unor magazine de vânzare cu amănuntul cu o suprafață mare, până la finele lunii ianuarie 2012, aducând legislația corespunzătoare în conformitate cu prevederile Directivei privind serviciile (Directiva 2006/123/CE din 12 decembrie 2006), în general, și cu prevederile art. 14 al acesteia, în particular.
34 Depunerea de către Autoritatea Națională de Reglementare și Monitorizare a Achizițiilor Publice a unei solicitări privind efectuarea unei analize funcționale a achizițiilor publice, care trebuie să fie finalizată până la finele lunii iunie 2012. Ulterior, va fi elaborat un plan de acțiuni, cu repere temporale, ce va fi apoi pus în aplicare.
Piețele muncii
35 Implementarea de reforme ale sistemelor de stabilire a salariilor care să permită reflectarea mai bună a evoluției productivității pe termen mediu, respectând în același timp autonomia partenerilor, tradițiile și practicile naționale.
36 Diversificarea situațiilor în care sunt folosite contracte de muncă pe durată determinată (până la finele lunii iunie 2012), asigurându-se în același timp că nu se sporește segmentarea pieței muncii. În paralel, legislația de protecție a ocupării va fi îmbunătățită și se va adapta la principiile flexicurității.
37 Creșterea perioadei în care orele suplimentare pot fi compensate cu zile libere plătite la 3 luni (până la finele lunii iunie 2012).
Pensii
38 Asigurarea sustenabilității pe termen lung a sistemului de pensii.
Absorbția fondurilor UE
39 Contribuția fondurilor UE la cheltuielile eligibile totale certificate Comisiei până la datele indicate este cel puțin egală cu:
31 decembrie 2011: 2.100 milioane euro
31 decembrie 2012: 8.000 milioane euro.
Plățile în avans nu sunt considerate parte a cheltuielilor certificate. Valorile-țintă sunt calculate pe bază cumulativă cu începere din 2007.
Pe perioada implementării programului de asistență financiară se va monitoriza performanța în următoarele domenii:
Stabilitatea prețurilor și gestionarea rezervelor
Nr. Măsuri
41 Politica monetară va continua să se canalizeze pe asigurarea stabilității prețurilor și pe atingerea țintelor de inflație stabilite de BNR (3,0% ± 1 punct procentual la finele lui 2011 și la finele lui 2012).
42 Experții Comisiei vor fi informați cu promptitudine în cazul în care pierderile de rezerve depășesc 2 miliarde de euro în cursul oricărei perioade de 30 de zile pe parcursul programului.

Acesta este un fragment din Memorandumul de înțelegere între Uniunea Europeană și România din 14.12.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...