Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și prorogarea unor termene

Modificări (...), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 martie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În scopul aplicării principiului echilibrului dintre politica de consolidare fiscală și susținerea mediului de afaceri, ca unul dintre fundamentele programului de guvernare pentru perioada 2013-2016, prin revizuirea cadrului legislativ în domeniul înlesnirilor la plată,

faptul că acest cadru poate contribui la realizarea rezultatului așteptat, cel al relansării economice,

având în vedere că introducerea posibilității de repunere în termen a înlesnirilor la plată care și-au pierdut valabilitatea este o măsură care vine în sprijinul mediului de afaceri și totodată se asigură atât încasarea la bugetul de stat a ratelor rămase de achitat din eșalonarea la plată pierdută, cât și a obligațiilor fiscale curente,

ținând cont de faptul că extinderea sferei de aplicare a eșalonării la plată și la alte categorii de obligații fiscale excluse în prezent, a căror achitare într-un termen fix reprezintă o povară importantă pentru contribuabili, va conduce la creșterea lichidităților la dispoziția operatorilor economici,

având în vedere solicitarea Comisiei Europene în urma căreia autoritățile române s-au angajat să asigure conformitatea prevederilor referitoare la desfășurarea pe teritoriul României a profesiei de consultant fiscal de către consultanții fiscali care au obținut calificarea profesională în alt stat membru al Uniunii Europene cu prevederile Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne și Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale, precum și asumarea, de către autoritățile române, ca termen de modificare a actului normativ care reglementează exercitarea profesiei de consultant fiscal cel mai târziu data de 15 martie 2013,

în scopul evitării declanșării de către Uniunea Europeană a acțiunilor de constatare a încălcării de către România a obligațiilor de stat membru al Uniunii Europene,

luând în considerare modalitatea de calcul al redevențelor petroliere, respectiv trimestrial, stabilită de Legea petrolului nr. 238/2004 cu modificările și completările ulterioare, și modalitatea de calcul al impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, respectiv lunar, care presupune diminuarea bazei impozabile cu valoarea redevențelor lunare,

ținând cont de iminența primului termen de declarare și plată a acestui impozit, respectiv data de 25 martie 2013, termen până la care sunt necesare prevederi care să stabilească modalitatea de calcul al valorii redevențelor aferente venitului suplimentar ce urmează a fi scăzută în vederea determinării bazei impozabile lunare, lipsa acestor măsuri conducând la imposibilitatea determinării corecte a bazei impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, din cauza inexistenței la nivelul lunii a informațiilor legate de valoarea redevențelor efective,

pentru clarificarea aspectelor legate de prețul de achiziție a gazelor naturale din producția internă proprie pentru consumatori,

ținând cont de volumul mare al arieratelor înregistrate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări de interes public local,

luând în considerare prevederile acordului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, referitoare la eliminarea plăților restante, precum și blocajul financiar cu care se confruntă furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, determinat de neachitarea obligațiilor de plată de către instituțiile publice beneficiare, în vederea relansării economice a acestora și a eliminării arieratelor unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale,

în vederea asigurării cadrului legislativ care să permită funcționarea în continuare a instituțiilor de supraveghere a piețelor de capital și de asigurări, respectiv Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, până la momentul preluării activității acestora de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 22 martie 2011, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:

"

(11) Prevederile alin. (1) se aplică și pentru obligațiile fiscale preluate de Agenția Națională de Administrare Fiscală de la altă autoritate publică ca urmare a transferului de competență, în situația în care acesta are loc pe perioada derulării unei eșalonări la plată. În acest scop, organul fiscal competent comunică contribuabilului o înștiințare de plată privind obligațiile fiscale individualizate în acte administrative preluate ca urmare a transferului de competență, precum și deciziile referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente.

(12) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat sunt asimilate obligațiilor fiscale."

2. La articolul 3 alineatul (2), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

f) creanțele stabilite de alte organe decât cele prevăzute la art. 1 și transmise spre recuperare Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit legii, cu excepția amenzilor de orice fel care se fac venit la bugetul de stat;".

3. La articolul 3, alineatul (21) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(21) Eșalonarea la plată nu se acordă pentru obligațiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, sunt suspendate în condițiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare."

4. La articolul 3, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:

"

(22) În cazul în care suspendarea executării actului administrativ fiscal încetează după data comunicării unei decizii de eșalonare, contribuabilul poate solicita includerea în eșalonare a obligațiilor fiscale ce au făcut obiectul suspendării, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente. În acest scop, organul fiscal competent comunică contribuabilului o înștiințare de plată privind obligațiile fiscale individualizate în acte administrative pentru care a încetat suspendarea executării, precum și deciziile referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente."

5. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

"

ARTICOLUL 51 Retragerea cererii de acordare a eșalonării

(1) Cererea poate fi retrasă de contribuabil până la emiterea deciziei de eșalonare la plată sau a deciziei de respingere. Organul fiscal competent comunică contribuabilului decizia prin care se ia act de retragerea cererii.

(2) Prin retragerea cererii, contribuabilul nu pierde dreptul de a depune o nouă cerere."

6. La articolul 8 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) în cazul cererilor depuse pentru obligațiile prevăzute la art. 3 alin. (2) și (21);".

7. La articolul 8 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

"

e) în cazul stingerii în totalitate, până la data emiterii deciziei de eșalonare la plată, a obligațiilor fiscale care au făcut obiectul cererii de eșalonare la plată."

8. La articolul 9, alineatele (1), (11) și (14) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(1) În termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării acordului de principiu, contribuabilii trebuie să constituie garanții. La cererea temeinic justificată a contribuabilului, organul fiscal competent poate aproba prelungirea acestui termen cu cel mult 30 de zile.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

(11) Prin excepție de la prevederile alin. (9), în situația în care bunurile sunt ipotecate/gajate în favoarea altor creditori, garanțiile constituite sub forma prevăzută la alin. (2) lit. c) trebuie să acopere valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul, precum și sumele eșalonate la plată, dobânzile datorate pe perioada eșalonării la plată, plus un procentaj de până la 16% din sumele eșalonate la plată, în funcție de perioada de eșalonare la plată.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

(14) Pe parcursul derulării eșalonării la plată, garanția se poate înlocui sau redimensiona în funcție de valoarea ratelor rămase de achitat, la cererea contribuabilului. În acest caz, procentajul suplimentar al garanției care se ia în calcul la stabilirea valorii garanției este cel în vigoare la data înlocuirii sau redimensionării garanției, corespunzător perioadei de timp rămase din eșalonarea la plată acordată."

9. La articolul 9, după alineatul (11), se introduc două noi alineate, alineatele (12) și (13), cu următorul cuprins:

"

(12) Prin excepție de la prevederile alin.(1), următoarele categorii de contribuabili nu sunt obligate să constituie garanții:

a) instituțiile publice, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

b) autoritățile/serviciile publice autonome înființate prin lege organică;

c) unitățile și instituțiile de drept public prevăzute la art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare;

d) instituțiile de învățământ superior de stat.

(13) În situația în care contribuabilii prevăzuți la alin. (12) lit. c) dețin în proprietate bunuri a căror valoare acoperă valorile prevăzute la alin. (9) sau (11), după caz, acestea constituie garanții în condițiile prezentei ordonanțe de urgență."

10. La articolul 9 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) încheierea unui contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal competent pentru executarea obligațiilor fiscale ale contribuabilului pentru care există un acord de eșalonare la plată, având ca obiect bunuri proprietate a unei terțe persoane. Aceste bunuri trebuie să fie libere de orice sarcini, cu excepția cazului în care acestea sunt sechestrate exclusiv de către organul fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu respectarea limitelor prevăzute la alin. (111)."

11. La articolul 9, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (111), cu următorul cuprins:

"

(111) Prin excepție de la prevederile alin. (9), garanțiile constituite sub forma prevăzută la alin. (2) lit. d) trebuie să acopere obligațiile fiscale ale garantului pentru care organul fiscal competent a instituit sechestrul, precum și sumele eșalonate la plată ale contribuabilului, dobânzile datorate pe perioada eșalonării la plată, plus un procentaj de până la 16% din sumele eșalonate la plată, în funcție de perioada de eșalonare la plată."

12. La articolul 9 după alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (161), cu următorul cuprins:

"

(161) În cazul în care, pe parcursul derulării eșalonării la plată, bunul care face obiectul garanției constituite potrivit alin. (2) lit. d) și alin. (111) se execută de către organul fiscal pentru obligațiile de plată ale garantului, contribuabilul are obligația constituirii de garanții pentru obligațiile fiscale rămase nestinse din eșalonarea la plată. În acest caz, până la constituirea garanției, sumele rămase după efectuarea distribuirii sunt indisponibilizate în favoarea organului fiscal urmând a stinge obligațiile rămase din eșalonarea la plată dacă garanția nu este constituită în termenul prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. k)."

13. La articolul 10 alineatul (1), literele a) și g1) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) să se declare și să se achite, potrivit legii, obligațiile fiscale administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală cu termene de plată începând cu data comunicării deciziei de eșalonare la plată. Eșalonarea la plată își menține valabilitatea și dacă aceste obligații sunt declarate și achitate până la data de 25 a lunii următoare scadenței prevăzute de lege, inclusiv, sau până la finalizarea eșalonării la plată în situația în care acest termen se împlinește după data stingerii în totalitate a obligațiilor fiscale eșalonate la plată;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

g1) să se achite, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării înștiințării de plată, obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale ce au fost suspendate în condițiile art. 14 sau 15 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, și pentru care suspendarea executării actului administrativ fiscal a încetat după data comunicării deciziei de eșalonare la plată, cu excepția situației în care contribuabilul a solicitat eșalonarea acestor sume;".

14. La articolul 10 alineatul (1), după litera g1) se introduce o nouă literă, litera g2), cu următorul cuprins:

"

g2) să se achite, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării înștiințării de plată, obligațiile fiscale stabilite de alte autorități a căror administrare a fost transferată Agenției Naționale de Administrare Fiscală după emiterea unei decizii de eșalonare la plată, cu excepția situației în care contribuabilul a solicitat eșalonarea la plată a acestor sume."

15. La articolul 10 alineatul (1), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

"

k) să constituie garanția în condițiile prevăzute la art. 9 alin. (161), în cel mult 15 zile de la data comunicării, de către organul fiscal, a înștiințării cu privire la distribuirea sumelor rezultate din valorificarea bunurilor."

16. La articolul 10 alineatul (2), litera c) se abrogă.

17. După articolul 10 se introduc două noi articole, articolele 101 și 102, cu următorul cuprins:

"

ARTICOLUL 101 Modificarea deciziei de eșalonare la plată în perioada de valabilitate a eșalonării

(1) Pe perioada de valabilitate a eșalonării, decizia de eșalonare la plată poate fi modificată la cererea contribuabilului prin includerea în eșalonare a următoarelor obligații fiscale cuprinse în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal competent:

a) cele prevăzute la art. 3 alin. (22);

b) cele stabilite prin decizie de impunere, anterior emiterii unei decizii de eșalonare la plată, desființate în procedura de soluționare a contestațiilor și menținute prin noul act administrativ emis potrivit art. 216 alin. (3) din Codul de procedură fiscală;

c) obligațiile fiscale stabilite de alte autorități a căror administrare a fost transferată Agenției Naționale de Administrare Fiscală după emiterea unei decizii de eșalonare la plată.

(2) Cererea se depune până la împlinirea termenului prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. b), g1) sau g2), după caz, și se soluționează de organul fiscal competent prin decizie de modificare a deciziei de eșalonare la plată sau decizie de respingere, după caz.

(3) Cuantumul și termenele de plată a noilor rate de eșalonare se stabilesc prin grafice de eșalonare care fac parte integrantă din decizia de modificare a deciziei de eșalonare la plată.

(4) Odată cu depunerea cererii, contribuabilul trebuie să constituie și garanțiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, corespunzător perioadei de timp rămase din eșalonarea la plată acordată.

(5) Contribuabilul nu trebuie să constituie garanții în situația în care valoarea garanțiilor deja constituite acoperă obligațiile fiscale rămase din eșalonare, precum și obligațiile fiscale pentru care se solicită modificarea deciziei de eșalonare la plată. În situația garanțiilor deja constituite potrivit art. 9 alin. (2) lit. d), se încheie un act adițional la contractul de ipotecă/gaj.

(6) Prevederile art. 171 se aplică în mod corespunzător și penalităților aferente sumelor prevăzute la alin. (1).

(7) Contribuabilul are obligația să plătească sumele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de respingere, în situația în care cererea de modificare a deciziei de eșalonare se respinge.

ARTICOLUL 102
Renunțarea la eșalonarea la plată

(1) Contribuabilul poate renunța la eșalonarea la plată pe perioada de valabilitate a acesteia, prin depunerea unei cereri de renunțare la eșalonare.

(2) În cazul renunțării la eșalonare, contribuabilul trebuie să achite obligațiile fiscale rămase din eșalonare, până la data la care intervine pierderea valabilității eșalonării la plată. Prevederile art. 10 alin. (4) și art. 171 alin. (3) sunt aplicabile în mod corespunzător.

(3) În cazul nerespectării obligației prevăzute la alin. (2), sunt aplicabile prevederile referitoare la pierderea valabilității eșalonării la plată."

18. La articolul 13, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:

"

(5) Contribuabilul poate solicita organului fiscal competent menținerea unei eșalonări a cărei valabilitate a fost pierdută din cauza nerespectării condițiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a)-h) și j), o singură dată pe perioada de valabilitate a eșalonării, dacă depune o cerere în acest scop înainte de executarea garanției de către organul fiscal competent. Cererea se soluționează prin emiterea unei decizii de menținere a valabilității eșalonării, cu păstrarea perioadei de eșalonare aprobate inițial.

(6) Pentru menținerea valabilității eșalonării, contribuabilul are obligația să achite obligațiile fiscale exigibile la data comunicării deciziei de menținere a valabilității eșalonării, cu excepția celor care au făcut obiectul eșalonării a cărei valabilitate a fost pierdută, în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei. Prevederile art. 10 sunt aplicabile în mod corespunzător."

19. La articolul 151, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În situația în care cererea de acordare a eșalonării la plată a fost respinsă sau retrasă, contribuabilii prevăzuți la alin. (1) trebuie să achite obligațiile fiscale de a căror plată depinde menținerea autorizației, acordului ori a altui act administrativ similar în scopul menținerii actului, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de respingere sau a deciziei prin care se ia act de retragerea cererii. În acest caz, o nouă cerere de acordare a eșalonării la plată se poate depune numai după achitarea acestor obligații fiscale."

20. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:

"

ARTICOLUL 161
Prevederi speciale pentru contribuabilii cu risc fiscal mic

(1) În cazul contribuabililor cu risc fiscal mic, organul fiscal competent poate aproba eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale restante, pe o perioadă de cel mult 12 luni, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) contribuabilul depune o cerere la organul fiscal competent;

b) sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 4, cu excepția celei prevăzute la alin. (1) lit. b);

c) contribuabilul depune, în cel mult 30 de zile de la data comunicării certificatului de atestare fiscală, o garanție în valoare de minimum 20% din sumele ce pot face obiectul eșalonării la plată înscrise în certificatul de atestare fiscală emis în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

(2) În sensul prezentului articol este considerat cu risc fiscal mic contribuabilul care, la data depunerii cererii, îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

a) nu are fapte înscrise în cazierul fiscal;

b) niciunul dintre administratori și/sau asociați nu a deținut, în ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, calitatea de administrator sau asociat la persoane juridice care au fost lichidate sau la care a fost declanșată procedura insolvenței și la care au rămas obligații fiscale neachitate;

c) nu se află în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerțului sau în registre ținute de instanțe judecătorești competente;

d) nu are obligații fiscale restante mai mari de 6 luni;

e) nu a înregistrat pierderi fiscale în fiecare an din ultimii 3 ani fiscali consecutivi.

(3) Cererea depusă potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) se soluționează de organul fiscal competent în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. Acest termen se prelungește cu perioada cuprinsă între data comunicării certificatului de atestare fiscală de către organul fiscal competent și data depunerii garanției de către contribuabil.

(4) În condițiile prezentului articol, contribuabilii care, la data depunerii cererii, nu au obligații fiscale restante pot solicita eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale declarate, precum și a obligațiilor fiscale stabilite prin decizie de impunere și pentru care nu s-a împlinit scadența sau termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, după caz."

Art. II. -

Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 9, alineatul (3) se abrogă.

2. La articolul 10, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Camera Consultanților Fiscali, denumită în continuare Camera, este o organizație profesională de utilitate publică, persoană juridică fără scop lucrativ. Sediul Camerei Consultanților Fiscali este în București, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 8 și 9, sectorul 2. Sediul se poate modifica, în condițiile legii, prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei.

(2) Camera se organizează și funcționează în baza unui regulament de organizare și funcționare propriu, aprobat prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei."

3. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

Camera își acoperă cheltuielile din venituri proprii care se constituie din:

a) taxa de înscriere la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal;

b) cotizațiile membrilor Camerei;

c) încasări din vânzarea publicațiilor proprii;

d) donații și sponsorizări;

e) alte venituri realizate din amenzi sau activități specifice Camerei."

4. Articolul 213 va avea următorul cuprins:

"

Art. 213. -

Pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Confederației Elveției care doresc să desfășoare activitatea de consultant fiscal în România în forma prevăzută la art. 211 lit. a) și au dobândit această calitate în statul membru de origine, Camera va recunoaște titlurile de calificare, în urma susținerii unui interviu în fața Comisiei de evaluare a acesteia."

5. Articolul 214 va avea următorul cuprins:

"

Art. 214. -

Camera stabilește componența Comisiei de evaluare, precum și conținutul și modul de desfășurare a interviului."

6. Articolul 215 va avea următorul cuprins:

"

Art. 215. -

(1) Comisia de evaluare verifică dacă experiența dobândită în exercitarea calității de consultant fiscal este de natură să acopere în tot sau în parte diferențele existente între legislația fiscală românească și cea a statului membru de origine în care a fost obținut titlul de consultant fiscal.

(2) În situația în care, în urma interviului, Comisia de evaluare constată diferențe teoretice și practice semnificative între nivelul de formare profesională a acestuia și cerințele de competență profesională stabilite prin actele normative românești, solicitantul poate opta pentru susținerea unei probe de aptitudini sau pentru urmarea unui stagiu de adaptare, informând Comisia în acest sens. Recunoașterea profesională nu operează până la realizarea de către solicitant a măsurii pentru care a optat.

(3) Solicitantul informează Camera cu privire la forma juridică de exercitare a profesiei."

7. Articolul 217 se abrogă.

8. Articolul 218 se abrogă.

Art. III. -

Ordonanța Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2013, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Valoarea redevențelor aferente venitului suplimentar care se scade în vederea determinării bazei impozabile, în primele două luni ale trimestrului, se calculează pe baza procentajului mediu al redevenței petroliere datorate pentru producția de gaze naturale aferente trimestrului anterior perioadei de referință pentru care se calculează impozitul, iar în a treia lună a trimestrului, pe baza procentajului mediu al redevenței petroliere datorate în trimestrul curent. Regularizarea valorii redevențelor se va face în ultima lună din trimestru pe baza procentajului mediu de redevență aferent trimestrului curent, fiind inclusă în calculul bazei impozabile aferente acestei luni. Procentajul mediu se calculează ca raport între valoarea totală a redevenței datorate pentru producția de gaze naturale în trimestrul anterior sau curent, după caz, și valoarea totală a producției de gaze naturale realizate în aceleași trimestre, utilizată pentru calculul redevenței petroliere."

2. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) În măsura în care aplicarea prezentelor prevederi impune emiterea de instrucțiuni cu privire la impozitul asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, acestea vor fi emise prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului economiei, cu avizul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale."

3. În anexă, termenii PRCC și PRCNC se modifică după cum urmează:

"

PRCC - prețul de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru consumatorii casnici în anul 2012, respectiv 45,71 lei/MWh, ajustat cu rata IPC în anul 2014;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

PRCNC - prețul de achiziție a gazelor naturale din producția internă proprie pentru consumatorii noncasnici în anul 2012, respectiv 45,71 lei/MWh, ajustat cu rata IPC în anul 2014;".

Art. IV. -

(1) Prevederile art. I se aplică și cererilor de acordare a eșalonărilor la plată în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Prevederile art. I pct. 5 și 19 se aplică cererilor de retragere depuse după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Prevederile art. I pct. 13 se aplică obligațiilor declarative al căror termen se împlinește după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Prevederile art. I pct. 18 se aplică și contribuabililor care au pierdut valabilitatea eșalonării la plată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dar pentru care nu au fost stinse obligațiile fiscale în cauză.

(5) Contribuabilii ale căror cereri de eșalonare la plată au fost respinse anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență pot depune o nouă cerere de acordare a eșalonării la plată după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. V. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la 31 decembrie 2013, prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) lit. b), alin. (4) lit. f) și alin. (6) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, suma aferentă procentajului de 20%, respectiv 15%, din cota defalcată din impozitul pe venit de 18, 5%, respectiv 7%, și din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și sumele reținute ca urmare a aplicării gradului de necolectare a impozitelor și taxelor locale se repartizează prin hotărâre a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital pentru care au avut prevederi bugetare aprobate, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, precum și pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. Pentru unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care înregistrează arierate, consiliul județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București, după caz, alocă sume prioritar pentru stingerea arieratelor. Pentru unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care nu înregistrează arierate, consiliul județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București, după caz, alocă sume pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală.

Art. VI. - Puneri în aplicare (1)

(1) În situația în care o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială are calitatea atât de debitor pentru obligații de plată restante înregistrate față de un operator economic, cât și de creditor pentru creanțele fiscale restante către bugetul local ale operatorului respectiv, aceasta poate opera stingerea obligațiilor reciproce în limita celei mai mici dintre creanțele reciproce.

(2) În cazul în care disponibilitățile bugetelor locale sunt insuficiente pentru operarea stingerii obligațiilor prevăzute la alin. (1), unitățile Trezoreriei Statului vor asigura echilibrarea temporară a golului temporar de casă al bugetului local determinat de operațiunea de stingere a obligațiilor, din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului.

(3) Suma acordată pentru echilibrarea bugetelor locale în condițiile alin. (2) nu poate depăși nivelul sumei care face obiectul stingerii obligațiilor și se recuperează integral în aceeași zi lucrătoare în care a fost acordată, după finalizarea operațiunii de stingere a obligațiilor. Recuperarea sumei acordate pentru echilibrarea bugetelor locale se va efectua prin debitarea de către unitățile Trezoreriei Statului a contului de venituri al bugetului local în care aceasta a fost virată.

(4) Procedura de aplicare a prezentului articol se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Art. VII. -

La articolul 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 31 ianuarie 2013, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Prin excepție de la prevederile art. 61 alin. (1) și art. 63 alin. (41 ) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita de la Ministerul Finanțelor Publice, până la data de 29 martie 2013, contractarea de împrumuturi din vărsăminte din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, cu termen de rambursare de maximum 5 ani, în limita sumei de 500.000 mii lei, din suma prevăzută la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.182/2012 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2013, 2014 și 2015, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, cu completările ulterioare."

Art. VIII. -

Termenele prevăzute la art. 22 alin. (1) și art. 24 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, se prorogă până la data de 30 aprilie 2013.

Art. IX. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 22 martie 2011, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanțe de urgență, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. X. -

Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanțe de urgență, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul economiei,
Varujan Vosganian
Ministrul delegat pentru energie,
Constantin Niță
Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie
Ministrul delegat pentru învățământ superior,
cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlățean
Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Gheorghe Duțu

București, 6 martie 2013.

Nr. 12.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...