Operatori și utilizatori | Lege 51/2006

Acesta este un fragment din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL IV Operatori și utilizatori

SECȚIUNEA 1 Operatorii serviciilor de utilități publice

Art. 33. -

(1) Au calitatea de operator furnizorii/prestatorii de servicii de utilități publice care își desfășoară activitatea pe baza licenței eliberate în condițiile art. 38 de autoritățile de reglementare competente. Modificări (2)

(2) Operatorii de servicii de utilități publice au, în temeiul prezentei legi, aceleași drepturi și obligații în raporturile cu autoritățile administrației publice locale sau cu utilizatorii, indiferent de modalitatea de gestiune adoptată sau de statutul juridic, forma de organizare, natura capitalului, tipul de proprietate ori țara de origine din Uniunea Europeană. Modificări (1)

(3) În funcție de modalitatea de gestiune a serviciului adoptată, operatorii își pot desfășura efectiv activitatea de furnizare/prestare a serviciilor de utilități publice numai după emiterea hotărârii de dare în administrare - în cazul gestiunii directe, respectiv a hotărârii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii - în cazul gestiunii delegate. Modificări (1)

(4) Furnizorii/Prestatorii serviciilor de utilități publice existenți la data intrării în vigoare a prezentei legi își pot continua activitatea potrivit prevederilor: Practică judiciară (1)

a) hotărârilor de dare în administrare adoptate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, dacă își desfășoară activitatea în modalitatea gestiunii directe;

b) contractelor de concesiune/delegare a gestiunii valabil încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, până la expirarea acestora, dacă își desfășoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate.

(5) Furnizarea/Prestarea serviciilor de utilități publice fără licență atrage răspunderea administrativă sau contravențională, după caz, a celor vinovați și constituie motiv de revocare a hotărârii de dare în administrare, respectiv a hotărârii de atribuire, precum și de reziliere a contractului de delegare a gestiunii, după caz.

(6) Operatorii prevăzuți la art. 28 alin. (2) lit. c) au obligația aplicării prevederilor legislației în vigoare atunci când atribuie contracte de achiziții publice, contracte de concesiune de lucrări publice sau contracte de concesiune de servicii destinate furnizării/prestării serviciilor de utilități publice. Modificări (1), Practică judiciară (2)

(7) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de utilități publice au obligația de a se supune controlului și de a se conforma măsurilor stabilite cu ocazia activității de control, precum și de a pune la dispoziția împuterniciților autorităților administrației publice locale, ai asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice sau, după caz, ai autorităților de reglementare competente toate datele și informațiile solicitate. Modificări (1)

Art. 34. -

(1) Operatorii subordonați autorităților administrației publice locale, având statut de societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital al unităților administrativ-teritoriale, respectiv operatorii regionali pot fi privatizați, în condițiile legii, cu condiția să nu beneficieze de un contract de delegare a gestiunii prin atribuire directă sau să nu gestioneze programe de investiții publice de interes local ori intercomunitar destinate înființării, modernizării sau dezvoltării sistemelor de utilități publice, finanțate din fonduri publice nerambursabile, inclusiv din fonduri europene.

(2) Hotărârea privind privatizarea operatorilor/operatorilor regionali și alegerea metodei de privatizare aparțin autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, care au și calitatea de acționari/asociați ai operatorului regional. Modificări (1)

(3) Privatizarea se organizează și se derulează în conformitate cu procedurile legale în vigoare. Concomitent cu privatizarea operatorilor din subordine, delegatarul poate proceda și la renegocierea contractului de delegare a gestiunii, pe baza căruia noul operator va furniza/presta serviciul.

(4) Privatizarea operatorilor/operatorilor regionali se va realiza prin aport de capital privat, conform procedurilor concurențiale prevăzute de legislația privind privatizarea.

(5) În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, operatorii regionali pot fi privatizați numai cu acordul tuturor membrilor asociației care au și calitatea de acționar/asociat al operatorului regional. Modificări (1)

(6) Operatorii subordonați autorităților administrației publice locale, având statut de societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital al unităților administrativ-teritoriale, respectiv operatorii regionali, care au beneficiat de un contract de delegare a gestiunii prin atribuire directă, nu pot fi privatizați, nu pot atribui managementul unor entități private și nu se pot asocia pe toată durata contractului de delegare a gestiunii.

Art. 35. -

(1) Societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, furnizoare/prestatoare de servicii de utilități publice, deținătoare de licențe corespunzătoare, pot participa, în condițiile legii, în calitate de operatori, la procedurile concurențiale organizate pe raza altor unități administrativ-teritoriale pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor. Practică judiciară (1)

(2) În cazul furnizării/prestării mai multor tipuri de servicii în aceeași localitate sau a aceluiași serviciu în mai multe localități, operatorul va ține o evidență separată a activităților desfășurate, cu contabilitate distinctă pentru fiecare tip de serviciu și localitate de operare în parte, după caz, astfel încât activitățile sale din diferite sectoare și localități să fie ușor de evaluat, monitorizat și controlat.

Art. 36. - Practică judiciară (1)

(1) Raporturile juridice dintre operatorii și utilizatorii serviciilor de utilități publice sunt raporturi juridice de natură contractuală și sunt supuse normelor de drept privat. Practică judiciară (40), Reviste (1)

(2) Operatorii serviciilor de utilități publice au față de utilizatori următoarele obligații principale: Practică judiciară (2)

a) să asigure furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice la limita de proprietate, conform prevederilor contractuale și cu respectarea prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

b) să ia măsuri imediate pentru remedierea unor defecțiuni, deranjamente sau avarii apărute în funcționarea sistemelor de utilități publice și să limiteze durata intervențiilor;

c) să asigure montarea, funcționarea și verificarea metrologică a echipamentelor de măsurare a consumului la branșamentul utilizatorului, în conformitate cu normele tehnice în vigoare;

d) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale;

e) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a furnizării/prestării serviciilor și să acorde bonificații utilizatorilor în cazul furnizării/prestării serviciilor sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contractele de furnizare/prestare;

f) să plătească chirii pentru folosirea temporară a terenurilor și să aducă terenurile și obiectivele afectate de lucrările de intervenție sau de investiții în starea anterioară începerii acestor lucrări;

g) să servească utilizatorii din aria de acoperire, în condițiile programelor de reabilitare, extindere și modernizare aprobate;

h) să respecte indicatorii de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea autorității administrației publice locale de dare în administrare;

i) să furnizeze cu regularitate autorităților administrației publice locale, respectiv autorităților de reglementare competente informații privind modul de realizare a indicatorilor de performanță, să aplice metodologia de comparare a acestor indicatori prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe și să asigure accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora furnizează/prestează serviciul de utilități publice, în condițiile legii;

j) să încheie contracte de asigurare pentru infrastructura necesară desfășurării activităților, în conformitate cu legislația în vigoare.

(3) Operatorii serviciilor de utilități publice sunt în drept să suspende sau să limiteze furnizarea/prestarea serviciilor către utilizatori, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile, în următoarele cazuri: Practică judiciară (2)

a) depășirea termenului legal pentru achitarea facturilor stabilite potrivit prevederilor art. 42 alin. (11); Practică judiciară (1)

b) neachitarea notelor de plată pentru recuperarea daunelor, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă, provocate de distrugerea sau deteriorarea unor construcții ori instalații aferente infrastructurii edilitar-urbane a localităților, aflate în administrarea lor;

c) utilizarea neautorizată, fără aviz de racordare, acord de furnizare sau contract de furnizare/prestare a serviciilor de utilități publice;

d) împiedicarea delegatului împuternicit al operatorului de a controla instalațiile de utilizare, de a monta, verifica, înlocui sau citi aparatele de măsurare-înregistrare sau de a remedia defecțiunile la instalațiile administrate de furnizor, când acestea se află pe proprietatea utilizatorului; Practică judiciară (1)

e) branșarea ori racordarea fără acordul operatorului la rețele publice sau la instalațiile altui utilizator ori schimbarea, fără acordul operatorului, în cadrul unor lucrări de reparații capitale, reconstruiri, modificări, modernizări sau extinderi, a caracteristicilor tehnice și/sau a parametrilor instalațiilor de utilizare.

(4) În cazuri de forță majoră, astfel cum acestea sunt definite în contractul de furnizare/prestare a serviciului de utilități publice, prevederile alin. (3) se pot aplica cu un preaviz sub limita celor 5 zile. Modificări (1)

Art. 37. -

(1) Intervențiile pentru efectuarea lucrărilor de retehnologizare, întreținere și reparații la construcțiile sau instalațiile aferente sistemelor de utilități publice, stabilite prin programele anuale convenite cu autoritățile administrației publice locale sau, după caz, cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, care impun întreruperea furnizării/prestării serviciilor se aduc la cunoștința utilizatorilor cu cel puțin 10 zile înainte de data programată. Modificări (1)

(2) Pentru prevenirea sau remedierea unor avarii, operatorii de servicii de utilități publice sunt în drept să întrerupă furnizarea/prestarea serviciilor, fără plata vreunei penalizări și fără preaviz, dar nu mai mult de 24 de ore.

(3) În cazul intervențiilor necesare pentru prevenirea producerii unor avarii sau pentru remedierea unor avarii care depășesc 24 de ore, acestea se efectuează în maximum 72 de ore și se aduc la cunoștința autorităților administrației publice locale sau, după caz, a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, a utilizatorilor, a deținătorilor de terenuri sau a proprietarilor bunurilor afectate; pe perioada intervențiilor respective, operatorii sunt în drept să întrerupă furnizarea/prestarea serviciilor, cu plata penalizărilor prevăzute în contracte. Modificări (1)

(4) Ocuparea temporară a unor terenuri pentru lucrări de intervenție, înființare, extindere, retehnologizare, reparații și revizii planificate la sistemele de utilități publice, care se execută într-o perioadă mai mare de 72 de ore, se va face pe baza acordului prealabil al deținătorilor de terenuri și cu plata despăgubirilor cuvenite, stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare. Dacă cu ocazia executării lucrărilor se produc pagube proprietarilor din vecinătatea sistemelor de utilități publice, operatorii au obligația să plătească despăgubiri acestora, în condițiile legii.

(5) Operatorii serviciilor de utilități publice nu răspund față de utilizatori pentru întreruperea furnizării/prestării serviciilor sau pentru calitatea acestora, în cazuri de forță majoră.

SECȚIUNEA a 2-a Acordarea licențelor

Art. 38. - Practică judiciară (1)

(1) Acordarea licențelor pentru furnizarea/ prestarea serviciilor de utilități publice intră în sfera de competență a autorităților de reglementare competente, după cum urmează: Practică judiciară (1)

a) A.N.R.S.C. - pentru serviciile menționate la art. 1 alin. (2) lit. a), b), c), e), f) și g); Modificări (2)

b) *) A.N.R.E. - pentru activitatea prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. d); Modificări (2), Practică judiciară (1)

___________

*) Prevederile art. 38 alin. (1) lit. b), astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 204/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 26 noiembrie 2012, se aplică de la data intrării în vigoare a modificărilor și completărilor prevederilor legale privind serviciul public de alimentare cu energie termică, potrivit art. II alin. (1) din Legea nr. 204/2012.

c) A.R.R. - pentru serviciul prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. h).

(2) Acordarea licențelor de traseu, în cazul serviciului de transport public local, se face de către comisiile constituite în acest scop la nivelul autorităților administrației publice. Modificări (2)

(3) Deținerea licenței este obligatorie, indiferent de modalitatea de gestiune a serviciilor adoptată la nivelul autorităților administrației publice locale, precum și de statutul juridic, forma de organizare, natura capitalului, tipul de proprietate ori țara de origine din Uniunea Europeană ale operatorilor.

(4) Licența poate fi suspendată sau retrasă astfel: Modificări (1)

a) de către autoritatea de reglementare română emitentă, în cazul licențelor acordate operatorilor români;

b) de către autoritatea de reglementare română competentă, în cazul suspendării licențelor operatorilor străini licențiați în țara de origine.

(5) Operatorii din țările Uniunii Europene care dețin licențe în țara de origine, recunoscute de autoritățile de reglementare române corespondente, au aceleași drepturi și obligații ca operatorii români, pe toată durata de valabilitate a licențelor.

(6) Licența emisă de autoritățile de reglementare competente este valabilă maximum 5 ani de la data emiterii și îndreptățește operatorul, pe perioada sa de valabilitate, la un număr nelimitat de participări la procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor, organizate și derulate în condițiile prezentei legi. Modificări (1)

(7) Regulamentele privind acordarea licențelor pentru operatorii de utilități publice se elaborează de autoritatea de reglementare în a cărei sferă de competență se află aceste servicii și se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin ordin al ministrului transporturilor, după caz, până la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 39. - Practică judiciară (1)

(1) Furnizarea/Prestarea serviciilor de utilități publice este permisă numai pe baza licenței emise sau recunoscute, după caz, de autoritățile de reglementare competente și a contractului de delegare a gestiunii, respectiv a hotărârii de dare în administrare. Practică judiciară (2)

(2) Calitatea de operator este recunoscută numai pe baza licenței emise sau recunoscute, după caz, de autoritățile de reglementare competente. Fac excepție furnizorii/prestatorii aflați în activitate la data intrării în vigoare a prezentei legi, care sunt asimilați operatorilor și care au obligația obținerii licenței în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Participarea operatorilor la procedurile pentru delegarea gestiunii serviciilor de utilități publice organizate de autoritățile administrației publice locale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice este permisă numai pe baza licenței emise sau recunoscute, după caz, de autoritățile de reglementare competente.

(4) Retragerea sau încetarea valabilității licenței atrage revocarea hotărârii de dare în administrare ori a hotărârii privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii, după caz, și conduce la organizarea unei noi proceduri de selectare a unui operator, în condițiile prezentei legi. Retragerea licenței se notifică operatorului cu cel puțin 90 de zile înainte, perioadă în care operatorul în cauză este obligat să furnizeze/presteze serviciul respectiv în condițiile contractului.

Art. 40. - Practică judiciară (1)

La acordarea licențelor în domeniul serviciilor de utilități publice se va urmări, cu precădere, îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: Modificări (1)

a) cunoașterea și însușirea actelor normative care reglementează domeniul serviciilor de utilități publice; Modificări (1)

b) capabilitatea managerială și organizatorică; Modificări (1)

c) capabilitatea economico-financiară; Modificări (1)

d) dotarea și capacitatea tehnică. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 3-a Utilizatorii serviciilor de utilități publice

Art. 41. -

(1) Au calitatea de utilizator beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirecți, ai serviciilor de utilități publice:

a) utilizatorii casnici persoane fizice sau asociații de proprietari/locatari; Practică judiciară (7)

b) operatorii economici;

c) instituțiile publice.

(2) Utilizatorii au, în principal, următoarele drepturi: Practică judiciară (2)

a) să utilizeze, liber și nediscriminatoriu, serviciile de utilități publice, în condițiile contractului de furnizare/prestare;

b) să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractelor de furnizare/prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin furnizarea/prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare; Modificări (1)

c) să sesizeze autorităților administrației publice locale competente sau, după caz, asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice orice deficiențe constatate în sfera serviciilor de utilități publice și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciilor; Modificări (1)

d) să renunțe, în condițiile legii, la serviciile contractate; Practică judiciară (1)

e) să se asocieze în organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea și susținerea intereselor proprii;

f) să primească și să utilizeze informații privind serviciile de utilități publice care îi vizează;

g) să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind activitățile din sectorul serviciilor de utilități publice; Practică judiciară (1)

h) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice centrale sau locale, asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice ori instanțelor judecătorești, după caz, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect. Modificări (1)

(3) Pentru plata serviciilor de utilități publice, anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiază, în condițiile legii, de ajutoare sociale de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale, după caz.

(4) Membrii comunităților locale, persoane fizice sau persoane juridice, au, în calitatea lor de utilizatori ai serviciilor de utilități publice, în principal, următoarele obligații: Modificări (1)

a) să respecte normele de exploatare și funcționare a sistemelor de utilități publice;

b) să accepte limitarea cantitativă sau întreruperea temporară a furnizării/prestării serviciilor pentru execuția unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

c) să achite, în termenele stabilite, contravaloarea serviciilor furnizate/prestate; Practică judiciară (7)

d) să asigure accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare, al utilajelor de intervenție pentru stingerea incendiilor, precum și al utilajelor operatorilor, necesare desfășurării activității specifice serviciilor de utilități publice în spațiile ori pe suprafețele de teren deținute cu orice titlu, pe trotuarele și aleile din jurul imobilelor, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare;

e) să respecte normele de igienă și sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare.

(5) Prevederile alin. (2) și (4) au caracter minimal și se dezvoltă în regulamentele-cadru și în contractele-cadru de furnizare/prestare a serviciilor, în baza prevederilor legilor speciale ale fiecărui serviciu de utilități publice.

SECȚIUNEA a 4-a Furnizarea/Prestarea, contractarea și facturarea serviciilor de utilități publice

Art. 42. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (9), Reviste (1)

(1) Furnizarea/Prestarea unui serviciu de utilități publice se realizează în una dintre următoarele modalități: Modificări (2), Practică judiciară (45), Reviste (1)

a) în baza unui contract de furnizare sau de prestări de servicii încheiat între operator și utilizatorul direct; Modificări (1), Practică judiciară (7)

b) prin achitarea unui tarif sau a costului unui bilet, după caz; Practică judiciară (18)

c) prin achitarea unei taxe speciale, în situația în care încheierea contractului de furnizare sau de prestare a serviciului între operator și utilizatorul indirect nu este posibilă din punct de vedere tehnic și comercial sau în situația în care în hotărârea de delegare a gestiunii este prevăzută această modalitate, precum și cuantumul contravalorii serviciului public furnizat/prestat. Modificări (1), Practică judiciară (2)

(2) Contractul de furnizare sau de prestare a serviciului constituie actul juridic prin care se reglementează raporturile dintre operator și utilizator cu privire la furnizarea/prestarea, utilizarea, facturarea și plata unui serviciu de utilități publice. Practică judiciară (33), Reviste (1)

(3) În cazul serviciilor furnizate/prestate în regim continuu prin intermediul rețelelor de conducte - alimentarea cu apă rece, canalizarea și epurarea apelor uzate, colectarea și evacuarea apelor pluviale, alimentarea cu apă caldă pentru consum, alimentarea cu agent termic pentru încălzire -, contractele de furnizare sau de prestare a serviciilor se încheie între operator și utilizator pe termen nedeterminat. Modificări (1), Practică judiciară (10), Reviste (1)

(4) Contravaloarea serviciilor de utilități publice se stabilește în conformitate cu metodologia de calcul, aprobată de autoritatea de reglementare competentă, pe baza prețurilor/tarifelor și a consumurilor/cantităților de utilități publice furnizate/prestate, și se plătește pe baza facturii emise de operator. Modificări (1), Practică judiciară (4), Reviste (1)

(5) Determinarea consumurilor/cantităților de utilități publice în vederea facturării se face prin măsurare directă cu ajutorul sistemelor de măsurare-înregistrare a consumurilor/cantităților de utilități furnizate/prestate; sistemele de măsurare-înregistrare se montează pe branșamentul care deservește fiecare utilizator individual sau colectiv, în punctul de delimitare a instalațiilor, indiferent de serviciu, operator sau de utilizator. Practică judiciară (4)

(6) În cazul imobilelor condominiale existente, individualizarea consumurilor de utilități în vederea contractării și facturării individuale se realizează, în funcție de sistemul de distribuție adoptat, fie: Modificări (1)

a) prin contoare individuale montate la intrarea în fiecare apartament sau spațiu cu altă destinație, în cazul distribuției orizontale; Practică judiciară (1)

b) cu ajutorul repartitoarelor de costuri montate pe racordurile aparatelor de consum aferente fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație, în cazul distribuției verticale. Practică judiciară (1)

(7) La proiectarea și realizarea imobilelor condominiale, indiferent de destinație, racordate la rețelele publice de distribuție, este obligatorie dotarea acestora cu sisteme de măsurare-înregistrare a consumurilor atât pentru întregul imobil, cât și pentru fiecare apartament sau spațiu cu altă destinație din imobil, în vederea asigurării condițiilor pentru individualizarea consumurilor și încheierea unor contracte-abonament individuale. Modificări (1), Practică judiciară (1)

(8) În cazul serviciilor pentru care nu există sisteme de măsurare-înregistrare ori metoda măsurării directe nu se poate aplica, determinarea consumurilor/cantităților serviciilor furnizate/prestate se face în regim paușal sau prin metode indirecte, bazate pe măsurători și calcule având la bază prescripțiile tehnice în vigoare. Practică judiciară (1)

(9) Factura pentru serviciile furnizate/prestate se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată. Utilizatorii serviciilor de utilități publice, persoane fizice sau juridice, sunt obligați să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate în termenul de scadență de 15 zile lucrătoare de la data primirii facturilor; data emiterii se înscrie pe factură. Termenul de scadență privind plata facturii se ia în calcul începând cu data primirii facturii. Modificări (1), Derogări (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (25), Reviste (2)

(10) Neachitarea facturii de către utilizator în termen de 30 de zile de la data scadenței atrage penalități de întârziere stabilite conform reglementărilor legale în vigoare, după cum urmează: Jurisprudență (16), Practică judiciară (58)

a) penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadenței;

b) penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare; Practică judiciară (13)

c) valoarea totală a penalităților nu va depăși valoarea facturii și se constituie în venit al operatorului. Practică judiciară (3)

(11) Dacă sumele datorate, inclusiv penalitățile, nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii, operatorul poate întrerupe furnizarea/prestarea serviciului cu un preaviz de 5 zile lucrătoare și are dreptul să solicite recuperarea debitelor în instanță. Practică judiciară (1)

(12) Reluarea furnizării/prestării serviciului se face în termen de maximum 3 zile de la data efectuării plății; cheltuielile aferente suspendării, respectiv reluării furnizării/prestării serviciului se suportă de utilizator.

Mergi la:
Dispoziții generale
Autorități și competențe
Organizarea și funcționarea serviciilor de utilități publice
Operatori și utilizatori
Finanțarea serviciilor de utilități publice
Răspunderi și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale

Acesta este un fragment din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...