Autorități de reglementare | Lege 51/2006

Acesta este un fragment din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Autorități și competențe -
SECȚIUNEA a 4-a
Autorități de reglementare

Art. 13. - Practică judiciară (1)

(1) A.N.R.S.C., A.N.R.E. și A.R.R. au calitatea de autorități de reglementare în sensul prezentei legi, coroborată cu prevederile legilor speciale corespunzătoare fiecărui serviciu de utilități publice în parte. Practică judiciară (1)

(2) A.N.R.S.C. este autoritatea de reglementare competentă pentru următoarele servicii de utilități publice:

a) alimentarea cu apă; Modificări (1)

b) canalizarea și epurarea apelor uzate;

c) colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale;

d) *) producerea, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat, cu excepția activității de producere a energiei termice în cogenerare; Practică judiciară (1)

___________

*) Lit. d) a alin. (2) al art. 13 din Legea nr. 51/2006 se abrogă la data intrării în vigoare a modificărilor și completărilor prevederilor legale privind serviciul public de alimentare cu energie termică, potrivit art. II alin. (1) din Legea nr. 204/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 26 noiembrie 2012.

e) salubrizarea localităților; Practică judiciară (1)

f) iluminatul public;

g) administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale;

h) transport public local, conform competențelor acordate prin legea specială. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) A.N.R.S.C., potrivit competențelor acordate prin prezenta lege, eliberează licențe, elaborează metodologii și regulamente-cadru pentru domeniul serviciilor de utilități publice din sfera sa de reglementare și pentru piața acestor servicii și monitorizează modul de respectare și implementare a legislației aplicabile acestor servicii. Practică judiciară (1)

(4) *) Activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice sunt supuse licențierii, reglementării și controlului A.N.R.E. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (2)

___________

*) Prevederile alin. (4) al art. 13 din Legea nr. 51/2006, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 204/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 26 noiembrie 2012, se aplică de la data intrării în vigoare a modificărilor și completărilor prevederilor legale privind serviciul public de alimentare cu energie termică, potrivit art. II alin. (1) din Legea nr. 204/2012.

(5) A.R.R. este autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul de transport public local și, potrivit competențelor acordate de prezenta lege și de legea specială, elaborează metodologii și regulamente-cadru pentru transportul public de persoane, acordă licențe de transport și monitorizează și controlează respectarea de către operatori a legislației în vigoare privind transporturile rutiere, respectiv a condițiilor impuse prin licențele de transport. Modificări (1), Practică judiciară (1)

Art. 14. -

(1) A.N.R.S.C. este instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, care funcționează pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat prin hotărâre a Guvernului**). Modificări (1)

___________

**) A se vedea Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 5 iulie 2007, cu modificările ulterioare, și rectificat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 29 iulie 2010.

(2) A.N.R.S.C. își desfășoară activitatea în temeiul următoarelor principii:

a) protejarea intereselor utilizatorilor în raport cu operatorii care acționează în sfera serviciilor de utilități publice;

b) promovarea concurenței, eficacității și eficienței economice în sectorul serviciilor de utilități publice care funcționează în condiții de monopol;

c) promovarea principiilor transparenței, accesibilității, tratamentului nediscriminatoriu și protecției utilizatorilor; Practică judiciară (1)

d) promovarea relațiilor contractuale echilibrate, orientate către rezultat;

e) asigurarea egalității de tratament și de șanse în relația autorităților administrației publice centrale și locale cu operatorii serviciilor de utilități publice;

f) conservarea resurselor, protecția mediului și a sănătății populației.

(3) A.N.R.S.C. își exercită prerogativele de autoritate publică în condiții de echidistanță și echilibru atât față de utilizatori și operatori, cât și față de autoritățile administrației publice locale. A.N.R.S.C. își exercită competențele și atribuțiile conferite prin prezenta lege față de toți operatorii, indiferent de forma de proprietate și natura capitalului, de organizarea acestora, de țara de origine și de modalitatea în care este organizată și se desfășoară, la nivelul unităților administrativ-teritoriale, gestiunea serviciilor de utilități publice, precum și față de operatorii economici sau instituțiile publice care desfășoară în condiții de monopol unele activități specifice serviciilor de utilități publice din sfera sa de reglementare.

(4) În îndeplinirea atribuțiilor sale, A.N.R.S.C. colaborează cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, cu Ministerul Transporturilor, cu A.N.R.E., cu A.R.R., cu Consiliul Concurenței, cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, cu ministerele, cu primăriile și consiliile județene, cu alte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice cu atribuții în domeniul serviciilor de utilități publice ori în legătură cu acestea, cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, cu asociațiile utilizatorilor, cu operatorii economici specializați care prestează servicii de sector, cu asociațiile profesionale din domeniu și cu asociațiile patronale și sindicale reprezentative din domeniu. Practică judiciară (1)

Art. 15. - Modificări (1)

(1) Activitatea A.N.R.S.C. este finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. A.N.R.S.C. poate beneficia de programe cu finanțare internațională. Tarifele percepute pentru acordarea licențelor, cele pentru eliberarea autorizațiilor, contribuțiile operatorilor de servicii de utilități publice aflați în sfera sa de reglementare și orice alte sume încasate în condițiile legii se fac venit la bugetul de stat. Referințe (1)

(2) Modalitatea de stabilire și aprobare a nivelului tarifelor și al contribuțiilor menționate la alin. (1) se prevede în Regulamentul de organizare și funcționare al A.N.R.S.C.

Art. 16. - Practică judiciară (1)

(1) A.N.R.S.C. este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat, numiți și revocați de prim-ministru la propunerea ministrului dezvoltării regionale și administrației publice. Modificări (1)

(2) Calității de președinte și, respectiv, de vicepreședinte al A.N.R.S.C. le sunt aplicabile incompatibilitățile specifice funcțiilor de secretar de stat și, respectiv, de subsecretar de stat. Aceste calități sunt, de asemenea, incompatibile cu exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activităților de comerț, precum și participarea la administrarea sau la conducerea unor operatori.

(3) Mandatul președintelui și al vicepreședintelui încetează în următoarele situații:

a) la expirarea duratei;

b) prin demisie;

c) prin deces;

d) prin imposibilitatea exercitării mandatului pentru o perioadă mai lungă de 60 de zile consecutive;

e) la apariția unei incompatibilități prevăzute de lege;

f) prin revocare de către autoritatea care l-a numit.

(4) Președintele și vicepreședintele se revocă de către autoritatea care i-a numit pentru neîndeplinirea mandatului, pentru încălcarea prevederilor prezentei legi sau pentru condamnare penală prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

(5) În cazul în care președintele A.N.R.S.C., din diferite motive, nu își poate exercita atribuțiile curente, vicepreședintele preia atribuțiile acestuia, în condițiile prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare.

(6) Președintele reprezintă A.N.R.S.C. în relațiile cu terții, persoane fizice și juridice din țară și din străinătate.

(7) În exercitarea prerogativelor sale, președintele A.N.R.S.C. emite avize, ordine și decizii.

(8) Ordinele și deciziile președintelui A.N.R.S.C. pot fi atacate, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, la Curtea de Apel București.

(9) Ordinele și deciziile președintelui A.N.R.S.C. cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Practică judiciară (1)

Art. 17. - Modificări (1)

(1) Președintele A.N.R.S.C. este asistat de un consiliu consultativ ale cărui lucrări le coordonează.

(2) Consiliul consultativ este format din 9 membri numiți prin ordin al președintelui A.N.R.S.C. Componența consiliului consultativ este următoarea:

- un membru propus de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

- un membru propus de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice;

- un membru propus de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;

- un membru propus de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor;

- un membru propus de Federația Autorităților Locale din România;

- un membru propus de organizațiile sindicale cu reprezentativitate la nivel național din sectorul serviciilor de utilități publice;

- un membru propus de asociațiile patronale cu reprezentativitate la nivel național din sectorul serviciilor de utilități publice;

- un membru propus de asociațiile cu reprezentativitate la nivel național ale utilizatorilor serviciilor de utilități publice;

- un membru propus de asociațiile profesionale cu reprezentativitate la nivel național din sectorul serviciilor de utilități publice.

(3) Secretariatul consiliului consultativ este asigurat de către o persoană desemnată prin ordin al președintelui A.N.R.S.C.

(4) Consiliul consultativ armonizează interesele operatorilor din domeniul serviciilor de utilități publice cu cele ale utilizatorilor și cu cele ale autorităților administrației publice locale, evaluează impactul reglementărilor A.N.R.S.C. și face propuneri de îmbunătățire a acestora, potrivit Regulamentului de organizare și funcționare al A.N.R.S.C.

(5) Consiliul consultativ se întrunește cel puțin o dată pe trimestru sau la cererea președintelui A.N.R.S.C. pentru analizarea actelor normative ce urmează să fie aprobate prin ordin al președintelui sau pentru dezbaterea problemelor privind domeniul de activitate al instituției.

(6) Sarcinile și atribuțiile membrilor consiliului consultativ se stabilesc în Regulamentul de organizare și funcționare al A.N.R.S.C.

Art. 18. -

(1) În cadrul A.N.R.S.C. funcționează direcții, servicii sau compartimente. Structura organizatorică a A.N.R.S.C. se stabilește prin regulamentul de organizare și funcționare. Modificări (1)

(2) În structura A.N.R.S.C. se organizează și funcționează agenții teritoriale fără personalitate juridică, conform zonelor de dezvoltare regională.

(3) Sediile, sarcinile, atribuțiile și competențele, precum și modul de coordonare a agențiilor teritoriale se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare.

(4) Repartizarea numărului de posturi pentru aparatul central și agențiile teritoriale se face prin regulamentul de organizare și funcționare.

(5) Prefecții, împreună cu consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale, vor acorda sprijin A.N.R.S.C. pentru asigurarea spațiilor necesare desfășurării activității agențiilor sale teritoriale.

Art. 19. -

(1) Personalul A.N.R.S.C. este constituit din salariați angajați pe bază de contract individual de muncă. Calitatea de salariat al A.N.R.S.C. este incompatibilă cu exercitarea oricăror activități cu caracter comercial din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, precum și cu participarea la administrarea sau la conducerea unor operatori din acest domeniu.

(2) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului A.N.R.S.C. se stabilesc, pe baza regulamentului de organizare și funcționare, prin fișa postului.

(3) Salarizarea personalului A.N.R.S.C. se stabilește în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Modificări (1)

(4) Angajarea, promovarea, precum și modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului din aparatul propriu al A.N.R.S.C. se fac în conformitate cu reglementările legale în vigoare, cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare și ale contractului colectiv de muncă și se aprobă prin decizie a președintelui, în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 20. -

(1) A.N.R.S.C. are următoarele competențe și atribuții privind serviciile de utilități publice din sfera sa de reglementare:

a) elaborează și stabilește reglementări sectoriale de nivel secundar și terțiar cu caracter obligatoriu; Modificări (1)

b) acordă, modifică, suspendă sau retrage licențele ori autorizațiile, după caz; Practică judiciară (1)

c) solicită autorităților administrației publice locale programe pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea serviciilor de utilități publice și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, după caz;

d) elaborează metodologii de calcul pentru stabilirea, ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor;

e) eliberează, potrivit competențelor acordate prin legi speciale specifice fiecărui serviciu de utilități publice, avizul de specialitate cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile de utilități publice, atunci când/dacă acest aviz este prevăzut prin legile speciale; Modificări (1)

f) avizează proiectele de acte normative elaborate și promovate de alte autorități ale administrației publice centrale, cu impact asupra domeniului său de activitate;

g) organizează sistemul informațional de culegere, prelucrare și sinteză a datelor cu privire la serviciile de utilități publice din sfera sa de reglementare, la infrastructura tehnicoedilitară aferentă acestora, precum și la activitatea operatorilor;

h) întocmește și gestionează baza de date necesară desfășurării activității proprii și pentru furnizarea de informații Guvernului, ministerelor sau altor autorități centrale și locale interesate;

i) organizează sistemul de monitorizare, evaluare și control în teritoriu privind modul de aplicare a prevederilor prezentei legi și a legislației sectoriale specifice fiecărui serviciu;

j) supraveghează și monitorizează desfășurarea procedurilor pentru delegarea gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice;

k) monitorizează aplicarea și respectarea de către operatori și autoritățile administrației publice locale a legislației primare din domeniu, a reglementărilor emise în aplicarea acesteia, a sistemului de prețuri și tarife în vigoare și aplică sancțiuni în cazul nerespectării acestora;

l) monitorizează respectarea și îndeplinirea de către operatori a obligațiilor și măsurilor stabilite în condițiile de emitere sau de menținere a licenței ori autorizației;

m) elaborează regulamentele-cadru, caietele de sarcini-cadru și contractele-cadru de furnizare/prestare pentru serviciile din sfera sa de reglementare și le aprobă prin ordin al președintelui;

n) elaborează și adoptă criterii și indicatori de performanță care să permită monitorizarea, compararea și evaluarea modului de furnizare/prestare a serviciilor;

o) sesizează ministerul de resort și Consiliul Concurenței cu privire la încălcarea prevederilor legale referitoare la concurență ori de câte ori constată nerespectarea reglementărilor cu privire la concurență și transparență; Modificări (1)

p) propune autorităților administrației publice locale, ministerului de resort și Consiliului Concurenței măsuri pentru restrângerea ariilor în care se manifestă condiții de monopol, precum și pentru prevenirea abuzului de poziție dominantă pe piață, în vederea limitării efectelor caracterului de monopol al serviciilor; Modificări (1)

r) inițiază și organizează programe de instruire și pregătire profesională în domeniile de activitate reglementate;

s) prezintă anual Guvernului un raport cu privire la serviciile de utilități publice din sfera sa de reglementare și la activitatea proprie. Raportul se dă publicității;

ș) colaborează cu organizații și autorități similare din alte țări în domeniul său de activitate;

t) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege.

(2) Raportul anual al A.N.R.S.C., împreună cu baza de date gestionată de A.N.R.S.C., constituie elemente de fundamentare și actualizare a Strategiei naționale privind serviciile comunitare de utilități publice, precum și a strategiilor proprii adoptate de autoritățile administrației publice locale.

(3) Raporturile juridice dintre A.N.R.S.C. și autoritățile administrației publice locale sunt raporturi de cooperare și îndrumare metodologică, iar raporturile juridice dintre A.N.R.S.C. și operatorii serviciilor de utilități publice sunt raporturi de monitorizare, evaluare și control privind respectarea condițiilor de acordare a licențelor și autorizațiilor, a procedurilor de stabilire, ajustare și modificare a prețurilor și tarifelor.

(4) În vederea exercitării atribuțiilor sale, A.N.R.S.C. are dreptul de acces la informațiile cuprinse în documentele operatorilor legate de domeniul său de activitate, inclusiv la cele din evidențele contabile ale acestora. A.N.R.S.C. are dreptul să facă publice orice date sau informații care sunt de interes public.

Art. 21. -

(1) A.N.R.S.C. este abilitată să adopte în termen de un an de la publicarea prezentei legi, prin ordin al președintelui acesteia, următoarele reglementări: Modificări (1)

a) normele metodologice privind stabilirea, ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor aplicabile serviciilor de utilități publice;

b) regulamentul de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul său de activitate, în conformitate cu prevederile legale; Puneri în aplicare (1)

c) regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care montează și/sau exploatează sisteme de repartizare a costurilor; Modificări (1)

d) normele privind condițiile de montare și exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire;

e) normele metodologice de facturare și repartizare pe proprietari individuali a consumului total înregistrat la nivelul branșamentului condominiului.

(2) A.N.R.S.C. elaborează Regulamentul privind acordarea licențelor*), aplicabil furnizorilor/prestatorilor din sfera sa de reglementare, în conformitate cu prevederile legilor speciale, și îl supune spre aprobare Guvernului. Modificări (1), Referințe (1)

___________

*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 6 august 2007, cu modificările ulterioare.

(3) Acordarea licențelor se face de către comisiile de acordare a licențelor stabilite potrivit Regulamentului privind acordarea licențelor, prevăzut la alin. (2). Puneri în aplicare (1)

(4) Din comisiile de acordare a licențelor fac parte, cu rol consultativ, și specialiști desemnați de asociațiile profesionale cu reprezentativitate la nivel național din sectorul serviciilor de utilități publice.

Mergi la:
Autoritățile administrației publice locale
Asociațiile de dezvoltare intercomunitară
Autoritățile administrației publice centrale
Autorități de reglementare
Gestiunea serviciilor de utilități publice
Gestiunea directă
Gestiunea delegată
Operatorii serviciilor de utilități publice
Acordarea licențelor
Utilizatorii serviciilor de utilități publice
Furnizarea/Prestarea, contractarea și facturarea serviciilor de utilități publice

Acesta este un fragment din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...