Art 43 Finanțarea serviciilor de utilități publice | Lege 51/2006

Acesta este un fragment din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Finanțarea serviciilor de utilități publice -
Art. 43. -

(1) Finanțarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice și comerciale; mijloacele materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor. Modificări (1)

(2) Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate și, după caz, din alocații de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii: Modificări (1), Practică judiciară (1)

a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului;

b) asigurarea rentabilității și eficienței economice;

c) asigurarea egalității de tratament al serviciilor de utilități publice în raport cu alte servicii publice de interes general; Practică judiciară (1)

d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciilor. Modificări (1)

(3) Prețurile și tarifele aferente serviciilor de utilități publice se fundamentează, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite de autoritățile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor de producție și exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor pentru protecția mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, și includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de utilități publice, precum și o cotă de profit.

(4) Stabilirea, ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor serviciilor de utilități publice se fac cu respectarea metodologiilor de calcul elaborate de autoritățile de reglementare competente. Modificări (1), Practică judiciară (1)

(5) Prețurile și tarifele pentru plata serviciilor de utilități publice se propun de operatori și se stabilesc, se ajustează sau se modifică prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritatea de reglementare competentă. Hotărârile autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, vor ține seama, după caz, de avizele de specialitate ale autorităților de reglementare competente. Modificări (1), Practică judiciară (4)

(6) În cazul gestiunii delegate, litigiile cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și/sau tarifelor intervenite între autoritățile administrației publice locale și operatori sau între asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice și operatori, după caz, se soluționează de instanțele de judecată competente potrivit legii. Modificări (1), Practică judiciară (1)

(7) Prețurile, tarifele și taxele speciale stabilite și practicate cu încălcarea dispozițiilor prezentei legi sunt nule de drept, iar sumele încasate necuvenit și constatate ca atare de către autoritățile de reglementare se restituie utilizatorilor de la care au fost colectate sau la bugetele locale, după caz. Modificări (1)

(8) Pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice, cum sunt eliberarea acordurilor și avizelor, verificarea documentațiilor tehnico-economice, expertizele tehnice, service-ul instalațiilor de utilizare și altele asemenea, tarifele și taxele se fundamentează pe tipuri de lucrări sau servicii prestate de operatori și se aprobă prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre. Aceste servicii se facturează și se încasează separat de către operatori/operatorii regionali. Modificări (1)

(9) Operatorii au dreptul de a propune autorității administrației publice locale tarife compuse, care cuprind o componentă fixă, proporțională cu cheltuielile necesare pentru menținerea în stare de funcționare și pentru exploatarea în condiții de siguranță și eficiență a sistemelor de utilități publice, și una variabilă, în funcție de consumul efectiv înregistrat de dispozitivele de măsurare-înregistrare montate pe branșamentele utilizatorilor, în punctele de delimitare a instalațiilor. Tarifele compuse se fundamentează luându-se în considerare ponderea costurilor fixe și a celor variabile în cheltuielile anuale și se stabilesc în conformitate cu metodologia elaborată de autoritatea de reglementare competentă.

Mergi la:
Art 33 Operatorii serviciilor de utilități publice
Art 34 Operatorii serviciilor de utilități publice
Art 35 Operatorii serviciilor de utilități publice
Art 36 Operatorii serviciilor de utilități publice
Art 37 Operatorii serviciilor de utilități publice
Art 38 Acordarea licențelor
Art 39 Acordarea licențelor
Art 40 Acordarea licențelor
Art 41 Utilizatorii serviciilor de utilități publice
Art 42 Furnizarea/Prestarea, contractarea și facturarea serviciilor de utilități publice
Art 43 Finanțarea serviciilor de utilități publice
Art 44 Finanțarea serviciilor de utilități publice
Art 45 Răspunderi și sancțiuni
Art 46*) Răspunderi și sancțiuni
Art 47 Răspunderi și sancțiuni
Art 48 Răspunderi și sancțiuni
Art 49 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 50 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 51 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 52 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 53 Dispoziții tranzitorii și finale

Acesta este un fragment din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...