Art 41 Utilizatorii serviciilor de utilități publice | Lege 51/2006

Acesta este un fragment din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Operatori și utilizatori - Utilizatorii serviciilor de utilități publice -
Art. 41. -

(1) Au calitatea de utilizator beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirecți, ai serviciilor de utilități publice:

a) utilizatorii casnici persoane fizice sau asociații de proprietari/locatari; Practică judiciară (7)

b) operatorii economici;

c) instituțiile publice.

(2) Utilizatorii au, în principal, următoarele drepturi: Practică judiciară (2)

a) să utilizeze, liber și nediscriminatoriu, serviciile de utilități publice, în condițiile contractului de furnizare/prestare;

b) să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractelor de furnizare/prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin furnizarea/prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare; Modificări (1)

c) să sesizeze autorităților administrației publice locale competente sau, după caz, asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice orice deficiențe constatate în sfera serviciilor de utilități publice și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciilor; Modificări (1)

d) să renunțe, în condițiile legii, la serviciile contractate; Practică judiciară (1)

e) să se asocieze în organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea și susținerea intereselor proprii;

f) să primească și să utilizeze informații privind serviciile de utilități publice care îi vizează;

g) să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind activitățile din sectorul serviciilor de utilități publice; Practică judiciară (1)

h) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice centrale sau locale, asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice ori instanțelor judecătorești, după caz, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect. Modificări (1)

(3) Pentru plata serviciilor de utilități publice, anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiază, în condițiile legii, de ajutoare sociale de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale, după caz.

(4) Membrii comunităților locale, persoane fizice sau persoane juridice, au, în calitatea lor de utilizatori ai serviciilor de utilități publice, în principal, următoarele obligații: Modificări (1)

a) să respecte normele de exploatare și funcționare a sistemelor de utilități publice;

b) să accepte limitarea cantitativă sau întreruperea temporară a furnizării/prestării serviciilor pentru execuția unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

c) să achite, în termenele stabilite, contravaloarea serviciilor furnizate/prestate; Practică judiciară (7)

d) să asigure accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare, al utilajelor de intervenție pentru stingerea incendiilor, precum și al utilajelor operatorilor, necesare desfășurării activității specifice serviciilor de utilități publice în spațiile ori pe suprafețele de teren deținute cu orice titlu, pe trotuarele și aleile din jurul imobilelor, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare;

e) să respecte normele de igienă și sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare.

(5) Prevederile alin. (2) și (4) au caracter minimal și se dezvoltă în regulamentele-cadru și în contractele-cadru de furnizare/prestare a serviciilor, în baza prevederilor legilor speciale ale fiecărui serviciu de utilități publice.

Mergi la:
Art 31 Gestiunea delegată
Art 32 Gestiunea delegată
Art 33 Operatorii serviciilor de utilități publice
Art 34 Operatorii serviciilor de utilități publice
Art 35 Operatorii serviciilor de utilități publice
Art 36 Operatorii serviciilor de utilități publice
Art 37 Operatorii serviciilor de utilități publice
Art 38 Acordarea licențelor
Art 39 Acordarea licențelor
Art 40 Acordarea licențelor
Art 41 Utilizatorii serviciilor de utilități publice
Art 42 Furnizarea/Prestarea, contractarea și facturarea serviciilor de utilități publice
Art 43 Finanțarea serviciilor de utilități publice
Art 44 Finanțarea serviciilor de utilități publice
Art 45 Răspunderi și sancțiuni
Art 46*) Răspunderi și sancțiuni
Art 47 Răspunderi și sancțiuni
Art 48 Răspunderi și sancțiuni
Art 49 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 50 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 51 Dispoziții tranzitorii și finale

Acesta este un fragment din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...