Acordarea licențelor | Lege 51/2006

Acesta este un fragment din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
SECȚIUNEA 1 Operatorii serviciilor de utilități publice SECȚIUNEA a 3 a Utilizatorii serviciilor de utilități publice

CAPITOLUL IV Operatori și utilizatori -
SECȚIUNEA a 2-a
Acordarea licențelor

Art. 38. - Practică judiciară (1)

(1) Acordarea licențelor pentru furnizarea/ prestarea serviciilor de utilități publice intră în sfera de competență a autorităților de reglementare competente, după cum urmează: Practică judiciară (1)

a) A.N.R.S.C. - pentru serviciile menționate la art. 1 alin. (2) lit. a), b), c), e), f) și g); Modificări (2)

b) *) A.N.R.E. - pentru activitatea prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. d); Modificări (2), Practică judiciară (1)

___________

*) Prevederile art. 38 alin. (1) lit. b), astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 204/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 26 noiembrie 2012, se aplică de la data intrării în vigoare a modificărilor și completărilor prevederilor legale privind serviciul public de alimentare cu energie termică, potrivit art. II alin. (1) din Legea nr. 204/2012.

c) A.R.R. - pentru serviciul prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. h).

(2) Acordarea licențelor de traseu, în cazul serviciului de transport public local, se face de către comisiile constituite în acest scop la nivelul autorităților administrației publice. Modificări (2)

(3) Deținerea licenței este obligatorie, indiferent de modalitatea de gestiune a serviciilor adoptată la nivelul autorităților administrației publice locale, precum și de statutul juridic, forma de organizare, natura capitalului, tipul de proprietate ori țara de origine din Uniunea Europeană ale operatorilor.

(4) Licența poate fi suspendată sau retrasă astfel: Modificări (1)

a) de către autoritatea de reglementare română emitentă, în cazul licențelor acordate operatorilor români;

b) de către autoritatea de reglementare română competentă, în cazul suspendării licențelor operatorilor străini licențiați în țara de origine.

(5) Operatorii din țările Uniunii Europene care dețin licențe în țara de origine, recunoscute de autoritățile de reglementare române corespondente, au aceleași drepturi și obligații ca operatorii români, pe toată durata de valabilitate a licențelor.

(6) Licența emisă de autoritățile de reglementare competente este valabilă maximum 5 ani de la data emiterii și îndreptățește operatorul, pe perioada sa de valabilitate, la un număr nelimitat de participări la procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor, organizate și derulate în condițiile prezentei legi. Modificări (1)

(7) Regulamentele privind acordarea licențelor pentru operatorii de utilități publice se elaborează de autoritatea de reglementare în a cărei sferă de competență se află aceste servicii și se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin ordin al ministrului transporturilor, după caz, până la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 39. - Practică judiciară (1)

(1) Furnizarea/Prestarea serviciilor de utilități publice este permisă numai pe baza licenței emise sau recunoscute, după caz, de autoritățile de reglementare competente și a contractului de delegare a gestiunii, respectiv a hotărârii de dare în administrare. Practică judiciară (2)

(2) Calitatea de operator este recunoscută numai pe baza licenței emise sau recunoscute, după caz, de autoritățile de reglementare competente. Fac excepție furnizorii/prestatorii aflați în activitate la data intrării în vigoare a prezentei legi, care sunt asimilați operatorilor și care au obligația obținerii licenței în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Participarea operatorilor la procedurile pentru delegarea gestiunii serviciilor de utilități publice organizate de autoritățile administrației publice locale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice este permisă numai pe baza licenței emise sau recunoscute, după caz, de autoritățile de reglementare competente.

(4) Retragerea sau încetarea valabilității licenței atrage revocarea hotărârii de dare în administrare ori a hotărârii privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii, după caz, și conduce la organizarea unei noi proceduri de selectare a unui operator, în condițiile prezentei legi. Retragerea licenței se notifică operatorului cu cel puțin 90 de zile înainte, perioadă în care operatorul în cauză este obligat să furnizeze/presteze serviciul respectiv în condițiile contractului.

Art. 40. - Practică judiciară (1)

La acordarea licențelor în domeniul serviciilor de utilități publice se va urmări, cu precădere, îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: Modificări (1)

a) cunoașterea și însușirea actelor normative care reglementează domeniul serviciilor de utilități publice; Modificări (1)

b) capabilitatea managerială și organizatorică; Modificări (1)

c) capabilitatea economico-financiară; Modificări (1)

d) dotarea și capacitatea tehnică. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...