Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 11/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

Modificări (1), Referințe (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 martie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere faptul că România se confruntă în ultima perioadă cu o serie de evenimente rutiere cu consecințe extrem de grave, în care sunt implicate autovehicule construite și echipate pentru transportul a 9 persoane, inclusiv conducătorul auto, care efectuează transport rutier național contra cost de persoane, vehicule rutiere a căror masă totală maximă autorizată este cuprinsă între 2,4 tone și 3,5 tone, care efectuează transport rutier național de marfă, precum și vehicule care efectuează transport rutier de vehicule rutiere defecte sau avariate, fără ca aceste operațiuni de transport să fie autorizate,

întrucât în urma acestor evenimente a crescut numărul constatărilor autorităților abilitate și sesizărilor partenerilor sociali în privința existenței unor practici ilicite în activitățile de transport rutier de persoane,

ținând seama de faptul că se constată o creștere alarmantă a transporturilor cu vehicule rutiere destinate transportului de vehicule avariate sau defecte, vehicule care nu corespund din punct de vedere tehnic, nefiind omologate și agreate în acest sens, iar conducătorii auto ai acestora nu au o pregătire specifică, astfel încât se pune în pericol siguranța rutieră,

luând în considerare faptul că atât în cazul transportului rutier contra cost, cât și în cazul transportului rutier în cont propriu cu vehicule rutiere de tipul celor menționate mai sus nu există în prezent reglementări de natură să permită autorităților competente o monitorizare eficientă a acestor transporturi și luarea unor măsuri preventive sau coercitive, după caz,

ținând seamă de faptul că aceste elemente constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată și vizează direct legalitatea transportului și siguranța rutieră, fiind necesare măsuri care să conducă la reglementarea imediată a condițiilor de autorizare și efectuare a acestor transporturi rutiere naționale,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins:

"

Art. 111. - Modificări (1)

(1) Pentru a efectua transport rutier național contra cost de mărfuri cu vehicule rutiere a căror masă maximă autorizată, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, este cuprinsă între 2,4 tone și 3,5 tone, întreprinderile trebuie să fie autorizate de către autoritatea competentă.

(2) Pentru a efectua transport rutier național contra cost de persoane cu autovehicule având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, destinate prin construcție și echipate pentru transportul de persoane, întreprinderile trebuie să fie autorizate de către autoritatea competentă.

(3) Pentru a efectua transport rutier național contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, întreprinderile trebuie să fie autorizate de către autoritatea competentă.

(4) Modalitatea de autorizare, precum și condițiile care trebuie îndeplinite pentru autorizarea transporturilor prevăzute la alin. (1)-(3) se stabilesc de către autoritatea competentă prin norme."

2. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

Prevederile privind accesul la transportul rutier în cont propriu se aplică întreprinderilor care efectuează operațiuni de transport rutier în cont propriu cu vehicule rutiere a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca/semiremorca, depășește 2,4 tone, cu autovehicule având cel puțin 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, destinate prin construcție și echipate pentru transportul de persoane, respectiv întreprinderilor care efectuează operațiuni de transport rutier în cont propriu cu vehicule rutiere care se deplasează fără încărcătură."

3. La articolul 19, litera a) se abrogă.

4. La articolul 19, literele b) și l) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) transportul de mărfuri efectuat cu vehicule rutiere a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca/semiremorca, nu depășește 2,4 tone;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

l) transportul de persoane efectuat cu autovehicule având mai puțin de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, destinate prin construcție și echipate pentru acest scop;".

5. La articolul 24, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

"

(6) Transporturile prevăzute la art. 111 alin. (1)-(3) se efectuează în condițiile stabilite de către autoritatea competentă prin norme." Modificări (1)

6. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 35. -

(1) Transportul rutier contra cost de persoane cu autobuze se poate realiza prin:

a) servicii regulate;

b) servicii regulate speciale;

c) servicii ocazionale.

(2) Transportul rutier național contra cost de persoane cu autovehicule având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, destinate prin construcție și echipate pentru acest scop, se poate realiza prin:

a) servicii regulate speciale;

b) servicii ocazionale."

7. La articolul 40, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 40. -

(1) Transportul rutier național contra cost de persoane prin servicii regulate se efectuează numai cu autobuze dotate cu aparat de marcat electronic fiscal/case de bilete și cititor de carduri cu posibilitatea de a transmite date on-line. Modificări (1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

(4) Modul de utilizare, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească aparatele de marcat electronice fiscale/casele de bilete și cititoarele de carduri vor fi reglementate prin norme metodologice, aprobate prin hotărâre a Guvernului." Modificări (1)

8. La articolul 41, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Modelul biletelor, abonamentelor și legitimațiilor speciale se stabilește de Ministerul Transporturilor prin ordin al ministrului transporturilor, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice." Modificări (1)

9. La articolul 41, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) Transportul rutier în trafic județean/interjudețean al elevilor prevăzuți la art. 84 alin. (1) - (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează de către operatorii de transport rutier." Modificări (1)

10. Articolul 80 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 80. - Modificări (1)

Biletul de călătorie/Abonamentul reprezintă contractul de transport în cazul serviciilor regulate, încheiat între prestator-operator de transport și beneficiar-călător, prin care operatorul de transport rutier se obligă să efectueze transportul în condiții de siguranță și confort, iar beneficiarul se obligă să achite contravaloarea sa, care include și asigurarea persoanelor și a bagajelor, precum și riscurile ce pot decurge din efectuarea transportului rutier."

Art. II. - Reviste (1)

În termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Transporturilor va actualiza Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 2 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. III. -

Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Relu Fenechiu
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie
Ministrul delegat pentru învățământ superior,
cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu

București, 27 februarie 2013.

Nr. 11.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...